Suvestinė redakcija nuo 2021-10-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-27, i. k. 2019-03272

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBA
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. V-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, (toliau – Aprašas), 10–12 punktais, 26.2 papunkčiu, 27–28  punktais:

1. Sudarau šią Socialinių įmonių reikalų komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Lijana Vaitkuvienė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

1.2. Vaida Kamandulienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

Nr. V-430, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21521

 

1.3. Vida Stasiūnienė – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-173, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05639

Nr. V-297, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09619

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

1.4. Aldona Baltakienė – Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

Nr. V-160, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08057

 

1.5. Juratė Stankevičienė – Užimtumo tarnybos Planavimo ir monitoringo skyriaus vedėja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

1.6. Ana Šanina – Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriaus vedėja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

1.7. Kristina Maksvytienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja;

1.8. Daiva Liugienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-160, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08057

 

1.9. Tautvydas Zasas – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

1.10. Rolandas Ragėnas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas;

1.11. Evelina Kelmelienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė;

1.12. Valdemar Bogdanovič – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos teisininkas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-14, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00850

 

1.13. Monika Banevičiūtė – asociacijos „Investors‘ Forum“ komunikacijos vadovė.

2. Tvirtinu Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Skiriu Komisijos sekretore, atsakinga už Komisijos posėdžių protokolavimą ir techninį aptarnavimą – Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Vidą Stasiūnienę;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

4. Pavedu:

4.1. Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

4.2. Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Stasiūnienei informuoti Komisijos narius apie Komisijos sudėties pakeitimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

 

4.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

5. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. V-710 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                         Ligita Valalytė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. V-72

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo

Nr. V-116 redakcija)

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Socialinių įmonių reikalų komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia nuolat visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslas – teikti rekomendacijas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriui dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/nesuteikimo bei jo panaikinimo/nenaikinimo.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymu (toliau - Socialinių įmonių įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ministro įsakymas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisijos veikloje laikomasi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Socialinių įmonių įstatyme ir Ministro įsakymu patvirtintuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisiją sudaro atstovai iš:

7.1. darbuotojų ir neįgaliųjų interesus atstovaujančių organizacijų (profesinės sąjungos, susivienijimai, asociacijos ar kitos organizacijos);

7.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.3. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

7.5. Užimtumo tarnybos.

8. Komisijos sudėtį, suderinęs su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

9. Komisijos nariai prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (reglamento1 priedas).

10. Komisijos narius delegavusios organizacijos ir įstaigos turi teisę juos atšaukti ir deleguoti naujus atstovus.

11. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebeina pareigų jį į Komisiją delegavusioje įstaigoje ar organizacijoje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

12. Komisija vykdo šias funkcijas:

12.1. nagrinėja pareiškėjų pateiktus prašymus dėl socialinės įmonės statuso suteikimo (toliau – prašymai) ir prie jų pridėtus dokumentus;

12.2. nustato, ar pareiškėjas atitinka socialinei įmonei keliamas sąlygas, nurodytas Socialinių įmonių įstatyme ir Ministro įsakymu patvirtintuose teisės aktuose;

12.3. vertina socialinės įmonės pateiktą Pažymą apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (toliau - pažyma), ar pažymoje nurodytos veiklos neprieštarauja Socialinių įmonių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimui dėl laikinojo įdarbinimo veiklos;

12.4. vertina Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planą (toliau – planas), ar planas atitinka Socialinių įmonių įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus rodiklių kriterijus;

12.5. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją suteikti/nesuteikti pareiškėjui socialinės įmonės statusą;

12.6. nagrinėja jai pateiktus dokumentus ir nustato, ar yra Socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai panaikinti socialinės įmonės statusą;

12.7. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui motyvuotą rekomendaciją panaikinti/nenaikinti socialinės įmonės statusą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie atsiradusį pagrindą naikinti socialinės įmonės statusą gavimo dienos;

12.8. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Komisijos sudėtyje esantis Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus darbuotojas yra atsakingas už pareiškėjo dokumentų ir duomenų atitikimo Socialinių įmonių įstatyme ir Ministro įsakymais patvirtintuose teisės aktuose keliamiems reikalavimams patikrinimą nurodytais terminais ir nustatytų faktinių aplinkybių fiksavimą šio reglamento 2, 3 prieduose laikantis šiame reglamente nurodytų terminų, dokumentų pristatymą ir pateikimą Komisijai svarstyti, Komisijos darbo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

14. Komisijos sudėtyje esantis Užimtumo tarnybos Teisės skyriaus darbuotojas yra atsakingas už rekomendacijos suteikti/nesuteikti, panaikinti/nenaikinti socialinės įmonės statuso priėmimo teisinio pagrindo pagal Socialinių įmonių įstatymą ir Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą, patvirtintą Ministro įsakymu, parinkimą, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

15. Komisijos sudėtyje esantis Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriaus darbuotojas yra atsakingas už pajamų dalies įvertinimą iš neremtinos veiklos (jei tokia veikla buvo vykdoma per praėjusius kalendorinius metus), už akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, nuosavo kapitalo įvertinimą, praėjusių finansinių metų veiklos rezultatų vertinimą pagal finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktus duomenis, svarstant panaikinti/nenaikinti socialinės įmonės statuso klausymą, už socialinei įmonei per kalendorinius metus suteiktos valstybės pagalbos ir socialinės įmonės gautų pajamų, iš veiklos, kuri nėra įtrauktą į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė, įvertinimą atitikimo Socialinių įmonių įstatymo reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

16. Komisijos sudėtyje esantis Užimtumo tarnybos Planavimo ir monitoringo skyriaus darbuotojas yra atsakingas nurodytą lėšų poreikio pagal atskiras subsidijų rūšis bei metus pagrįstumą, atsižvelgiant į aukščiau minėtoje pažymoje nurodytą tikslinių grupių asmenų skaičių pagal atskiras tikslines grupes ir kiekvienai tikslinei grupei nustatytą kompensacijos dalį ar procentą, nurodytą Socialinių įmonių įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

17. Visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai atsako už Užimtumo tarnybos direktoriui pateikiamos Komisijos rekomendacijos teisėtumą ir pagrįstumą.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

18. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

18.1. kviesti ekspertus dokumentų vertinimui atlikti ir kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

18.2. teikti rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų, susijusių su socialinės įmonės statuso suteikimu, tobulinimo.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

19. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu. Nesant Komisijos pirmininko, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

20. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie privalo būti suorganizuoti per 10 darbo dienų nuo prašymų išnagrinėjimo ir nustatymo, kad informacijos svarstymui dėl socialinės įmonės statuso suteikimo pakanka, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki sprendimo dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/nesuteikimo priėmimo termino pabaigos. Prašymus Komisijos posėdyje pristato Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus atsakingas darbuotojas, juos nagrinėjęs ir užpildęs šio reglamento 2, 3 priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

21. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Su prašymais Komisijos nariai supažindinami posėdžio metu, kaip nurodyta šio reglamento 20 punkte.

22. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti prašymą pateikusio juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo Užimtumo tarnybos kvietimu.

23. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

24. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, ši informacija pateikiama nenusišalinusį Komisijos narį skyrusios organizacijos ar institucijos vadovui ir prašoma per 3 darbo dienas į Komisiją pasiūlyti kitą atstovą. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas, o po 3 darbo dienų organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

25. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

26. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

27. Komisijos sekretorius yra Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Jis protokoluoja Komisijos posėdžius pagal šio reglamento 4 priede nustatytus reikalavimus ir techniškai juos aptarnauja.

28. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Posėdžių protokolai registruojami registre (reglamento 5 priedas).

281. Komisijos posėdžiai taip pat gali vykti nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis (Microsoft Teams, Skype ir kt.). Komisijos nariai su prašymais ir posėdžio medžiaga supažindinami nuotolinio posėdžio metu, išsiunčiant dokumentų kopijas ir kitą informaciją elektroniniu paštu. Komisijos sekretorius per 2 darbo dienas po nuotoliniu būdu įvykusio Komisijos posėdžio, elektroniniu paštu Komisijos nariams išsiunčia protokolo projektą. Komisijos nariai elektroniniu paštu informuoja Komisijos sekretorių, kad su protokolo projektu susipažino ir pastabų neturi arba pateikia pastabas. Pagal pastabas pakoreguotas protokolo projektas elektroniniu paštu siunčiamas Komisijos nariams pakartotinai. Komisijos posėdžiams vykstant nuotoliniu būdu, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas (nesant Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Komisijos sekretorius.

Papildyta punktu:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

30. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

31. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

_________________

 

Socialinių įmonių reikalų komisijos

darbo reglamento

1 priedas

 

(Komisijos nario konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo pavyzdys)

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NARIO

 

____________________________________________________

(vardas ir pavardė)

________________

(asmens kodas)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

___________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Būdamas Socialinių įmonių reikalų komisijos (toliau – Komisija) nariu:

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Komisijos nariu;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. Komisijoje svarstyti įmonių prašymai ir kiti dokumentai;

2.2. Komisijos sprendimai ir motyvai dėl socialinių įmonių statuso suteikimo (nesuteikimo/panaikinimo);

2.3. kita informacija, susijusi su prašymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu;

2.4. jeigu prašymai buvo atmesti – atmetimo priežastys.

3. Įsipareigoju, paaiškėjus, kad prašymą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo teikia asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo, arba kad toks asmuo turi daugiau kaip 50 procentų prašymą teikiančio juridinio asmens akcijų, raštu pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti.

4. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys                      ________________               _________________

                                                                            (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Socialinių įmonių reikalų komisijos

darbo reglamento

2 priedas

 

(Pažymos apie pareiškėjo pateiktų dokumentų atitikimą keliamiems reikalavimams formos pavyzdys)

 

PAŽYMA

APIE PAREIŠKĖJO PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATITIKIMĄ KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS

 

Dokumentai Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti _______________________

(data)

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Atitikimas keliamiems reikalavimams

Pastabos, papildomų ar patikslintų dokumentų pateikimas (nurodyti datą)

1.

Prašymas

 

 

2.

Pažyma apie socialinės įmonės statuso siekiančio juridinio asmens ar jo padalinio vykdytas veiklas ir darbuotojų skaičių

 

 

3.

Pažyma apie gautas pajamas, jei prievolė sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ar socialinės įmonės steigimo dokumentuose ir jei šių duomenų nėra Juridinių asmenų registre

 

 

4.

Pažyma apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu

 

 

5.

Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių planas

 

 

6.

Praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Pažymą užpildė_______________________         _______________________           ______________________

(pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

_______________

 

Socialinių įmonių reikalų komisijos

darbo reglamento

3 priedas

 

(Pažymos apie pareiškėjo duomenis ir numatomą jo veiklą, siekiant socialinės įmonės statuso, formos pavyzdys)

 

PAŽYMA APIE PAREIŠKĖJO DUOMENIS IR NUMATOMĄ JO VEIKLĄ, SIEKIANT SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO

 

 

1.

Pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas

 

2.

Steigėjas (ai)

 

3.

Steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslai

 

4.

Įstatuose nurodytas įstatinio kapitalo dydis (jei pareiškėjas yra akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė)

 

5.

Nuosavo kapitalo dydis (jei pareiškėjas yra akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė)

 

6.

Vykdomos veiklos rūšys pagal EVRK klasifikatorių:

Pajamos per praėjusius kalendorinius metus, Eur

Pajamų dalis nuo visų per praėjusius kalendorinius metus gautų pajamų (proc.)

Vykdomos veiklos trukmė iki prašymo suteikti socialinės įmonės statusą pateikimo dienos, mėn.

6.1.

Remtinos veiklos:

 

 

 

6.1.1

 

 

6.1.2

 

 

....

 

 

6.2.

Neremtinos veiklos:

 

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

 

 

...

 

 

 

 

Taip

Ne

Pastabos

7.

Pareiškėjas vykdo laikinojo įdarbinimo veikla

 

 

 

8.

Pareiškėjas nepripažintas kaltas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo

 

 

 

9.

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuris, vadovaudamasis Darbo kodekso 21 straipsnio 5 dalimi, įgyvendina darbdavio teises ir pareigas darbuotojui (toliau – įgaliotas asmuo), dėl minėtų nusikalstamų veikų neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo

 

 

 

10.

Pareiškėjas, jo vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo, kai nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję 3 metai

 

 

 

11.

Pareiškėjas vadovas ar jo įgaliotas asmuo per paskutinius vienus metus iki kreipimosi dėl socialinės įmonės statuso suteikimo dienos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą įsigaliojusiu sprendimu nebuvo baustas už nelegalų darbą arba nebuvo paskirta bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnyje, arba nebuvo paskirta bauda už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100 ir 150 straipsniuose numatytą administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai

 

 

 

12.

Pareiškėjas nėra įsiskolinęs savo darbuotojams

 

 

 

13.

Pareiškėjas neturi neatidėtų įsiskolinimų:

 

 

 

13.1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui,

 

 

 

13.2.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui

 

 

 

13.3.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams

 

 

 

14.

Pareiškėjui nėra iškelta bankroto byla, jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka

 

 

 

15.

Pareiškėjas nėra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, profesinė sąjunga, religinė bendruomenė (bendrija) ar asociacija

 

 

 

 

_______________

 

Socialinių įmonių reikalų komisijos

darbo reglamento

4 priedas

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO ĮFORMINIMO APRAŠAS

 

1. Socialinių įmonių reikalų komisijos (toliau – Komisija) svarstomi klausimai ir rekomendacijos išdėstomos posėdžio protokole.

2. Posėdžio protokolas susideda iš dviejų dalių: dėstomosios ir nutariamosios.

3. Protokolo dėstomojoje dalyje nurodoma:

3.1. posėdžio data, laikas ir vieta (vieta nenurodoma, jeigu posėdis vyko nuotoliniu būdu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

3.2. posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai ir kiti asmenys;

3.3. Komisijos posėdyje apsvarstyti prašymai ir jų priedai, pažymos, kiti dokumentai, pateikti argumentai, paaiškinimai;

3.4. nustatytos faktinės aplinkybės;

3.5. sąrašas pareiškėjų, dėl kurių sprendimo suteikti/nesuteikti arba panaikinti/nenaikinti socialinės įmonės statusą priėmimas atidedamas (išdėstant sprendimo motyvus);

3.6. kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija.

4. Protokolo nutariamojoje dalyje nurodoma:

4.1. sąrašas pareiškėjų, kuriems rekomenduojama suteikti socialinės įmonės statusą;

4.2. sąrašas pareiškėjų, kuriems rekomenduojama nesuteikti socialinės įmonės statuso (išdėstant siūlymo atsisakyti suteikti socialinės įmonės statusą motyvus ir teisinius pagrindus);

4.3. sąrašas pareiškėjų, kuriems rekomenduojama nenaikinti socialinės įmonės statuso;

4.4. sąrašas pareiškėjų, kuriems rekomenduojama panaikinti socialinės įmonės statusą (išdėstant siūlymo panaikinti socialinės įmonės statusą motyvus ir teisinius pagrindus).

5. Prie posėdžio protokolo pridedami minėti dokumentų sąrašai, posėdyje nagrinėtų dokumentų kopijos.

6. Komisijos protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai, Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Jei posėdis vyko nuotoliniu būdu, Komisijos protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

 

7. Posėdžio protokolas įforminamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

_________________

 

Socialinių įmonių reikalų komisijos

darbo reglamento

5 priedas

 

(Socialinių įmonių reikalų komisijos dokumentų registro formos pavyzdys)

 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS

 

Reg. Nr.

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento su priedais lapų skaičius

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                  ________________                                       __________________________

      (pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                                                         (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-173, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-05, i. k. 2019-05639

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-297, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09619

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-429, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18266

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo

 

4.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-14, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00850

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo

 

5.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-116, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07699

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo

 

6.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-450, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24410

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo

 

7.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-160, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08057

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo

 

8.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-430, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21521

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Socialinių įmonių reikalų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo