Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15340

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. liepos 5 d. Nr. A1-492

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 252 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 


 

 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A1-492

 

 

AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo kriterijai

Apibūdinimas

1.

Pagalba į namus

 

 

1.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

1.1.1. reikalavimai nenustatomi.

1.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

1.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

1.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

1.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys pagalbą į namus (pvz., psichologai), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

 

 

2.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

2.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa konsultacijoms, užsiėmimams.

2.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

2.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

2.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

 

3.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

3.1.1. įstaigoje turi būti įrengtos gyvenamosios patalpos (kambariai) paslaugos gavėjams (asmeniui ar šeimai). Vienoje gyvenamojoje patalpoje (kambaryje), jei paslaugos gavėjai yra asmenys (ne šeimos) be šeimos narių ir jei jie sutinka, gali gyventi ne daugiau kaip du paslaugos gavėjai (asmenys). Vienoje gyvenamojoje patalpoje (kambaryje), kurioje gyvena šeima, negali būti apgyvendintas dar vienas paslaugos gavėjas (asmuo ar šeima);

3.1.2. įstaigoje turi būti įrengta bent viena virtuvė;

3.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa (vonia ir (ar) dušas, praustuvas, tualetas) (toliau – higienos patalpa);

3.1.4. jei paslauga bus teikiama asmenims, turintiems negalią, higienos patalpa turi būti jiems pritaikyta.

3.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

3.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

3.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

4.

Laikinas apnakvindinimas

 

 

4.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

4.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa asmenų priėmimui, individualioms konsultacijoms;

4.1.2. įstaigoje turi būti įrengtos gyvenamosios patalpos (kambariai) paslaugos gavėjams (asmenims);

4.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

4.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

4.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

4.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

5.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

 

5.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

5.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa laisvalaikiui, susitikimams, mokymams organizuoti, individualiems pokalbiams, individualiai veiklai;

5.1.2. įstaigoje turi būti įrengtos gyvenamosios patalpos (kambariai) kiekvienam paslaugos gavėjui (asmeniui ir (ar) šeimai);

5.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena virtuvė;

5.1.4. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa;

5.1.5. įstaigoje turi būti įrengta skalbimo, džiovinimo ir lyginimo patalpa arba gyvenamosiose patalpose (kambariuose) sudarytos skalbimo, džiovinimo ir lyginimo sąlygos (turi būti tam skirta įranga, priemonės ir vieta).

5.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

5.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

5.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

5.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys intensyvią krizių įveikimo pagalbos paslaugą (pvz.: psichologai, teisininkai, sielovados specialistai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

6.

Psichosocialinė pagalba

 

 

6.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

6.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa konsultacijoms, užsiėmimams.

6.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

6.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

6.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

6.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys psichosocialinę pagalbą

(pvz.: psichologai, sielovados specialistai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

7.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

 

 

7.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

7.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa asmenų priėmimui, individualioms konsultacijoms, laisvalaikiui, susitikimams, individualiems pokalbiams;

7.1.2. įstaigoje turi būti įrengtos gyvenamosios patalpos (kambariai) paslaugos gavėjams;

7.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena virtuvė;

7.1.4. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa;

7.1.5. įstaigoje turi būti įrengta bent viena skalbimo, džiovinimo ir lyginimo patalpa.

7.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

7.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

7.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

7.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą (pvz., sveikatos priežiūros specialistai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

8.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams

 

 

8.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

8.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa individualioms konsultacijoms, užsiėmimams.

8.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

8.2.1. globos koordinatoriai – globos centro specialistai, įgiję socialinio darbo ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) psichologijos, ir (ar) šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos išsilavinimą, ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys;

8.2.2. kiti darbuotojai, teikiantys pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams paslaugą

(pvz.: psichologai, teisininkai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

9.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

 

9.1.

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

9.1.1. apsaugotame būste kiekvienam paslaugos gavėjui turi būti įrengta gyvenamoji patalpa (atskiras kambarys). Vienoje gyvenamojoje patalpoje (kambaryje), jei paslaugos gavėjai yra asmenys (ne šeimos) be šeimos narių ir jei jie sutinka, gali gyventi ne daugiau kaip du paslaugos gavėjai (asmenys). Vienoje gyvenamojoje patalpoje (kambaryje), kurioje gyvena šeima, negali būti apgyvendintas dar vienas paslaugos gavėjas (asmuo ar šeima);

9.1.2. apsaugotame būste turi būti įrengta virtuvė;

9.1.3. apsaugotame būste turi būti įrengta higienos patalpa.

9.2.

Reikalavimai personalo išsilavinimui

9.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

9.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

91.

Laikinas atokvėpis

 

 

 

91.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

91.1.1. reikalavimai nenustatomi.

 

91.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

91.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

91.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

91.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys laikino atokvėpio paslaugą (pvz., sveikatos priežiūros specialistai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

 

92.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

 

 

 

92.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

92.1.1. įstaigoje kiekvienam paslaugos gavėjui turi būti įrengta gyvenamoji patalpa (atskiras kambarys). Vienoje gyvenamojoje patalpoje (kambaryje), jei paslaugos gavėjai yra asmenys (ne šeimos) be šeimos narių ir jei jie sutinka, gali gyventi ne daugiau kaip du paslaugos gavėjai (asmenys);

92.1.2. įstaigoje turi būti įrengta bent viena virtuvė;

92.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa;

92.1.4. jei paslauga bus teikiama asmenims, turintiems negalią, higienos patalpa turi būti jiems pritaikyta.

 

92.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

92.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

92.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

92.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys palydėjimo paslaugą jaunuoliams (pvz.: sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbos specialistai ir kt.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

 

93.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

 

 

 

93.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

 

93.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;

93.1.2. patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;

93.1.3. įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

 

93.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

93.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

93.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

93.2.3. kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą; įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

 

94.

Socialinė priežiūra šeimoms

 

 

 

94.1.

 

Reikalavimai patalpoms

(jei paslaugai teikti būtinos patalpos)

 

94.1.1. įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa konsultacijoms, užsiėmimams.

 

 

94.2.

 

Reikalavimai personalo išsilavinimui

94.2.1. socialiniai darbuotojai, įgiję Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

94.2.2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

 

10.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

 

10.1.

 

Reikalavimai patalpoms ir personalo išsilavinimui nustatyti Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimuose ir rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.

 

 

________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-809, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23605

Nr. A1-862, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24873

Nr. A1-941, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26685

Nr. A1-112, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02753

Nr. A1-430, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13418

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-809, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23605

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-862, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24873

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-941, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26685

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-112, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02753

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-430, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13418

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_bf6c60449d2049b99138f1768860d871_end