Suvestinė redakcija nuo 2022-06-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-11, i. k. 2019-16258

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr. D1-605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindamas 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, 5.4 papunktį ir vykdydamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 4.2 papunktį

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-298

redakcija)

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų pateikimo, vertinimo ir kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Neteko galios nuo 2022-06-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti prašymus gauti kompensacinę išmoką (toliau – prašymas), vertina prašymus, vykdo kompensacinių išmokų skyrimą iš Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – pažangos priemonės aprašas).“ 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

5. Aplinkos ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vertindama fizinių asmenų prašymus, skirdama kompensacines išmokas ir atlikdama kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, tvarko asmens duomenis. Paraiškų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris el. paštas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), automobilio: klasė, išregistravimo priežastis, savininkas ar valdytojas, registracijos liudijimo išdavimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra, įsigyto mažiau taršaus automobilio arba elektrinės transporto priemonės VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, registracijos data, kuro rūšis, CO2 kiekis ir pan.

6. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką;

7.2. mažiau taršus automobilis – M1 klasės  transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km; pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2014 m. sausio 1 d. arba vėlesnė; kuri varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba, be benzino dar, ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra, vandeniliu. CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

7.3. elektrinė transporto priemonė – L klasės transporto priemonė, kurios galios šaltinis yra tik elektra ir bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 0 g/km.

7.4. kompensacinė išmoka – Tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės išlaidoms kompensuoti;

7.5. prašymas – Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.6. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS

 

8. Kompensacinės išmokos pagal priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo 2022 sausio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

10. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eur.

11. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

11.1. pareiškėjas norintis gauti 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių  iki 2022 m. birželio 1 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2021 m. vasario 2 d. arba 2022 m. balandžio 20 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP), šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-746, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26052

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

11.2. pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę arba tampa valdytoju. Transporto priemonės valdytoju pagal Tvarkos aprašą laikomas fizinis asmuo, įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime;

11.3. pareiškėjo mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės registracijos liudijime privalo būti nurodyta: bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis, pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-746, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26052

 

12. Pareiškėjas užpildo prašymą Agentūros informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) ir yra atsakingas, kad 11.1–11.3 papunkčiuose nurodyta informacija bus pateikta registruojant automobilį VĮ „Regitra“.

13. Automobilis ar elektrinė transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.

14. Sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.

15. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, Agentūra gali tikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

16. Patvirtinus pažangos priemonės aprašą Agentūra  suderina su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

17. Prašymai teikiami per APVIS. Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

18. Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

19. Pareiškėjai prašymo formoje turi įrašyti visą prašomą informaciją.

20. Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei. Vėliau prašymai nepriimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-746, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26052

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

21. Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą ar skirti kompensaciją ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

22. Agentūros sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

23. Kompensacinė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

24. Agentūra direktoriaus nustatyta tvarka per dvejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi teisę atlikti prašyme pateiktos informacijos patikrą.

25. Pareiškėjas įsipareigoja nenaudoti ūkinei veiklai vykdyti, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės, už kuriuos skirta Tvarkos aprašo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyta kompensacija, ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

 

26. Pareiškėjas, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 2 mėnesius privalo grąžinti kompensacinę išmoką, jeigu pažeidžia Tvarkos aprašo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai automobilis ar elektrinė transporto priemonė per eismo įvykį ar dėl kitų priežasčių sugadinamas nepataisomai.

27. Pareiškėjo teisės ir įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo esant svarbioms aplinkybėms (pvz., pareiškėjo mirtis; eismo įvykis, kurio metu automobilis ar elektrinė transporto priemonė sugadinama nepataisomai).

28. Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar nemokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-741, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19939

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-697, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24156

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-298, 2021-05-19, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11020

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-746, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26052

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12553

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a92a53d87b984a52b4c367f3f5a815a2_end