Suvestinė redakcija nuo 2023-03-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06690

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. T-80

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 13, 16, 18 ir 29 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandoros įstatymo 29 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos  2020 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T-225 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo ir ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos tikslui „Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas“ įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendi Nr. T-246  „Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendi Nr. T-46  „Dėl Šiaulių rajone veikiančių  nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“;

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais;

2.5. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-194 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.6. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T- 120 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                             Česlovas Greičius


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T-80

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 22 d.

sprendimo Nr. T-91 redakcija)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų (toliau – Asmenys) finansavimo iš Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto paraiškų dėl projektų ir prašymų teikimo, svarstymo, vertinimo, projektų finansavimo, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką ir kontrolę.

2.       Savivaldybės biudžeto lėšos (toliau – lėšos) Asmeniui skiriamos:

2.1. ne konkurso būdu patirtoms einamųjų metų išlaidoms, kurios buvo būtinos einamųjų metų kaimo / Kuršėnų miesto bendruomenės veiklai vykdyti, kompensuoti. Pretenduodamas į lėšas, skiriamas ne konkurso būdu, Aprašo 12 punkte nurodytas Asmuo Savivaldybės administracijai teikia laisvos formos prašymą ir patirtų išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

2.2.    konkurso būdu, užpildant nustatytos formos paraišką (1 priedas) (toliau – paraiška) ir pasirašant finansavimo sutartį (3 priedas). Asmenų projektų atrankos konkursą Savivaldybės administracija skelbia viešai Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt) (esant galimybei – atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir (ar) Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose) Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka;

2.3. iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamo projekto kofinansavimui, pasirašant finansavimo sutartį (3 priedas). Asmuo Savivaldybės administracijai teikia laisvos formos prašymą kartu su paraiškos, pagal kurią gautas finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių, kopija ir dokumentu, patvirtinančiu, kad Asmeniui  nuspręsta skirti finansavimą iš kitų šaltinių.

3. Einamaisiais metais projektinės veiklos finansavimui / išlaidų kompensavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti Asmuo gali teikti:

3.1. Aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti vieną paraišką. Asmuo gali teikti antrą paraišką tik tuo atveju, jeigu ją teikia kaip neformalią jaunimo grupę globojanti organizacija. Tokiu atveju Asmuo, paraiškoje nurodydamas pareiškėjo pavadinimą, 2.1 papunktyje privalo nurodyti, kad paraišką teikia kaip neformalią jaunimo grupę globojanti organizacija;

3.2. Aprašo 15 punkte nurodytoms veikloms vykdyti po vieną paraišką, jei Asmuo nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.3 papunktyje nurodytą priemonę Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas;

3.3. Aprašo 20 punkte nurodytoms veikloms vykdyti po vieną paraišką, jei Asmuo nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytą priemonę Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas;

3.4. Aprašo 6.2.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti po vieną paraišką kiekvienam Šiaulių rajono bendruomenės sveikatos tarybos nustatytam prioritetui, bet ne daugiau kaip trims;

3.5. Aprašo 6.3.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti po vieną paraišką kiekvienam Savivaldybės sporto tarybos nustatytam prioritetui;

3.6. Aprašo 6.3.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti vieną paraišką;

3.7. Aprašo 6.3.3 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti vieną paraišką;

3.8. Aprašo 6.1.4 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti vieną paraišką.

3.9. Aprašo 13 punkte nurodytoms patirtoms išlaidoms kompensuoti  po vieną prašymą Aprašo 13.1-13.3 papunkčiuose nurodytų išlaidų rūšiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

4. Lėšos Asmenims skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atsižvelgiant į lėšomis finansuojamų Asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų (toliau – Komisijos) rekomendacinius siūlymus. Pagal Aprašo 6 punkte įvardytas programų priemones sudarytos Komisijos veiklą vykdo, vadovaudamosi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu darbo reglamentu. Komisijos sudaromos ir Komisijos sekretoriai (be balsavimo teisės) skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

 

5.       Apraše vartojamos sąvokos:

5.1.    Bendrosios socialinės paslaugos – atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos;

5.2.    išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, internetine bankininkyste besinaudojančių Asmenų išrašai, patvirtinti Asmens vadovo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

5.3.    išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų Asmeniui pateiktos sąskaitos faktūros / PVM sąskaitos faktūros, perdavimo–priėmimo aktai,  kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos;

5.4.    jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

5.5.    jaunimo neformali grupė – jaunimo grupė, neįregistruota kaip nevyriausybinė organizacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6.    jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos;

5.7. Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

5.8.    laisvasis mokytojas – fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla;

5.9.    neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;

5.10 nevyriausybinė organizacijanuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios;

5.11 pareiškėjas – Asmuo, Apraše nustatyta tvarka teikiantis Savivaldybės administracijai prašymą  / paraišką lėšoms gauti;

5.12. partneris – prie Asmens projekto įgyvendinimo prisidedantis juridinis ar fizinis asmuo, kurio vadovas nėra tas pats fizinis asmuo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

5.13patikra vietoje – Komisijos narių atliekamas pareiškėjo prašyme / paraiškoje, projekto vykdytojo finansavimo sutartyje ir su ja susijusių duomenų, dokumentų ir veiklų patikrinimas projekto įgyvendinimo vietoje;

5.14projektas – laikina veikla, galinti peraugti į nuolatinę veiklą, veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą, turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius ir rezultatą;

5.15projekto išlaidų sąmata skaičiavimais pagrįsta lėšų suma, reikalinga projekto tikslui pasiekti;

5.16projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos;

5.17projekto vykdytojas – Asmuo, su kuriuo Savivaldybės administracija dėl projekto finansavimo pasirašė finansavimo sutartį (3 priedas);

5.18tinkamos finansuoti išlaidos – realiai suplanuotos, pagrįstos, projektui įgyvendinti būtinos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios išlaidos, ne didesnės už tam tikrų prekių, paslaugų ar darbų vidutines rinkos kainas ir patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo Savivaldybės administracijai dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos;

5.19. bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

5.20. viešoji erdvė – visai visuomenei atvira Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar panaudos pagrindu perduotą naudotis teritoriją).

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS IR PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6.  Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos šios programos ir priemonės Asmenų projektams pagal Aprašą finansuoti:

6.1.    Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programa:

6.1.1. jaunimo iniciatyvų skatinimas;

6.1.2. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas;

6.1.3. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas;

6.1.4. Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

 

6.2.    Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa:

6.2.1.Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas.

6.3.    Švietimo ir sporto veiklos programa:

6.3.1. kūno kultūros ir sporto rėmimas;

6.3.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimas;

6.3.3. vaikų vasaros poilsio stovyklų rėmimas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

JAUNIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS

 

7.  Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir / ar veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos arba šios organizacijos ar įstaigos, kai paraiškas teikia kaip neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos.

8Finansuojami Asmenų projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su jaunų žmonių iniciatyvomis, skatinančiomis savanorišką veiklą, pilietiškumą, inovatyvias idėjas, verslumą, jaunimo renginių organizavimą, kuriomis siekiama suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo (si) veiklos galimybes jauniems žmonėms, sudarant galimybes į veiklas įtraukti jaunus žmones, išgyvenančius atskirtį artimoje socialinėje aplinkoje.

9Prioritetines kryptis Asmenų projektams finansuoti kasmet nustato Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

10.     Maksimalus finansavimo dydis (įskaitant PVM) vienam Asmens projektui iki 1 500,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų Eur).

11.     Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMAS

 

12. Prašymus ir paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupė (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

13. Lėšos ne konkurso būdu kompensuojamos už Asmens patirtas išlaidas (išskyrus išlaidas, kurios patirtos dėl turto (pastato), kurį Savivaldybė perdavė Asmeniui pagal panaudos sutartį, priežiūros, gerinimo, pertvarkymo), kurios buvo būtinos kaimo / Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupei (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) veiklai vykdyti:

13.1. mokesčiams už valstybės įmonės Registrų centro suteiktas paslaugas – iki 150 Eur;

13.2. samdomų ekspertų ir konsultantų paslaugas, susijusias su Asmens problemų sprendimu (išskyrus bylų nagrinėjimo), – iki 200 Eur;

13.3. priemonėms, prekėms (išskyrus maisto produktams, delspinigiams, baudoms, finansinėms nuobaudoms, iškastiniam (akmens anglies, naftos, gamtinių dujų), organiniam kurui ir degalams (išskyrus aplinkos tvarkymui), išlaidoms, susijusioms su Asmens projektine veikla, kuri einamaisiais metais finansuojama iš Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos lėšų) ir paslaugoms (išskyrus maitinimo, šilumos ir vandens tiekimo, telefoninio ryšio, transporto (išskyrus aplinkos tvarkymui) nuomos, mokesčiams bankui, turto nuomos ir turto draudimo), kurios buvo būtinos Asmens veiklai vykdyti – iki 300 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

14. Asmens projektinės veiklos kofinansavimui skiriama iki 10 procentų (įskaitant PVM) nuo tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio Eur), jei kartu su paraiška pateikia dokumentą, įrodantį, kad Asmuo prisidėjo prie šios projektinės veiklos nuosavomis piniginėmis lėšomis ne mažiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

15. Remiamos projektinės veiklos ir maksimalus finansavimo dydis (įskaitant PVM) vienam projektui finansuoti:

15.1. materialinio turto (išskyrus ilgalaikį turtą, kurio vertė 500 Eur (penki šimtai Eur ) ir daugiau, kaip šį turtą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas)kuris būtinas efektyviam Asmens, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 narių, įstatuose / nuostatuose numatytos veiklos vykdymui, Asmens narių poreikių tenkinimui, edukacijų, renginių organizavimui, sukūrimas ir (arba) stiprinimas – iki 1000 Eur (vieno tūkstančio Eur);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

15.2. Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Asmens poreikiams – iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio Eur);

15.3. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas – iki 1000,00 Eur (vieno tūkstančio Eur);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

15.4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas – iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio Eur).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

 

16.     Prioritetinių veiklų eiliškumą kasmet nustato Savivaldybės bendruomeninių organizacijų  taryba.

17. Prašymus / paraiškas ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMAS

 

18. Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO).

19. NVO projektinės veiklos kofinansavimui skiriama iki 10 procentų (įskaitant PVM) nuo tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip iki 1 000 Eur (vieno tūkstančio Eur), jei kartu su paraiška pateikia dokumentą, įrodantį, kad NVO prisidėjo prie šios projektinės veiklos nuosavomis piniginėmis lėšomis ne mažiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

20. Remiamos NVO projektinės veiklos ir maksimalus finansavimo dydis (įskaitant PVM) vienam projektui finansuoti:

20.1. smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino apgyvendinimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas, nusikalstamumo prevencija – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);

20.2. Teoriniai ir praktiniai mokymai NVO gebėjimų  ugdymui ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir avalyne) organizavimas  – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);ׅׅ

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

20.3. gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, aplinkos saugojimą, demokratijos stiprinimą, savanorystę, pilietiškumą – 1 000 Eur (vienas tūkstantis Eur);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

20.4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas – 1 000 Eur (vienas tūkstantis  Eur). 

21. Prioritetinių veiklų eiliškumą kasmet nustato Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

22. Paraiškas ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

 

KETVIRTASIS¹ SKIRSNIS

RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMAS

 

221. Paraiškas gali teikti juridinio asmens teises turinčios Savivaldybės teritorijos religinės bendruomenės ir bendrijos.

222. Priemonei skirtos lėšos gali būti skiriamos tik toms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kurios, bendradarbiaudamos su Savivaldybe, joms nuosavybės teise priklausantį turtą siekia išsaugoti, atnaujinti ir prižiūrėti, kad būtų sukurta patraukli aplinka religinei bendruomenei / bendrijai priklausančiuose kulto pastatuose kartu su tikinčiaisiais telkti Savivaldybės teritorijos vietos bendruomenės narius jų dalyvavimui ne tik religiniuose, bet ir kultūriniuose, švietėjiškuose renginiuose.

223. Siekiant ugdyti Savivaldybės teritorijos vietos bendruomenės bendrąją kultūrą, užtikrinti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, puoselėti etnokultūrą, gerinti kraštovaizdį, kartu su religine švietėjiška veikla spręsti vietos bendruomenės socialines, kultūrines, dorovines problemas,  lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms:

223.1 religinėms bendruomenėms ir bendrijoms nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių remonto darbams atlikti (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti), šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių pritaikymui bendruomenės poreikiams, šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių priežiūros (išskyrus ūkines išlaidas) finansavimui – iki 2000 Eur (dviejų tūkstančių Eur).

223.2. į Kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės religinės paskirties kultūros vertybių restauracijai (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti) – iki 1000 Eur (vieno tūkstančio Eur).

224. Prioritetai teikiami:

224.1. Religinių bendruomenių projektams, kurie pritraukia lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos religinių bendruomenių ir bendrijų lėšos);

224.2 Aprašo 22³.1 papunktyje nurodytiems objektams, turintiems išliekamąją istorinę, architektūrinę, meninę vertę.

225. Kai religinės bendruomenės / bendrijos paraiškoje nurodyta prašoma skirti lėšų suma viršija galimą maksimalią Aprašo 22³.1 papunktyje nurodytą lėšų sumą, Savivaldybės administracijos direktoriui pritarus Komisijos siūlymui, rengiamas siūlymas Savivaldybės tarybai dėl prašomų lėšų skyrimo:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

225.1. priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių avarinės grėsmės pašalinimo darbams;

225.2. į Kultūros paveldo registrą įrašytų istorinės, architektūrinės, meninės vertės pastatų, patalpų, inžinerinių statinių priežiūros darbams.

226. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjas teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

Papildyta skirsniu:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS IR RĖMIMAS

 

23.     Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

24.     Prioritetines kryptis Asmenų projektams finansuoti kasmet nustato Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

25.     Lėšos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų (neįskaitant medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą), skiriamos įgyvendinti bendruomeninę sveikatinimo programą „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“ – 20 procentų (įskaitant PVM).

26.     Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Įprastinės / kasdienės įstaigų / organizacijų veiklos gali būti finansuojamos tik iš dalies.

27.     Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:

27.1.  kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);

27.2.  kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

28.     Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės gydytojui.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMAS

 

29.     Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir sporto srityje veikiančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal nuostatus (įstatus) turinčios teisę vykdyti fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo veiklą: visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, viešosios įstaigos ir organizacijos.

30.     Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos skirtos suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo(si) galimybes, sportinio meistriškumo plėtojimą, įtraukti į veiklas skirtingo amžiaus ir fizinio pajėgumo žmones, organizuoti sporto renginius Savivaldybės gyventojams ir profesionalaus sporto varžybas projekto dalyviams bei parengti projekto dalyvius dalyvauti įvairaus rango sporto renginiuose.

31.     Projektų veiklų prioritetines kryptis finansavimui ir maksimalias vieno projekto finansavimo ribas (įskaitant PVM) kasmet nustato Savivaldybės sporto taryba. Prioritetai nustatomi, atsižvelgiant į Savivaldybėje plėtojamų sporto šakų pasiekimus šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose, sporto šakos reprezentacinių komandų dalyvavimą Lietuvos čempionatuose ir lygose, Lietuvos sporto organizacijų planuojamų renginių prioritetus, sporto šakos populiarumą ir užsiiminėjančių ja asmenų skaičių.

32.     Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI RĖMIMAS

 

33.     Paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, registruoti ir / ar veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje: biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, viešosios įstaigos ir organizacijos, visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos.

34.     Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

34.1. turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;

34.2. atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką;

34.3. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

35. Lėšos skiriamos projektams, kurie:

35.1. skirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti;

35.2. apima ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandas (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų;

35.3. projekto turinyje ir pasiekimo rezultatuose skirti vienai iš šių krypčių:

35.3.1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtrai;

35.3.2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui;

35.3.3. asmenų mokymuisi trečiojo amžiaus universitete;

35.3.4. andragogų kompetencijų tobulinimui;

35.3.5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimui ir (ar) tobulinimui;

35.3.6. asmens bendrosios kultūros / bendrųjų kompetencijų ugdymui.

36. Besimokančiųjų pagal projektą skaičius grupėje turi būti ne mažesnis kaip 10 asmenų.

37. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui (įskaitant PVM), kai:

37.1. projekto veikla skirta visai Šiaulių rajono bendruomenei – 2 500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai Eur);

37.2. projekto veikla skirta vietos teritorijos bendruomenei – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

38. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, Pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ PROJEKTAI

 

39. Paraiškas gali teikti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos: biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, viešosios įstaigos ir organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.

40. Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su sąlygų sudarymu vaikų turiningai edukacinei veiklai, kompetencijų tobulinimui vaikų vasaros poilsio stovyklose ir atitinka Aprašo 41 punkto reikalavimus.

41. Reikalavimai projektui:

41.1. projekto dalyviais gali būti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybės teritorijoje, užsienyje gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikai;

41.2. projekto trukmė ne trumpesnė kaip 5 dienos. Dalyviai gali dalyvauti tik vienoje pamainoje Savivaldybės lėšomis remiamose programose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

41.3. turėti specialistus ir (ar) darbuotojus, kurie turi pedagoginį išsilavinimą arba yra išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasitikrinę sveikatą, įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

41.4. projektas vykdomas specialiai vaikų vasaros poilsiui pritaikytose stovyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose, kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai, stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti).

42. Prioritetai teikiami projektui, kuriame numatyta:

42.1. ilgesnės nei 5 dienų trukmės veiklos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

42.2. kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai);

42.3. užimti vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų;

42.4. užimti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios turinčius vaikus;

42.5. parengti nevyriausybinių organizacijų ir privačių teikėjų;

42.6. planuojama užimti daugiau vaikų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

42.7. planuojama įtraukti užsienyje gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

42.8. mažesnė kaina vienam vaikui iš Savivaldybės biudžeto prašomų lėšų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

43. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui (įskaitant PVM) – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur).

44. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS IŠLAIDOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI 

 

45. Tinkamos finansuoti išlaidos paraiškoje turi būti konkrečiai ir aiškiai išvardintos, o ne pateiktos bendra suma. Projektinėms veikloms finansuoti tinkamomis pripažįstamos šios  išlaidos:

45.1. priemonėms, prekėms ir reikmenims, kurie būtini Asmens veiklai vykdyti, įsigyti,

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

45.2.  pareiškėjo, Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniams renginiams organizuoti;

45.3.  pasirengimui ir dalyvavimui šalies, Europos ir pasaulio renginiuose;

45.4.  projekto dalyviams maitinti (neviršijant teisės aktais nustatyto rekomenduojamo fiksuoto maitinimo paslaugos įkainio, atitinkančio vidutinius šalies rinkos įkainius), apgyvendinti mokomųjų stovyklų, išvykų, varžybų ir kitų renginių metu;

45.5.  projekto dalyvių transporto išlaidoms (kurui, transporto priemonių nuomai);

45.6.  ilgalaikio materialiojo turto (patalpų, technikos) nuomai.

46.  Projektinėms veikloms finansuoti tinkamomis pripažįstamos šios administravimo išlaidos (iki 5 proc. nuo bendros projekto vertės):

46.1.  kanceliarinėms prekėms, išskyrus išlaidas dėl ilgalaikio turto;

46.2.  transportui (kurui, transporto priemonių nuomai).

47.  Netinkamos išlaidos:

47.1.  baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos, delspinigiai;

47.2.  darbo užmokestis projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir kitiems projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims;

47.3. draudimo;

47.4. individualių studijų ar mokymų kursų išlaidos;

47.5.  išperkamoji nuoma;

47.6.  kurios nėra būtinos veikloms vykdyti;

47.7.  paraiškos rengimo išlaidos;

47.8. pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos projektui įgyvendinti;

47.9.  transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

47.10.                     už paskolas bankui ar kitai kredito ar mokėjimo įstaigai mokamas palūkanas;

47.11. ūkines (išskyrus elektrą, būtiną kultūrinei, edukacinei, sportinei veiklai įgyvendinti);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

47.12.                     žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos.

48. Finansinė parama neteikiama, jeigu pareiškėjas:

48.1. paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;

48.2. bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Komisijos asmenims;

48.3. iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;

48.4. yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą.

49. Projektas nėra finansuojamas, jei:

49.1. Asmuo įgyvendinamu projektu siekia pelno (pvz.: įsigyja avilius ir bites, o gautą medų parduoda; įsigyja žuvis žuvivaisai  konkrečiame tvenkinyje, o po to parduoda leidimus žvejybai tame pačiame tvenkinyje; išleidžia knygą, o po to ją pardavinėja; įsigyja  reikmenis, o po to dovanoja už tar tikrą auką ir pan.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

49.2. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

49.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ar simboliams;

49.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

49.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

49.6. projektas neatitinka bent vieno Projektui keliamo reikalavimo;

49.7. buvo nustatyti pažeidimai pagal praėjusių metų Projekto finansavimo sutartį.

50.     Projekte gali būti numatytos bendros išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, tačiau tinkamomis finansuoti iš Savivaldybės biudžeto pripažįstamos tos, kurias patvirtinantys dokumentai įtraukti į Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (5 priedas), kuris pateikiamas kartu su Projekto įgyvendinimo ataskaita. Tinkamomis kompensuoti išlaidomis ir ne daugiau nei skirtos lėšos projektui pripažįstamos iki paraiškos pateikimo su projekto vykdymu tiesiogiai susijusios išlaidos.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO KONKURSUI SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

51. Kvietimas teikti paraiškas konkursui skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt).

52. Paraiškos priimamos 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo datos. Konkretus paraiškų priėmimo terminas yra nurodomas kvietime.

53. Kvietime nurodoma:

53.1. galimi pareiškėjai;

53.2. finansuojama priemonė, prioritetinė veikla ir sąlygos;

53.3. paraiškos teikimo adresas ir būdai;

53.4.  Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už priemonės įgyvendinimą (toliau – Savivaldybės administracijos darbuotojas), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Pareiškėjai, rengdami projektus, iki paskutinės projektų pateikimo dienos turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurią pagal kompetenciją teikia kvietime nurodytas Savivaldybės administracijos darbuotojas;

53.5projekto įgyvendinimo terminas;

53.6projektams pagal priemonę finansuoti iš viso einamiesiems metams skirta suma, nurodant vienam projektui galimą skirti maksimalią sumą;

53.7kita reikalinga informacija.

54.     Pareiškėjas konkurso skelbime nurodyta tvarka pateikia:

54.1. paraišką (1 priedas), užpildytą ir pasirašytą pareiškėjo vadovo bei patvirtintą pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi);

54.2. pareiškėjo registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;

54.3. pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą (išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, kurios teikia sprendimo dėl paskyrimo vadovauti religinei bendruomenei / bendrijai  kopiją). Jeigu paraiška pagal Aprašą Savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) / sprendimo kopija buvo pateikta;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

 

54.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

54.5. projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;

54.6. Asmens (išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas) susirinkimo / sueigos (sušauktos Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 8.6-8.8 papunkčiuose nustatyta tvarka) protokolo išrašą, kuriame nurodytas pritarimas nurodytai paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

54.7. projekto žmogiškųjų išteklių atitikimą nustatytiems reikalavimams įrodančių dokumentų kopijas;

54.8. kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

55. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

55.1. elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

55.2. elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

56. Savivaldybės administracijos darbuotojas paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ privalo užregistruoti paraiškos gavimo dieną.

57. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

58.  Savivaldybės administracijos darbuotojas per 5 (penkias) darbo dienas po paraiškos užregistravimo  Dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ atlieka paraiškos administracinės atitikties vertinimą, užpildydamas paraiškos administracinės atitikties vertinimo lentelę (2 priedas), į klausimus atsakant „Taip / Ne“;

59.  Jeigu paraiška neatitinka bent vieno administracinės atitikties vertinimo kriterijaus,  nurodyto Aprašo 2 priede, Savivaldybės administracijos darbuotojas informuoja už projektą atsakingą asmenį paraiškoje nurodytu el. paštu, nurodydamas per 5 (penkias) darbo dienas pateikti jam trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.

60.  Pareiškėjui per Savivaldybės administracijos darbuotojo nustatytą laiką nepateikus papildomos informacijos ir (arba) dokumentų / pateikus papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, dėl kurių atitinkamo kriterijaus vertinimas nepasikeičia, paraiška nėra teikiama Komisijai pagal priemonę vertinti, apie sprendimą pareiškėjas informuojamas  raštu. Rašte būtina nurodyti trūkumus, dėl kurių paraiška nevertinama, ir apskundimo tvarką.

61.     Savivaldybės administracijos darbuotojas paraiškas, atitikusias visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos perduoda Komisijai pagal priemonę vertinti.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

62.     Paraiškos Savivaldybės administracijoje turi būti įvertintos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paraiškų Komisijai perdavimo dienos.

63.  Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu skiria lėšas pareiškėjams ir su kiekvienu pasirašo finansavimo sutartį. Finansavimo sutarties neatsiejama dalis yra projekto išlaidų sąmata (forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro).

64.     Pareiškėjas, gavęs iš Savivaldybės administracijos darbuotojo  informaciją apie Komisijos sprendimą projektą finansuoti iš dalies, per 5 darbo dienas pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojui sutikimą / nesutikimą vykdyti projektą, kartu su juo pateikdamas patikslintą paraišką pagal siūlomas skirti lėšas bei nurodydamas pastabas / rekomendacijas.

65.     Informacija apie projektų vykdytojams skirtas / pareiškėjams neskirtas lėšas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt).

66. Jei lieka nepaskirstytų lėšų priemonei einamaisiais metais įgyvendinti, Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt) skelbiamas naujas konkursas Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJO KONTROLĖ

 

67.     Komisija ar jos paskirti Komisijos nariai (ne mažiau kaip du) turi teisę atlikti fizinį projekto patikrinimą vietoje. Patikrinimą vykdantys Komisijos nariai projekto vykdytojo gali prašyti pateikti papildomą informaciją, susijusią su prašoma suteikti ir (ar) suteikta finansine parama projektui, apžiūrėti įsigytas prekes, atliktus darbus, susipažinti su išlaidas pagrindžiančių dokumentų originalais.

68.     Komisijos nariai, įvykdę patikrinimą, turi parengti ir Komisijai pateikti atlikto patikrinimo aktą (dokumento formą ir turinį tvirtina Komisija, priimdama sprendimą dėl patikrinimo atlikimo). Po patikros vietoje atlikimo Komisija turi teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl visiško ir (ar) dalinio projekto vykdytojui skirtos finansinės paramos grąžinimo.

69.     Nustačius, kad projektui skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį (įsigytos ne projekte numatytos prekės, atlikti darbai, nenumatyti projekte / projekte numatyti darbai nėra atlikti), projekto vykdytojas  privaloma lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

70.     Nustačius, kad projekto vykdytojas panaudotų ne pagal paskirtį, nepanaudotų lėšų  negrąžino, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

71.     Už projekto įgyvendinimą, lėšų pagal finansavimo sutartį tikslingą panaudojimą, darbų apimčių ir kokybinių parametrų įvykdymą, veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimą atsako projekto vykdytojas.

72.     Projekto vykdytojas prekes, paslaugas ir darbus privalo pirkti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

73.     Projekto vykdytojas informaciją (žodinę ir vaizdinę) apie užbaigto projekto rezultatus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po projekto užbaigimo paskelbia finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, informuodamas Savivaldybės administracijos darbuotoją dėl šios informacijos paskelbimo organizavimo Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt).

74.     Įgyvendinus projektą:

74.1 iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos (IV ketvirtį iki einamųjų metų gruodžio 5 d.) Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui teikiama ataskaita forma Nr. 2, patvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (5 priedas). Projekto dokumentų originalus teisės aktų nustatyta tvarka saugo projekto vykdytojas;

74.2. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo projekto užbaigimo Savivaldybės administracijos darbuotojui teikiama Projekto įgyvendinimo ataskaita (4 priedas), patvirtinta projekto vykdytojo vadovo parašu. Projekto įgyvendinimo ataskaita gali būti papildoma Projekto vertinimo komisijos nutarimu. Projekto įgyvendinimo ataskaita registruojama dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Savivaldybės administracijos darbuotojų apibendrinta informacija apie projektų vykdytojams einamaisiais kalendoriniais metais skirtas programų lėšas kalendorinių metų pabaigoje viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt.)

75.     Projekto vykdytojas, Savivaldybės administracijos darbuotojui laiku nepateikęs Aprašo 74 punkte nurodytų ataskaitų ar neįvykdęs kitų įsipareigojimų pagal finansavimo sutartį, praranda teisę vienerius metus teikti Savivaldybės administracijai paraiškas dėl projektinių veiklų iš Savivaldybės biudžeto  finansavimo.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Aprašo įgyvendinimo ir lėšų, skirtų Asmenims projektams finansuoti panaudojimo kontrolę vykdo priemonės (-ių):

76.1. jaunimo iniciatyvų skatinimas – Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius;

76.2. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas, Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas, Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius;

76.3. Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas – Savivaldybės gydytojas;

76.4. kūno kultūros ir sporto rėmimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimas, vaikų vasaros poilsio stovyklų rėmimas – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.  

Punkto pakeitimai:

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

 

77.     Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

78.     Aprašo pakeitimus ir (ar) naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

79.     Savivaldybės administracijos sprendimai dėl finansavimo Asmenims skyrimo ir (ar) neskyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

80.     Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-91, 2022-03-22, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05690

 

part_5c9a693f399645ffa2c91c79fd5e91e5_end

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

2 priedas

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

 

4 priedas

 

5 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-192, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14749

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-91, 2022-03-22, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05690

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-223, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-06-02, i. k. 2022-11996

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-326, 2022-09-06, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18442

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

5.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-40, 2023-02-28, paskelbta TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03640

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo