Suvestinė redakcija nuo 2019-06-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02852

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KLASIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMĄ IR PRANEŠIMO APIE NEKLASIFIKUOJAMŲJŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. 1-71

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ 1.2.10 papunktį:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą formą;

1.2. Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formą.

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vidaus administravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

2.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui vykdyti įsakymo kontrolę.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Neringa Ulbaitė

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-71

 

(Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą forma)

 

Valstybinei vartotojų teisių

apsaugos tarnybai

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI APGYVENDINIMO PASLAUGŲ

KLASIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMĄ

 

___________

(data)

 

_____________

(vieta)

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

             (paslaugų teikėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas /

juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

 

Telefono Nr. ____________________ El. pašto adresas ________________________________

_____________________________________________________________________________

           (apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas

 

___________________________________________________________________________

                                  (viešbučio / svečių namų / motelio / kempingo pavadinimas)

 

Prašau išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą (pažymėti tinkamą):

1. □ Viešbučio paslaugoms

2. □ Svečių namų paslaugoms

3. □ Motelio paslaugoms

4. □ Kempingo paslaugoms

Objektas klasifikuojamas (pažymėti tinkamą):

□ pirmą kartą

□ ne pirmą kartą                              Suteiktos žvaigždutės  _____________________

Turimo klasifikavimo pažymėjimo išdavimo data _____________________ Nr. __________

Turimas klasifikavimo pažymėjimas galioja iki     ______________________

 

 

Prašau suteikti klasifikuojamam objektui (pažymėti tinkamą):

1.  □ 1 žvaigždutė

2.  □ 1 Plius žvaigždutė (taikoma tik viešbučiams)

3.  □ 2 žvaigždutės

4.  □ 2 Plius žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams)

5.  □ 3 žvaigždutės

6.  □ 3 Plius žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams)

7.  □ 4 žvaigždutės

8.  □ 4 Plius žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams)

9.  □ 5 žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams ir kempingams)

10.□ 5 Plius žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams)

Bendras klasifikuojamo objekto: kambarių (aikštelių, namelių) skaičius __________(įrašyti);          

vietų skaičius ______________ (įrašyti).

Apgyvendinimo paslaugos planuojamos teikti nuo ______________________________________.

(data)

Klasifikavimo anketa (Privaloma pirmą kartą teikiant prašymą klasifikuoti. Kitais atvejais anketa teikiama tada, kai joje yra pasikeitimų):

pridedama      

nepridedama

Patvirtinu, kad:

1. Prašyme ir jo prieduose nurodyta informacija yra teisinga.

2. Esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

Man žinoma, kad:

1. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

2. Pasikeitus prašyme pateiktiems duomenims, per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo man žinoma, turiu pateikti Tarnybai patikslintą informaciją;

3. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą, apie šį faktą informuoti Tarnybą per 10 darbo dienų nuo apgyvendinimo paslaugų teikimo nutraukimo (sustabdymo) dienos;

4. Interneto svetainėje www.vvtat.lt skelbiamas klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys: apgyvendinimo paslaugų teikėjo – fizinio asmens – vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas, telefonas, el. pašto adresas, apgyvendinimo paslaugų rūšis, apgyvendinimo paslaugų objekto pavadinimas, žvaigždučių skaičius, klasifikavimo pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data, taip pat informacija apie Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimą panaikinti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo galiojimą.

 

Prašau išduotą klasifikavimo pažymėjimą siųsti adresu:

_______________________________________________________________________________

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-71

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d.

įsakymo Nr. 1-170 redakcija)

 

(Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą forma)

 

Valstybinei vartotojų teisių

apsaugos tarnybai

 

PRANEŠIMAS APIE NEKLASIFIKUOJAMŲJŲ

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ

 

___________

(data)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas*, adresas*, telefono Nr.*, el. pašto adresas*

arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas*, telefono Nr.*, el. pašto adresas*)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(apgyvendinimo paslaugų objekto pavadinimas, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas, vietos koordinatės (ang. GPS), telefono Nr.*, el. pašto adresas*)

 

*Informacija nebus skelbiama viešai.

 

Pranešu, jog nuo 20 __ m. _________________ mėn. ___ d. teiksiu neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (pažymėti vieną):

 

1. Apartamentų komplekso paslauga.

2. Kaimo turizmo paslauga.

3. Nakvynės namų paslauga (angl. hostel).

4. Nakvynės ir pusryčių paslauga.

5. Poilsio namų paslauga.

6. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga.

7. Turistinės stovyklos paslauga.

8. □ Sanatorijos apgyvendinimo paslauga.

9. □ Trumpalaikio apgyvendinimo paslauga.

 

Bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius ________ (įrašyti).

Bendras vietų skaičius _________ (įrašyti).

 

Informacija teikiama (pabraukti tinkamą) pirmą kartą / tikslinama.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Formos pakeitimai:

Nr. 1-170, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09132

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-170, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-05, i. k. 2019-09132

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-71 „Dėl Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formų patvirtinimo" pakeitimo