Suvestinė redakcija nuo 2017-11-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28009

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašO, JO KEITIMO TVARKOS, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1075

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 53 straipsnio 12 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (toliau – Krypčių sąrašas);

1.2. Kvalifikacinių laipsnių sąrangą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Krypčių sąrašo keitimą dėl krypties išbraukimo, papildymo nauja studijų kryptimi, kelių krypčių sujungimo, pavadinimo pakeitimo inicijuojanti aukštoji mokykla turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui paraišką, kurią sudaro argumentuotas prašymas dėl siūlomo keitimo esmės, o papildymo nauja kryptimi atveju – naujos krypties  sampratos, aprėpties ir studijų rezultatų apibūdinimas (akademinio, profesinio ir tyrimų lauko analizės išvados). Studijų kokybės vertinimo centras savo nustatyta tvarka įvertina paraišką ir pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai ir aukštajai mokyklai išvadą dėl Krypčių sąrašo keitimo tikslingumo. Švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą dėl Krypčių sąrašo keitimo atsižvelgdamas į Studijų kokybės vertinimo centro išvadą.

2.2. Studijų programų pavadinimai sudaromi laikantis šių principų:

2.2.1. studijų programos pavadinimas turi būti  aiškus, neklaidinantis;

2.2.2. studijų programos pavadinimas turi būti susietas su studijų krypties (krypčių) siektinais studijų rezultatais.

2.3. Aukštosios mokyklos iki 2017 m. gegužės 1 d. suderina su šio įsakymo nuostatomis savo patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius studentų priėmimą 2017 metais, ir pateikia Švietimo informacinių technologijų centrui studijų programų sąrašą, nurodydamos priskirtiną studijų kryptį arba krypčių grupę, suteikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir kitus duomenis, netaikant Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 „ Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punkto nustatyto reikalavimo.

21. Rekomenduoju aukštosioms mokykloms organizuojant studijas naudotis Krypčių sąrašu anglu kalba, pateiktu Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstojo-mokslo-sistema.  

Papildyta punktu:

Nr. V-857, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17555

 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas                                          Audronė Pitrėnienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-857, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17555

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ pakeitimo