Suvestinė redakcija nuo 2021-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17183

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. 3D-536, 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10164

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRŪDŲ IR (ARBA) RAPSŲ PIRKIMOPARDAVIMO SUTARTIES TIPINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. 3D-874

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 726 „Dėl įgaliojimo nustatyti tipines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas“:

1.Tvirtinu Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties tipines sąlygas (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014  m.  lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-874

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015  m.  birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-536

redakcija)

 

 

GRŪDŲ IR (ARBA) RAPSŲ  pirkimo‒pardavimo sutartiES tipinėS SĄLYGOS

 

 

____________ Nr.__________

(data)                                    

___________________

(sudarymo vieta)

 

 

Grūdų ir (arba) rapsų (toliau – grūdų) augintojas (toliau – Pardavėjas) (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas),  ir grūdų pirkėjas (toliau – Pirkėjas) (grūdų pirkėjo – fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo),  toliau kartu sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –Šalimi,  sudaro grūdų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo per Sutartyje nurodytą laikotarpį pristatytus grūdus:

 

Grūdų

pavadinimas

Kiekis

(įskaitomu svoriu)

t

Lietuvos

standartas

ir kiti kokybės reikalavimai

Grūdų kaina/ kainos nustatymo metodas/ai

Grūdų pristatymo laikotarpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parduodamų grūdų kiekis gali neatitikti ( + , – )       proc. lentelėje nurodytojo kiekio.

21. Grūdai ir (arba) rapsai nepriskiriami prie greitai gendančių žemės ūkio produktų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-701, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23310

 

II. GRŪDŲ KOKYBĖ

 

3. Pagal Sutartį perkami grūdai iš Pardavėjų, įregistruotų Pašarų ūkio subjektų registre, atitinkantys Lietuvos standartų ir kitus sutartinius kokybės reikalavimus.

4.  Grūdai, neatitinkantys standartų reikalavimų ir kitų sutartinių kokybės reikalavimų, grąžinami Pardavėjui arba superkami pagal Šalių atskirai aptartas sąlygas.

5. Pristatytų grūdų kokybė nustatoma ir jie įkainojami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, o salyklinių miežių ‒ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ėminiai imami ir formuojami pagal LST EN ISO 24333 ar LST EN ISO 21294, ar Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. Laboratorinis ėminys laikomas ne trumpiau kaip 24 val. po analizės, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0.00 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-701, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23310

 

6. Pardavėjui nesutikus su Pirkėjo laboratorijoje nustatytais grūdų kokybės rodikliais, tyrimai pakartojami dalyvaujant Pardavėjui. Pardavėjui nesutinkant su pakartotiniais tyrimais, ėminiai, dalyvaujant Pardavėjui, plombuojami ir Pardavėjas užplombuotus laboratorinius ėminius su Šalių pasirašytu grūdų ėminių ėmimo ar kitu grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentu išsiunčia tyrimams Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui) arba Šalių susitarimu pasirinktai kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų). Tyrimų išlaidas apmoka neteisioji šalis. Jeigu Pardavėjas per nustatytą terminą nesikreipė į atitinkamą instituciją, laikoma, kad Pirkėjo laboratorijos išvada galutinė ir neskundžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-701, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23310

 

III. TIEKIMAS

 

7.  Grūdai priimami (pristatomi) Sutartyje numatytu laikotarpiu ir kiekiais į Sutartyje nurodytą priėmimo vietą. Šalių  rašytiniu susitarimu pristatymo (priėmimo)  laikotarpiai bei kitos tiekimo sąlygos gali būti tikslinami.

8. Grūdai  priimami, nustatoma jų kokybė ir dokumentai įforminami Pirkėjo sąskaita.

 

IVATSISKAITYMO TVARKA

 

9.  Pirkėjas jam pristatytų grūdų pirkimą įformina išrašydamas Pardavėjui PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį mokėjimo reikalavimo dokumentą.

10. Už  nupirktus grūdus Pirkėjas atsiskaito per Sutartyje nustatytą laikotarpį, bet ne vėlesniais terminais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-701, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23310

 

11. Šalių susitarimu už grūdus gali būti atsiskaityta ir kitaip – įskaitymo būdu pagal tarpusavio skolų suderinimo aktą ar kitą panašų dokumentą, kuriuo Šalys pareiškia savo valią įskaityti abipuses skolas, susidariusias už avansu iš Pirkėjo gautas materialines vertybes, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme nustatytų reikalavimų.

 

V. ŠALIŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ

 

12. Pirkėjas, neatsiskaitęs už grūdus Sutartyje nurodytais atsiskaitymo terminais, moka pavėluoto mokėjimo palūkanas bei išieškojimo išlaidų kompensaciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 12 straipsnio nuostatomis.

 

13. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui  (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.  Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.  kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

Šalis, negalinti vykdyti prisiimtų  įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per _______dienas pranešti kitai Šaliai apie susidariusias aplinkybes ir jų įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu Šalis per nurodytą terminą pranešimo neišsiunčia, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši faktiškai patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo.

Lokalūs nepalankūs hidrometeorologiniai reiškiniai, kurie neatitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų   sąrašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės   2006 m.  kovo 9 d.  nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nelaikomi nenugalimos jėgos (force majeure) reiškiniais.

14. Šalys susitaria, kad bet kuriai iš šalių Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nepristačius / nepriėmus sutarto produkcijos kiekio, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumokės baudą – atlygins tiesioginius nuostolius dėl nepristatyto / nepriimto produkcijos kiekio pagal Sutartyje Šalių aptartas sąlygas.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų  įvykdymo.

16. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

17. Sutarties priedai, Šalių pasirašyti, yra neatsiejamos Sutarties dalys.

18. Ginčai, kilę dėl šios Sutarties,  sprendžiami šalių susitarimu, o susitarti nepavykus ‒  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Pardavėjas                                                                                                     Pirkėjas

_________________________________                      ___________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio                  (fizinio  asmens vardas, pavardė /  juridinio

asmens pavadinimas)                                                   asmens pavadinimas)

_____________________________________          _____________________________________

(gyvenamosios vietos / buveinės adresas)                   (gyvenamosios vietos / buveinės adresas)

______________________________________        _____________________________________

(tel. / faks. /el. paštas )                                                            (tel. / faks. / el. paštas)

_____________________________________          _____________________________________

(banko pavadinimas, kodas)                                                   (banko pavadinimas, kodas)

____________________________________            _____________________________________

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)                                              (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

_____________________________________          _____________________________________

(PVM mokėtojo (PVM kompensacinio tarifo                         (PVM mokėtojo kodas)

gavėjo) kodas)

______________________________________

(Pašarų ūkio subjektų registre registracijos

numeris Nr. LT AT_______________)

 

________________________________                     _________________________________

                       (parašas)                                                                       (parašas)

A. V.                                                               A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-536, 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10164

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-5, 2015-01-05, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00077

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-874 „Dėl Tipinių grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-536, 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10164

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-874 „Dėl Tipinių grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-701, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23310

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-874 „Dėl Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo