Suvestinė redakcija nuo 2018-11-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14040

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 3 d. Nr. 1090
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti:

2.1. pasiūlymo keisti Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį ir (ar) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą formą;

2.2. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės arba regiono projektų sąrašo formą;

2.3. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisykles;

2.4. Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisykles;

2.5. Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisykles.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – veiksmų programa), administravimo tvarka. Taisyklėse nustatoma Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansinių priemonių (toliau – finansinės priemonės) administravimo tvarka tiek, kiek to nereglamentuoja Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

2. Veiksmų programa įgyvendinama laikantis Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), nuostatų.

3. Atlikdamos Taisyklėse nustatytus veiksmus, vadovaujančioji, tvirtinančioji, tarpinės institucijos:

3.1. vadovaujasi instrukcijomis ir naudoja formas, kurioms pritaria Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė (toliau – darbo grupės forma); darbo grupės formos ir instrukcijos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, vadovaujantis vadovaujančiosios institucijos parengtomis rekomendacijomis dėl ES struktūrinių fondų svetainės administravimo, kurioms pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas (toliau – Rekomendacijos dėl svetainės administravimo);

3.2. vadovaujasi rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kuriems pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kurie per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl svetainės administravimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Ataskaitiniai metai – ataskaitinis laikotarpis nuo kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d. imtinai, už kurį teikiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Europos Komisijai. Pirmieji ataskaitiniai metai prasideda 2014 m. sausio 1 d., baigiasi 2015 m. birželio 30 d. imtinai, paskutiniai ataskaitiniai metai prasideda 2023 m. liepos 1 d., baigiasi 2024 m. birželio 30 d. imtinai.

4.11. Deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos – pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, vadovaujantis Taisyklėmis ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro (toliau – Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklės), įtrauktos į institucijų parengtas ir tvirtinančiajai institucijai teikiamas ir (ar) pateiktas tam tikro ataskaitinio laikotarpio institucijų išlaidų deklaracijas.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas – dokumentas, kuriame nurodoma mažiausia galima 2014–2023 metais planuojamų kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai ES struktūrinių fondų lėšų suma kiekvienam veiksmų programos prioritetui įgyvendinti pagal ministerijas, pagal kompetenciją atsakingas už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija), pagal vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, ir pagal ES struktūrinius fondus, taip pat pagal šiuos fondus nurodomos lėšų sumos, kurios, jeigu nebus panaudotos iki metų pabaigos, gali būti prarastos.

4.3. Išlaidų deklaracija – įgyvendinančiosios institucijos arba vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, rengiamų ir tvirtinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų, susijusių su išlaidomis, patirtomis įgyvendinant veiksmų programą, rinkinys, reikalingas mokėjimo paraiškai Europos Komisijai parengti.

4.4. Metinės sąskaitos – įgyvendinančiosios institucijos arba vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, rengiamų ir tvirtinančiajai institucijai teikiamų atsiskaitomųjų dokumentų už ataskaitinius metus rinkinys, reikalingas sąskaitoms Europos Komisijai parengti.

4.5. Mokėjimo paraiška Europos Komisijaitvirtinančiosios institucijos rengiama ir Europos Komisijai teikiama paraiška gauti ES struktūrinių fondų lėšas, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio a punkte.

4.6. Paraiška asignavimų valdytojui – asignavimų valdytojui teikiama mokėjimo paraiška išmokėti lėšas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) vykdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4.7. Pažeidimo tyrimas – įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, atliekamas informacijos, duomenų ir dokumentų, pateiktų projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų, tikrinimas, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

4.8. Pažeidimų kontrolierius – vadovaujančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atliekantis jam pavestas funkcijas, apimančias pažeidimų tyrimą, ištaisymą ir prevenciją, sukčiavimo prevenciją, pažeidimų (taip pat ir sukčiavimo) rizikos vertinimą ir jos mažinimo priemonių įgyvendinimo priežiūrą, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, informacijos apie atliktą pažeidimo tyrimą teikimą suinteresuotoms ir (ar) atsakingoms institucijoms, įtariamo pažeidimo, informacijos apie pažeidimo tyrimą ir sprendimą dėl pažeidimo bei jo vykdymą registravimą 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014), su pažeidimo tyrimu susijusių dokumentų saugojimą ar šių veiksmų koordinavimą ir kitų institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pavestų funkcijų, susijusių su pažeidimų tyrimu, ištaisymu ir prevencija, atlikimą.

4.9. Poprojektinis laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį projekto vykdytojas, pasibaigus projekto finansavimui, privalo įvykdyti projekto sutarties reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos.

4.91. Pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos – patirtos tinkamos finansuoti ir vadovaujantis Taisyklėmis pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir pagal pripažinimo datą SFMIS2014 registruotos projektų išlaidos.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4.10. Projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo – savivaldybės vykdomosios institucijos regiono plėtros tarybai teikiamas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie siūlomą įgyvendinti projektą ir į kurį atsižvelgiant projektas įtraukiamas į iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti regiono projektų (toliau – regiono projektas) sąrašą. Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo rengimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija. Projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo rengiamas pagal vidaus reikalų ministro patvirtintame regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4.11. Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo – pareiškėjo rengiamas ir ministerijai teikiamas dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie siūlomą įgyvendinti projektą ir į kurį atsižvelgiant projektas įtraukiamas į iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų (toliau – valstybės projektas) sąrašą. Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo rengiamas pagal ministerijos patvirtintą formą.

4.12. Sąskaitos Europos Komisijai – tvirtinančiosios institucijos rengiamas ir Europos Komisijai teikiamas atsiskaitomųjų dokumentų rinkinys, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 59 straipsnio 5 dalies a punkte.

4.13. Stebėsenos rodiklis – ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo stebėsenai naudojamas kiekybiškai arba kokybiškai išreiškiamas duomuo, kuriuo rodomi naudojant veiksmų programos investicijas sukurti produktai arba pasiekti rezultatai. Stebėsenos rodiklių tipai (pagal paskirtį): produkto stebėsenos rodiklis ir rezultato stebėsenos rodiklis. Stebėsenos rodiklių rūšys: veiksmų programos stebėsenos rodiklis ir nacionalinis stebėsenos rodiklis.

4.14. Tarptautinis projektas – iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas, kurį finansuoti paraiška buvo pateikta pagal Europos Komisijos kvietimą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL 2013, L 347, p. 470), 10 straipsnio 3 dalimi, arba projektas, kuris įgyvendinamas su tarptautiniais partneriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

4.15. Veiklos lėšų rezervas – veiksmų programoje nustatyta ES struktūrinių fondų lėšų dalis, papildomai skiriama tam tikrai veiksmų programos prioriteto daliai, finansuojamai pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, įgyvendinti, jeigu iki 2018 m. pabaigos pasiekiamos veiklos peržiūros plane nurodytos tam tikro veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

4.16. Veiklos peržiūros planas – veiksmų programoje numatytas planas, kuriame nurodomi finansiniai, stebėsenos ir įgyvendinimo etapų rodikliai, jų tarpinės ir galutinės reikšmės pagal veiksmų programos prioritetą ir ES struktūrinį fondą, pagal kurias vertinama veiksmų programos prioritetų pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą įgyvendinimo pažanga; pasiekus tarpines rodiklių reikšmes atskiroms veiksmų programos prioriteto dalims, finansuojamoms pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, įgyvendinti paskirstomas Lietuvai numatytas veiklos lėšų rezervas, nepasiekus galutinių rodiklių reikšmių atskiroms veiksmų programos prioriteto dalims, finansuojamoms pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, taikomos finansinės korekcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

4.17. Veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas – dokumentas, kuriame nurodomos kasmet planuojamos pasiekti į veiklos peržiūros planą įtrauktų stebėsenos ir įgyvendinimo etapų rodiklių reikšmės pagal veiksmų programos prioritetus, ministerijas ir pagal ES struktūrinius fondus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

4.18. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės).

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

II SKYRIUS

VADOVAUJANČIOSIOS, TVIRTINANČIOSIOS IR TARPINIŲ INSTITUCIJŲ ATITIKTIES PASKYRIMO KRITERIJAMS STEBĖSENA

 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, paskyrusi vadovaujančiąją ir tvirtinančiąją institucijas, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123–124 straipsniuose, ir tarpines institucijas, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, vykdo šių institucijų atitikties paskyrimo kriterijams stebėseną.

6. Vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir tarpinių institucijų atitikties paskyrimo kriterijams stebėsena vykdoma atsižvelgiant į:

6.1. audito institucijos per Informacinę ES 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) Europos Komisijai pateiktus ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – valdymo ir kontrolės sistema) institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams audito ir valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir sąskaitų audito rezultatus;

6.2. vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir tarpinių institucijų per Lietuvos Respublikos Vyriausybės joms nustatytą bandomąjį laikotarpį įgyvendintų taisomųjų veiksmų, jeigu tokie veiksmai buvo pavesti, rezultatus;

6.3. vadovaujančiosios institucijos parengtas ir iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas ketvirtines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir (ar) kitą informaciją, susijusią su tarpinėms institucijoms pavestų funkcijų atlikimu.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir tarpinių institucijų atitikties paskyrimo kriterijams stebėsenos rezultatus, gali nustatyti bandomąjį laikotarpį, per kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtos institucijos turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų.

8. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato bandomąjį laikotarpį:

8.1. tarpinei institucijai:

8.1.1.  tarpinė institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos apie jai nustatytą bandomąjį laikotarpį gavimo institucijoje, sudaro taisomųjų veiksmų planą ir raštu pateikia jį vadovaujančiajai institucijai;

8.1.2.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų planą, jam pritaria, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo taisomųjų veiksmų plano gavimo pateikia tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų planą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai;

8.1.3.  jeigu vadovaujančioji institucija nustato, kad tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų plane numatyti atlikti veiksmai nėra pakankami siekiant užtikrinti tarpinės institucijos atitiktį paskyrimo kriterijams, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo taisomųjų veiksmų plano gavimo raštu pateikia tarpinei institucijai pastabas dėl taisomųjų veiksmų plano;

8.1.4.  tarpinė institucija, gavusi vadovaujančiosios institucijos pastabas dėl taisomųjų veiksmų plano, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vadovaujančiosios institucijos pastabų gavimo patikslina taisomųjų veiksmų planą ir pateikia jį vadovaujančiajai institucijai;

8.1.5.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos patikslintą taisomųjų veiksmų planą, jam pritaria, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslinto taisomųjų veiksmų plano gavimo raštu pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai;

8.1.6.  jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikia vadovaujančiajai institucijai pastabas dėl tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų plano, vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas praneša apie tai tarpinei institucijai, o ši atlieka Taisyklių 8.1.4 papunktyje numatytus veiksmus;

8.1.7.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabas patikslintą taisomųjų veiksmų planą, jam pritaria, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslinto taisomųjų veiksmų plano gavimo raštu pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai;

8.1.8.  Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų planui, tarpinė institucija atlieka taisomųjų veiksmų plane numatytus veiksmus, per 5 darbo dienas apie tai praneša vadovaujančiajai institucijai ir pateikia jai dokumentų, kuriais įrodomas veiksmų atlikimas, kopijas;

8.1.9.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos informaciją apie taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimą, jiems pritaria, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos apie taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimą gavimo praneša Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai apie tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimą;

8.1.10.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos informaciją apie taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimą, jiems nepritaria, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos apie taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimą gavimo raštu pateikia tarpinei institucijai pastabas dėl taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimo;

8.1.11.  tarpinė institucija, gavusi vadovaujančiosios institucijos pastabas dėl taisomųjų veiksmų plane numatytų veiksmų atlikimo, imasi veiksmų dėl tinkamo taisomųjų veiksmų atlikimo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintų taisomųjų veiksmų atlikimo pateikia patikslintą informaciją vadovaujančiajai institucijai;

8.1.12.  jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos patikslintą informaciją dėl tinkamo taisomųjų veiksmų atlikimo, jiems pritaria, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos informacijos gavimo raštu praneša Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai apie tarpinės institucijos taisomųjų veiksmų plane numatytų atlikti veiksmų atlikimą;

8.2. tvirtinančiajai institucijai:

8.2.1.  tvirtinančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos apie jai nustatytą bandomąjį laikotarpį gavimo institucijoje, sudaro taisomųjų veiksmų planą, kurį raštu teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovaujančiajai institucijai;

8.2.2.  jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikia tvirtinančiajai institucijai pastabas dėl jos taisomųjų veiksmų plano, tvirtinančioji institucija patikslina taisomųjų veiksmų planą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabų gavimo pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovaujančiajai institucijai;

8.2.3. tvirtinančioji institucija, atlikusi taisomųjų veiksmų plane numatytus veiksmus, per 5 darbo dienas praneša apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovaujančiajai institucijai;

8.3. vadovaujančiajai institucijai:

8.3.1. vadovaujančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos apie jai nustatytą bandomąjį laikotarpį gavimo institucijoje, sudaro taisomųjų veiksmų planą ir raštu pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai;

8.3.2. jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikia vadovaujančiajai institucijai pastabas dėl jos taisomųjų veiksmų plano, vadovaujančioji institucija patikslina taisomųjų veiksmų planą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabų gavimo pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai;

8.3.3. vadovaujančioji institucija, atlikusi taisomųjų veiksmų plane numatytus veiksmus, per 5 darbo dienas praneša apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir tvirtinančiajai institucijai.

9. Kai institucijai nepavyksta per nustatytą bandomąjį laikotarpį įgyvendinti reikiamų taisomųjų veiksmų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutraukia jos paskyrimą ir paskiria naują instituciją perimti vadovaujančiosios ar tvirtinančiosios institucijos funkcijas, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 6 dalyje.

10. Vadovaujančioji institucija praneša Europos Komisijai apie vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir tarpinių institucijų atitikties paskyrimo kriterijams stebėsenos rezultatus, įskaitant Taisyklių 7 punkte nurodytą bandomojo laikotarpio institucijai paskyrimą ar institucijos paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123–124 straipsniuose.

 

III SKYRIUS

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMAS, PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS. VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMO RENGIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

11. Vadovaujančioji institucija valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą rengia ir (ar) atnaujina atsižvelgdama į reglamento (ES) Nr. 1303/2013 72 straipsnį.

12. Vadovaujančioji institucija, rengdama ir (ar) atnaujindama valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, tvirtinančiajai ir tarpinėms institucijoms raštu teikia užpildyti savo parengtą klausimyną. Kartu su klausimynu vadovaujančioji institucija teikia jo pildymo instrukcijas.

13. Tvirtinančioji ir tarpinės institucijos iki vadovaujančiosios institucijos rašte nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, teikia vadovaujančiajai institucijai užpildytą klausimyną ir teisės aktų ar kitų dokumentų, kuriais reglamentuojama institucijos vidaus sistema, kopijas.

14. Tvirtinančioji institucija, teikdama vadovaujančiajai institucijai užpildytą klausimyną, gali pagal kompetenciją pateikti papildomą informaciją, reikalingą valdymo ir kontrolės sistemos aprašymui parengti ir (ar) atnaujinti.

15. Vadovaujančiosios institucijos prašymu jos nurodytais terminais ir forma pagal kompetenciją teikia:

15.1. tvirtinančioji ir tarpinės institucijos – valdymo ir kontrolės sistemos aprašymui parengti reikalingą informaciją apie institucijų vidaus sistemos pokyčius;

15.2. kitos institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, – valdymo ir kontrolės sistemos aprašymui parengti ir (ar) atnaujinti reikalingą informaciją.

16. Vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 13–15 punktuose nurodytą informaciją, apibendrina gautus tvirtinančiosios ir tarpinių institucijų užpildytus klausimynus ir parengia ir (ar) atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą.

17. Vadovaujančioji institucija teikia audito institucijai, taip pat ir Europos Komisijai, jai paprašius, valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą. Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos teikia audito institucijai jos nurodytais terminais ir forma informaciją, susijusią su valdymo ir kontrolės sistemos aprašymu. Tvirtinančioji ir tarpinės institucijos audito institucijai teikiamą informaciją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai.

18. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento (ES) 1303/2013 124 straipsniu, raštu informuoja Europos Komisiją ir tvirtinančiąją instituciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas vadovaujančiąją, tvirtinančiąją ir tarpines institucijas iki pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pateikimo dienos.

19. Tarpinės institucijos, prieš atlikdamos savo institucijos struktūrinius pakeitimus, susijusius su institucijos vidaus sistema, privalo tai raštu suderinti su vadovaujančiąja institucija ir gauti jos pritarimą tokiems pakeitimams. Tarpinė institucija, kurios savininko teises ir pareigas teisės aktuose nustatyta tvarka įgyvendina kita institucija, prieš kreipdamasi į vadovaujančiąją instituciją dėl pritarimo institucijos struktūriniams pakeitimams, susijusiems su institucijos vidaus sistema, privalo minėtus pakeitimus suderinti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

20. Tarpinė institucija, norėdama gauti vadovaujančiosios institucijos pritarimą savo institucijos struktūriniams pakeitimams, susijusiems su institucijos vidaus sistema, turi pateikti vadovaujančiajai institucijai tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą. Tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašyme turi būti nurodyta:

20.1. priežastys, dėl kurių būtina atlikti tarpinės institucijos struktūrinius pakeitimus;

20.2. tarpinės institucijos vidaus sistemos pokyčiai (neigiamas ir (arba) teigiamas poveikis vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamoms užduotims, pavestoms tarpinei institucijai, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis);

20.3. veiksmai, susiję su tarpinės institucijos vidaus sistemos pokyčiais, kuriuos turės atlikti tarpinė institucija, jeigu bus pritarta tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams;

20.4. konkreti lėšų suma, reikalinga tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams atlikti;

20.5. kita, tarpinės institucijos nuomone, svarbi informacija, kuria pagrindžiama tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų būtinybė.

21. Jeigu vadovaujančioji institucija, gavusi tarpinės institucijos Taisyklių 20 punkte nurodytą tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą, nustato, kad pateikta ne visa Taisyklių 20 punkte nurodyta informacija ir (ar) būtina ją patikslinti, siekiant pagrįsti tarpinės institucijos siūlomų struktūrinių pakeitimų, susijusių su tarpinės institucijos vidaus sistema, atitiktį Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse nustatytiems reikalavimams, vadovaujančioji institucija turi teisę tarpinės institucijos paprašyti papildomos informacijos ir nurodyti terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

22. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš tarpinės institucijos Taisyklių 20 punkte nurodytą tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašymą, privalo pateikti savo išvadą dėl tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 21 punktu, paprašo pateikti papildomą informaciją (tokiu atveju terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos iš tarpinės institucijos gavimo vadovaujančiojoje institucijoje dienos). Vadovaujančioji institucija, įvertinusi tarpinės institucijos struktūrinių pakeitimų aprašyme nurodytą informaciją, pritaria planuojamiems atlikti tarpinės institucijos struktūriniams pakeitimams, jeigu tarpinės institucijos vidaus sistema, atlikus tarpinės institucijos struktūrinius pakeitimus, atitiks Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse tarpinėms institucijoms nustatytus reikalavimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS.

VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

23. Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos pagal kompetenciją atsako už valdymo ir kontrolės sistemos veikimo trūkumų pašalinimą ir jos tobulinimą.

24. Vadovaujančioji institucija, atlikdama valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, siekdama pašalinti jos trūkumus ir ją tobulinti:

24.1. pagal kompetenciją analizuoja audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų atliktų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, teikia pasiūlymus audito institucijai, Europos Audito Rūmams, Europos Komisijai ir kitoms institucijoms dėl šiose ataskaitose pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir prižiūri, kaip šios priemonės įgyvendinamos; pagal kompetenciją imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu pateiktų pastebėjimų, rekomendacijų įgyvendinimo;

24.2. teikia tarpinėms institucijoms valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijas.

25. Tvirtinančioji ir tarpinės institucijos imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Tarpinės institucijos imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl vadovaujančiosios institucijos joms pateiktų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

26. Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos teikia Europos Komisijai prašomą informaciją jos nurodytais terminais ir forma. Audito institucijai jos prašoma informacija teikiama pagal susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijų, sudarytą 2015 m. spalio 22 d., vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013  123 straipsnio 9 dalimi (toliau – Bendradarbiavimo susitarimas), skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir audito institucijos nurodytais terminais ir forma. Tvirtinančioji institucija raštu ir elektroniniu paštu Europos Komisijai ir audito institucijai teikiamą informaciją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai. Tarpinės institucijos raštu ir elektroniniu paštu Europos Komisijai teikiamą informaciją, kuri teikiama ne per vadovaujančiąją instituciją, ir audito institucijai teikiamą informaciją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

27. Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, už kurių informacijos į SFMIS2014 suvedimą atsakingas Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, registruoja SFMIS2014 informaciją apie visus atliktus valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditus ir patikrinimus, jų metu institucijai pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas, jų įgyvendinimo priemones ir veiksmus, atliktus įgyvendinant pateiktas rekomendacijas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SFMIS2014 taisyklės), nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo institucijoje, bet ne vėliau kaip iki dokumentų, nurodytų Taisyklių 159 ir 165 punktuose, pateikimo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

27.1. vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, už kurių informacijos į SFMIS2014 suvedimą atsakingas Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, registruoja SFMIS2014 informaciją apie audito institucijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu institucijai pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones, informaciją apie atliktus valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditus, kuriuos atlikus neatitikimų nenustatyta ir pastebėjimai, rekomendacijos institucijai neteikiami;

27.2. vadovaujančioji institucija registruoja SFMIS2014 tarpinėms institucijoms pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas dėl neatitikimų, kurie nustatyti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinant rizikos valdymo priemones, nurodytas vadovaujančiosios institucijos patvirtintame rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo plane, pašalinimo, taip pat informaciją apie atliktus tarpinių institucijų patikrinimus, vadovaujančiajai institucijai įgyvendinant rizikos valdymo priemones, nurodytas vadovaujančiosios institucijos patvirtintame rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo plane, kurių metu neatitikimų nenustatyta;

27.3. tvirtinančioji institucija registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliktus patikrinimus ir jų metu vadovaujančiajai ir tarpinėms institucijoms pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, taip pat informaciją apie atliktus vadovaujančiosios ir tarpinių institucijų patikrinimus, kurių metu neatitikimų nenustatyta;

27.4. vadovaujančiajai arba tvirtinančiajai institucijoms užregistravus SFMIS2014 informaciją apie atliktus patikrinimus ir jų metu tarpinėms institucijoms pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, tarpinės institucijos, išskyrus regionų plėtros tarybas, už kurių informacijos į SFMIS2014 suvedimą atsakingas Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, registruoja SFMIS2014 informaciją apie pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimą;

27.5. vadovaujančioji institucija registruoja SFMIS2014 informaciją apie Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atliktų auditų metu pateiktus pastebėjimus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo priemones, taip pat informaciją apie Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atliktus auditus, kurių metu neatitikimų nenustatyta ir pastebėjimai, rekomendacijos institucijai neteikiami, ir, tvirtinančiajai institucijai užregistravus SFMIS2014 informaciją apie atliktus patikrinimus ir jų metu vadovaujančiajai institucijai pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijas, registruoja SFMIS2014 informaciją apie pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

28. Vadovaujančioji institucija SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka teikia rekomendacijas tarpinėms institucijoms dėl neatitikimų, kurie buvo nustatyti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinant rizikos valdymo priemones, nustatytas rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo plane, pašalinimo.

29. Vadovaujančioji institucija, siekdama ugdyti ir išsaugoti valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir kitų institucijų, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, išskyrus metodinės pagalbos centrus, administracinius gebėjimus, renka ir vertina informaciją apie savo ir šių institucijų administracinius gebėjimus ir jų stiprinimo poreikius, pagal šią informaciją kuria ir tobulina visų minėtų institucijų administracinių gebėjimų ugdymo ir motyvavimo skatinimo sistemą, organizuoja administraciniams gebėjimams stiprinti reikalingus mokymus. Taip pat, siekdama ugdyti partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, ir institucijų, kurių veikla prisideda prie veiksmų programos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo kompetencijas, vadovaujančioji institucija renka ir vertina informaciją apie minėtų partnerių ir institucijų kompetencijas ir jų stiprinimo poreikius, organizuoja mokymus apie ES struktūrinių fondų lėšų administravimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

30. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, gali teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, susijusią su institucijos tinkamumu ir tikslingumu atlikti metodinio pagalbos centro funkcijas arba paskirto metodinio pagalbos centro atliekamų funkcijų kokybe. Vadovaujančioji institucija nagrinėja tokią informaciją savo vidaus procedūrų aprašuose nustatyta tvarka ir, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, gali teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl metodinės pagalbos centrų paskyrimo ir pavedimo vykdyti metodinės pagalbos centrų funkcijas nutraukimo.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VADOVAUJANČIOSIOS IR TARPINIŲ INSTITUCIJŲ FUNKCIJŲ ATSKYRIMAS

 

31. Vadovaujančiosios ir tarpinių institucijų funkcijų atskyrimą turi užtikrinti:

31.1. vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir kai ji yra projektų vykdytoja, taip pat tarpinės institucijos, kai jos yra projektų vykdytojos, atlikdamos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytas funkcijas;

31.2. įgyvendinančiosios institucijos, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 9.15 papunkčiu;

31.3. įgyvendinančiosios institucijos, kurios, nustatydamos institucijos vidaus sistemą, turi pasirinkti efektyvias vidaus kontrolės priemones galimoms rizikoms dėl netinkamo funkcijų atskyrimo valdyti ir užtikrinti tinkamą funkcijų atskyrimą institucijos viduje:

31.3.1. kad paraiškas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) vertintų ir atrinktų vienas darbuotojas, o administracinius patikrinimus (mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas, projektų patikros vietose, projektų vykdytojų vykdomų viešųjų pirkimų priežiūra) (toliau – administraciniai patikrinimai) atliktų kitas darbuotojas arba paraiškų vertinimo ir atrankos rezultatus tvirtintų vienas darbuotojas ir administracinių patikrinimų rezultatus tvirtintų kitas darbuotojas;

31.3.2. kad būtų numatomos papildomos vidaus kontrolės priemonės (pavyzdžiui, patikros lapus tvirtina įgyvendinančiosios institucijos kito struktūrinio padalinio vadovas arba kitas įgyvendinančiosios institucijos vadovo įgaliotas darbuotojas, funkciškai nepavaldus įgyvendinančiosios institucijos struktūrinio padalinio, atsakingo už projektų vertinimo ir atrankos, administracinių patikrinimų ir lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, vadovui) tuo atveju, jeigu projektų vertinimo ir atrankos bei tų pačių projektų administracinių patikrinimų ir lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, kai priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu, funkcijos pavedamos tam pačiam darbuotojui;

31.4. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

32. Kai priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu, įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad paraiškas dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo rengtų ir tvirtintų funkciškai tarpusavyje nepriklausomi įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TARPINĖMS INSTITUCIJOMS PAVESTŲ VYKDYTI UŽDUOČIŲ

PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

33. Vadovaujančioji institucija užtikrina savo atsakomybe vykdomų užduočių, pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisykles pavestų tarpinėms institucijoms, vykdymo priežiūrą ir kontrolę – nustato ir planuoja rizikos valdymo priemones, jas įgyvendina, atlieka rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo kontrolę ir kitus veiksmus, būtinus tinkamam rizikos valdymui užtikrinti.

34. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į praėjusių metų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatus, tarpinių institucijų veiksmus šalinant anksčiau nustatytus neatitikimus, kompleksinį rizikos reikšmingumą, tvirtinančiosios institucijos atliktus patikrinimus, audito institucijos, Europos Audito Rūmų ir Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų metu pateiktus pastebėjimus, nustato rizikas ir jų valdymo priemones.

35. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į nustatytas rizikas ir jų valdymo priemones, sudaro ir tvirtina metinius tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus ir jais vadovaudamasi atlieka tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių vykdymo patikrinimus.

36. Rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planai nuolat peržiūrimi ir atnaujinami įtraukiant naujas aktualias arba panaikinant praradusias svarbą rizikos valdymo priemones ir kitą aktualią informaciją.

37. Apie atliktų patikrinimų rezultatus tarpinėms institucijoms pranešama raštu ir (arba) SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka per SFMIS2014 per 2 mėnesius nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Tarpinės institucijos pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktas rekomendacijas per vadovaujančiosios institucijos nurodytą terminą turi imtis teisės aktuose numatytų veiksmų nustatytiems neatitikimams ištaisyti ir apie tai pranešti vadovaujančiajai institucijai raštu arba, vadovaudamosi Taisyklių 27.2 papunkčiu, SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos funkcinės galimybės.

 

IV SKYRIUS

SFMIS2014 KŪRIMAS IR PLĖTRA

 

38. Dokumentai ir duomenys apie kiekvieną projektą, kurių reikia veiksmų programai ir projektui (-ams) administruoti, tikrinti, audituoti, stebėti ir vertinti, turi būti registruojami, kaupiami ir apdorojami SFMIS2014.

39. Už Taisyklių 38 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų, kurie turi būti registruojami, kaupiami ir apdorojami SFMIS2014, tikslumą atsako duomenis SFMIS2014 registravusi institucija.

40. SFMIS2014 įdiegus funkcines galimybes, visas informacijos ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas per SFMIS2014. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, teikiamus dokumentus ar duomenis SFMIS2014 pasirašo naudodamos SFMIS2014 įdiegtas elektroninio parašo funkcines galimybes. Jeigu SFMIS2014 funkcinės galimybės neįdiegtos, informacija ir duomenys teikiami raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

41. SFMIS2014 valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), kuri, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais vadovaujančiosios, tarpinių, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijų atlikimo ir informacijos apie veiksmų programos įgyvendinimą rinkimo, kaupimo ir teikimo reikalavimais, organizuoja bendrų SFMIS2014 funkcinių galimybių ir saugomiems duomenims taikomų reikalavimų nustatymą, koordinuoja SFMIS2014 kūrimą ir plėtrą, užtikrina SFMIS2014 reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą bei atlieka jos priežiūrą. Tam tikslui Finansų ministerija:

41.1. rengia ir finansų ministro įsakymu tvirtina SFMIS2014 nuostatus, SFMIS2014 taisykles, kartu su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra organizuoja SFMIS2014 naudotojų mokymą ir konsultavimą;

41.2. atlieka SFMIS2014 techninę priežiūrą, vadovaudamasi SFMIS2014 taisyklėmis administruoja SFMIS2014;

41.3. organizuoja 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės veiklą;

41.4. priima sprendimus dėl veiklos procesų optimizavimo ir automatizavimo bei SFMIS2014 funkcinių galimybių plėtros poreikių įgyvendinimo ir SFMIS2014 klaidų ištaisymo;

41.5. imasi priemonių užtikrinti, kad SFMIS2014 duomenys būtų patikimi ir registruojami laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

411. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra:

411.1. kuria ir plėtoja SFMIS2014;

411.2. kartu su Finansų ministerija organizuoja SFMIS2014 naudotojų mokymą ir juos konsultuoja;

411.3. įvertina institucijų teikiamų pasiūlymų dėl SFMIS2014 funkcinių galimybių plėtros ir registruojamų SFMIS2014 klaidų pagrįstumą ir teikia išvadas Finansų ministerijai;

411.4. organizuoja ir atlieka SFMIS2014 funkcinių galimybių testavimą ir apie testavimo rezultatus informuoja Finansų ministeriją;.

411.5. konsultuoja Finansų ministeriją veiklos procesų optimizavimo ir automatizavimo, naujų procesų kūrimo klausimais tiek, kiek tai susiję su SFMIS2014 ir informacinių technologijų priemonių taikymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

42. Vadovaujančioji institucija sukuria prieigą prie SFMIS2014 institucijoms, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, jų funkcijoms atlikti.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI PER KOMPIUTERINĘ DUOMENŲ MAINŲ SISTEMĄ

 

43. Duomenų apie ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą mainai tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos atliekami per SFC2014.

44. Finansų ministerija nustato SFC2014 naudojimo taisykles ir pagal kompetenciją, kiek tai susiję su Partnerystės sutarties ir veiksmų programos įgyvendinimu, administruoja SFC2014 Lietuvoje.

45. Vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos teikia Europos Komisijai informaciją per SFC2014 teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

46. Vadovaujančioji institucija SFC2014 naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka centralizuotai priima paraiškas įgyti teises naudotis SFC2014 iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, tvirtinančiosios ir audito institucijų ir persiunčia jas Europos Komisijai.

 

VI SKYRIUS

PARTNERYSTĖS SUTARTIES IR VEIKSMŲ PROGRAMOS KEITIMAS

 

47. Partnerystės sutartis keičiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 16, 23 straipsnių ir 30 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

48. Veiksmų programa keičiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22, 23, 30 ir 96 straipsnių nuostatomis.

49. Inicijuoti Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimą gali vadovaujančioji institucija, ministerijos, Veiksmų programos stebėsenos komitetas savo darbo reglamente nustatyta tvarka ir Europos Komisija, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 23 straipsnio 1 dalimi.

50. Partnerystės sutarties keitimą taip pat gali inicijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuri yra atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo administravimą Lietuvoje.

51. Taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytos institucijos pasiūlymus dėl Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimo (toliau – pasiūlymas dėl keitimo) teikia vadovaujančiajai institucijai pagal finansų ministro įsakymu patvirtintą formą (toliau – pasiūlymo dėl keitimo forma).

52. Jeigu Europos Komisija inicijuoja Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimą vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 23 straipsnio 1 dalimi, pasiūlymo dėl keitimo formą pildo vadovaujančioji institucija arba jos prašymu atsakinga ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

53. Vadovaujančioji institucija:

53.1. gavusi pasiūlymą dėl keitimo, įvertina, ar jis pagrįstas ir pateiktas pagal pasiūlymo dėl keitimo formą, ir teikia jį Veiksmų programos stebėsenos komitetui pritarti; jeigu pasiūlymas dėl keitimo nepagrįstas ar pateiktas ne pagal pasiūlymo dėl keitimo formą, raštu paprašo Taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytos institucijos jį patikslinti, nurodydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą;

53.2. inicijavusi Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimą, užpildo pasiūlymo dėl keitimo formą ir teikia pasiūlymą dėl keitimo Veiksmų programos stebėsenos komitetui pritarti;

53.3. jeigu, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 16 straipsnio 2 dalimi ir 96 straipsnio 10 dalimi, Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimams turi pritarti Europos Komisija, organizuoja derybas su Europos Komisija, jos prašymu teikia visą Partnerystės sutarčiai ir (ar) veiksmų programai keisti reikalingą papildomą informaciją; jeigu prašoma papildoma informacija susijusi su atitinkamos Taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytos institucijos kompetencija, raštu paprašo Taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytos institucijos pateikti papildomą informaciją, nurodydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

54. Vadovaujančioji institucija, gavusi Europos Komisijos pritarimą ar nepritarimą Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos keitimui, per 10 darbo dienų praneša apie tai tarpinėms institucijoms, tvirtinančiajai institucijai ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui.

55. Kai yra keičiamos Partnerystės sutarties ir (ar) veiksmų programos dalys, kurioms Europos Komisijos sprendimas netaikomas, vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 16 straipsnio 5 dalimi ir 96 straipsnio 11 dalimi, per 10 darbo dienų nuo Veiksmų programos stebėsenos komiteto sprendimo priėmimo praneša apie keitimą Europos Komisijai, tarpinėms institucijoms ir tvirtinančiajai institucijai.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS

 

56. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į veiksmų programos tikslus ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas, rengia:

56.1. projektų bendruosius reikalavimus, kuriuos nustato Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

56.2. kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, – specialiuosius projektų atrankos kriterijus, kurie teikiami tvirtinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui.

57. Ministerijos, atsižvelgdamos į tam tikrų ūkio sektorių plėtros strategijų ir programų tikslus ir uždavinius, į konkrečios veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) reikalavimus, turi teisę nustatyti papildomų (t. y. bendruosiuose reikalavimuose nenumatytų) reikalavimų pareiškėjams ir (ar) partneriams bei finansuojamoms veikloms, rengia projektų specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus (toliau – projektų atrankos kriterijai), kurie teikiami tvirtinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui.

58. Ministerija, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija turi parengti tokius projektų atrankos kriterijus, kuriuos taikant būtų atrinkti labiausiai prie veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio ir nustatytų jo rezultato stebėsenos rodiklių pasiekimo prisidedantys projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

59. Projektų atrankos kriterijai gali būti keičiami siekiant efektyvesnio veiksmų programos įgyvendinimo ir atsižvelgiant į:

59.1. Partnerystės sutarties keitimus;

59.2. veiksmų programos keitimus;

59.3. strateginio planavimo dokumentų keitimus;

59.4. Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano (toliau – priemonių įgyvendinimo planas) keitimus;

59.5. kitas aplinkybes, kurioms esant nustatoma, kad Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais neprisidedama prie efektyvaus veiksmų programos įgyvendinimo.

60. Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo gali teikti vadovaujančioji institucija, ministerijos ir Veiksmų programos stebėsenos komitetas.

601. Kai projektai atrenkami projektų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo projektus derina su įgyvendinančiąja institucija ir apie tai informuoja partnerius, nurodytus reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, paskelbdamos pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo projektus ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir nurodydamos ne trumpesnį nei 5 darbo dienų pastabų pateikimo terminą. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nuo partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, pastabų pateikimo termino pabaigos jas įvertina ir paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt apibendrintą informaciją (nurodo, į kokias pastabas atsižvelgta, ir pateikia paaiškinimus dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta).

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

61. Keičiant projektų bendruosius reikalavimus ir projektų atrankos kriterijus, turi būti užtikrintas vienodų sąlygų taikymo principas – pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – kvietimas teikti paraiškas) arba valstybės ar regionų projektų sąrašą visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi projektų bendrieji reikalavimai ir projektų atrankos kriterijai, vienodi projektų bendrųjų reikalavimų ir projektų atrankos kriterijų vertinimo principai.

62. Taisyklių 601 punkte nustatyta tvarka suderintus pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo ministerijos pagal darbo grupės formą kartu su paaiškinimais (jeigu nebuvo atsižvelgta į įgyvendinančiosios institucijos ir (arba) partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, pastabas) teikia vadovaujančiajai institucijai. Vadovaujančioji institucija per 10 darbo dienų nuo pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo projekto gavimo įvertina, ar projektų atrankos kriterijai parengti vadovaujantis Taisyklių 57 ir 58 punktų nuostatomis (nustačiusi, kad projektų atrankos kriterijai neatitinka Taisyklių 57 ir 58 punktų nuostatų, prašo juos tikslinti, nurodydama ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą; jeigu patikslinti projektų atrankos kriterijai pateikiami po to, kai posėdžio medžiaga išsiunčiama Veiksmų programos stebėsenos komitetui Veiksmų programos stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka, patikslinti projektų atrankos kriterijai teikiami kitam Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžiui), ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui. Veiksmų programos stebėsenos komitetas savo pastabas dėl ministerijų pateiktų pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo gali teikti Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje. Vadovaujančioji institucija Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt per 5 darbo dienas nuo Veiksmų programos stebėsenos komiteto nutarimo pasirašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

63. Projektų atrankos kriterijai turi būti pateikti Veiksmų programos stebėsenos komitetui ir jo patvirtinti iki atitinkamo iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas) patvirtinimo arba pakeitimo dienos.

64. Projektų, apimančių finansines priemones, bendrųjų reikalavimų ir šiems projektams taikomų projektų atrankos kriterijų nustatymas, tvirtinimas ir keitimas reglamentuojami Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

 

VIII SKYRIUS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DOKUMENTŲ RENGIMO, KEITIMO IR DERINIMO TVARKA

 

65. Pagal priemonę turi būti parengtas ir patvirtintas bent vienas projektų finansavimo sąlygų aprašas (išskyrus priemones, pagal kurias finansuojami projektai, apimantys finansines priemones, ir išskyrus veiksmų programos techninės paramos prioritetų priemones, pagal kurias projektai finansuojami ir įgyvendinami ne visuotinės dotacijos būdu). Ministerijos gali taikyti vieną projektų finansavimo sąlygų aprašą keliems kvietimams teikti paraiškas pagal tą pačią priemonę. Taip pat projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti rengiamas ir tvirtinamas pagal atskiras priemonės lėšomis remiamas veiklas arba atskiras pareiškėjų grupes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

66. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija rengia projektų finansavimo sąlygų aprašą vadovaudamosi Taisyklėmis, kitais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei savo vidaus procedūrų aprašais, taip pat veiksmų programa ir priemonių įgyvendinimo planu. Veiksmų programoje nustatytos išankstinės sąlygos turi būti įgyvendintos iki projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo dienos.

67. Planuodama vykdyti tarptautinių projektų atranką pagal Europos Komisijos koordinuojamą kvietimą, ministerija turi dalyvauti pagal reglamento (ES) Nr. 1304/2013 10 straipsnio 3 dalį pasirinktų temų ES lygmens platformoje ir į projektų finansavimo sąlygų aprašą įtraukti reikalavimus bei terminus, nustatytus Europos Komisijos koordinuojamame kvietime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

68. Projektų finansavimo sąlygų aprašo ar jo keitimo projektus, kai keičiamos esminės nuostatos (tai yra kai keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams, pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), derina:

68.1. kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija su įgyvendinančiąja institucija;

68.2. ministerija:

68.2.1. su įgyvendinančiąja institucija;

68.2.2. su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), kai įgyvendinami regionų projektai. Ministerijai, derinančiai projektų finansavimo sąlygų aprašo ir (ar) jo keitimo projektus, Vidaus reikalų ministerija pateikia apibendrintas savo ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus;

68.2.3. su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija arba Vidaus reikalų ministerija, kai įgyvendinami 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programa), nustatyti horizontalieji prioritetai (kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą finansuojamos veiklos įtrauktos į tarpinstitucinius veiklos planus);

68.2.4. su kitomis ministerijomis, kai įgyvendinami veiksmų programos uždaviniai, už kuriuos atsakingos kelios ministerijos, taip pat kai pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su kitų ministerijų ir (ar) kitų iš ES lėšų finansuojamas programas administruojančių institucijų finansuojamomis veiklomis ir yra tų veiklų dubliavimosi rizika arba kai priemonės kaip jungtinės bus įgyvendinamos kartu su kitų ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis;

68.2.5. su vadovaujančiąja institucija (vadovaujančiajai institucijai ministerija pateikia su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, ir Taisyklių 68.2.1–68.2.4 papunkčiuose nurodytomis institucijomis suderintą projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, išskyrus Taisyklių 68.2.5.7 papunktyje nurodytą atvejį) šiais atvejais:

68.2.5.1. kai planuojama sudaryti trišales projektų sutartis tarp ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo. Trišalės projektų sutartys gali būti sudaromos planuojant įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus didelės apimties projektus (toliau – didelės apimties projektas), su tiesioginių užsienio investicijų pritraukimu susijusius projektus, taip pat kitus valstybės ir regionų projektus, jeigu ministerija pagrindžia tokių projektų svarbą ir būtinybę jų priežiūrai sudaryti trišales projekto sutartis. Vadovaujančiajai institucijai pritarus trišalių projektų sutarčių sudarymui, projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai neturi būti derinami su vadovaujančiąja institucija;

68.2.5.2. kai projektų finansavimo sąlygų apraše numatyta taikyti apdovanojimų dydžius, išskyrus tuos atvejus, kai apdovanojimų dydžius nustato vadovaujančioji institucija. Teikdama derinti projektų finansavimo sąlygų aprašo ar jo pakeitimo projektą, ministerija kartu pateikia atliktų planuojamų taikyti apdovanojimų dydžių nustatymo tyrimų rezultatus arba teisės aktų, pagal kuriuos jie nustatomi, analizės rezultatus ir pagrindžia, ar konkrečių apdovanojimų (jeigu apdovanojimai skiriami projektų vykdytojams) dydžiai nustatyti vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytais būdais ir principais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 773, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15674

 

68.2.5.3. kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma teikti grąžinamąsias subsidijas;

68.2.5.4. kai rengiamas jungtinės priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

68.2.5.5. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

68.2.5.6. kai numatoma finansuoti didelės apimties projektus;

68.2.5.7. kai įgyvendinančioji institucija arba kitos Taisyklių 68.2.2–68.2.4 papunkčiuose nurodytos institucijos nepritaria projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui;

68.2.5.8. kitais atvejais vadovaujančiosios institucijos prašymu, jai nustačius, kad priemonė (-ės) yra rizikinga (-os).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

681. Ministerija, projektų finansavimo sąlygų apraše numatydama taikyti naujus (ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt nepaskelbtus) fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius, fiksuotąsias projekto išlaidų sumas, fiksuotąsias projekto išlaidų normas (toliau kartu – fiksuotieji dydžiai) arba keisdama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtus fiksuotuosius dydžius, taip pat vadovaujančioji institucija, nustatydama naujus arba keisdama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtus fiksuotuosius dydžius, turi gauti Europos socialinio fondo agentūros (metodinės pagalbos centro) išvadą, kad numatomi taikyti fiksuotieji dydžiai nustatyti vadovaujantis ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimais ir teisės aktų, pagal kuriuos jie nustatyti, nuostatomis, laikantis patikimo finansų valdymo principo ir įtrauktos išlaidos yra tinkamos finansuoti:

681.1. jei ministerija arba vadovaujančioji institucija fiksuotąjį dydį nustato arba keičia pati, ji Europos socialinio fondo agentūrai pateikia su priemonę administruojančia įgyvendinančiąja institucija suderintus fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimų rezultatus arba teisės aktų, pagal kuriuos jie nustatyti, analizės rezultatus (toliau – rezultatai);

681.2. jei ministerijos arba vadovaujančiosios institucijos prašymu fiksuotąjį dydį nustato arba keičia Europos socialinio fondo agentūra, ji turi rezultatus suderinti su ministerija ar vadovaujančiąja institucija ir įgyvendinančiąja institucija, kurios numato taikyti konkretų fiksuotąjį dydį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

681.3. jei ministerijos arba vadovaujančiosios institucijos prašymu fiksuotąjį dydį nustato arba keičia kita, negu nurodyta Taisyklių 681.2 papunktyje, įgyvendinančioji institucija, ji turi teikti rezultatus Europos socialinio fondo agentūros išvadai gauti, prieš tai juos suderinusi su ministerija ar vadovaujančiąja institucija, kuri planuoja taikyti konkretų fiksuotąjį dydį.

Papildyta punktu:

Nr. 773, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15674

 

69. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija turi informuoti partnerius, nurodytus reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, apie rengiamus projektų finansavimo sąlygų aprašus, taip pat apie keičiamus projektų finansavimo sąlygų aprašus, kai keičiamos Taisyklių 68 punkte nurodytos esminės nuostatos, paskelbdama projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir nurodydama ne trumpesnį nei 10 darbo dienų (kai projektų finansavimo sąlygų aprašas, išskyrus regionų projektų finansavimo sąlygų aprašą, keičiamas, – 5 darbo dienų) pastabų pateikimo terminą. Gavusios pastabas, ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos įvertina jas ir paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt apibendrintą informaciją su paaiškinimais, į kokias pastabas atsižvelgta ir į kokias neatsižvelgta rengiant ar keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

691. Ministerija savo vidaus procedūrų aprašuose nustato projektų finansavimo sąlygų aprašų ar jų keitimo projektų derinimo su Taisyklių 68.2.1–68.2.4 papunkčiuose nurodytomis institucijomis ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, eilės tvarką. Jeigu su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, derinamas su įgyvendinančiąja institucija jau derintas projektų finansavimo sąlygų aprašo ar jo keitimo projektas, ministerija taip pat įvertina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas pastabas dėl ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbto projektų finansavimo sąlygų aprašo ar jo keitimo projekto.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

70. Projektų finansavimo sąlygų aprašas rengiamas pagal pavyzdinę darbo grupės formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

71. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti detalizuotos veiksmų programos ir priemonių įgyvendinimo plano nuostatos ir pateikta visa informacija, reikalinga paraiškai parengti ir projektui įgyvendinti, tačiau tik ta, kuri nėra pateikta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse. Jeigu konkrečius institucijų veiksmus ir kitas nuostatas reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, tai projektų finansavimo sąlygų apraše pateikiama nuoroda į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyta:

71.1. numatomos finansuoti veiklos;

71.2. priemonės tikslas (-ai);

71.3. reikalavimai pareiškėjams ir partneriams;

71.4. projektų reikalavimai:

71.4.1. jeigu taikomi, projektų parengtumo reikalavimai (pavyzdžiui, reikalavimai parengti infrastruktūros projektų techninę dokumentaciją, pateikti nuosavybės dokumentus, įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo arba iki projekto sutarties pasirašymo dienos);

71.4.2. jeigu taikomi, konkretūs reikalavimai dėl horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) įgyvendinimo. Rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašą, visais atvejais turi būti atlikta projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos tikslinės grupės poreikių analizė ir remiantis jos išvadomis nustatytas universalaus dizaino principo (tai yra produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, neatsižvelgiant į jų funkcines galimybes, kūrimo principas, numatytas 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje) taikymo poreikis. Jeigu šios analizės metu nustatomas poreikis taikyti universalaus dizaino principą, projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyti konkretūs reikalavimai dėl šio principo taikymo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

71.4.3. jeigu taikomi, reikalavimai prisidėti prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

71.5. reikalavimai, taikomi projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms;

71.6. reikalavimai dėl projektų grynųjų pajamų skaičiavimo, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje ir (ar) 65 straipsnio 8 dalyje;

71.7. pareiškėjų informavimo, paraiškų priėmimo, vertinimo, atrankos, taip pat sprendimų finansuoti paraišką priėmimo ir (arba) projekto sutarčių sudarymo tvarka. Kai projektai atrenkami konkurso būdu, nurodoma institucija, organizuojanti konkurso būdu gautų paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą ir tvirtinanti vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

71.8. projektų įgyvendinimo reikalavimai. Kai skiriamos grąžinamosios subsidijos, turi būti nurodytos grąžinamos lėšų dalies grąžinimo sąlygos (dydis, grąžinimo terminai ir, jeigu taikoma, išimtys dėl grąžinamosios subsidijos grąžinimo);

71.9. kad bus sudaromos trišalės projektų sutartys tarp ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo (jeigu tam pritarė vadovaujančioji institucija);

71.10. ar bus sudaromas projekto priežiūros komitetas. Sudarant trišalę projektų sutartį, turi būti nurodyta, kad projekto įgyvendinimo priežiūrai vykdyti iš įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ar ministerijų, kai jungtinę priemonę įgyvendina 2 ar daugiau ministerijų, ir projekto vykdytojo atstovų, bus sudaromas projekto priežiūros komitetas. Į projekto priežiūros komiteto sudėtį gali būti įtraukiami kitų institucijų ar įstaigų atstovai ir partneriai, nurodyti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Jeigu projekto vykdytojas įgyvendina kelis projektus pagal trišales projektų sutartis, tokių projektų priežiūrai vykdyti gali būti sudaromas vienas projektų priežiūros komitetas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

71.11. kai įgyvendinami regionų projektai:

71.11.1. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai;

71.11.2. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus;

71.11.3. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis;

71.11.4. veiksmų programos arba (ir) nacionalinių produkto stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės reikšmės pagal regionus 2018 metų pabaigoje ir galutinės reikšmės 2023 metų pabaigoje;

71.12. ar pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą teikiama valstybės pagalba. Ministerija, siekdama įsitikinti, ar ketinamoms finansuoti veikloms arba daliai veiklų turi būti taikomos valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos taisyklės, užpildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo pagal darbo grupės formą. Šis patikros lapas taip pat pildomas keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą, jeigu pasikeitė aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimui ar nebuvimui. Nustačiusi, kad planuojamas teikti finansavimas yra valstybės pagalba arba de minimis pagalba, ministerija parengia projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą arba projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą pagal darbo grupės formą ir prideda jį prie tvirtinamo projektų finansavimo sąlygų aprašo kaip atskirą priedą. Naudodamasi šiais patikros lapais, įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo ir projektų įgyvendinimo metu tikrina projektų atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms arba de minimis pagalbos taisyklėms. Ministerija, derindama projektų finansavimo sąlygų aprašą su įgyvendinančiąja institucija ar vadovaujančiąja institucija, pateikia užpildytą patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, ministerija užpildytą patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo vadovaujančiajai institucijai pateikia projektų, apimančių finansines priemones, atrankos sąlygų derinimo su vadovaujančiąja institucija metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

72. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašu ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija turi parengti šiuos priedus: projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelę (jeigu projektai atrenkami konkurso būdu). Kai priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašu turi būti patvirtinta paraiškos gauti dotaciją forma. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašu gali būti patvirtinta projekto sutarties forma, parengta pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir laikantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytos projekto sutarties formos, kurią privaloma patvirtinti, jeigu priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu. Taip pat gali būti parengti ir kiti projektų finansavimo sąlygų aprašo priedai, detalizuojantys projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

73. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodyta, kokie priedai turi būti pateikti kartu su projektiniu pasiūlymu dėl valstybės arba regiono projekto įgyvendinimo ir (ar) su paraiška.

74. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija projektų finansavimo sąlygų aprašą, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, paskelbia Teisės aktų registre, projektų finansavimo sąlygų aprašo aktualias redakcijas – ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Rekomendacijų dėl svetainės administravimo nustatyta tvarka ir per 5 darbo dienas nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos funkcinės galimybės, arba raštu apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai planuojami regionų projektai, – ir Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

75. Kvietimo teikti paraiškas skelbimą pagal darbo grupės formą rengia ministerija ir įgyvendinančioji institucija arba, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

76. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regiono projektų sąrašą yra keičiami kvietimo teikti paraiškas dokumentai – projektų finansavimo sąlygų aprašas, kvietimo teikti paraiškas skelbimas, paraiškos forma ir (ar) projekto sutarties forma, tokiais atvejais minėtų dokumentų keitimas, derinimas ir tvirtinimas vykdomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS VISUOTINIŲ DOTACIJŲ BŪDU

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PASIRINKIMAS

 

77. Priemonę įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu gali rinktis už tą priemonę atsakinga ministerija, taip pat, kai įgyvendinamos veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonės, vadovaujančioji institucija, nurodydamos tai priemonių įgyvendinimo plane ir pasirinkdamos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių priede prie konkretaus veiksmų programos investicinio prioriteto, pagal kurį įgyvendinama priemonė, nurodytą įgyvendinančiąją instituciją.

78. Kai priemonių įgyvendinimo plane numatyta įgyvendinti priemonę visuotinės dotacijos būdu, priemonių įgyvendinimo plane nurodyta įgyvendinančioji institucija iki visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties pasirašymo pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 7 dalies nuostatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

78.1. turėti reikalingą kompetenciją ir pakankamus žmogiškuosius išteklius konkrečiai visuotinės dotacijos priemonei įgyvendinti;

78.2. užtikrinti reikiamą techninį pasirengimą rinkti ir apdoroti duomenis, jeigu to reikia konkrečios visuotinės dotacijos priemonės projektams skirtiems mokėjimams atlikti ir jeigu šie veiksmai negali būti atliekami SFMIS2014.

79. Įgyvendinančioji institucija iki ministerijos raštu nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo iš ministerijos, turi raštu pranešti vadovaujančiajai institucijai, kad Taisyklių 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai įgyvendinti. Gavusi šią informaciją, vadovaujančioji institucija per 20 darbo dienų patikrina, ar įgyvendinančioji institucija atitinka Taisyklių 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, ir apie tai raštu praneša įgyvendinančiajai institucijai ir ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

80. Jeigu įgyvendinančioji institucija atitinka Taisyklių 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, ji ir ministerija turi pasirašyti ministerijos pagal pavyzdinę darbo grupės formą parengtą visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, kurioje numatoma priemonei skirti priemonių įgyvendinimo plane numatytą ES struktūrinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą (kai visuotinės dotacijos būdu įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė, vadovaujančiosios institucijos parengtą sutartį pasirašo vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančioji institucija; kai visuotinių dotacijų priemonės įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės, visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį pasirašo įgyvendinančioji institucija ir jungtinę priemonę įgyvendinančios ministerijos). Visuotinės dotacijos priemonė įgyvendinama vadovaujantis ministerijos, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiosios institucijos patvirtintu priemonių įgyvendinimo planu, Taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, tačiau visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartyje galima detalizuoti priemonės įgyvendinimo reikalavimus, jeigu tai neprieštarauja ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų lėšų administravimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

81. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija gali sudaryti visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo priežiūros komitetą, o visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartyje nustatyti jo funkcijas, atsakomybę ir institucinę sudėtį. Jeigu ministerija nustato, kad visuotinės dotacijos priemonė įgyvendinama netinkamai, ji turi kreiptis į vadovaujančiąją instituciją ir, jai pritarus, nutraukti arba pakeisti visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį. Jeigu vadovaujančioji institucija, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, nustato, kad visuotinės dotacijos priemonė įgyvendinama netinkamai, ji turi nutraukti arba pakeisti visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

82. Įgyvendinančioji institucija iki pirmojo kvietimo teikti paraiškas pagal visuotinės dotacijos priemonę paskelbimo turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą visuotinės dotacijos priemonės lėšoms. Įgyvendinančioji institucija gali atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti daugiau nei vienai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamai visuotinės dotacijos priemonei skiriamas lėšas, užtikrindama skirtingų visuotinės dotacijos priemonių lėšų apskaitos atskyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

83. Įgyvendinančioji institucija atskirai tvarko visuotinės dotacijos priemonės pinigų srautų apskaitą. Mokėjimai projektų vykdytojams Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka atliekami iš visuotinės dotacijos priemonės lėšų sąskaitos. Informaciją apie projektų vykdytojams atliktus mokėjimus įgyvendinančioji institucija suveda (arba importuoja, jeigu tam sudarytos techninės galimybės) į SFMIS2014.

84. Įgyvendinančioji institucija iš projektų vykdytojų Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės), nustatyta tvarka susigrąžintas lėšas naudoja kitiems visuotinės dotacijos priemonės projektams finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

85. Visuotinės dotacijos priemonės lėšos turi būti naudojamos tik tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms apmokėti. Visuotinės dotacijos priemonės administravimo išlaidos apmokamos iš techninės paramos lėšų vadovaujantis Techninės paramos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Techninės paramos administravimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

86. Neteko galios nuo 2016-05-20

Punkto naikinimas:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

87. Visuotinės dotacijos priemonės lėšos į įgyvendinančiosios institucijos visuotinės dotacijos priemonės sąskaitą pervedamos pagal įgyvendinančiosios institucijos parengtas ir jos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas paraiškas dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo, parengtas pagal darbo grupės formą, kurios raštu teikiamos ministerijai, taip pat, kai įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

88. Paraiškas dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo įgyvendinančioji institucija teikia ministerijai, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiajai institucijai ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) mėnesio, 15 dienos.

89. Paraiškoje dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo, parengtoje pagal darbo grupės formą, įgyvendinančioji institucija nurodo per ataskaitinį laikotarpį (nuo visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo pradžios iki mėnesio, už kurį atsiskaitoma, pabaigos) jai išmokėtų priemonės lėšų sumą, išskaičiavus ministerijai arba, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiajai institucijai sugrąžintas lėšas, įgyvendinančiosios institucijos tinkamomis finansuoti pripažintas ir projektų vykdytojams apmokėtas išlaidas, išskaičiavus iš projektų vykdytojų susigrąžintas lėšas, per 2 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos planuojamų projektų vykdytojams išmokėti lėšų sumą ir prašo išmokėti trūkstamą priemonės lėšų sumą kitų 2 mėnesių mokėjimams atlikti arba nurodo jai išmokėtų lėšų perviršį, kurio nereikia kitų 2 mėnesių mokėjimams atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

90. Visais atvejais įgyvendinančiajai institucijai avansu išmokėtų lėšų suma negali viršyti 30 procentų visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartyje priemonei skirto finansavimo lėšų sumos. Kai visuotinių dotacijų priemonės įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės, įgyvendinančiajai institucijai avansu išmokėtų lėšų suma negali viršyti 30 procentų visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartyje kiekvienai jungtinę priemonę sudarančiai visuotinės dotacijos priemonei skirto finansavimo lėšų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

91. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija, iš įgyvendinančiosios institucijos gavusios paraišką dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo, per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo patikrina, ar ji tinkamai užpildyta, ir, jeigu reikia pervesti įgyvendinančiajai institucijai trūkstamą visuotinės dotacijos priemonės lėšų sumą, parengia ir pateikia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas), o šis perveda šias lėšas į įgyvendinančiosios institucijos visuotinės dotacijos priemonės lėšų sąskaitą, vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“. Jeigu paraiškoje dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo nurodytas turimas lėšų perviršis ir ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nepaprašo įgyvendinančiosios institucijos paraiškos dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo patikslinti, įgyvendinančioji institucija per 14 dienų nuo paraiškos dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo pateikimo ministerijai arba, kai įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiajai institucijai grąžina lėšų perviršį į pirmą kartą raštu paprašius ministerijos arba, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiosios institucijos nurodytą sąskaitą. Ministerija, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančioji institucija, gavusios iš įgyvendinančiosios institucijos grąžintas lėšas, per 5 darbo dienas perveda jas į Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – valstybės iždas) sąskaitą, iš kurios visuotinės dotacijos priemonės lėšos buvo išmokėtos, mokėjimo pavedime nurodydamos lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų įmokų kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įmokų kodų sąrašas), įgyvendinančiosios institucijos pavadinimą ir juridinio asmens kodą, detalius valstybės funkcijų, išlaidų ekonominės klasifikacijos ir programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio ir programos kodus, nurodytus mokėjimo paraiškoje valstybės iždui. Jeigu paraiškoje dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo nurodytas 15 eurų ar mažesnis lėšų perviršis, ši suma negrąžinama, išskyrus tuos atvejus, kai lėšos turi būti grąžintos su paskutine paraiška dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

92. Įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad būtų pasiekti priemonių įgyvendinimo plane nustatyti visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Iki pateikdama paraišką dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo, įgyvendinančioji institucija įsitikina, kad SFMIS2014 pateikta tiksli informacija apie projektų vykdytojų pasiektus per ataskaitinį laikotarpį stebėsenos rodiklius.

93. Jeigu visuotinės dotacijos priemonės lėšoms skirtoje sąskaitoje kaupiamos palūkanos, per ketvirtį sukauptas palūkanas už nepanaudotas visuotinės dotacijos priemonės lėšas įgyvendinančioji institucija perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) pajamų surenkamąsias sąskaitas (sąskaitų numeriai, įmokos kodas ir kita reikiama informacija skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje) iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

94. Jeigu per ketvirtį sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 eurų arba lygi šiai sumai, sukauptos palūkanos grąžinamos kartu su palūkanomis, sukauptomis per kitą ketvirtį, o kai tokios palūkanos sukaupiamos baigus įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę, jos neturi būti grąžinamos (ši nuostata netaikoma, kai įgyvendinančioji institucija yra biudžetinė įstaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

95. Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo pabaiga laikoma paskutinėje įgyvendinančiosios institucijos paraiškoje dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo nurodytų išlaidų apmokėjimo data arba nurodyto įgyvendinančiajai institucijai išmokėtų ir nepanaudotų lėšų likučio sugrąžinimo į ministerijos arba, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiosios institucijos nurodytą sąskaitą data.

96. Iš projektų vykdytojų gautą informaciją įgyvendinančioji institucija registruoja SFMIS2014 arba, jeigu įdiegtos SFMIS2014 funkcinės galimybės, informacija ir duomenys perkeliami į SFMIS2014 iš įgyvendinančiosios institucijos informacinių sistemų SFMIS2014 taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu SFMIS2014 funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos, duomenys saugomi institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, vadovaujantis Taisyklių XXI skyriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

X SKYRIUS

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PASIRINKIMAS PRIEMONES ĮGYVENDINANT GRĄŽINAMOSIOS SUBSIDIJOS BŪDU

 

97. Priemonę įgyvendinti grąžinamosios subsidijos būdu gali pasirinkti už tą priemonę atsakinga ministerija, numatydama tai priemonių įgyvendinimo plane ir pasirinkdama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių priede prie konkretaus veiksmų programos investicinio prioriteto, pagal kurį įgyvendinama priemonė, nurodytą įgyvendinančiąją instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

98. Kai priemonių įgyvendinimo plane numatyta priemonę įgyvendinti grąžinamosios subsidijos būdu, įgyvendinančioji institucija iki projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo dienos turi atitikti šiuos reikalavimus:

98.1. turėti reikalingą kompetenciją ir pakankamus žmogiškuosius išteklius priemonei grąžinamosios subsidijos būdu įgyvendinti;

98.2. užtikrinti reikiamą techninį pasirengimą rinkti ir apdoroti duomenis dėl grąžinamosios subsidijos administravimo, jeigu šie veiksmai negali būti atliekami SFMIS2014.

99. Įgyvendinančioji institucija iki ministerijos nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, turi raštu pranešti vadovaujančiajai institucijai, kad Taisyklių 98.1 ir 98.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra įgyvendinti. Gavusi šią informaciją, vadovaujančioji institucija per 30 dienų patikrina, ar įgyvendinančioji institucija atitinka Taisyklių 98.1 ir 98.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, ir apie tai raštu praneša įgyvendinančiajai institucijai ir ministerijai. Jeigu vadovaujančioji institucija nustato, kad įgyvendinančioji institucija neatitinka minėtų reikalavimų, apie tai raštu praneša įgyvendinančiajai institucijai ir ministerijai ir nurodo neatitikimų priežastis.

100. Jeigu ministerija nustato, kad grąžinamosios subsidijos priemonė įgyvendinama netinkamai, ji turi kreiptis į vadovaujančiąją instituciją ir, jai pritarus, pakeisti įgyvendinančiąją instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

XI SKYRIUS

JUNGTINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

101. Ministerija priemonių įgyvendinimo plane gali suplanuoti priemones, kurios bus įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės kartu su kitomis tos pačios ministerijos arba kitų ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis, ir kiekvienai tokiai priemonei įgyvendinti numatyti dalį ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų tam tikro jos administruojamo veiksmų programos prioriteto konkrečiam uždaviniui įgyvendinti. Visuotinių dotacijų priemonės gali būti įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės tik kartu su visuotinių dotacijų priemonėmis. Priemonės, kurių finansavimo forma yra finansinė (-ės) priemonė (-ės), gali būti įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės tik kartu su finansinėmis priemonėmis.

102. Vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją apie priemonių įgyvendinimo plano ar jo keitimo patvirtinimą, SFMIS2014 užregistruoja naują jungtinę priemonę ir suteikia jai unikalų kodą.

103. Priemonių įgyvendinimo plane nurodoma jungtinės priemonės įgyvendinančioji institucija, kuri nurodyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių priede bent prie vieno iš konkrečių veiksmų programos investicinių prioritetų, pagal kuriuos finansuojamos į jungtinę priemonę traukiamos priemonės. Jeigu jungtinė priemonė finansuojama iš skirtingų ministerijų tai priemonei įgyvendinti numatytų ES struktūrinių fondų lėšų, kiekviena ministerija savo priemonių įgyvendinimo plane nurodo tą pačią įgyvendinančiąją instituciją, kuri administruos jungtinę priemonę.

104. Vykdant jungtinę priemonę, tvirtinami bendri projektų atrankos kriterijai, kurie taikomi pagal jungtinę priemonę atrenkamiems projektams.

105. Kai jungtinę priemonę įgyvendina 2 ar daugiau ministerijų, projektų finansavimo sąlygų aprašas, valstybės projektų sąrašas ir sprendimas dėl projektų finansavimo tvirtinami bendru jungtinę priemonę įgyvendinančių ministerijų ministrų įsakymu. Sprendimą dėl projektų finansavimo gali tvirtinti vienos iš priemonę įgyvendinančių ministerijų ministras tais atvejais, kai finansavimas projektams įgyvendinti skiriamas iš vieno asignavimų valdytojo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

106. Kai jungtinę priemonę įgyvendina 2 ar daugiau ministerijų, viena ministerija bendru rašytiniu sutarimu vykdo šiuos veiksmus (įgyvendinant finansines priemones, Taisyklių 106.1 papunktis taikomas taip, kaip nurodyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, o Taisyklių 106.2–106.4 papunkčiai netaikomi):

106.1. inicijuoja atrankos kriterijų nustatymo procesą ir organizuoja jų tvirtinimą Veiksmų programos stebėsenos komitete;

106.2. inicijuoja projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimą ir organizuoja jo derinimą Taisyklių 68.2 papunktyje nustatyta tvarka;

106.3. organizuoja projektinių pasiūlymų dėl valstybės projektų įgyvendinimo vertinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

106.4. rengia sprendimų dėl finansavimo skyrimo projektus (netaikoma įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones);

106.5. vykdo kitas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse ministerijai pavestas funkcijas.

 

XII SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS FINANSINIS VALDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

IŠANKSTINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR MOKĖJIMO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS TVARKA

 

107. Europos Komisijos pradinė išankstinio finansavimo suma, pervesta į mokėjimo institucijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą, turi būti naudojama laikantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 81 straipsnio 2 dalies nuostatų.

108. Mokėjimo projektų vykdytojams tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai – Techninės paramos administravimo taisyklėse, kai įgyvendinamos finansinės priemonės – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

109. Vadovaujančioji institucija, projektų vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą, užtikrina, kad tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų suma jam bus pervesta laikantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnyje nustatytų terminų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI, PLANAVIMAS

 

110. Vadovaujančioji institucija per 3 mėnesius nuo Europos Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų programa, priėmimo dienos parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti veiksmų programos priedo projektą. Šiame projekte nurodoma:

110.1. ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas veiksmų programos prioritetams įgyvendinti pagal atitinkamą ministeriją, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiąją instituciją ir ES struktūrinius fondus (toliau – ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas);

110.2. kiekvieno veiksmų programos prioriteto ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas pagal metus, atitinkamą ministeriją, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiąją instituciją ir ES struktūrinius fondus;

110.3. veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas pagal veiksmų programos prioritetus, metus, atitinkamą ministeriją ir ES struktūrinius fondus.

111. Laikydamasi Taisyklių 110 punkte nustatyto termino, vadovaujančioji institucija gali veiksmų programos priedą rengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti dalimis (ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymą gali parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti anksčiau nei ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planą ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planą).

112. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi veiksmų programoje nustatytais prioritetų finansavimo planais, rengia ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymą. Taip pat, atsižvelgiant į įgyvendinant projektus numatomas sutaupyti lėšas, planuojamus ES struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų perskirstymus tarp veiksmų programos prioritetų, ministerijų, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiosios institucijos ir numatomą veiklos lėšų rezervo paskirstymą, gali būti numatomos ES struktūrinių fondų arba ir valstybės biudžeto lėšos (procentais arba suma), dėl kurių galima sudaryti projektų sutartis, viršijant atitinkamos ministerijos administruojamam konkrečiam prioritetui arba jo daliai finansuoti numatytą ES struktūrinių fondų lėšų arba (ir) valstybės biudžeto lėšų sumą, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, sumą, kurią galima paskirstyti projektų vykdytojams, viršijant konkrečiam veiksmų programos techninės paramos prioritetui finansuoti numatytą ES struktūrinių fondų lėšų arba (ir) valstybės biudžeto lėšų sumą.

113. Vadovaujančioji institucija rengia ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planą vadovaudamasi:

113.1. veiksmų programoje nustatytu ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymu pagal ES struktūrinius fondus ir metus bei prioritetų finansavimo planais;

113.2. ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymo nustatytu ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymu pagal veiksmų programos prioritetus, ES struktūrinius fondus, atitinkamą ministeriją, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiąją instituciją;

113.3. ES struktūrinių fondų lėšų, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį, paskirstymu pagal ES struktūrinius fondus;

113.4. atliktų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų išvadomis.

114. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimo rezultatus, gali 2017 ir 2020 metais inicijuoti ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano peržiūrą ir atitinkamus keitimus. ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas taip pat keičiamas, pasikeitus ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymo nustatytam ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymui pagal prioritetus ir (ar) atitinkamas ministerijas, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiąją instituciją.

115. Vadovaujančioji institucija rengia veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planą vadovaudamasi:

115.1. į veiklos peržiūros planą įtrauktais stebėsenos rodikliais ir jų reikšmėmis;

115.2. į veiklos peržiūros planą įtrauktais įgyvendinimo etapais ir jų reikšmėmis;

115.3. atliktų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų išvadomis.

116. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano įgyvendinimo rezultatus, gali 2017 ir 2020 metais inicijuoti veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano peržiūrą ir atitinkamus keitimus. Veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas taip pat keičiamas, pasikeitus į veiksmų programos veiklos peržiūros planą įtrauktiems stebėsenos rodikliams, įgyvendinimo etapų rodikliams ir (ar) jų reikšmėms.

117. Ministerijos gali teikti vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl veiksmų programos priedo rengimo ir keitimo.

118. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija priemonių įgyvendinimą turi planuoti taip, kad būtų pasiekta ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plane patvirtinta mažiausia galima planuojamų kasmet pripažinti deklaruotinomis ES struktūrinių fondų lėšų suma ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane patvirtintos planuojamos kasmet pasiekti į veiklos peržiūros planą įtrauktų stebėsenos ir įgyvendinimo etapų rodiklių reikšmės.

119. Kiekviena ministerija, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija pagal finansų ministro patvirtiną formą rengia ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planą, jame pagal įgyvendinamus prioritetus ir uždavinius suplanuoja priemones ir nurodo, kurios priemonės ir (ar) priemonių dalys bus finansuojamos iš veiklos lėšų rezervo. Priemonių įgyvendinimo plane pateikiama informacija apie planuojamas veiklas, pareiškėjus, priemonių finansavimo formas, projektų atrankos būdus, atsakingą įgyvendinančiąją instituciją, stebėsenos rodiklius, finansavimo šaltinius ir kita susijusi informacija.

120. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija priemonių įgyvendinimo planą parengia per 3 mėnesius nuo veiksmų programos priedo patvirtinimo dienos. Jame ministerijos suplanuoja ir patvirtina priemones, kurių įgyvendinimą, tvirtinant projektų finansavimo sąlygų aprašus, ketinama pradėti 2014 metais, 2015 metų pirmąjį ketvirtį ir, kai įmanoma, vėlesniais metais.

121. Ministerija kartu su priemonių įgyvendinimo planu parengia ir pagal vadovaujančiosios institucijos nurodytą formą teikia į priemonių įgyvendinimo planą įtrauktų priemonių reikalingumo, įgyvendinimo būdo, numatomo ilgalaikio poveikio, pareiškėjų, projektų atrankos būdų, priemonėms skiriamo finansavimo sumų pagrindimą. Įgyvendinant veiksmų programos techninės paramos prioritetus, minėtą informaciją rengia vadovaujančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

122. Per vienus metus nuo veiksmų programos priedo patvirtinimo priemonių įgyvendinimo plane ministerijos suplanuoja ir patvirtina priemones, kurias numatoma įgyvendinti per visą veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį.

123. Ministerija priemonių įgyvendinimo planą suderina su vadovaujančiąja institucija (prieš teikiant priemonių įgyvendinimo planą vadovaujančiajai institucijai, jis turi būti derintas su įgyvendinančiąja institucija ir kitomis šiame Taisyklių punkte nurodytomis ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis šiuose papunkčiuose nustatytais atvejais) ir derina:

123.1. kai priemonės įgyvendinamos netaikant finansinių priemonių, – su atitinkamų priemonių įgyvendinančiosiomis institucijomis;

123.2. kai įgyvendinami 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje nustatyti horizontalieji prioritetai (tais atvejais, kai pagal priemones finansuojamos veiklos įtrauktos į tarpinstitucinius veiklos planus), – su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija arba Vidaus reikalų ministerija;

123.3. kai įgyvendinami veiksmų programos uždaviniai, už kuriuos atsakingos kelios ministerijos, taip pat kai pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su kitų ministerijų ir (ar) kitas iš ES lėšų finansuojamas programas administruojančių institucijų finansuojamomis veiklomis ir yra jų dubliavimosi rizika arba kai priemonės kaip jungtinės bus įgyvendinamos kartu su kitų ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis, – su kitomis atitinkamomis ministerijomis ir (ar) kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis;

123.4. kai įgyvendinamos priemonės, pagal kurias planuojama įgyvendinti regionų projektus, – su Vidaus reikalų ministerija (ji turi pateikti apibendrintas savo ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus);

123.5. su vadovaujančiosios institucijos nurodytomis ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis.

124. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija priemonių įgyvendinimo planą derina su atitinkamų priemonių įgyvendinančiąja institucija ir ministerijomis, jeigu pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su ministerijų finansuojamomis veiklomis ir yra jų dubliavimosi rizika.

125. Ministerija, rengdama priemonių įgyvendinimo planą, ir vadovaujančioji institucija, derindama priemonių įgyvendinimo planą, atsižvelgia į išankstinio vertinimo rezultatus. Derindama šį planą, vadovaujančioji institucija taip pat atsižvelgia į ministerijos raštu pateiktus pasiūlymus.

126. Priemonių įgyvendinimo plano keitimai turi būti:

126.1. derinami su atitinkamų priemonių įgyvendinančiosiomis institucijomis (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, priemonių įgyvendinimo plano keitimo projektai su įgyvendinančiosiomis institucijomis nederinami) ir suderinti su vadovaujančiąja institucija (prieš teikiant priemonių įgyvendinimo plano keitimo projektus vadovaujančiajai institucijai, jie turi būti derinti su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinančiąja institucija ir kitomis Taisyklių 126.2–126.4 papunkčiuose nurodytomis ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis šiuose papunkčiuose nustatytais atvejais), išskyrus tuos atvejus, kai:

126.1.1. atliekami redakcinio pobūdžio keitimai;

126.1.2. siektinos priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio tarpinės ir galutinės reikšmės keičiamos ne daugiau kaip 10 procentų;

126.1.3. priemonėms skiriamas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto keičiamas ne daugiau kaip 10 procentų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

126.2. keičiant priemonės aprašymą, reikalavimus, susijusius su finansavimo pagal kitas iš ES lėšų finansuojamas programas ir kitą tarptautinę paramą atskyrimu, ir priemonės finansavimo šaltinius, derinami su ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis, kai:

126.2.1. įgyvendinami veiksmų programos uždaviniai, už kuriuos atsakingos kelios ministerijos;

126.2.2. pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su kitų ministerijų ir (ar) kitas iš ES lėšų ir kitos tarptautinės paramos finansuojamas programas administruojančių institucijų finansuojamomis veiklomis ir yra jų dubliavimosi rizika;

126.2.3. įgyvendinamos priemonės, kurios kaip jungtinės bus įgyvendinamos kartu su kitų ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis;

126.3. kai įgyvendinamos priemonės, pagal kurias planuojama įgyvendinti regionų projektus, derinami su Vidaus reikalų ministerija (ji turi pateikti apibendrintas savo ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus);

126.4. kai įgyvendinami 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje nustatyti horizontalieji prioritetai (tais atvejais, kai pagal priemones finansuojamos veiklos įtrauktos į tarpinstitucinius veiklos planus), derinami su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija arba Vidaus reikalų ministerija;

126.41. derinami su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, priemonių įgyvendinimo plano keitimo projektą paskelbiant ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir nurodant ne trumpesnį nei 5 darbo dienų pastabų pateikimo terminą. Ministerija per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos įvertina jas ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia apibendrintą informaciją (nurodo, į kurias pastabas atsižvelgta, ir pateikia paaiškinimus dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta). Ministerija savo vidaus procedūrų aprašuose nustato priemonių įgyvendinimo plano keitimo projekto derinimo su įgyvendinančiosiomis institucijomis (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinamos finansinės priemonės) ir Taisyklių 126.2–126.4, 126.41 papunkčiuose nurodytomis institucijomis eilės tvarką. Jeigu su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, derinamas su įgyvendinančiąja institucija jau derintas priemonių įgyvendinimo plano keitimo projektas, ministerija įvertina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas pastabas dėl ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbto priemonių įgyvendinimo plano keitimo projekto.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

126.5. kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai:

126.5.1. derinami su atitinkamų priemonių įgyvendinančiąja institucija, išskyrus Taisyklių 126.1.1–126.1.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

126.5.2. keičiant reikalavimus, susijusius su finansavimo pagal kitas iš ES lėšų finansuojamas programas ir kitą tarptautinę paramą atskyrimu, derinami su ministerijomis, kai pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su ministerijų finansuojamomis veiklomis ir yra jų dubliavimosi rizika;

126.6. derinami su vadovaujančiosios institucijos nurodytomis ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis.

127. Ministerija per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos funkcinės galimybės, arba raštu praneša vadovaujančiajai institucijai ir atitinkamų priemonių įgyvendinančiosioms institucijoms apie patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą ir jo keitimus. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija apie patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos funkcinės galimybės, arba raštu praneša įgyvendinančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

128. Patvirtintų priemonių įgyvendinimo planų aktualios redakcijos per 2 darbo dienas nuo jų patvirtinimo skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Rekomendacijų dėl svetainės administravimo nustatyta tvarka.

129. Priemonės turi būti planuojamos ir įgyvendinamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

129.1. bendras visų pagal tą pačią priemonę finansuojamų projektų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų santykis turi neviršyti priemonių įgyvendinimo plane priemonei nustatyto ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų santykio, o bendra visų pagal tą pačią priemonę finansuojamų projektų ES struktūrinių fondų lėšų suma ir valstybės biudžeto lėšų suma turi atitinkamai neviršyti priemonių įgyvendinimo plane priemonei įgyvendinti numatytos ES struktūrinių fondų lėšų sumos ir valstybės biudžeto lėšų sumos;

129.2. bendras visų pagal tą patį prioritetą ir ES struktūrinį fondą ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiosios institucijos įgyvendinamų priemonių ES struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykis turi neviršyti ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstyme ministerijai, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiajai institucijai pagal prioritetą ir ES struktūrinį fondą nustatyto ES struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykio, o bendra visų pagal tą patį prioritetą ir ES struktūrinį fondą ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiosios institucijos įgyvendinamų priemonių ES struktūrinių fondų lėšų suma ir valstybės biudžeto lėšų suma turi neviršyti ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstyme ministerijai, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiajai institucijai pagal prioritetą ir ES struktūrinį fondą numatytos ES struktūrinių fondų lėšų sumos ir valstybės biudžeto lėšų sumos;

129.3. visų pagal tą pačią priemonę finansuojamų projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų sumos pagal šaltinius gali skirtis nuo priemonių įgyvendinimo plane nustatyto projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų paskirstymo pagal šaltinius sumų, tačiau bendra projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip priemonių įgyvendinimo planuose nustatyta bendra projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų suma;

129.4. visų pagal tą patį prioritetą ir ES struktūrinį fondą ministerijos įgyvendinamų priemonių projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų sumos pagal šaltinius gali skirtis nuo ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstyme ministerijai pagal prioritetą ir ES struktūrinį fondą nustatyto projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų pasiskirstymo pagal šaltinius sumų, tačiau bendra ministerijos visų pagal tą patį prioritetą ir ES struktūrinį fondą įgyvendinamų priemonių nustatyta projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstyme ministerijai pagal prioritetą ir ES struktūrinį fondą nustatyta bendra projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavų lėšų suma;

129.5. valstybės biudžeto lėšos veiksmų programos priede ir priemonių įgyvendinimo planuose turi būti planuojamos, įvertinant galimybes pritraukti projektų vykdytojų ir (ar) partnerių nuosavas lėšas, kiek įmanoma sumažinant valstybės biudžeto lėšų poreikį;

129.6. priemonė gali būti finansuojama taikant negrąžinamosios subsidijos, grąžinamosios subsidijos, finansinės priemonės arba apdovanojimų finansavimo formas. Atskirai priemonei gali būti taikoma tik viena finansavimo forma, išskyrus apdovanojimus, kurie gali būti teikiami ir tais atvejais, kai priemonė finansuojama taikant negrąžinamąją arba grąžinamąją subsidiją. Finansinės priemonės finansavimo forma apima ir negrąžinamąsias subsidijas, kai jos abi taikomos vienam projektui finansuoti Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytais atvejais. Priemonių finansavimo formos pasirenkamos atsižvelgiant į numatomų finansuoti veiklų finansinį gyvybingumą, planuojamas sutaupyti lėšas, galimybes dalį lėšų grąžinti projekto sutartyje nustatytu laikotarpiu, per kurį projekto vykdytojas, pasibaigus projekto finansavimui, privalo įvykdyti projekto sutarties reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos, apyvartinių lėšų trūkumo pobūdį bei kitas aplinkybes, leidžiančias plačiau naudoti finansines priemones ir grąžinamąsias subsidijas. Svarstydamos finansinių priemonių naudojimo galimybes, ministerijos, nepažeisdamos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje nustatyto reikalavimo atlikti išankstinį vertinimą, turi atsižvelgti į finansinių priemonių privalumus – galimybę naudoti grįžusias lėšas pakartotinai tiems patiems tikslams ir privataus sektoriaus finansinių išteklių bei kompetencijos pritraukimą, didinant viešųjų investicijų veiksmingumą ir efektyvumą bei gerinant projektų kokybę, kuri priklauso nuo grąžinamojo finansavimo pobūdžio;

129.7. bendros visų pagal tą patį prioritetą ir ES struktūrinį fondą ministerijos įgyvendinamų priemonių planuojamo taikyti kryžminio finansavimo lėšos neviršija 10 procentų ministerijos administruojamo veiksmų programos prioriteto ES struktūrinių fondų lėšų limito.

130. Vadovaujančioji institucija, ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal kompetenciją planuoja užtikrindamos, kad:

130.1. ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnį;

130.2. Europos Komisijai būtų pateikti kuo tikslesni duomenys apie einamaisiais ir ateinančiais metais planuojamas pateikti mokėjimo paraiškas;

130.3. sudarant valstybės biudžetą būtų numatyta reali ir kuo tikslesnė ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų projektams finansuoti, suma.

131. Vadovaudamosi Taisyklių 130 punkto, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir kitų valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, parengtą informaciją apie ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų pagal veiksmų programos prioritetus poreikį 3 ateinantiems metams ministerijos teikia vadovaujančiajai institucijai. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, informaciją apie ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams rengia vadovaujančioji institucija.

132. Vadovaujančioji institucija, gavusi ministerijų parengtą informaciją apie ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams, atsižvelgdama į ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planą ir veiksmų programos įgyvendinimo eigą, įvertina valstybės biudžeto lėšų poreikio pagrįstumą ir teikia apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikį pagal asignavimų valdytojus už valstybės biudžeto sudarymą atsakingai institucijai.

133. Ministerijos ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja vadovaudamosi ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planu ir valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdamos į:

133.1. pagal ministerijų pateiktus prašymus įgyvendinančiųjų institucijų pateiktą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams 3 ateinantiems metams pagal jau sudarytas projektų sutartis;

133.2. kai projektų sutartys dar nėra sudarytos:

133.2.1. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, rengiamus pagal patvirtintus regionų projektų sąrašus;

133.2.2. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, rengiamus pagal patvirtintus valstybės projektų sąrašus;

133.2.3. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, kurie planuojami atrinkti konkurso būdu;

133.3. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams pagal jau sudarytas ar planuojamas sudaryti finansavimo sutartis.

134. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja vadovaudamasi ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planu ir valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdama į:

134.1. techninės paramos gavėjų ir galimų techninės paramos gavėjų pateiktą informaciją apie numatomos gauti techninės paramos poreikį 3 ateinantiems metams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

134.2. komunikacijos strategiją ir metinius komunikacijos planus;

134.3. vertinimo planą ir metinius vertinimo planus;

134.4. įgyvendinančiosios institucijos pateiktą išvadą dėl techninės paramos gavėjų, galimų techninės paramos gavėjų numatomos gauti techninės paramos, skirtos veiksmų programai administruoti, ir techninės paramos, skirtos informuoti apie veiksmų programą, poreikio ateinantiems 3 metams pagrįstumo, kai tokia išvada yra teikiama vadovaujančiosios institucijos prašymu.

135. Ministerijos, įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, pagal darbo grupės formą kasmet iki kovo 25 d., birželio 25 d., rugsėjo 25 d. ir gruodžio 23 d. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus, kuriuose nurodoma informacija apie numatomas per 3 ateinančius metus pasirašyti projektų sutartis, įskaitant projektų, apimančių finansines priemones, finansavimo sutartis, išmokėti ir pripažinti tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai lėšas. Ministerija, įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, kasmet ne vėliau kaip iki vasario 25 d. ir rugpjūčio 25 d. patikslina paskutinį vadovaujančiajai institucijai pateiktą ketvirtinį priemonių įgyvendinimo planą, jeigu informacija apie numatomas per 3 ateinančius metus pasirašyti projektų sutartis, įskaitant projektų, apimančių finansines priemones, finansavimo sutartis, ir (arba) įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pateikta informacija apie planuojamas pagal įgyvendinamus projektus išmokėti lėšas projektų vykdytojams ir planuojamas pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas daugiau kaip 10 procentų skiriasi nuo paskutinio vadovaujančiajai institucijai pateikto ketvirtinio priemonių įgyvendinimo plano ministerijos, veiksmų programos prioriteto arba ES struktūrinio fondo lygiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

136. Ministerijos ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus rengia atsižvelgdamos į įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, iki vasario 15 d., kovo 15 d., birželio 15 d., rugpjūčio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d. ministerijoms pateiktą informaciją apie planuojamas pagal įgyvendinamus projektus išmokėti lėšas projektų vykdytojams ir planuojamas pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas. Įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, ketvirtinį priemonių įgyvendinimo planą rengia atsižvelgdama į vadovaujančiosios institucijos iki vasario 10 d., kovo 10 d., birželio 10 d., rugpjūčio 10 d., rugsėjo 10 d. ir gruodžio 10 d. pateiktą informaciją apie planuojamas iš valstybės iždo sąskaitos išmokėti lėšas ketvirčiais ir apie išmokėtas lėšas iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos (ketvirtiniame plane planuojami prisiimti įsipareigojimai ir planuojamos pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų sumos nurodomos pagal prioritetus, o planuojamos išmokėti lėšos nurodomos visa suma, neskaidant pagal priemones bei prioritetus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

137. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinama techninės paramos visuotinės dotacijos priemonė, vadovaujančioji institucija ne rečiau kaip kas ketvirtį pagal darbo grupės formą rengia kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, kuriame nurodoma informacija apie planuojamus per 3 ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą, planuojamus finansavimo šaltinius, ir teikia jį derinti įgyvendinančiosioms institucijoms, kai nurodoma informacija apie priemones, pagal kurias planuojama įgyvendinti regionų projektus, – Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms, kai nurodoma informacija apie priemones, kurios bus įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės kartu su šių ministerijų įgyvendinamomis priemonėmis. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinama techninės paramos visuotinės dotacijos priemonė, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip iki kovo 21 d., birželio 20 d., rugsėjo 20 d. ir gruodžio 21 d. kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plano informaciją registruoja SFMIS2014 (jeigu atitinkamos SFMIS2014 funkcinės galimybės neįdiegtos, ministerijos raštu teikia kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą vadovaujančiajai institucijai) ir skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Rekomendacijų dėl svetainės administravimo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI, NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

 

138. Įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos užtikrinti efektyvią ES struktūrinių fondų lėšų skyrimo ir panaudojimo kontrolę ir sumažinti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo riziką, teikia kitoms ES struktūrinių fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms informaciją apie pareiškėją, partnerius ir rangovus, prekių tiekėjus, paslaugų teikėjus ir projekto įgyvendinimą.

139. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti privalo laiku imtis šių priemonių:

139.1. peržiūrėti kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane nurodytų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų sudarymo ir (ar) finansavimo sutarties sudarymo datas;

139.2. perskirstyti lėšas tarp savo administruojamų priemonių ir (ar) vykdomų uždavinių;

139.3. teikti vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp veiksmų programos prioritetų;

139.4. užtikrinti, kad programų sąmatose numatytos asignavimų sumos būtų pakankamos mokėjimo prašymuose nurodytoms išlaidoms apmokėti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

139.5. imtis kitų priemonių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

140. Įgyvendinančiosios institucijos pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo laiku imtis priemonių spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti:

140.1. aktyviai bendradarbiauti su projektų vykdytojais, sprendžiant su projektų įgyvendinimu susijusias problemas;

140.2. informuoti ministerijas, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančiąją instituciją apie ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo problemas ir teikti pasiūlymus, kaip jas spręsti;

140.3. imtis kitų priemonių.

141. Jeigu ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančiosios institucijos nesilaiko Taisyklių 139 ir 140 punktų nuostatų arba (ir) jeigu nukrypstama nuo ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, ketvirtinių priemonių įgyvendinimo, kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planų, arba (ir) kyla rizika nepanaudoti ES struktūrinių fondų arba ir valstybės biudžeto lėšų, numatytų išmokėti skirstant metinius valstybės biudžeto asignavimus, vadovaujančioji institucija turi imtis bent vieno iš šių veiksmų:

141.1. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų einamųjų metų mokėjimams atlikti perskirstymo tarp asignavimų valdytojų;

141.2. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus apriboti teisę tam tikrai ministerijai pagal tam tikrą ūkio sektorių prisiimti naujus įsipareigojimus sudaryti projektų sutartis ar finansavimo sutartis;

141.3. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp veiksmų programos prioritetų;

141.4. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp to paties veiksmų programos prioriteto pagal atskiras ministerijas;

141.5. inicijuoti vertinimus, skirtus investicijų įgyvendinimui tobulinti;

141.6. imtis kitų veiksmų.

142. Pagal finansų ministro patvirtintą formą įgyvendinančiosios institucijos rengia ir iki kiekvieno mėnesio 20 d. per SFMIS2014, jeigu yra įdiegtos funkcinės galimybės, arba raštu teikia Valstybės iždo departamentui ir vadovaujančiajai institucijai, ministerijoms, o vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, – Valstybės iždo departamentui ir ministerijai informaciją apie projektų vykdytojams per 3 artimiausius mėnesius planuojamas išmokėti ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas pagal kiekvieną veiksmų programos prioritetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

143. Vadovaujančioji institucija, remdamasi ketvirtiniais priemonių įgyvendinimo planais, sudaro ir Bendradarbiavimo susitarime nustatytais terminais ar tvirtinančiosios institucijos prašymu teikia tvirtinančiajai institucijai ir Valstybės iždo departamentui planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

1431. Vadovaujančioji institucija kasmet ne vėliau kaip iki sausio 25 d., liepos 25 d. ir spalio 25 d. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

144. Tvirtinančioji institucija kasmet teikia Europos Komisijai:

144.1. ne vėliau kaip iki sausio 31 d., liepos 31 d. ir (ar) kitais Europos Komisijos nustatytais terminais – einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes ir informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

144.2. ne vėliau kaip iki spalio 31 d. – reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

145. Neteko galios nuo 2016-05-20

Punkto naikinimas:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

146. Jeigu nuo 2017 m. iki 2022 m. pasibaigus finansiniams metams vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 87 straipsniu veiksmų programai gali būti pritaikytas automatinis įsipareigojimų panaikinimas, vadovaujančioji institucija nuo 2018 m. iki 2023 m. iki kiekvienų metų sausio 31 d. teikia Europos Komisijai reglamento (ES) Nr. 1303/2013 87 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurios galėjo būti deklaruotos, tačiau dėl šiame straipsnyje nurodytų priežasčių nebuvo deklaruotos iki praėjusių finansinių metų pabaigos, jeigu tokių išimčių buvo.

147. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš Europos Komisijos informaciją apie automatinį įsipareigojimų panaikinimą ir apie tai, kokia įsipareigojimų suma bus panaikinta, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 straipsnio 2 dalyje:

147.1. vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 straipsnio 3 dalimi, per 2 mėnesius pritaria sprendimui dėl panaikintų įsipareigojimų sumos arba pateikia savo pastabas Europos Komisijai;

147.2. vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 88 straipsnio 4 dalimi, iki birželio 30 d. pateikia Europos Komisijai patikslintą su automatiniu įsipareigojimų panaikinimu susijusį veiksmų programos finansavimo plano pakeitimą, kuriuo sumažinama ES struktūrinių fondų suma, skiriama vienam ar keliems veiksmų programos prioritetams įgyvendinti.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS LĖŠŲ REZERVO PASKIRSTYMAS

 

148. Įsipareigojimai pasirašant projektų sutartis, įskaitant finansavimo sutartis, dėl veiksmų programos prioriteto lėšų dalies, kuri sudaro veiklos lėšų rezervą, gali būti prisiimami ir veiklos lėšų rezervo lėšos projektams įgyvendinti išmokamos tik tada, kai pasiekiamos veiklos peržiūros plane nustatytos visų tam tikro veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės. Ministerija, prieš priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo arba keitimo arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, teikdama projekto priežiūros komitetui pasiūlymą keisti finansavimo sutartį ir (arba) vadovaujančiajai institucijai prašymą rengti projektų finansavimo sąlygas, pagal kuriuos numatoma pradėti naudoti veiklos lėšų rezervo lėšas, apie tai turi raštu pranešti vadovaujančiajai institucijai ir pagrįsti tam tikrų rodiklių tarpinių reikšmių pasiekimą (reikšmių pasiekimas grindžiamas SFMIS2014 registruotais duomenimis; finansinio rodiklio reikšmės pasiekimas iki 2018 m. rugsėjo 30 d. vertinamas pagal pripažintų tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą, nuo 2018 m. spalio 1 d. – pagal Europos Komisijai deklaruotų išlaidų sumą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

149. Jeigu tam tikro veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės nepasiektos, įsipareigojimai pasirašant projektų sutartis, įskaitant finansavimo sutartis, dėl veiksmų programos prioriteto lėšų dalies, kuri sudaro veiklos lėšų rezervą, negali būti prisiimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

150. Jeigu įgyvendinant bent vieną veiksmų programos prioriteto dalį, finansuojamą pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, nepasiektos veiklos peržiūros plane nustatytos rodiklių tarpinės reikšmės, vadovaujančioji institucija per 3 mėnesius nuo Europos Komisijos sprendimo, nurodyto reglamento (ES) Nr. 1303/2013  22 straipsnio 2 dalyje, kuriame nurodomos atskiros veiksmų programos prioriteto dalys, finansuojamos pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, kurias įgyvendinant buvo pasiektos veiklos peržiūros plane nustatytos rodiklių tarpinės reikšmės, patvirtinimo dienos Taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka parengia ir pateikia Europos Komisijai veiksmų programos pakeitimą dėl veiklos lėšų rezervo paskirstymo toms veiksmų programos prioriteto dalims, finansuojamoms pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, kurias įgyvendinant pasiektos veiklos peržiūros plane nustatytos tam tikro veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės, įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

151. Kai Europos Komisija pritaria veiksmų programos pakeitimui, nurodytam Taisyklių 149 punkte, vadovaujančioji institucija parengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervo lėšos skiriamos toms veiksmų programos prioriteto dalims, finansuojamoms pagal tam tikrą ES struktūrinį fondą, kurias įgyvendinant pasiektos veiklos peržiūros plane nustatytos tam tikro veiksmų programos prioriteto ir ES struktūrinio fondo rodiklių tarpinės reikšmės, įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

PENKTASIS SKIRSNIS

IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS DEKLARUOTINOMIS EUROPOS KOMISIJAI

 

152. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 dienos. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai (išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu) ir projektai, apimantys finansines priemones, projektų tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 28 dienos. Kai skiriamos grąžinamosios subsidijos ir nėra nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, projekto finansavimo sąlygų apraše ir projekto sutartyje nustatyta tvarka projekto vykdytojo grąžinamos lėšos nėra deklaruojamos Europos Komisijai.

153. Projekto vykdytojui avansu išmokėtos lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai avansu išmokėtų lėšų suma ar jų dalimi sumažinta pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtina suma išmokama projekto vykdytojui. Jeigu avansu projekto vykdytojui išmokėtų lėšų suma ar jų dalimi įgyvendinančioji institucija sumažina visą mokėtiną sumą pagal pateiktą mokėjimo prašymą, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią įgyvendinančioji institucija patvirtina projekto vykdytojo pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.

154. Atsižvelgiant į išlaidų apmokėjimo būdą, pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai šios tinkamos finansuoti išlaidos:

154.1. apmokėtos išlaidų kompensavimo būdu, pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai Valstybės iždo departamentas (kai įgyvendinamos visuotinės dotacijos priemonės, – įgyvendinančioji institucija) perveda projekto vykdytojui lėšas (taikoma ir atitinkamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų daliai). Jeigu pagal vieną paraišką asignavimų valdytojui (kai įgyvendinamos visuotinės dotacijos priemonės, – pagal vieną mokėjimo prašymą) lėšos pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data;

154.2. apmokėtos sąskaitų apmokėjimo būdu, pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai įgyvendinančioji institucija, patikrinusi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, patvirtina, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir jie yra tinkami, tą dieną, kurią projekto vykdytojas perveda lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (nors projekto vykdytojo lėšų dalis buvo pervesta prieš teikiant mokėjimo prašymą). Jeigu pagal tą pačią paraišką asignavimų valdytojui lėšos rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (kartu su atitinkama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų dalimi) pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data.

155. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai (išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu), projektų išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina techninės paramos gavėjo pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

156. Kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, projektų išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią vadovaudamasis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis Valstybės iždo departamentas perveda lėšas projekto vykdytojui. Vadovaujančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas SFMIS2014, įskaitant ir nacionalines viešąsias ir (ar) privačias lėšas, jeigu pagal finansavimo sutartį tokias nacionalines viešąsias ir (ar) privačias lėšas numatyta deklaruoti Europos Komisijai, tačiau, įtraukdama jas į tvirtinančiajai institucijai teikiamą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaraciją kaip deklaruotinas Europos Komisijai, laikosi reglamento Nr. 1303/2013 41 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

157. Pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja SFMIS2014 ir kaip deklaruotinas Europos Komisijai įtraukia į atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijas ir atitinkamai į metines sąskaitas, vadovaudamasi Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis. Avansu išmokėtos lėšos nėra deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos, todėl įgyvendinančioji institucija avansu pervestos lėšų sumos netraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaraciją ir atitinkamai į metines sąskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

158. Įgyvendinant didelės apimties projektus:

158.1. kai su didelės apimties projektu susijusi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio a ir i punktuose nurodyta informacija teikiama vertinti Europos Komisijai:

158.1.1. iki informacijos, susijusios su didelės apimties projektu, pateikimo vertinti Europos Komisijai dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos gali būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja tokias išlaidas SFMIS2014, tačiau neįtraukia jų kaip deklaruotinų Europos Komisijai į tvirtinančiajai institucijai teikiamą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaraciją ir metines sąskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

158.1.2. vadovaujančiajai institucijai pateikus su didelės apimties projektu susijusią informaciją vertinti Europos Komisijai, įgyvendinančioji institucija pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įtraukia į artimiausiu metu tvirtinančiajai institucijai teikiamą išlaidų deklaraciją ir metines sąskaitas, vadovaudamasi Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

158.2. kai su didelės apimties projektu susijusi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio a ir i punktuose nurodyta informacija teikiama vertinti nepriklausomam ekspertui ir Europos Komisijai pranešama apie atrinktą didelės apimties projektą:

158.2.1. iki pranešimo apie atrinktą didelės apimties projektą pateikimo Europos Komisijai dienos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos gali būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ir įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja tokias išlaidas SFMIS2014, tačiau neįtraukia jų kaip deklaruotinų Europos Komisijai į tvirtinančiajai institucijai teikiamą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaraciją ir metines sąskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

158.2.2. po pranešimo apie atrinktą didelės apimties projektą pateikimo Europos Komisijai dienos įgyvendinančioji institucija pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įtraukia į artimiausiu metu tvirtinančiajai institucijai teikiamą išlaidų deklaraciją ir metines sąskaitas, vadovaudamasi Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

158.3. kai pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnį Europos Komisija atsisako skirti finansavimą didelės apimties projektui įgyvendinti ar finansuoti dalį didelės apimties projekto, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis, jeigu reikia, tikslina šio projekto pripažintų deklaruotinomis ir (ar) deklaruotų Europos Komisijai išlaidų sumą artimiausiu metu tvirtinančiajai institucijai teikiamoje išlaidų deklaracijoje ir (ar) metinėse sąskaitose.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

159. Rengdama mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, tvirtinančioji institucija per SFMIS2014 gauna:

159.1. iš įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – deklaruotinų Europos Komisijai išlaidų deklaracijas kartu su kitais dokumentais, parengtais ir teikiamais vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis;

159.2. iš vadovaujančiosios institucijos – pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus, parengtą vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis, taip pat informaciją apie kryžminio finansavimo lėšų panaudojimą pagal veiksmų programos prioritetus, teikiamą vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis;

159.3. iš ministerijų, įgyvendinančiųjų institucijų, kai įgyvendinamos visuotinės dotacijos priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai, – informaciją apie nustatytas grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas lėšas (toliau – grąžintinos ir grąžintos lėšos), parengtą ir teikiamą vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

160. Rengdama mokėjimo paraišką Europos Komisijai, tvirtinančioji institucija vadovaujasi ES teisės aktais, Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis ir savo vidaus procedūrų aprašuose nustatyta tvarka ir, atsižvelgdama į turimą informaciją dėl galimai netinkamų finansuoti ir (ar) deklaruoti Europos Komisijai išlaidų, nedeklaruoja Europos Komisijai naujų, įtrauktų į institucijų, kaip nustatyta Taisyklių 159.1 papunktyje, pateiktus dokumentus, išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

161. Tvirtinančioji institucija, siekdama patikrinti ir įvertinti, ar įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pateiktos išlaidų deklaracijos yra tikslios, grindžiamos patikimomis apskaitos sistemomis ir parengtos remiantis patikrinamais projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, ar deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos atitinka taikomas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas taisykles, ar buvo padarytos vykdant projektus, atrinktus finansuoti pagal veiksmų programai taikytinus kriterijus, ir laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių, prieš deklaruodama išlaidas Europos Komisijai, prireikus atlieka patikrinimus įgyvendinančiosiose institucijose ir vadovaujančiojoje institucijoje, kai įgyvendinamos finansinės priemonės. Įgyvendinančiosios institucijos ir vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, pagal kompetenciją imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl tvirtinančiosios institucijos patikrinimų metu pateiktų pastebėjimų, rekomendacijų įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

162. Tvirtinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad iš vadovaujančiosios institucijos gavo tinkamą informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose nurodytomis išlaidomis, gali atlikti su pažymos apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus rengimu susijusius patikrinimus vadovaujančiojoje institucijoje.

163. Tvirtinančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 159–162 punktuose nurodyta informacija ir atsižvelgdama į SFMIS2014 užregistruotą informaciją apie nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, savo, vadovaujančiosios ir audito institucijų, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir (ar) kitų institucijų atliktų patikrinimų ir (ar) auditų rezultatus ir (ar) kitą turimą informaciją, savo pačios nustatyta tvarka rengia ataskaitinių metų mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir pateikia jas Europos Komisijai per SFC2014 Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatytais terminais. Ataskaitinių metų galutinio tarpinio mokėjimo paraiška Europos Komisijai pateikiama ne vėliau kaip n + 1 metų liepos 31 dieną. Jeigu SFC2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, ši informacija teikiama raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

164. Tvirtinančioji institucija, siekdama, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos, turi teisę:

164.1. paprašyti, kad Taisyklių 159 punkte nurodytos institucijos dokumentus ir (arba) informaciją parengtų už kitus, ne Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse nustatytus, ataskaitinius laikotarpius ir pateiktų juos tvirtinančiajai institucijai kitais, ne Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse nustatytais, terminais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

164.2. parengti ir pateikti per SFC2014 mokėjimo paraišką Europos Komisijai kitais, ne Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatytais, terminais (išskyrus n+1 metų liepos 31 d. terminą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

165. Rengdama sąskaitas Europos Komisijai, tvirtinančioji institucija už ataskaitinius metus iš institucijų gauna per SFMIS2014 dokumentus:

165.1. iš įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – ataskaitinių metų metines sąskaitas kartu su kitais dokumentais, parengtais ir teikiamais vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

165.2. iš vadovaujančiosios institucijos:

165.2.1. valdymo pareiškimo projektą ir metinės galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santraukos, nurodytos reglamento (ES) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, projektą, teikiamus pagal Bendradarbiavimo susitarimą;

165.2.2. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, parengtą ir teikiamą vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis. Kai pateikus pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams gaunama naujos ir (ar) papildomos informacijos, susijusios su galimu neteisėtu ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, ši informacija nedelsiant pateikiama tvirtinančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

166. Tvirtinančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklių 165 punkte nurodytais iš institucijų gautais dokumentais ir juose pateikta informacija ir atsižvelgdama į SFMIS2014 užregistruotą informaciją apie nustatytas netinkamas finansuoti deklaruotas Europos Komisijai išlaidas, nustatytas grąžintinas lėšas, įtariamus ir (arba) nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, susijusius su ataskaitiniais metais deklaruotomis Europos Komisijai išlaidomis, savo, vadovaujančiosios ir įgyvendinančiųjų institucijų atliktų patikrinimų rezultatus, audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatus, savo pačios nustatyta tvarka rengia sąskaitas Europos Komisijai už ataskaitinius metus ir teikia:

166.1. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais audito ir vadovaujančiajai institucijoms – sąskaitų Europos Komisijai projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

166.2. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais audito ir vadovaujančiajai institucijoms – sąskaitų Europos Komisijai projektą, patikslintą pagal audito institucijos pastabas dėl Taisyklių 166.1 papunktyje nurodyto sąskaitų Europos Komisijos projekto ir (ar) Taisyklių 165.2 papunktyje nurodytų dokumentų, jeigu tokios buvo pateiktos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

166.3. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, bet ne vėliau kaip iki n + 2 metų vasario 15 d., Europos Komisijai – sąskaitas Europos Komisijai, patikslintas pagal audito institucijos pastabas dėl Taisyklių 166.2 papunktyje nurodyto sąskaitų Europos Komisijai projekto, jeigu tokios buvo pateiktos, kartu su kitais reglamento (ES) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose nurodytais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

167. Įgyvendinančioji institucija, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, rengdama metines sąskaitas, atsižvelgdama į audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir (ar) kitų institucijų atliktų auditų ir (ar) patikrinimų metu pateiktus pastebėjimus dėl galimai netinkamų finansuoti ir (ar) deklaruoti išlaidų, taip pat į savo patikrinimų rezultatus ir (ar) kitą turimą informaciją, gali mažinti projektų galimai netinkamų finansuoti išlaidų, deklaruotų tvirtinančiosios institucijos Taisyklių 163 punkte ir 164.2 papunktyje nurodytose mokėjimo paraiškose Europos Komisijai, sumas.

168. Paaiškėjus, kad į ataskaitinių metų institucijų metines sąskaitas ir tvirtinančiosios institucijos sąskaitas Europos Komisijai neįtrauktos atitinkamų ataskaitinių metų išlaidos yra tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai, jos įtraukiamos į kitų ataskaitinių laikotarpių dokumentus, nurodytus Taisyklių 159.1 papunktyje, 163 ir 164 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

169. Tvirtinančioji institucija į sąskaitas Europos Komisijai įtraukia ataskaitinių metų sumas:

169.1. projektų tinkamas finansuoti ir SFMIS2014 užregistruotas kaip deklaruotinas Europos Komisijai išlaidų sumas, įtrauktas į Taisyklių 163 punkte ir 164.2 papunktyje nurodytas mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, išskirdama viešųjų išlaidų dalį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

169.2. vadovaujantis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka projektams, apimantiems finansines priemones, įgyvendinti išmokėtas ir vadovaujantis Taisyklių 156 punkto nuostatomis pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai ir SFMIS2014 užregistruotas kaip deklaruotinas Europos Komisijai išlaidų sumas, įtrauktas į Taisyklių 163 punkte ir 164.2 papunktyje nurodytas mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, išskirdama viešųjų išlaidų dalį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

169.3. panaikintas, grąžintas, numatomas susigrąžinti ir nesusigrąžintinas sumas, jeigu tos sumos susijusios su Europos Komisijai deklaruotomis išlaidomis.

170. Tvirtinančioji institucija sąskaitose Europos Komisijai pateikia informaciją apie sumų, įtrauktų į Taisyklių 163 punkte ir 164.2 papunktyje nurodytas ataskaitinių metų mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, ir sumų, įtrauktų į tų pačių ataskaitinių metų sąskaitas Europos Komisijai, skirtumus bei kitą informaciją.

171. Tvirtinančioji institucija, rengdama sąskaitas Europos Komisijai, atsižvelgdama į turimą informaciją apie galimai netinkamas finansuoti ir (ar) deklaruoti Europos Komisijai išlaidas, nustatytas grąžintinas lėšas, įtariamus ir (arba) nustatytus ir neištaisytus pažeidimus, susijusius su ataskaitiniais metais deklaruotomis Europos Komisijai išlaidomis, savo, vadovaujančiosios ir įgyvendinančiųjų institucijų atliktų patikrinimų rezultatus, audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų atliktų auditų ir (arba) patikrinimų rezultatus, mažina projektų išlaidų, deklaruotų Taisyklių 163 punkte ir 164.2 papunktyje nurodytose mokėjimo paraiškose Europos Komisijai ir įtrauktų į institucijų Taisyklių 165.1 papunktyje nurodytas tvirtinančiajai institucijai teikiamas ataskaitinių metų metines sąskaitas, sumas galimai netinkamų finansuoti išlaidų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

172. Vadovaujančioji institucija Bendradarbiavimo susitarime nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia audito ir tvirtinančiajai institucijoms valdymo pareiškimą ir metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

SEPTINTASIS SKIRNIS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS IR APSKAITA

 

173. ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, išmokėtos ir (ar) panaudotos pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat išmokėtos ir (ar) panaudotos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, ir kitos reikalaujamos pagal teisės aktus grąžinti lėšos grąžinamos Finansinės paramos lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

174. Ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos, kai įgyvendinamos visuotinės dotacijos priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai, Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai Taisyklių 159.3 ir 164.1 papunkčiuose nurodytą informaciją apie grąžintinas ir grąžintas lėšas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

175. Visos vadovaujantis Taisyklių 173 punkte nurodytais teisės aktais nustatytos grąžintinos ir grąžintos lėšos grąžinamos į ES biudžetą tokia tvarka:

175.1. iki veiksmų programos vykdymo pabaigos – tvirtinančioji institucija atima jas iš mokėjimo paraiškose Europos Komisijai ir (arba) sąskaitose Europos Komisijai nurodytų lėšų sumų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

175.2. užbaigus veiksmų programą – mokėjimo institucija, prieš tai informavusi vadovaujančiąją instituciją, grąžina jas Europos Komisijai, jeigu jos turi būti grąžintos pagal Europos Komisijos vykdomąjį raštą. Lėšos pervedamos į Europos Komisijos nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki vykdomajame rašte nurodytos datos;

175.3. Taisyklių 175.1 ir 175.2 papunkčių nuostatos nėra taikomos:

175.3.1. įgyvendinant finansines priemones, kai netaikomos Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės;

175.3.2. skyrus grąžinamąsias subsidijas, kai projekto vykdytojas, nenustačius netinkamų finansuoti išlaidų, grąžina lėšas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto sutartyje nustatyta tvarka.

176. Tvirtinančioji institucija kasmet, ne vėliau kaip iki vasario 12 d., teikdama informaciją kartu su sąskaitomis Europos Komisijai, informuoja Europos Komisiją apie grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas projektų ES struktūrinių fondų ir nacionalines lėšas, pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktą informaciją nurodydama, ar nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų lėšų dalis turi būti padengta iš ES biudžeto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

XIII SKYRIUS

STEBĖSENOS RODIKLIŲ NUSTATYMO IR SKAIČIAVIMO PRIEŽIŪRA

 

177. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už jų pasiekimą, turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie rengiami tokia tvarka:

177.1. veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus rengia ministerijos pagal Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisykles ir po derinimo su įgyvendinančiosiomis institucijomis teikia juos vadovaujančiajai institucijai. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus rengia ir su įgyvendinančiąja institucija derina vadovaujančioji institucija. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai tvirtinami finansų ministro įsakymu;

177.2. nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus rengia ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija pagal Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisykles. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai turi būti suderinti su vadovaujančiąja institucija, derinami su atitinkamų priemonių įgyvendinančiosiomis institucijomis ir tvirtinami kartu su priemonių įgyvendinimo planais atitinkamų ministrų, o kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, – finansų ministro įsakymu. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų keitimai derinami su atitinkamų priemonių įgyvendinančiosiomis institucijomis, o su vadovaujančiąja institucija turi būti suderinti tik tais atvejais, kai keičiamas nacionalinis stebėsenos rodiklis naudojamas veiksmų programos stebėsenos rodikliui (-iams) apskaičiuoti ir (arba) skaičiavimo būdo skiltyje iš esmės keičiamas automatiškai apskaičiuojamo nacionalinio stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašymas (pavyzdžiui, kai keičiami stebėsenos rodiklio, išreiškiamo procentais, baziniai arba pokyčio stebėsenos rodikliai ir jų nustatymo variantas, rodiklio sumavimo būdas, rodiklio skaičiavimo formulės ir pan.) ir (arba) įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į siūlomų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų keitimų praktinį taikymą, nepritaria nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų keitimams;

177.3. per 2 darbo dienas nuo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt vadovaujančioji institucija paskelbia veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus, ministerijos ir, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija – nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

178. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatomi veiksmų programos stebėsenos rodikliai su pradinėmis reikšmėmis (nustatant rezultato stebėsenos rodiklius) ir siektinomis reikšmėmis iki 2023 m. pabaigos. Kai kurie stebėsenos rodikliai yra įtraukiami į veiklos peržiūros planą su siektinomis reikšmėmis iki 2018 m. ir iki 2023 m. pabaigos. Nustatydamos ir (ar) keisdamos veiksmų programos stebėsenos rodiklius, ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktą formą parengia siūlomų nustatyti ir (ar) pakeisti veiksmų programos stebėsenos rodiklių tinkamumo pagrindimo dokumentą, pagal kurį būtų galima vertinti stebėsenos rodiklių tinkamumą veiksmų programos investicijų panaudojimo stebėsenai atlikti, taip pat siektinų reikšmių pagrįstumą ir realumą, atsižvelgiant į numatomas investicijų apimtis. Parengtą ir (ar) patikslintą pagrindimo dokumentą ministerijos pateikia vadovaujančiajai institucijai kartu su siūlomais nustatyti ir (ar) pakeisti veiksmų programos stebėsenos rodikliais.

179. Už veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma Europos Komisijai teikiant metines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas Taisyklių XIX skyriuje nustatyta tvarka.

180. Veiksmų programos priede nurodomas veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas, parengtas Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka.

181. Ministerijos kasmet po veiksmų programos priedo patvirtinimo dienos iki kovo 25 d., birželio 25 d., rugsėjo 25 d. ir gruodžio 23 d. pagal pavyzdinę darbo grupės formą rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai ketvirtinius veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planus, kuriuose nurodoma informacija apie numatomas per 3 ateinančius metus projektų ir (ar) finansavimo sutartyse nustatyti ir įgyvendinant projektus pasiekti į veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planą įtrauktų stebėsenos ir (ar) įgyvendinimo etapų rodiklių reikšmes. Ketvirtinis veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas rengiamas pagal numatomas sudaryti projektų sutartis ir įgyvendinančiųjų institucijų kasmet po veiksmų programos priedo patvirtinimo dienos iki kovo 20 d., birželio 20 d., rugsėjo 20 d. ir gruodžio 19 d. ministerijoms pateiktą ir jų pačių turimą informaciją apie įgyvendinant projektus numatomas pasiekti stebėsenos ir (ar) įgyvendinimo etapų rodiklių reikšmes. Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, ketvirtinis veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas rengiamas pagal numatomas sudaryti finansavimo sutartis ir ministerijų turimą informaciją apie įgyvendinant projektus numatomas pasiekti stebėsenos ir (ar) įgyvendinimo etapų rodiklių reikšmes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

182. Už veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano ir ketvirtinio veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano įgyvendinimą atsiskaitoma Taisyklių XIX skyriuje nustatyta tvarka teikiant ketvirtines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas.

183. Nustačiusi pagrįstą riziką laiku nepasiekti veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane nurodytų stebėsenos rodiklių ir (ar) įgyvendinimo etapų rodiklių metinių reikšmių ir (ar) jų nepasiekus vadovaujančioji institucija turi imtis bent vieno iš šių veiksmų:

183.1. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Veiksmų programos stebėsenos komitetui pagrįstus pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp veiksmų programos prioritetų ir (ar) ministerijų;

183.2. teikti Veiksmų programos stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl veiksmų programos stebėsenos rodiklių ir (ar) jų reikšmių pakeitimo;

183.3. inicijuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus;

183.4. imtis kitų prevencinių ir (ar) koregavimo veiksmų.

184. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija, Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka rengdamos priemonių įgyvendinimo planus, pagal atskiras veiksmų programos priemones suplanuoja veiksmų programos stebėsenos rodiklius su siektinomis reikšmėmis iki 2018 m. ir iki 2023 m. pabaigos. Remiantis Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklėmis, priemonių įgyvendinimo stebėsenai atlikti priemonių įgyvendinimo planuose taip pat gali būti nustatyti nacionaliniai stebėsenos rodikliai su siektinomis reikšmėmis iki 2018 m. ir iki 2023 m. pabaigos.

185. Duomenys apie priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą gali būti renkami iš Taisyklių 193 punkte nurodytų projekto lygmens duomenų šaltinių, taip pat naudojant statistinę informaciją, atliekant vertinimus, tyrimus ar tam tikrus skaičiavimus. Tais atvejais, kai naudojama statistinė informacija, atliekami vertinimai, tyrimai ar tam tikri skaičiavimai, ministerijos turi numatyti teisines, finansines ir (ar) kitas priemones, kurios užtikrintų reikalingų duomenų prieinamumą stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytu laiku.

186. Vadovaujančioji institucija kaupia ir analizuoja informaciją apie veiksmų programoje ir priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą ir nustačiusi pagrįstą riziką laiku nepasiekti veiksmų programoje ir (ar) priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių ir (arba) jų nepasiekus turi siūlyti ministerijoms imtis prevencinių ir (arba) koregavimo veiksmų.

187. Ministerijos, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją veiksmų programoje, veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane ir priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui laiku užtikrinti privalo:

187.1. priemonių įgyvendinimo planuose suplanuoti priemones, kad būtų pasiekti veiksmų programos stebėsenos rodikliai;

187.2. nustatyti tam tikrus projektų atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas, kad įgyvendinant projektus būtų pasiekti veiksmų programoje ir priemonių įgyvendinimo planuose nustatyti stebėsenos rodikliai;

187.3. vidaus procedūrų aprašuose aprašyti tvarką, skirtą stebėsenos rodiklių nepasiekimo rizikos valdymui ir (ar) rizikingų stebėsenos rodiklių pasiekimo priežiūrai;

187.4. perskirstyti lėšas tarp savo administruojamų priemonių ir (ar) vykdomų uždavinių;

187.5. teikti vadovaujančiajai institucijai, taip pat, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, Veiksmų programos stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymo tarp veiksmų programos prioritetų;

187.6. imtis kitų prevencinių ir (ar) koregavimo veiksmų.

188. Ministerijos, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, vadovaujančioji institucija projektų finansavimo sąlygų aprašuose detalizuoja, kurie iš priemonių įgyvendinimo planuose suplanuotų stebėsenos rodiklių privalo būti siekiami įgyvendinant konkrečius projektus, ir gali nustatyti papildomus reikalavimus, kad būtų užtikrintas veiksmų programos ir (ar) nacionalinių stebėsenos rodiklių pasiekimas įgyvendinant projektus.

189. Projektiniuose pasiūlymuose dėl valstybės arba regiono projekto įgyvendinimo, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimais, nurodoma, kurie iš priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų stebėsenos rodiklių bus siekiami įgyvendinant konkrečius projektus.

190. Jeigu stebėsenos rodikliai nustatomi projekto lygmeniu, jie planuojami paraiškoje ir projekto sutartyje, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais reikalavimais. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus visuotinių dotacijų būdu įgyvendinamas priemones, projekto lygmeniu stebėsenos rodikliai planuojami Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Projekto, apimančio finansines priemones, lygmeniu stebėsenos rodikliai planuojami paraiškoje ir finansavimo sutartyje, vadovaujantis projektų finansavimo sąlygomis, kurios rengiamos Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

191. Stebėsenos rodikliai projekto lygmeniu nustatomi naudojant priemonių įgyvendinimo planuose nustatytus stebėsenos rodiklius, nustatant siektinas reikšmes iki stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyto pasiekimo momento.

1911. Vadovaujančioji institucija privalo užtikrinti, kad techninės paramos gavėjų projekto lygmeniu nustatyti stebėsenos rodikliai būtų suplanuoti vadovaujantis Taisyklių 190 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.

Papildyta punktu:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

192. Įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo užtikrinti, kad pareiškėjų, projekto vykdytojų ir techninės paramos gavėjų projekto lygmeniu nustatyti stebėsenos rodikliai būtų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

192.1. suplanuoti vadovaujantis Taisyklių 190 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais (netaikoma įgyvendinant veiksmų programos techninės paramos prioritetus);

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

192.2. apskaičiuojami pagal projekto vykdytojo arba techninės paramos gavėjo teikiamus duomenis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytu laiku, o šių rodiklių pasiekimas būtų tiesiogiai priklausomas nuo įgyvendinamų projekto veiklų.

193. Už projekto lygmeniu nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus ir (ar) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos; už projekto, apimančio finansines priemones, lygmeniu nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma teikiant ketvirtines ataskaitas, kurios rengiamos Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

194. Įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojo arba techninės paramos gavėjo teikiami duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą būtų patikimi, t. y. atitiktų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytus duomenų skaičiavimo ir teikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

195. Pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją, remdamosi nustatyta vidaus tvarka, įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, privalo vertinti stebėsenos rodiklių nepasiekimo riziką ir (ar) prižiūrėti, kaip siekiama rizikingų stebėsenos rodiklių įgyvendinant projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

196. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose, nustatytu laiku nepasiekus projekto lygmeniu nustatytų stebėsenos rodiklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka gali būti mažinamas projektui įgyvendinti skirtas finansavimas. Kai įgyvendinamas projektas, apimantis finansines priemones, stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytu laiku nepasiekus finansavimo sutartyje suplanuotų stebėsenos rodiklių, gali būti mažinamas projektui įgyvendinti skirtas finansavimas Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytu laiku nepasiekus projektui suplanuotų stebėsenos rodiklių, projektui skirtas finansavimas nemažinamas, išskyrus techninės paramos projektus, finansuojamus pagal visuotinės dotacijos priemonę.

197. Duomenys apie veiksmų programoje ir (ar) priemonių įgyvendinimo planuose nustatytų, tačiau projekto lygmeniu nenustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą renkami ir SFMIS2014 registruojami Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklėse aprašyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

SUKČIAVIMO PREVENCIJA

 

198. Vadovaujančioji ir tarpinės institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), atlikdamos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių joms pavestas funkcijas dėl sukčiavimo prevencijos priemonių taikymo, pagal kompetenciją vadovaujasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos ir sukčiavimo prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą, nuostatomis, Taisyklėmis, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, vadovaujančiosios ir tarpinių institucijų vidaus procedūrų aprašais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

199. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkto nuostatomis, atsižvelgdama į Europos Komisijos parengtas Rekomendacijas dėl sukčiavimo rizikos vertinimo ir efektyvių bei proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių ir bendradarbiaudama su tarpinėmis institucijomis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, kasmet atlieka sukčiavimo rizikos vertinimą ir, atsižvelgdama į vertinimo metu nustatytas sukčiavimo rizikas, numato sukčiavimo prevencijos priemones ir koordinuoja jų įgyvendinimą. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, vadovaujančiosios institucijos prašymu raštu arba elektroniniu paštu teikia jai informaciją, reikalingą sukčiavimo rizikos vertinimui atlikti ir sukčiavimo prevencijos priemonėms numatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

200. Vadovaujančioji ir tarpinės institucijos pagal kompetenciją atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

XV SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

201. Pažeidimo, įskaitant sukčiavimą, tyrimo atlikimo, pažeidimo ištaisymo ir sprendimo dėl pažeidimo priėmimo bei atitinkamų institucijų (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir kt.) informavimo apie įtariamą pažeidimą arba priimtą sprendimą dėl pažeidimo procedūros nustatytos Taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Techninės paramos administravimo taisyklėse, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, ir Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones.

202. Informaciją apie įtariamus pažeidimus vertina, pažeidimų tyrimus atlieka, pažeidimus ištaiso ir sprendimus dėl pažeidimo priima įgyvendinančiosios institucijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka arba Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, arba vadovaujančioji institucija Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

203. Ministerija, įgyvendinančioji, vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informaciją apie įtariamus pažeidimus iš Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir (ar) trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

204. Ministerija, įtarusi nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika), apie tai nedelsdama raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai, įtarusi korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika), apie tai nedelsdama raštu praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

2041. Vadovaujančioji institucija:

2041.1. įtarusi nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdama raštu praneša:

2041.1.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

2041.1.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir ministerijai, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones;

2041.1.3. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

2041.2. įtarusi korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdama raštu praneša:

2041.2.1. Specialiųjų tyrimų tarnybai, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

2041.2.2. Specialiųjų tyrimų tarnybai ir ministerijai, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones;

2041.2.3. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

205. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, pradėjusi ir baigusi ikiteisminį tyrimą dėl įgyvendinant projektą įtariamų nusikalstamų veikų, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka apie tai teikia informaciją vadovaujančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

2051. Specialiųjų tyrimų tarnyba, pradėjusi ir baigusi ikiteisminį tyrimą dėl įgyvendinant projektą įtariamų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo nustatyta tvarka teikia informaciją vadovaujančiajai institucijai.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

206. Viešųjų pirkimų tarnyba, nustačiusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, susijusių su projektu, vertinimo išvadų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka teikia projektą administruojančiai įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami finansines priemones apimantys projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

207. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, nustačiusi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimų, susijusių su projektu, priimtų sprendimų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka teikia projektą administruojančiai įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami finansines priemones apimantys projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

208. Įgyvendinančiosios institucijos, taip pat, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančiosios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo paskiria pažeidimų kontrolierių (-ius), kuris (-ie) atlieka jam (jiems) pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

209. Dalis pažeidimų kontrolieriaus funkcijų, vadovaujantis institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pavedimu ar įsakymu tvirtinamu dokumentu, gali būti priskiriamos ir kitiems institucijos darbuotojams.

210. Tvirtinančioji institucija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos peržiūri SFMIS2014 užregistruotą arba raštu, jeigu SFMIS2014 tokios funkcinės galimybės neįdiegtos, pateiktą informaciją apie nustatytus pažeidimus ir informaciją apie tuos pažeidimus, apie kuriuos turi būti informuota Europos Komisija, perduoda Europos Komisijai elektroniniu būdu, kaip nustatyta 2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/1970, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, ataskaitų teikimo (OL 2015 L 293, p. 1), ir 2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/1974, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (OL 2015 L 293, p. 20). Apie Europos Komisijai perduotą informaciją apie pažeidimus tvirtinančioji institucija raštu praneša audito institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

211. Pažeidimų tyrimo, šalinimo ir prevencijos klausimams nagrinėti ir su pažeidimų tyrimu, šalinimu ir prevencija susijusiai veiklai koordinuoti vadovaujančioji institucija iš pažeidimų kontrolierių sudaro pažeidimų kontrolierių darbo grupę. Šios grupės sudėtis tvirtinama finansų ministro įsakymu. Pažeidimų kontrolierių darbo grupei vadovauja vadovaujančiosios institucijos, kuri atlieka pažeidimų kontrolierių darbo grupės sekretoriato funkcijas, atstovas. Į pažeidimų kontrolierių darbo grupę stebėtojų teisėmis kviečiami tvirtinančiosios, audito institucijų, ministerijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai. Vadovaujančiosios institucijos sprendimu į pažeidimų kontrolierių darbo grupę stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

XVI SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI PROCEDŪRA

 

212. Ministerijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

213. Ministerijos informaciją apie gautus skundus ir priimtus sprendimus registruoja SFMIS2014. Jeigu SFMIS2014 tokios funkcinės galimybės neįdiegtos, ši informacija registruojama gautų skundų ir priimtų sprendimų registravimo žurnale, kurio forma ir pildymo tvarka nustatomos ministerijų vidaus procedūrų aprašuose ir kuris teikiamas vadovaujančiajai institucijai iki kiekvieno mėnesio 5 d. ir (ar) vadovaujančiosios institucijos prašymu – kitais terminais. Jeigu informacija gautų skundų ir priimtų sprendimų registravimo žurnale per mėnesį nesikeitė, ministerija apie tai informuoja vadovaujančiąją instituciją raštu arba elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

214. Įgyvendinančiosios institucijos per SFMIS2014 teikia vadovaujančiajai institucijai ir ministerijoms informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimų, susijusių su paraiškų atmetimu ir nustatytais pažeidimais. Ministerijos per SFMIS2014 teikia vadovaujančiajai institucijai ir įgyvendinančiosioms institucijoms informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl ministerijos sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais dėl paraiškų atmetimo. Kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančioji institucija į SFMIS2014 įkelia informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl vadovaujančiosios institucijos sprendimų dėl pažeidimų. Šią informaciją ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos, taip pat, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančioji institucija į SFMIS2014 įkelia per 7 darbo dienas nuo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ar teismo sprendimo gavimo ministerijoje, įgyvendinančiojoje institucijoje ar, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančiojoje institucijoje dienos ar nuo informacijos pateikimo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui dienos. Jeigu SFMIS2014 tokios funkcinės galimybės neįdiegtos, institucijos informaciją teikia raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

 

215. Vadovaujančioji institucija, gavusi Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijai pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia informaciją apie nagrinėjimo rezultatus Europos Komisijai savo vidaus procedūrų aprašuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

XVII SKYRIUS

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS

 

216. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimas (toliau – vertinimas) atliekamas vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013  54−57 straipsnių ir 114 straipsnio nuostatomis ir Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintu ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planu (toliau – vertinimo planas).

217. Vertinimo planas sudaromas taip:

217.1. vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, parengia vertinimo plano, kuriame pateikiama vertinimo strategija, preliminarus planuojamų atlikti 2014–2020 m. vertinimų sąrašas, kiekvieno vertinimo metu planuojami taikyti metodai, preliminarūs vertinimų atlikimo terminai, informacija apie vertinimų rezultatų viešinimą ir rezultatų naudojimą, preliminarus vertinimo plano įgyvendinimo biudžetas ir kita reikalinga informacija, projektą;

217.2. vadovaujančioji institucija Taisyklių 217.1 papunktyje nurodytą vertinimo plano projektą teikia derinti ministerijoms;

217.3. vertinimo plano projektas, suderintas su ministerijomis, teikiamas svarstyti ir tvirtinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui pirmame Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

218. Vadovaujančioji institucija, patvirtinusi Taisyklių 224.5 papunktyje nurodytą metinį vertinimo planą ar jo pakeitimą, nurodytą Taisyklių 227.5 papunktyje, prireikus teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl vertinimo plano keitimo, kuriuos Veiksmų programos stebėsenos komitetas turi apsvarstyti ir patvirtinti arba atmesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

219. Vadovaujančioji institucija ir ministerijos suplanuoja žmogiškuosius išteklius, reikalingus vertinimams organizuoti ir vertinimo rezultatams naudoti, ir nustato ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo vidaus procedūras – aprašo vertinimo planavimo, vykdymo ir rezultatų panaudojimo procesus.

220. Vertinimus atlieka vidaus ir (ar) išorės ekspertai, funkciškai nepriklausomi nuo institucijų, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse.

221. Vertinimus atliekantiems vidaus ir (ar) išorės ekspertams paprašius, vadovaujančioji institucija ir ministerijos organizuoja duomenų, reikalingų vertinimams atlikti, gavimą iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų ir pateikimą vertinimą atliekantiems vidaus ir (ar) išorės ekspertams, jeigu tokius duomenis ministerijos gali gauti iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų neatlygintinai. Įgyvendinančiosios institucijos pagal kompetenciją teikia duomenis vertinimą atliekantiems vidaus ir (ar) išorės ekspertams.

222. Vertinimo veiklai koordinuoti vadovaujančioji institucija sudaro vertinimo koordinavimo grupę. Šios grupės sudėtis tvirtinama finansų ministro įsakymu. Vertinimo koordinavimo grupė sudaroma iš vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, o prireikus ir iš įgyvendinančiųjų institucijų ir partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, atstovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

223. Vadovaujančioji institucija vertinimo planui įgyvendinti kasmet sudaro metinį vertinimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

224. Metinis vertinimo planas sudaromas taip:

224.1. už vertinimą atsakingos ministerijos, vadovaudamosi vertinimo planu, rengia vertinimo poreikio paraiškas pagal Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtintą formą ir kasmet iki vasario 1 d. teikia jas vadovaujančiajai institucijai;

224.2. vadovaujančioji institucija, jeigu vertinimo plano projekte ji nurodyta kaip atsakinga už vertinimą institucija, taip pat rengia vertinimo poreikio paraiškas pagal ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo poreikio paraiškos formą;

224.3. vadovaujančioji institucija, išanalizavusi ir įvertinusi Taisyklių 224.1 ir 224.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, parengia metinio vertinimo plano projektą ir kasmet iki vasario 15 d. teikia jį aptarti vertinimo koordinavimo grupei;

224.4. vertinimo koordinavimo grupė kasmet iki kovo 1 d. metinio vertinimo plano projektą aptaria savo posėdyje ir suderina planuojamų vertinimų tikslus, planuojamus rezultatus, lėšų poreikį vertinimui atlikti, vertinimų atlikimo terminus ir atsakingas už vertinimo įgyvendinimą institucijas;

224.5. vadovaujančioji institucija vertinimo koordinavimo grupės suderintą metinio vertinimo plano projektą teikia tvirtinti finansų ministrui ar jo įgaliotam asmeniui. Ateinančių metų metinis vertinimo planas turi būti patvirtintas kasmet iki einamųjų metų balandžio 15 dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

224.6. vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nuo metinio vertinimo plano patvirtinimo paskelbia jį ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Rekomendacijų dėl svetainės administravimo nustatyta tvarka ir praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

225. Metiniame vertinimo plane numatyti vertinimai organizuojami Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

226. Metinio vertinimo plano įgyvendinimas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus, turi būti apsvarstytas vertinimo koordinavimo grupėje.

227. Metinis vertinimo planas keičiamas taip:

227.1. metinio vertinimo plano keitimą inicijuoti gali:

227.1.1. vadovaujančioji institucija;

227.1.2. ministerijos;

227.2. ministerijos teikia pasiūlymus dėl metinio vertinimo plano keitimo vadovaujančiajai institucijai ir užpildo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo poreikio paraiškos formą. Vadovaujančioji institucija, jeigu ji inicijuoja metinio vertinimo plano keitimą, taip pat užpildo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo poreikio paraiškos formą (forma nepildoma, jeigu Taisyklių 227.1 papunktyje nurodytos institucijos siūlo neatlikti metiniame vertinimo plane numatyto vertinimo);

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

227.3. vadovaujančioji institucija, gavusi pasiūlymus dėl metinio vertinimo plano keitimo, išnagrinėja juos ir per 15 darbo dienų nuo pasiūlymų gavimo teikia vertinimo koordinavimo grupei:

227.3.1. parengtą metinio vertinimo plano pakeitimo projektą, jeigu vadovaujančioji institucija pasiūlymams pritaria;

227.3.2. nepritarimo pasiūlymams dėl metinio vertinimo plano keitimo argumentus, jeigu vadovaujančioji institucija pasiūlymams nepritaria;

227.4. vertinimo koordinavimo grupė, gavusi Taisyklių 227.3 papunktyje nurodytą informaciją, aptaria ją savo posėdyje ir suderina metinio vertinimo plano keitimą;

227.5. vadovaujančioji institucija vertinimo koordinavimo grupės suderintą metinio vertinimo plano pakeitimo projektą teikia tvirtinti finansų ministrui ar jo įgaliotam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

228. Už vertinimą atsakingos institucijos, atlikusios metiniuose vertinimo planuose suplanuotus vertinimus, Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka:

228.1. organizuoja viešus vertinimo rezultatų pristatymus;

228.2. suplanuoja veiksmus vertinimo rekomendacijoms įgyvendinti ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie šiuos veiksmus;

228.3. praneša visoms suinteresuotoms institucijoms apie atliktą vertinimą ir gautas vertinimo rekomendacijas;

228.4. teikia vadovaujančiajai institucijai vertinimo ataskaitų kopijas ir jų santraukas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

229. Vadovaujančioji institucija analizuoja Taisyklių 228.4 papunktyje nurodytą informaciją, atlieka vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo analizę ir:

229.1. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Taisyklių 228.4 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui informaciją apie vertinimų rezultatus; taip pat per SFC2014 šią informaciją pateikia Europos Komisijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

229.2. pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, kartu su metinėmis ir galutine veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitomis, kurios teikiamos Veiksmų programos stebėsenos komitetui Taisyklių 252–253 ir 256 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui informaciją apie vertinimo plano įgyvendinimo pažangą ir tolesnius veiksmus, atsižvelgdama į vertinimų metu nustatytus faktus;

229.3. iki 2022 m. gruodžio 31 d. teikia Europos Komisijai per visą veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį atliktų vertinimų išvadų santrauką, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 114 straipsnyje;

229.4. vertinimo ataskaitas skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Rekomendacijų dėl svetainės administravimo nustatyta tvarka.

 

XVIII SKYRIUS

INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

 

230. Apie veiksmų programą informuojama ir komunikuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115−117 straipsnių nuostatomis ir komunikacijos strategija, kuri derinama ir aptariama su ministerijomis, įgyvendinančiosiomis institucijomis ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

231. Komunikacijos strategija pateikiama Veiksmų programos stebėsenos komitetui patvirtinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo veiksmų programos patvirtinimo dienos.

232. Prireikus komunikacijos strategija gali būti keičiama. Inicijuoti komunikacijos strategijos pakeitimus gali vadovaujančioji institucija, ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos. Informaciją apie siūlomus komunikacijos strategijos pakeitimus ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos teikia raštu vadovaujančiajai institucijai, o ši siūlomus pakeitimus įvertina ir teikia svarstyti Informavimo ir komunikacijos grupei. Kai Informavimo ir komunikacijos grupė pritaria siūlomiems pakeitimams, vadovaujančioji institucija komunikacijos strategijos pakeitimus teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui nagrinėti ir tvirtinti pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 110 straipsnio 2 dalies d punktą.

233. Vadovaujančioji institucija Veiksmų programos stebėsenos komitetą bent vieną kartą per metus informuoja apie komunikacijos strategijos įgyvendinimo pažangą ir atliktą rezultatų analizę, taip pat apie numatomas informavimo ir komunikacijos priemones, kurios bus vykdomos kitais metais.

234. Vadovaujančioji institucija paskiria už informavimą apie veiksmų programą ir komunikaciją atsakingą kontaktinį asmenį, kuris koordinuoja informavimo ir komunikacijos priemones, ir apie tai praneša Europos Komisijai.

235. Informavimo ir komunikacijos priemonėms koordinuoti vadovaujančioji institucija sudaro Informavimo ir komunikacijos grupę. Šios grupės sudėtį tvirtina finansų ministras. Informavimo ir komunikacijos grupė sudaroma iš vadovaujančiosios institucijos, ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovų, atsakingų už informavimą ir komunikaciją.

236. Už informavimą apie veiksmų programą ir komunikaciją atsakingas asmuo koordinuoja Informavimo ir komunikacijos grupės veiklą ir pirmininkauja jos posėdžiams, taip pat koordinuoja ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt, administruojamos vadovaujantis Rekomendacijomis dėl svetainės administravimo, kūrimą ir plėtrą, pristato Veiksmų programos stebėsenos komitetui informavimo ir komunikacijos priemonių, kurios vykdomos ar planuojamos vykdyti veiksmų programos lygmeniu, apžvalgą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

237. Informavimo ir komunikacijos priemonės vykdomos vadovaujantis komunikacijos strategija, metiniais ir ketvirtiniais komunikacijos planais.

238. Vadovaujančioji institucija yra atsakinga už metinio komunikacijos plano komunikacijos strategijai įgyvendinti parengimą:

238.1. ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka kasmet pateikia vadovaujančiajai institucijai techninės paramos informuoti apie veiksmų programą poreikio paraišką;

238.2. ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos, atsižvelgdamos į komunikacijos strategiją, esamos būklės analizę, informavimo ir komunikacijos poreikius ir techninės paramos informuoti apie veiksmų programą poreikio paraišką, kasmet iki spalio 1 d. pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie kitų metų ES struktūrinių fondų komunikacijos tikslus, uždavinius, prioritetines komunikacijos kryptis, už komunikacijos priemonių įgyvendinimą atsakingas institucijas, siektinus rezultatus, planuojamus pasiekti rodiklius ir efektyvumo matavimo priemones šiems rodikliams įvertinti;

238.3. vadovaujančioji institucija per vieną mėnesį nuo informacijos, nurodytos Taisyklių 238.2 papunktyje, gavimo dienos apibendrina ją, įvertina nurodytų prioritetinių komunikacijos temų atitiktį komunikacijos strategijai, parengia ateinančių metų metinio komunikacijos plano projektą ir pristato jį Informavimo ir komunikacijos grupei. Informavimo ir komunikacijos grupėje suderintą metinio komunikacijos plano projektą vadovaujančioji institucija teikia derinti ministerijoms ir įgyvendinančiosioms institucijoms iki rašte nurodyto termino. Jeigu Informavimo ir komunikacijos grupė nepritaria ateinančių metų metinio komunikacijos plano projektui, vadovaujančioji institucija įvertina Informavimo ir komunikacijos grupės pateiktas pastabas ir patikslinusi ateinančių metų metinio komunikacijos plano projektą teikia jį derinti ministerijoms ir įgyvendinančiosioms institucijoms;

238.4. ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos iki vadovaujančiosios institucijos rašte nurodyto termino raštu teikia pastabas dėl ateinančių metų metinio komunikacijos plano arba praneša, kad pastabų neturi. Vadovaujančioji institucija įvertina ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas pastabas, prireikus patikslina metinio komunikacijos plano projektą ir suderintą Taisyklių 238.3 papunktyje nustatyta tvarka pateikia Informavimo ir komunikacijos grupei pritarti;

238.5. kai Informavimo ir komunikacijos grupė pritaria metinio komunikacijos plano projektui, vadovaujančioji institucija teikia jį Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti artimiausiame posėdyje. Ateinančių metų metinis komunikacijos planas turi būti patvirtintas kasmet iki gruodžio 31 dienos. Patvirtinus metinį komunikacijos planą ar jo pakeitimą, prireikus vadovaujančioji institucija Veiksmų programos stebėsenos komitetui teikia pasiūlymus dėl komunikacijos strategijos papildymo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

238.6. vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nuo metinio komunikacijos plano patvirtinimo paskelbia jį ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, atsakingai už projektų, finansuojamų iš veiksmų programos techninės paramos prioritetams įgyvendinti skirtų lėšų, administravimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

238.7. ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie praėjusių metų metiniame komunikacijos plane nurodytų veiklų įgyvendinimo vertinimo rodiklių pasiekimą ir efektyvumo matavimo priemones šiems rodikliams įvertinti. Vadovaujančioji institucija apibendrintą informaciją teikia Informavimo ir koordinavimo grupei tvirtinti ir pristato ją artimiausiame Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

239. Vadovaujančioji institucija organizuoja ketvirtinio komunikacijos plano metiniam komunikacijos planui įgyvendinti parengimą:

239.1. iki einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos užpildo vadovaujančiosios institucijos parengtą ketvirtinio komunikacijos plano formą ir pateikia ją vadovaujančiajai institucijai;

239.2. vadovaujančioji institucija apibendrina ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų pateiktą informaciją ir apibendrintą ketvirtinio komunikacijos plano projektą teikia Informavimo ir komunikacijos grupei svarstyti ir tvirtinti artimiausiame posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Tvirtindama ketvirtinio komunikacijos plano projektą, Informavimo ir komunikacijos grupė įvertina praėjusio ketvirčio veiklų pasiektus rezultatus ir jų efektyvumą;

239.3. Informavimo ir komunikacijos grupei patvirtinus ketvirtinį komunikacijos planą, vadovaujančioji institucija per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo teikia įgyvendinančiajai institucijai, atsakingai už projektų, finansuojamų iš veiksmų programos techninės paramos prioritetams įgyvendinti skirtų lėšų, administravimą.

240. Prireikus metinis komunikacijos planas gali būti keičiamas. Informaciją apie siūlomus pakeitimus ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos teikia raštu vadovaujančiajai institucijai, o ši siūlomus pakeitimus įvertina ir teikia svarstyti Informavimo ir komunikacijos grupei.

241. Kai Informavimo ir komunikacijos grupė pritaria siūlomiems pakeitimams, vadovaujančioji institucija metinį komunikacijos planą teikia tvirtinti Veiksmų programos stebėsenos komitetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

242. Prireikus ketvirtinis komunikacijos planas gali būti keičiamas. Vadovaujančioji institucija, gavusi ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų pasiūlymų dėl ketvirtinio komunikacijos plano keitimo, išnagrinėja juos ir teikia Informavimo ir komunikacijos grupei svarstyti ir tvirtinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

243. Informavimas ir komunikacija vykdomi ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, kurios valdytoja yra vadovaujančioji institucija, taip:

243.1. vadovaujančioji institucija koordinuoja ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt kūrimą ir plėtrą, užtikrina reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą, atlieka techninę priežiūrą, priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt funkcinių galimybių plėtros poreikių įgyvendinimo, klaidų ištaisymo, turinio valdymo optimizavimo, imasi priemonių užtikrinti, kad ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt duomenys būtų patikimi ir skelbiami laiku. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra įvertina institucijų teikiamų pasiūlymų dėl ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt funkcinių galimybių plėtros ir registruojamų ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt klaidų pagrįstumą ir teikia išvadas dėl to vadovaujančiajai institucijai, konsultuoja ją dėl ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt turinio valdymo optimizavimo, informacinių technologijų priemonių taikymo bei įgyvendina ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt funkcinių galimybių plėtros poreikius. Ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos teikia pasiūlymus viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt struktūros atnaujinimo. Vadovaujančioji institucija kartu su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra organizuoja ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt naudotojų mokymą ir juos konsultuoja;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

 

243.2. vadovaujančioji institucija, ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją administruoja ES struktūrinių fondų svetainę www.esinvesticijos.lt, rengia, skelbia ir reguliariai atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (ar) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

243.3. vadovaujančioji institucija, ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją užtikrina naujienų, informacijos apie sėkmingai įgyvendinamus projektus ar kitos aktualios informacijos, susijusios su ES struktūriniais fondais, projektais, skelbimą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Ši informacija skelbiama vadovaujantis Rekomendacijomis dėl svetainės administravimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

243.4. vadovaujančioji institucija ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skelbia informaciją apie įgyvendinamus projektus, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnio 2 dalyje;

243.5. vadovaujančioji institucija ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skelbia apibendrintą informaciją, susijusią su audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų ir (ar) kitų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais. Informacija, susijusi su audito institucijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų rezultatais, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt po to, kai ši informacija paviešinama audito institucijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija, susijusi su Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos atliktų valdymo ir kontrolės sistemos ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų auditų rezultatais, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu nenurodyta, kad informacija negali būti viešinama.

 

XIX SKYRIUS

PARTNERYSTĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS IR VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PARTNERYSTĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITOS

 

244. Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos rengiamos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 2 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 52 straipsnio nuostatomis. Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitų rengimą organizuoja vadovaujančioji institucija.

245. Ministerijos ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 1 d. ir iki 2019 m. kovo 1 d. pateikia vadovaujančiajai institucijai reglamento (ES) Nr. 1303/2013 52 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, būtiną Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitoms atitinkamai iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. parengti, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 52 straipsnio 1 dalyje.

246. Vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją, reikalingą Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai parengti, parengia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą jai pritarti ir praneša apie tai Veiksmų programos stebėsenos komitetui. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, ji ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir atitinkamai iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. teikiama Europos Komisijai.

247. Europos Komisijai pagal reglamento (ES) 1303/2013 52 straipsnio 3 dalį pateikus paklausimą dėl papildomos informacijos pateikimo ir (ar) Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos patikslinimo, vadovaujančioji institucija organizuoja papildomos informacijos parengimą ir pateikimą Europos Komisijai ir (ar) rengia patikslintą Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia ją Europos Komisijai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KETVIRTINĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

248. Įgyvendinančiosios institucijos raštu teikia ministerijoms, vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, šią informaciją:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

248.1. kasmet iki sausio 7 d., jeigu nukrypstama nuo ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, nurodo priežastis, dėl kurių nuo šio plano nukrypstama, ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant pašalinti nukrypimą;

248.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 7 d. nurodo riziką (jeigu tokia kyla):

248.2.1. nepanaudoti arba pritrūkti ES struktūrinių fondų arba ir valstybės biudžeto lėšų, numatytų mokėjimams skirstant metinius valstybės biudžeto asignavimus;

248.2.2. nepasiekti ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plane ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane nurodytų rodiklių metinių reikšmių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

249. Ministerijos teikia vadovaujančiajai institucijai šią informaciją:

249.1. kasmet iki sausio 15 d., jeigu nukrypstama nuo ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano arba veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, nurodo nukrypimų priežastis ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant pašalinti nukrypimus;

249.2. iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. nurodo:

249.2.1. riziką (jeigu tokia kyla) nepanaudoti arba pritrūkti ES struktūrinių fondų arba ir valstybės biudžeto lėšų, numatytų mokėjimams skirstant metinius valstybės biudžeto asignavimus;

249.2.2. riziką (jeigu tokia kyla) nepasiekti ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo plane ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane nurodytų rodiklių metinių reikšmių ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant nustatytų reikšmių.

250. Vadovaujančioji institucija rengia ir iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 30 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ketvirtines veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose pateikiama ši informacija:

250.1. apie sudarytas projektų sutartis ir projektų, apimančių finansines priemones, finansavimo sutartis, įgyvendinamus veiksmų programos techninės paramos prioritetų projektus;

250.2. apie tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai pripažintas išlaidų sumas;

250.3. apie veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plane nurodytų stebėsenos ir pagrindinių įgyvendinimo etapų rodiklių metinių reikšmių pasiekimą;

250.4. apie pagrindines veiksmų programos įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ir (ar) planuojama imtis jas sprendžiant.

251. Ketvirtinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita rengiama taip:

251.1. vadovaujančioji institucija Taisyklių 250.1–250.3 papunkčiuose nurodytą informaciją rengia vadovaudamasi SFMIS2014 duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

 

251.2. vadovaujančioji institucija Taisyklių 250.4 papunktyje nurodytą informaciją rengia pagal ministerijų pateiktą Taisyklių 249 punkte ir įgyvendinančiosios institucijos – Taisyklių 248 punkte nurodytą informaciją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

METINĖS IR GALUTINĖ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

252. Metinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (toliau – metinė ataskaita) 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 metais rengiama ir teikiama Europos Komisijai, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 ir 111 straipsnių nuostatomis, tokia tvarka:

252.1. ministerijos, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojais, iki kovo 1 d. pagal Europos Komisijos nustatytą formą ir vadovaujančiosios institucijos pateiktus metinės ataskaitos rengimo paaiškinimus rengia ir raštu ir elektronine forma vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją, reikalingą metinei ataskaitai parengti;

252.2. vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 252.1 papunktyje nurodytą informaciją, apibendrina ją, parengia metinės ataskaitos projektą ir kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 d. elektroniniu paštu teikia jį vertinti ministerijoms;

252.3. ministerijos, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą metinės ataskaitos projektą, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, išnagrinėja jį ir kasmet ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. elektroniniu paštu teikia pastabas ir pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai;

252.4. vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijų pastabas ir pasiūlymus dėl metinės ataskaitos projekto, prireikus patikslina jį ir elektroniniu paštu teikia Veiksmų programos stebėsenos komiteto nariams ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki artimiausio Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio, kuriame turi būti svarstomas ir tvirtinamas metinės ataskaitos projektas. Artimiausias posėdis organizuojamas Veiksmų programos stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka ne anksčiau kaip iki Taisyklių 252 punkte išvardytų atitinkamų metų gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip iki gegužės 21 dienos;

252.5. Veiksmų programos stebėsenos komitetui patvirtinus metinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia ją Europos Komisijai;

252.6. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl metinės ataskaitos, vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su atsakingomis institucijomis, prireikus organizuoja papildomos informacijos parengimą ir (ar) rengia patikslintą metinę ataskaitą, kurią pakartotinai teikia Europos Komisijai;

252.7. Europos Komisijai patvirtinus metinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija šią ataskaitą ir jos santraukas lietuvių ir anglų kalbomis skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

253. Metinė ataskaita 2017 ir 2019 metais rengiama ir teikiama Europos Komisijai, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 ir 111 straipsnių nuostatomis, tokia tvarka:

253.1. ministerijos, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojais, iki kovo 1 d. pagal Europos Komisijos nustatytą formą ir vadovaujančiosios institucijos pateiktus metinės ataskaitos rengimo paaiškinimus rengia ir raštu ir elektronine forma vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją, reikalingą metinei ataskaitai parengti;

253.2. vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 253.1 papunktyje nurodytą informaciją, apibendrina ją, parengia metinės ataskaitos projektą ir ne vėliau kaip iki 2017 ir 2019 metų balandžio 1 d. elektroniniu paštu teikia jį vertinti ministerijoms;

253.3. ministerijos, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą metinės ataskaitos projektą, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, išnagrinėja jį ir ne vėliau kaip iki 2017 ir 2019 metų balandžio 15 d. elektroniniu paštu teikia pastabas ir pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai;

253.4. vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijų pastabas ir pasiūlymus dėl metinės ataskaitos projekto, prireikus patikslina jį ir elektroniniu paštu teikia Veiksmų programos stebėsenos komiteto nariams ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki artimiausio Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio, kuriame turi būti svarstomas ir tvirtinamas metinės ataskaitos projektas. Artimiausias posėdis organizuojamas Veiksmų programos stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka ne anksčiau kaip iki Taisyklių 253 punkte išvardytų atitinkamų metų birželio 1 d. ir ne vėliau kaip iki birželio 20 dienos;

253.5. Veiksmų programos stebėsenos komitetui patvirtinus metinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip iki 2017 ir 2019 metų birželio 30 d. pateikia ją Europos Komisijai;

253.6. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl metinės ataskaitos, vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su atsakingomis institucijomis, prireikus organizuoja papildomos informacijos parengimą ir (ar) rengia patikslintą metinę ataskaitą ir pakartotinai teikia ją Europos Komisijai;

253.7. Europos Komisijai patvirtinus metinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija šią ataskaitą ir jos santraukas lietuvių ir anglų kalbomis skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

254. Ataskaita, kurioje pateikiama informacija tik apie „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ įgyvendinimą (toliau – JUI ataskaita), 2015 metais rengiama ir teikiama Europos Komisijai tokia tvarka:

254.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Europos socialinio fondo agentūra, iki 2015 m. vasario 15 d. pagal Europos Komisijos nustatytą formą ir vadovaujančiosios institucijos pateiktus JUI ataskaitos rengimo paaiškinimus parengia ir pateikia raštu ir elektronine forma vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą JUI ataskaitai parengti;

254.2. vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 254.1 papunktyje nurodytą informaciją, apibendrina ją, parengia JUI ataskaitos projektą, iki 2015 m. kovo 1 d. elektroniniu paštu pateikia jį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai ir prašo pateikti pastabų;

254.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą JUI ataskaitos projektą, išnagrinėja jį ir ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 15 d. elektroniniu paštu vadovaujančiajai institucijai pateikia pastabas ir pasiūlymus;

254.4. vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros pastabas ir pasiūlymus dėl JUI ataskaitos projekto, prireikus patikslina jį ir ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d. pateikia Europos Komisijai;

254.5. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl JUI ataskaitos projekto, vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra, esant poreikiui organizuoja papildomos informacijos parengimą ir (ar) rengia patikslintą JUI ataskaitą, kurią pakartotinai teikia Europos Komisijai;

254.6. Europos Komisijai patvirtinus JUI ataskaitą, vadovaujančioji institucija šią ataskaitą ir jos santraukas lietuvių ir anglų kalbomis skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

255. Vėlesniais metais (nuo 2016 m.) informacija apie „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“ įgyvendinimą yra pateikiama metinėse ir galutinėje veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitose.

256. Galutinė veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (toliau – galutinė ataskaita), vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio nuostatomis, rengiama ir teikiama Europos Komisijai tokia tvarka:

256.1. ministerijos, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojais, iki 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal vadovaujančiosios institucijos pateiktus galutinės ataskaitos rengimo paaiškinimus parengia ir raštu ir elektronine forma pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą galutinei ataskaitai parengti;

256.2. vadovaujančioji institucija, gavusi Taisyklių 256.1 papunktyje nurodytą informaciją, apibendrina ją, parengia galutinės ataskaitos projektą ir ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d. elektronine forma pateikia jį ministerijoms susipažinti;

256.3. ministerijos, gavusios vadovaujančiosios institucijos parengtą galutinės ataskaitos projektą, bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, išnagrinėja jį ir ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 1 d. raštu ir elektroniniu paštu vadovaujančiajai institucijai pateikia pastabas ir pasiūlymus;

256.4. vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijų pastabas ir pasiūlymus dėl galutinės ataskaitos projekto, pataiso jį ir elektroniniu paštu pateikia Veiksmų programos stebėsenos komiteto nariams ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki artimiausio Veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio, kuriame turi būti svarstomas ir tvirtinamas galutinės ataskaitos projektas. Artimiausias posėdis organizuojamas Veiksmų programos stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2025 m. vasario 1 dienos;

256.5. Veiksmų programos stebėsenos komitetui patvirtinus galutinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip iki 2025 m. vasario 15 d. pateikia ją Europos Komisijai;

256.6. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl galutinės ataskaitos, vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su atsakingomis institucijomis, prireikus organizuoja papildomos informacijos parengimą, tikslina galutinę ataskaitą atsižvelgdama į Europos Komisijos pastabas ir pakartotinai pateikia ją Europos Komisijai;

256.7. Europos Komisijai patvirtinus galutinę ataskaitą, vadovaujančioji institucija metines ir galutinę ataskaitas ir jų santraukas skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt vadovaudamasi Rekomendacijomis dėl svetainės administravimo.

257. Europos Komisijai pateikus itin svarbių pastabų dėl veiksmų programos įgyvendinimo, vadovaujančioji institucija pateikia visą reikalingą su gautomis pastabomis susijusią informaciją ir prireikus per 3 mėnesius praneša Europos Komisijai, kokių priemonių imtasi.

XX SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS UŽBAIGIMAS

 

258. Už veiksmų programos užbaigimo koordinavimą yra atsakinga vadovaujančioji institucija. Užbaigiant veiksmų programą, pagal kompetenciją dalyvauja visos institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse.

259. Vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos iki 2024 m. liepos 31 d. pateikia Europos Komisijai galutinio mokėjimo paraišką ir iki 2025 m. vasario 15 d. – galutinę ataskaitą, sąskaitas Europos Komisijai, valdymo pareiškimą, metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų išvadų santrauką.

 

XXI SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

260. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, visų su veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamosi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

2601. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, su veiksmų programos įgyvendinimu susijusius gautus ir parengtus dokumentus ar duomenis, pasirašytus naudojant SFMIS2014 įdiegtas elektroninio parašo funkcines galimybes, tvarko ir saugo naudodamosi SFMIS2014 ir vadovaudamosi SFMIS2014 taisyklėmis. Dokumentams ir duomenims, pasirašytiems naudojant SFMIS2014 įdiegtas elektroninio parašo funkcines galimybes, taikomi reikalavimai nustatomi SFMIS2014 taisyklėse.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

261. Visais atvejais turi būti sudaryta galimybė Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems darbuotojams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 d., kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

2611. Jeigu vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsniu turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, visų su veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja užtikrindamos, kad su veiksmų programos įgyvendinimu susiję dokumentai būtų saugomi 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba valstybės pagalbos taisyklėse, jeigu jos taikomos, nustatytą laiką, bet ne trumpiau kaip iki Taisyklių 261 punkte nurodyto termino. 5 metų terminas gali būti sutrumpinamas iki 3 metų, jeigu vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsniu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatoma, kad turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

2612. Jeigu taikoma reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 6 dalies nuostata, institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, visų su veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja užtikrindamos, kad su veiksmų programos įgyvendinimu susiję dokumentai būtų saugomi 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki Taisyklių 261 punkte nurodyto termino.

Papildyta punktu:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

262. Dokumentų originalai arba patvirtintos dokumentų originalų kopijos saugomi bendrai priimtinose duomenų laikmenose, įskaitant elektronines dokumentų originalų kopijas arba tik elektronine forma saugomus dokumentus, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnyje.

263. Dokumentai saugomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti duomenų objektus, bet ne ilgiau, nei būtina tiems tikslams, kuriems tie duomenys buvo renkami, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnio 4 dalyje.

264. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, privalo užtikrinti su veiksmų programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimo, audito, tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

XXII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

265. Institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, Taisyklėmis, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Techninės paramos administravimo taisyklėmis, Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, vertinimo planu, komunikacijos strategija, kitais teisės aktais ir dokumentais, pagal kompetenciją rengia ir tvirtina vidaus procedūrų aprašus, užtikrina jų atitiktį minėtiems teisės aktams ir vadovavimąsi jais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

 

266. Institucijos, nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, atlikdamos šiose taisyklėse joms pavestas funkcijas, turi užtikrinti nešališkumo, skaidrumo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, tvaraus vystymosi principų įgyvendinimą ir proporcingumo principo laikymąsi.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 485, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13660

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1267, 2016-12-21, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29468

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 266, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 773, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15674

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1156, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19297

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo