Suvestinė redakcija nuo 2019-12-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23412

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. ĮV-702

Vilnius

 

 

Vykdydamas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos patvirtinimo“ 11 punktą ir 15.1. papunktį,

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašą;

1.2. Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formą.

2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. ĮV-95 „Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                   Šarūnas Birutis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-702

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-855

redakcija)

 

KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato šalies atminties institucijose vykdomos kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos stebėsenos organizavimą ir vykdymą, stebėsenos duomenų rinkimo ir viešinimo tvarką.

2. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsena (toliau – skaitmeninimo stebėsena) skirta sistemingai stebėti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo būklę ir kaitą, ją analizuoti ir vertinti vykdomų priemonių poveikį kultūros paveldo skaitmeninimo politikos strateginių tikslų pasiekimui, taip pat planuoti reikalingas intervencijas.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SKAITMENINIMO STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

4. Skaitmeninimo stebėsenos organizacinę sistemą sudaro:

4.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija);

4.2. nacionaliniai kultūros paveldo skaitmeninimo kompetencijų centrai:

4.2.1. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (bibliotekų sritis);

4.2.2. Lietuvos dailės muziejus (muziejų sritis);

4.2.3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (archyvų sritis);

4.2.4. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (audiovizualinio paveldo kaupimo, saugojimo ir sklaidos sritis);

4.3. regioniniai kultūros paveldo skaitmeninimo kompetencijų centrai:

4.3.1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus (muziejų sritis);

4.3.2. apskričių viešosios bibliotekos (viešųjų bibliotekų sritis);

4.4. sektoriniai kultūros paveldo skaitmeninio kompetencijų centrai:

4.4.1. Vilniaus universiteto biblioteka (akademinių bibliotekų sektorius);

4.4.2. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Lietuvos mokslo tyrimo centrų ir lituanistinių institutų sektorius);

4.4.3. viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos sektorius);

4.5. kitos atminties institucijos, kaupiančios, saugančios ir skaitmeninančios kultūros paveldą bei dalyvaujančios formuojant bendrą virtualią kultūros paveldo erdvę.

5. Skaitmeninimo stebėseną valstybės lygmeniu organizuoja ir vykdo Kultūros ministerija, kuri pagal kompetenciją:

5.1. kultūros ministro įsakymais tvirtina skaitmeninimo stebėsenos tvarką ir kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos statistinių ataskaitų formas;

5.2. analizuoja ir vertina skaitmeninimo veiklų statistinius duomenis, rengia apibendrintą šalies kultūros paveldo skaitmeninimo pažangos ataskaitą;

5.3. teikia informaciją apie Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politikos tikslų įgyvendinimą Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybai, Europos Komisijai, valstybės ir kitoms suinteresuotoms institucijoms bei įstaigoms;

5.4. nustato skaitmeninimo stebėsenos tyrimų poreikį ir pagal galimybes organizuoja jų vykdymą;

5.5. prireikus sudaro darbo grupes skaitmeninimo stebėsenos tvarkos tobulinimui.

6. Atminties institucijos, vykdančios kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, iki kiekvienų metų vasario 15 d. teikia Kultūros ministerijai kultūros ministro įsakymu patvirtintos formos kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos statistinės ataskaitos duomenis elektroniniu būdu per Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistemos skaitmeninimo statistikos posistemę.

7. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako ataskaitą pateikusios įstaigos vadovas.

8. Skaitmeninimo stebėsenos rodiklių pagrindu renkami statistiniai rodikliai, kurių duomenų šaltiniai yra atminties institucijų pateikti statistiniai duomenys, kitų oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų šaltinių statistiniai duomenys.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Skaitmeninimo stebėsenos statistinių rodiklių pokyčių įvertinimo rezultatų pagrindu parengta statistinė informacija ir atminties institucijų pateiktos ataskaitos skelbiamos Kultūros ministerijos interneto svetainėje. Ši statistinė informacija atnaujinama kartą per metus.

 

__________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-855, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20852

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

ataskaitos forma

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-855, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20852

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. ĮV-702 „Dėl Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo