Suvestinė redakcija nuo 2021-01-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23642

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 PRIEMONĖS „APLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. 3-303(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                          Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2016 m. rugpjūčio 12 d. raštu

Nr. 1.2-773

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. rugsėjo 16 įsakymu Nr. 3-303(1.5 E) 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

06.1.1-TID-V-506 PRIEMONĖSAPLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 6  prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“(toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 26 124 671 (dvidešimt šešių milijonų vieno šimto dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt vieno) euro, iš kurių iki 26 124 671 (dvidešimt šešių milijonų vieno šimto dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt vieno) euro – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

Nr. 3-13, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00451

 

8. Priemonės tikslas – pagerinti skrydžių saugą, aviacijos saugumą, taip pat sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. skrydžių saugą ir aviacijos saugumą didinančios infrastruktūros, įrangos ir skrydžių valdymo įrangos diegimas ir modernizavimas tarptautiniame Vilniaus oro uoste;

9.2. trūkstamų riedėjimo takų įrengimas, skirtas orlaivių manevravimo trukmei sumažinti, ir esamų kilimo–tūpimo takų bei riedėjimo takų techninių parametrų pagerinimas, kuris sumažins skleidžiamą aviacijos triukšmą tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra VĮ Lietuvos oro uostai.

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjos partneriai yra privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu).

13. Privatus juridinis asmuo gali būti partneris, jeigu projektui įgyvendinti buvo sudaryta partnerystės sutartis, vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo, skelbiamomis interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

14. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15):

16.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo „Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 5 uždavinį „Užtikrinti tvarų krovinių ir keleivių judumą oro transportu, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą“. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede;

16.2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašas), bent vieną iš 1.5.1.1, 1.5.1.3, 1.5.1.5, 1.5.1.6, 1.5.1.9–1.5.1.11 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projekto vykdytojus. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

17. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

18. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

19. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir
213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

20. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektais turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų produkto tipo stebėsenos rodiklių:

Pareiškėjas (projekto vykdytojas)

Stebėsenos rodiklis P.S.341 Įrengtų ICAO reikalavimus atitinkančių oro uostų kietųjų dangų plotas, kvadratiniai metrai

Stebėsenos rodiklis P.S.342Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius

Minimali

tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali

galutinė reikšmė

2023 m. pab.

Minimali

tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė

2023 m. pab.

VĮ Lietuvos oro uostai

176 167

176 167

3

4

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

22. Aprašo 21 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

23.1. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

23.1.1. statinio projektas (netaikoma, kai taikomos Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinio „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga)“ (toliau – geltonoji knyga) arba lygiavertės kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos);

23.1.2. gautas statinio projekto ekspertizės paslaugas teikiančio teikėjo aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (netaikoma, kai taikomos geltonosios knygos arba lygiavertės kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos);

23.1.3. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ir atrankos išvadą (netaikoma, kai taikomos geltonosios knygos arba lygiavertės kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos);

23.1.4. jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas (partneris) argumentuotai raštu informuoja, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, arba pateikia atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo;

23.1.5. jeigu planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio  įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;

23.1.6. gautas statybą leidžiantis dokumentas (netaikoma, kai taikomos geltonosios knygos arba lygiavertės kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos);

23.1.7. patvirtinta techninė užduotis (kai taikomos geltonosios knygos arba lygiavertės kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

23.2. Pareiškėjas turi būti parengęs ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai įvertinti bent vienos Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos pagrindinio viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šio pirkimo procedūras (pateikęs įgyvendinančiajai institucijai sudarytos viešojo pirkimo sutarties kopiją). Įvykdyto viešojo pirkimo dokumentus pareiškėjas turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai kartu su paraiška.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

23.3. Jeigu įgyvendinant projektą planuojama pasirašyti kelias Aprašo 9 punkte nurodytų veiklų viešųjų pirkimų sutartis, pareiškėjas turi užtikrinti nepertraukiamą projekto įgyvendinimo eigą: pirmoji viešųjų pirkimų rangos darbų sutartis turi būti suderinta su įgyvendinančiąja institucija ir sudaryta iki paraiškos pateikimo, o paskesnės rangos darbų viešųjų pirkimų sutarties sudarymo data negali būti vėlesnė nei prieš tai sudarytos viešųjų pirkimų sutarties rangos darbų atlikimo termino pabaigos data. Viešųjų pirkimų dokumentai prieš pirkimus turi būti suderinti su įgyvendinančiąja institucija.

23.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti pasibaigę teisminiai ginčai (jeigu tokių buvo) dėl vykdomų Aprašo 9 punkte nurodytos projekto veiklos viešųjų pirkimų procesų.

23.5. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

24. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

25. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie aplinkosaugos sąlygų regione gerinimo.

26. Valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Europos Komisijos komunikatu „Valstybės pagalba oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairės“ (2014/C 99/3) ir Europos Komisijos
2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. C(2016) 5375 „Valstybės pagalba SA.40197 (2016N) – Lietuva. Investicijos į Vilniaus oro uosto infrastruktūrą“ (toliau – Sprendimas), kuriuo pritariama pagal Aprašą numatomai teikti valstybės pagalbai. De minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

27. Jeigu projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (OL 2015 L 175 p. 1), nuostatas.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

28. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

29. Didžiausia galima projekto, kurio finansavimas pagal Sprendimą laikomas valstybės pagalba, finansuojamoji dalis sudaro 49,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto, kurio finansavimas pagal Sprendimą nelaikomas valstybės pagalba, didžiausia galima finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

31. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas;

2. statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo  ilgalaikio   turto    nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto atliekant sąnaudų naudos analizę parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelėmis parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

33. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

34. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti.

35. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

36. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

37. Galimas pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Ministerijai raštu pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė Excel formatu, kuri rengiama vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Projekto investavimo objektų sąrašas“ nurodytos alternatyvos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

38. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjas, kurio projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

39. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

40. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 44 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

41. Jeigu vadovaujantis Aprašo 40 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

41.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

41.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu; kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

42. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

43. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėją raštu / per DMS.

44. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 44.2–44.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipoparaiškų priedų formos“):

44.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

44.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

44.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus;

44.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

44.5. Aprašo 23.1.1–23.1.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas (jeigu taikoma);

44.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai); po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija; po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

44.6.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

44.6.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

44.6.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

44.6.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

44.6.5. prieš teikdamas paraišką iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo;

44.7. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, patvirtinančias pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; šios pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

44.8. pareiškėjo vadovo pasirašytą pažymą, kad visi teisminiai ginčai, susiję su vykdomais projekto Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų procesais, yra baigti (jei tokių buvo);

44.9. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

44.10. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV), kuriuose turi būti įrašyta darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas bei kita naudinga informacija;

44.11. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as).

45. Visi Aprašo 44 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką. Jeigu pareiškėjas yra anksčiau pateikęs įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 44 punkte išvardytus dokumentus ar jų dalį, pakartotinai šių dokumentų gali neteikti, bet privalo nurodyti, kokiu raštu dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti.

46. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma  valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

47. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

48. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

50. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 44 punkte nustatytų dokumentų.

51. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo  valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

52. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

53. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir
15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu
neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

54. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių
43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

55. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. 

56. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per
3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS
arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

57. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

58. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

59. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

59.1. arba kaip popierinis dokumentas;

59.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

60. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

61. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

62. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; projekto sutartys būtų įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

63. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad su projekto įgyvendinimu susijusios  rangos darbų sutartys, kurios bus sudarytos patvirtinus Aprašą ir vykdomos pagal statybos projektą, būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) arba lygiavertėmis kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis ir įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

64. Pareiškėjas su projektiniu pasiūlymu gali raštu pateikti Ministerijai motyvuotą prašymą leisti rangos darbų sutartis rengti vadovaujantis Geltonąja knyga. Pareiškėjas motyvuotame prašyme turi pateikti detalią projekto rangos darbų sutarties rengimo pagal Geltonąją knygą poreikio ir naudos analizę, įvertinęs kainos, laiko sutaupymo ir pirkimo objekto specifikos aspektus. Pareiškėjo pateiktas motyvuotas prašymas kartu su pateiktu projektiniu pasiūlymu svarstomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro sudarytos 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Geltonosios knygos taikymo būtinumas turi būti pagrįstas kainos arba laiko sutaupymo arba pirkimo objekto specifikos aspektu. Komisija, pritarusi projektiniam pasiūlymui ir motyvuotam prašymui, siūlo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą. Sprendimas dėl rangos darbų sutarties rengimo pagal Geltonąją knygą laikomas priimtu, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.

65. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-589, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21782

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-303(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-13, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00451

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-303(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo