Suvestinė redakcija nuo 2022-08-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-16, i. k. 2017-10113

 

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO, STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIŲ SKYRIMO IR TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. 30-1454

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 ir 9 punktais ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“, 3 ir 6 punktais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 30-2109/19, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13465

 

1. N u s t a t a u  leidžiamą statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiką Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje:

1.1. darbo dienomis 7–18 val.;

1.2. poilsio ir švenčių dienomis 9–17 val.;

1.3. atsižvelgiant į technologinius procesus, siekiant nesukelti avarinių situacijų ir kiek galima mažiau trikdyti transporto priemonių eismą, bet kuriuo paros metu galimi asfaltavimo ir eismo organizavimo priemonių įrengimo darbai A, B ir C kategorijų gatvėse;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 30-277/21, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02745

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 30-2613/22, 2022-08-23, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17433

 

1.4. atsižvelgiant į technologinius procesus, nepertraukiami monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų (pamatų, grindų, sienų, perdangų) betonavimo darbai ir išbetonuotų grindų šlifavimo darbai galimi darbo dienomis bet kuriuo paros metu, kai nepertraukiamai betonuojamos konstrukcijos tūris didesnis nei 200 kub. m ir šlifuojamų išbetonuotų grindų plotas didesnis kaip 500 kv. m. Nepertraukiami betonavimo ir šlifavimo darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip 7 val. ir ne vėliau kaip 9 val., kad kuo daugiau nepertraukiamo betonavimo ir šlifavimo darbų būtų atlikta dienos ir vakaro metu ir kuo mažiau – nakties metu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 30-277/21, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02745

 

2. S k i r i u  statybos darbų triukšmo kontrolieriais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2109/19, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13465

 

3. T v i r t i n u  Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Alma Vaitkunskienė

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 15 d.

įsakymu Nr. 30-1454

 

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai (toliau – triukšmo šaltinių valdytojai), sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo kriterijus, triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2.  Taisyklių tikslas – reglamentuoti statybos darbų veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.    triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį;

3.2.    gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija;

3.3.    gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis;

3.4.    statybos darbų triukšmo kontrolierius – Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo kontrolę;

3.5.    kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai.

 

II. SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

4.  Sąrašas sudaromas atsižvelgus į šiuos atrankos kriterijus:

4.1.    numatomų statybos ir paprastojo remonto darbų Savivaldybės teritorijoje skaičių;

4.2.    gautus gyventojų skundus dėl statybos darbų metu keliamo triukšmo;

4.3.    planuojama triukšmo trukmė per parą;

4.4.    numatomas triukšmo lygis;

4.5.    numatomos triukšmo mažinimo priemonės.

 

III. PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

5. Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į triukšmo šaltinių valdytojų atrankos kriterijus, tvirtina Sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2109/19, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13465

 

6.  Prieš triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai, statybos darbų triukšmo kontrolierius žodžiu informuoja triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą ir suderina su triukšmo šaltinio valdytoju planuojamo patikrinimo laiką.

7.  Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 30 kalendorinių dienų.

8.  Patikrinimas laikomas baigtu, kai planinio patikrinimo vietoje surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas (priedas), kuriame turi būti nurodyta:

8.1.    statybos darbų triukšmo kontrolieriaus, kuris atliko patikrinimą, vardas ir pavardė, pareigos;

8.2.    tikrinamo triukšmo šaltinio valdytojo tapatybės nustatymo duomenys, adresas, kur yra atliekami statybos darbai, kokie statybos darbai atliekami;

8.3.    nustatyti naudojami triukšmo šaltiniai;

8.4.    patikrinimo rezultatai ir išvados;

8.5.    statybos darbų triukšmo kontrolieriaus reikalavimai;

8.6.    patikrinime dalyvavę asmenys.

9.  Planinio patikrinimo metu nustačius, kad nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, triukšmo šaltinio valdytojas yra įspėjamas įteikiant patikrinimo aktą ir įpareigojamas pašalinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip:

9.1.    juridiniai asmenys – per 4 kalendorines dienas;

9.2.    fiziniai asmenys – per 3 kalendorines dienas.

10.     Statybos darbų triukšmo kontrolierius patikrinimo metu nustatęs pažeidimų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradeda administracinę teiseną dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.     Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos pareigūnai.

____________________

 

part_fe954388c61a4bf283ece766edb5bf56_end


 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio

subjektai, planinių patikrinimų taisyklių

priedas

 

 

(Akto forma)

 

 

VILNIAUS    MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO

AKTAS

 

20____ - ____ - ____ Nr.

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių 8 punktą, atlikau triukšmo šaltinio valdytojo planinį patikrinimą ir nustačiau, kad statybos (remonto) darbai atliekami gyvenamojoje vietovėje, esančioje adresu

 

_______________________________________________________________________________,

(adresas)

 

kuri priklauso ____________________________________________________________________

(asmens duomenys)

 

Nustatytos atliekamų darbų rūšys (pvz.: statybos, remonto, montavimo, griovimo):

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Nustatyti naudojami triukšmo šaltiniai:

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Nustatyti darbus atliekantys statytojai (rangovai) ar kiti asmenys: ________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Pažeidimų nenustatyta / nustatyti pažeidimai: ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Statybos darbų triukšmo kontrolieriaus reikalavimai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Statybos darbų triukšmo kontrolierius             _____________               _______________________

(parašas)                 (pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2109/19, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13465

Dėl administracijos direktoriaus 2017-06-15 įsakymo Nr. 30-1454 „Dėl Leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, statybos darbų triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-277/21, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02745

Dėl administracijos direktoriaus 2017-06-15 įsakymo Nr. 30-1454 „Dėl Leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, statybos darbų triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2613/22, 2022-08-23, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17433

Dėl Administracijos direktoriaus 2017-06-15 įsakymo Nr. 30-1454 „Dėl Leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, statybos darbų triukšmo kontrolierių skyrimo ir triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_1560eb6f90a14e39830ae6aaedc9a71d_end