Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26087

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 730 „DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 152 STRAIPSNIO 2 DALĮ“ ĮGYVENDINIMO

 

2016 m. spalio 28 d. Nr. V-995

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ (toliau – Tvarkos aprašas), 8 punktu:

1. P a v e d u:

1.1. Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Personalo departamentui (toliau – PD) koordinuoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemonių įgyvendinimą krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS):

1.1.1. rengti pareigūnams ir kariams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbti ją KAM intraneto ir interneto svetainėse, raštu siųsti KAS institucijoms ir jų padaliniams, teikti metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms KAS institucijoms ir jų padaliniams;

1.1.2. kiekvienų metų pabaigoje įvertinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimą, iki einamųjų metų balandžio 1 d. parengti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo veiksmingumo analizę už praėjusius metus ir pateikti krašto apsaugos viceministrui gynybos ir personalo politikai bei viešiesiems ryšiams išvadas ir siūlymus dėl Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo tobulinimo;

1.2. KAS institucijų, kuriose tarnauja tarnybą baigiantys kariai ar pareigūnai, kurie, išleidus juos į atsargą ar atleidus iš tarnybos, turės teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją, išskyrus tuos, kuriems išeinant iš tarnybos bus sukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-7, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00179

 

1.2.1. personalą administruojantiems padaliniams ir Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai ir jos padaliniams užtikrinti integracijos sistemos priemonių įgyvendinimą KAS Tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-7, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00179

 

1.2.2. personalą administruojantiems padaliniams informuoti karius ir pareigūnus, kurie ruošiasi išeiti į atsargą, apie atsargos kariams ir pareigūnams teikiamus pasiūlymus, kurie yra pateikiami www.kam.lt internetinio puslapio skiltyje „Atsargos kariams“, ir, atsižvelgiant į tarnybą baigiančio kario ar pareigūno pageidavimus, raštu pateikti kariui ir pareigūnui informaciją apie KAS institucijose ir jų padaliniuose esančias laisvas valstybės tarnautojų ar darbuotojų pareigas, į kurias karys ar pareigūnas galėtų pretenduoti ar būti priimtas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-7, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00179

 

1.3. personalą administruojantiems padaliniams kasmet iki einamųjų metų vasario 20 d. parengti ir pateikti Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybos J1 Socialinės saugos skyriui (toliau – Socialinės saugos skyrius) nuasmenintus ir apibendrintus praėjusių metų duomenis apie karių ir pareigūnų dalyvavimą įgyvendinant integracijos sistemos priemones, kaip reikalaujama Tvarkos aprašo 37 punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1028, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17510

Nr. V-7, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00179

 

1.4. Socialinės saugos skyriui kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. parengti ir pateikti KAM PD iš personalą administruojančių padalinių gautų duomenų suvestinę už praėjusius metus apie karių ir pareigūnų dalyvavimą įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, kurioje pateikta Tvarkos aprašo 37 punkte nurodyta informacija.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. V-1134 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1028, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17510

Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-7, 2019-01-02, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00179

Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“ pakeitimo