Suvestinė redakcija nuo 2024-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13906

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-05:

Nr. V-147, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-04, i. k. 2020-02489

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2020 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-661

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 6 dalį:

1. T v i r t i n u asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:

1.1. asmenims, 2020 metais Lietuvoje pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos egzaminus:

1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

1.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje laikomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;

1.1.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;

1.2. asmenims, nuo 2021 metų Lietuvoje pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos egzaminus:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1217, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17252

1.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

1.2.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;

1.2.3. stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą;

1.3. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

1.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros;

1.3.2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

1.3.3. užsienio kalbos;

1.3.4. matematikos;

1.3.5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;

1.3.6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;

1.3.7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;

1.3.8. fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1217, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17252

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo;

2.2. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai taikomi visiems asmenims, 2019 metais ir vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;

2.3. 2018 metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą asmenims taikomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ patvirtinti minimalūs rodikliai arba šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai (imamas stojančiajam palankesnis variantas);

2.4. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat asmenims, iki 2018 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Šiems asmenims taikomi jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metais švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalūs rodikliai;

2.5. asmenims, 2020–2023 metais pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1217, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17252

Nr. V-1578, 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18432

 

2.6. šis įsakymas taikomas asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2023 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-92, 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01585

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                  Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-939, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19289

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-931, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-22, i. k. 2019-13382

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-969, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13807

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-147, 2020-02-04, paskelbta TAR 2020-02-04, i. k. 2020-02489

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1217, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17252

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1578, 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18432

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-92, 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01585

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo