Suvestinė redakcija nuo 2018-03-13 iki 2018-07-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17199

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA
SU SKURDU“ JUNGTINĖS PRIEMONĖS NR. J02-CPVA-V „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m.  birželio 13 d. įsakymu Nr. V-753

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1.       T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2.       P a v e d u:

2.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriui teikti galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir partneriams paaiškinimus dėl šiuo įsakymu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo.

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Juras Požela

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro
2016 m.  birželio 13 d. įsakymu Nr. V-753

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ JUNGTINĖS PRIEMONĖS NR. J02-CPVA-V„TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, (toliau – Veiksmų programa) 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (toliau – TB priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.       Jungtinė TB priemonė jungia iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) finansuojamą priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamą priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

 

3.       Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

3.1.    Veiksmų programą;

3.2.    Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“;

3.3.    2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“;

3.4.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės);

3.5.    Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

3.6.    Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;

3.7.    2014–2020 metų rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) (aktuali redakcija skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – www.esinvesticijos.lt);

3.8.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei
8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

3.9. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planas)
1 priedą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas;

3.10Atsparios tuberkuliozės kontrolės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-202 „Dėl Atsparios tuberkuliozės kontrolės strategijos patvirtinimo“;

3.11Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-719 „Dėl Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo“;

3.12.  Pasaulio sveikatos organizacijos Globalios tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės strategijos tikslus po 2015 metų, priimtus šalių narių Pasaulio sveikatos asamblėjoje 2014 m.;

3.13.  2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-761 „Dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas).

4.       Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1.    Tuberkuliozė (toliau taip pat ir TB) – tuberkuliozės mikobakterijų sukeliama infekcinė liga, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtajame pataisytame ir papildytame leidime „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija TLK-10-AM) žymima kodais A15–A19.

4.2.    Mirtingumas nuo tuberkuliozės – mirusiųjų dėl tuberkuliozės skaičius,
tenkantis 100 000 gyventojų.

4.3.    Vaikų sergamumas tuberkulioze – 0–17 metų amžiaus vaikų, sergančių tuberkulioze, skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų.

4.4.    Plaučių tuberkuliozė – infekcinė liga, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtajame pataisytame ir papildytame leidime „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija TLK-10-AM) žymima kodais A15-A16.

4.5.    Sergamumas plaučių tuberkulioze – plaučių tuberkulioze susirgusių asmenų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų (nauji atvejai ir recidyvai).

4.6.    Dauginis atsparumas vaistams – tuberkuliozės mikobakterijų atsparumas vaistams isoniazidui ir rifampicinui.

4.7.    Atspari tuberkuliozė – tuberkuliozės forma, kai tuberkuliozės mikobakterijos  atsparios vienam ar keletui vaistų nuo tuberkuliozės.

4.8.    Nutrauktas gydymas – situacija, kai ligonis vaistų nuo tuberkuliozės nevartoja daugiau nei 2 mėnesius ir, atlikus bakteriologinius, tyrimus, randama tuberkuliozės mikobakterijų.

4.9. Sėkmingai išgydyti pirmą kartą plaučių tuberkulioze susirgę pacientai – ligoniai, kuriems gydymo pradžioje atlikti bakteriologiniai tyrimai buvo teigiami ir kuriems gydymo kurso pabaigoje 2 mėnesius iš eilės atlikti bakteriologiniai tyrimai (mikroskopija, pasėlis) yra neigiami,
t. y. TB sergantys pacientai yra abaciliarūs.

4.10Įrangos atnaujinimas – įrangos dalių / programinės įrangos pakeitimas naujomis dalimis / nauja programine įranga;

4.11.  Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo
3 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. TB priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 19 982 164,32 eurų (devyniolika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai 32 ct), iš kurių iki 16 984 839,83 eurų (šešiolika milijonų devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai 83 ct)  – ES struktūrinių fondų (13 772 722,83 eurų (trylika milijonų septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai 83 ct) ERPF ir 3 212 117,00 eurų (trys milijonai du šimtai dvylika tūkstančių vienas šimtas septyniolika eurų) ESF lėšos), iki 2 997 324,49 eurų (du milijonai devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi eurai 49 ct)  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (atitinkamai 2 430 480,49 eurų (du milijonai keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 49 ct) ERPF lėšomis įgyvendinamoms veikloms ir 566 844,00 eurai (penki šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai) ESF lėšomis įgyvendinamoms veikloms)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

Nr. V-269, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03814

 

9Priemonės tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Pagal Aprašą remiamos šios kompleksinės veiklos, skirtos tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumui didinti, vadovaujantis Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priedu „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“:

9.1.    veiklos, finansuojamos ERPF lėšomis:

9.1.1.   asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

9.1.2.     automobilių, skirtų mobilioms konsultacijoms tuberkulioze sergantiems pacientams teikti bei mobilių brigadų priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje tuberkuliozės srityje dirbančių specialistų mokymams vykdyti, įsigijimas;

9.1.3.     tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observved treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje: patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, rekonstrukcija, remontas, medicinos įrangos ir priemonių, baldų, kompiuterinės technikos įsigijimas;

9.1.4.     asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoniams, sergantiems atsparia vaistams tuberkuliozės forma, ir kurie bus gydomi iki kol jie gyvens, infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas nepagydomiems tuberkulioze sergantiems pacientams: patalpų rekonstrukcija ir remontas, paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas;

9.1.5.     asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;

9.1.6.     asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas, įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas ir (ar) atnaujinimas bei patalpų pritaikymas, siekiant užtikrinti personalo apsaugą nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato: patalpų, susijusių su tuberkuliozės diagnostika ir laboratoriniais tyrimais, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas.

9.2.        veiklos, finansuojamos ESF lėšomis:

9.2.1.     visuomenės informavimas apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus: informacinės medžiagos rengimas, gamyba ir sklaida;

9.2.2.     sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais, šiam tikslui skirtų mokymo rekomendacijų parengimas;

9.2.3.     sveikatos specialistų mokymai tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir  kontrolės tobulinimo klausimais;

9.2.4.     nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijų kaip mokomųjų priemonių gydytojams ir kitiems specialistams parengimas;

10.     Pareiškėjui siekiant optimalių projekto įgyvendinimo rezultatų, kaip numatyta Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priede „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“, ir ten, kur galima, teikiant projektinį pasiūlymą, rekomenduojama pasirinkti vykdyti ERPF ir ESF lėšomis finansuojamas veiklas, kurios sistemiškai papildytų viena kitą.

11.     Pagal Aprašą remiamų veiklų valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti iki
2016 m. III ketvirčio pabaigos.

12.     Įgyvendinant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, esamų ir naudojamų pastatų rekonstrukcijos išlaidos yra netinkamos finansuoti, jei šių savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių sveikatos priežiūros viešųjų pastatų atnaujinimo išlaidos yra (bus) finansuojamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, o valstybės nuosavybės teise priklausančių sveikatos priežiūros viešųjų pastatų atnaujinimo išlaidos yra (bus) finansuojamos pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administruojamas Veiksmų programos 4.3.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ priemones.

Sveikatos apsaugos ministerija, pagal Aprašą administruodama 9.2.3 papunktyje nurodytą veiklą, nefinansuos sveikatos priežiūros specialistų ir gydytojų mokymų, kurie nėra susiję su tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo klausimais.

Įgyvendinant Aprašo 9.2.4 papunktyje nurodytą veiklą, dokumentų, rekomendacijų, metodikų ir pan. parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, jei šios išlaidos yra (bus) finansuojamos pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 10.1.3 uždavinio „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams“ priemones.

13.     Valstybės projektų planavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:

Finansavimo šaltinis

 

Veiklos Nr. (Aprašo punktas)

Veikla

Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

ERPF

 

9.1.1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

9.1.2.

Automobilių, skirtų mobilioms konsultacijoms tuberkulioze sergantiems pacientams teikti bei mobilių brigadų priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje tuberkuliozės srityje dirbančių specialistų mokymams vykdyti, įsigijimas

 

 

 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

9.1.3.

Tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observved treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje: patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, rekonstrukcija, remontas, medicinos įrangos ir priemonių, baldų, kompiuterinės technikos įsigijimas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

9.1.4.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoniams, sergantiems atsparia vaistams tuberkuliozės forma, ir kurie bus gydomi iki kol jie gyvens, infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas nepagydomiems tuberkulioze sergantiems pacientams: patalpų rekonstrukcija ir remontas, paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

9.1.5.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje, įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

9.1.6.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas, įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas ir (ar) atnaujinimas bei patalpų pritaikymas, siekiant užtikrinti personalo apsaugą nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato: patalpų, susijusių su tuberkuliozės diagnostika ir laboratoriniais tyrimais, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Marijampolės ligoninė,

VšĮ Utenos ligoninė,

VšĮ Tauragės ligoninė,

VšĮ Telšių ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Marijampolės ligoninė,

VšĮ Utenos ligoninė,

VšĮ Tauragės ligoninė,

VšĮ Telšių ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

ESF

9.2.1.

Visuomenės informavimas apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus: informacinės medžiagos rengimas, gamyba ir sklaida

Sveikatos apsaugos ministerija,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras,

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Sveikatos apsaugos ministerija,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras,

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

9.2.2.

 

Sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais, šiam tikslui skirtų mokymo rekomendacijų parengimas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

9.2.3.

Sveikatos specialistų mokymai tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir  kontrolės tobulinimo klausimais

Vilniaus universitetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Vilniaus universitetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras,

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

9.2.4.

Nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijų, kaip mokomųjų priemonių gydytojams ir kitiems specialistams, parengimas

Vilniaus universitetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Lietuvos pulmonologų draugija,

Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija,

Lietuvos vaikų pulmonologų draugija

 

Lietuvos pulmonologų draugija,

Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija,

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija,

Lietuvos vaikų pulmonologų draugija,

Lietuvos pediatrų draugija, Lietuvos slaugos specialistų draugija

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

15.     Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

16. Papildomi reikalavimai pareiškėjams ir partneriams netaikomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

17.     Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais. Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse. Iki projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.     Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19.     Aprašo 9.1 papunktyje nurodytos projekto veiklos ir pareiškėjai turi atitikti numatytus Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 23.5, 23.15, 24.1, 24.2.3, 24.2.4, 24.3, 24.5 ir 24.10 papunkčiuose numatytas veiklas ir pareiškėjus, o Aprašo 9.2 papunktyje nurodytos veiklos – 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 23.1, 23.2, 23.3, 23.13, 23.14 ir 23.15 papunkčiuose numatytas veiklas ir pareiškėjus.

20.     Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

21.     Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

22.     Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir
213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

23.  9.1 papunktyje nurodytos veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje,
9.2 papunktyje nurodytos veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

24.  Tinkama projekto tikslinė grupė yra tuberkulioze sergantys pacientai (vaikai ir suaugusieji), jų artimieji ir jų aplinkos žmonės, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti asmenys arba jų grupės, turinčios riziką sirgti tuberkulioze.

25. Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių, kurie yra priskirti vykdant konkrečias projekto veiklas ir yra nurodyti lentelėje. Rodiklių skaičiavimo aprašai patvirtinti Priemonių įgyvendinimo plane ir paskelbti www.esinvesticijos.lt.

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Pasirenkamas vykdant veiklas, nurodytas šiuose Aprašo papunkčiuose

1.

P.S.363

Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius

9.1.1–9.1.6

2.

P.S.372

Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose

9.2.2

3.

P.N.602

Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai

9.2.3

4.

P.N.603

Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai

9.2.4

5.

R.N.601

Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas

9.1.1–9.1.6

9.2.2

PASTABOS:

1. Skaičiuojant rodiklį P.S.372 į projekto dalyvių sąrašus ir (arba) dalyvių sąrašų suvestines įtraukiami tik sergantys tuberkulioze asmenys, projekto įgyvendinimo metu besigydantys sveikatos priežiūros įstaigoje ir (ar) ambulatoriškai. Šeimos nariai nelaikomi projekto dalyviais. Skaičiuojant rodiklį P.N.602 į projekto dalyvių sąrašus ir (arba) dalyvių sąrašų suvestines įtraukiami tik mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugas.

2. Reikalavimas skaičiuoti rodiklį R.N.601 neprivalomas projektams, kurių veiklų įgyvendinimas finansuojamas vien tik Europos socialinio fondo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1060, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23323

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

Nr. V-269, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03814

 

26. Projekto parengtumui taikomas šis reikalavimas – jei projekte numatoma vykdyti statybos darbus, iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statybos techninį projektą arba statinio projekto techninę užduotį, jei statybos techninis projektas nėra patvirtintas (jei taikoma).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

27.     Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriuose įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojami pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

28. Projektai, pagal kuriuos numatoma atnaujinti pastatus atliekant paprasto remonto darbus, turi prisidėti prie nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimo, t. y. pareiškėjas paraiškoje privalo numatyti ir projekte įgyvendinti bent vieną Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, 7 skyriuje „Negyvenamieji pastatai“, ir (arba) 9 skyriuje „Sanitarinės patalpos“ ir (arba) 10 skyriuje „Teritorijų ir pastatų elementai“ nurodytą priemonę. Taip pat neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

29. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas TB srityje, įgyvendinamais projektais turi siekti įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas strategines kovos su TB priemones, kad nutraukto stacionarinio tuberkuliozės gydymo atvejų būtų ne daugiau kaip 1 proc. nuo visų gydytų pacientų ir būtų sėkmingai išgydyta ne mažiau kaip 85 proc. naujai jautria vaistams plaučių tuberkulioze susirgusių pacientų. Informacija apie pasiektus rezultatus turi būti teikiama Ministerijai pareikalavus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

30.     Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR JŲ FINANSAVIMO

REIKALAVIMAI

 

31.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 punkte nustatytas reikalavimas  išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo  grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

32.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

33.     Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

34.     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

35.     Pagal šį Aprašą projektų tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategori-

jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

ES struktūrinis fondas, iš kurio finansuojama

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Apribojimai netaikomi (įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas).

 

ERPF

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Apribojimai netaikomi, įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas, išskyrus Aprašo 9.1.3 veiklai nurodytą tinkamą finansuoti įrangą, baldus (stalas, kėdė, spintos vaistams ir drabužiams), asmens apsaugos priemones, bakteriocidines lempas.

Tinkamos finansuoti įrangos ir priemonių įsigijimo išlaidos, kurios reikalingos Aprašo 9.2.2 ir 9.2.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms (mokymams) vykdyti.

ERPF / ESF

5.

Projekto vykdymas

Tinkamų finansuoti projekto tiesioginių veiklų, kurių išlaidos nepriskirtos biudžeto 3 ir 4 kategorijoms, vykdymo išlaidos:

-     projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas);

-     investicijų projekto parengimo išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas);

-     projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos (pagal Aprašo 37 punktą) (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas);

-     projekto veiklose dalyvaujančių asmenų dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas);

-     galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas);

-     kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas).

 

ERPF / ESF

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisyklių 450 punktą.

 

ERPF / ESF

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

ERPF / ESF

 

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

36.     Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

37. Apraše numatytos Lietuvos teritorijoje komandiruočių, kelionių ar stažuočių metu patirtos kelionių išlaidos finansuojamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą su vėlesniais pakeitimais (įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu). Projekte numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, su vėlesniais pakeitimais. Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Šiame punkte nurodytos ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Šiame punkte nurodyta fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų normų nustatymo tvarka taikoma Aprašo 35 punkte nurodytoms 3–6 išlaidų kategorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

371. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų)), gali būti nustatomi fiksuotieji įkainiai ir (arba) fiksuotosios sumos.

Kai projektas bendrai finansuojamas iš ESF lėšų ir jam skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 50 000 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai.

Išlaidos nėra apmokamos supaprastintai, jei projekto išlaidos patiriamos išimtinai vykdant pirkimus.

Papildyta punktu:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

38.     Pagal Aprašą veiklų finansavimui kryžminis finansavimas netaikomas.

39. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 35, 37 ir 371 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius / fiksuotąsias sumas / fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

39.1. pagal fiksuotuosius įkainius / fiksuotąsias sumas / fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

39.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

39.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius / fiksuotąsias sumas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius / fiksuotąsias sumas ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius / fiksuotąsias sumas apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

40.     Pagal Aprašą netinkamos finansuoti yra projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus investicinio projekto parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

41. Galimi pareiškėjai turi Ministerijai raštu dviem egzemplioriais pateikti projektinį pasiūlymą iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodytos datos pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo tvarkos apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

42. Įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas, kartu su projektiniu pasiūlymu Apraše nurodyti galimi pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką. Ši metodika skelbiama www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikiami Word ir PDF formatais į elektroninę laikmeną įrašyti projektinis pasiūlymas ir investicijų projektas, taip pat Excel ir PDF formatais į elektroninę laikmeną įrašyti jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

43. Įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas turi būti išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos. Alternatyvoms palyginti ir optimalios alternatyvos pasirinkimui pagrįsti turi būti naudojamas projekto įgyvendinimo alternatyvos analizės metodas, nurodytas Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje, kuri skelbiama www.esinvesticijos.lt.

44.     Aprašo 42–43 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), neviršija
300 000 eurų,
taip pat kai projekte numatoma vykdyti tik Aprašo 9.2.1–9.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas.

45.     Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką dėl projekto finansavimo.

46.     Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas nuorodos „Susiję dokumentai“.

47.     Pareiškėjai pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdami į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir atskirais elektroniniais dokumentais įrašytus paraiškos priedus), jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais. 

48.     Jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (ar) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai raštu / per DMS informuoja pareiškėjus.

49.     Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 49.3–49.5 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

49.1.    įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo vadovas;

49.2.    partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais). Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą;

49.3.    klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

49.4.    informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (taikoma, kai planuojama vykdyti ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai arba

yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis; paskelbta: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/3-priedas-informacija-apie-aplinkosauginius-reikalavimus);

49.5.    informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai iš ERPF finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

49.6. Neteko galios nuo 2017-06-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.7.    įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kai prašoma finansuoti projekte suma viršija
175 000 Eur, dokumentus;

49.8.    pagrindinio projekto pirkimo, kurio suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

49.9.    paraiškoje numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (komercinius pasiūlymus, sutartis ir kt.);

49.10. pareiškėjo, planuojančio įgyvendinti ERPF lėšomis finansuojamą projektą
(Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas), teisės į žemės sklypą nuosavybės arba kito nekilnojamojo turto valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui (partneriui) priklauso ne nuosavybės teise, šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto (turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre) kopiją ir turto valdytojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.11. jei statinys, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.12. Neteko galios nuo 2017-06-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.13. jei projekte numatomi statybos darbai, statinio projekto, parengto ir patvirtinto
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kopiją. Teikiama visos sudėties statinio projekto elektroninė versija PDF formatu arba kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas privalomas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas Statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kartu pateikiama jo kopija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.14. Neteko galios nuo 2017-06-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.15. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio techninį projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, statinio projekto techninės užduoties patvirtintą kopiją. Jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo objektuose ar objektuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, pateikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.16.    jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, patvirtintą statinio projektavimo užduoties kopiją. Rekomenduojama statinio projektavimo užduotį rengti vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu. Jei statinio projekto rengti neprivaloma, vietoj statinio projektavimo užduoties pateikiamos planuojamų atlikti statybos darbų pagrindinės techninės specifikacijos;

49.17. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma,  patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir preliminarius darbų apimčių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarius rangovų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

49.18.  pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinį raštą, savivaldybės tarybos sprendimą, banko sąskaitos išrašą, paskolos sutartį, garantinį banko raštą);

49.19. Neteko galios nuo 2017-06-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

50.     Jei nėra galimybės Aprašo 49.13 papunktyje nurodytų priedų pateikti per DMS, jie įgyvendinančiajai institucijai gali būti pateikti elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) su lydraščiu, kuriame nurodomas valstybės planuojamų projektų sąrašo numeris, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

51.     Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija.

52.     Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

54.     Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų.

55.     Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

56.     Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu, vadovaujantis Projekto taisyklių 14 skirsnio nuostatomis. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos).

57.     Paraiška atmetama, jeigu neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų ir Projektų taisyklių 14–16 skirsnių nuostatų. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

58.     Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių
43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

59.     Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

60.     Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per
3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

61.     Pagal šį Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys.

62.     Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka parengia ir pateikia pareiškėjui Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis), kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 4 priede, projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

63.     Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

63.1.    kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

63.2.    kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

64.     Projekto sutartį pasirašo įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo įgalioti asmenys. Sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

65.     Projektas įgyvendinamas pagal Apraše, projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

66.     Projekto vykdytojas projektui įgyvendinti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turi turėti patirties infrastruktūros projektų valdymo, projektų finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, specifinės įrangos (jei projekte numatyta įsigyti specifinę įrangą) techninių specifikacijų rengimo, statybos projektų valdymo (jei projekte numatyti statybos darbai) srityse.

67. Jei projekto metu vykdoma nauja statyba ar projekto vykdytojas planuoja teikti paslaugas projekto metu rekonstruotose / suremontuotose patalpose, kuriose iki projekto tokių paslaugų neteikė, projekto sutartyje nustatytais terminais projekto vykdytojas turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai projekte numatytos veiklos vykdymo licencijos kopiją. Visa įsigyta įranga privalo būti naudojama tuberkuliozės gydymo paslaugų ir (ar) laboratorinės diagnostikos paslaugoms teikti, taip pat gali būti naudojama ir kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

68.     Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už 5 metų po projekto finansavimo pabaigos (jei projektas finansuojamas iš ERPF, t. y. įgyvendinamos 9.1 papunktyje nurodytos veiklos) ar kitą, vadovaujantis Projektų taisyklių 343 punktu, projekto sutartyje nustatytą poprojektinį laikotarpį, privalo per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos pagal Projektų taisyklių 8 priede nustatytą formą, kuri skelbiama www.esinvesticijos.lt.

69. Visos priemonės lygmeniu projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrą vykdys Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-1070 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

70.     Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528
„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, nuostatas projektų priežiūrą, kontrolę ir ES lėšų administravimą vykdys įgyvendinančioji institucija.

71.     Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72.     Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

73.     Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

____________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto       „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės

Nr. J02-CPVA-V„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir

gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

Bendrasis projekto reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija)

 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą. 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų šio Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9.1.1–9.1.6 ir  9.2.1–9.2.4 papunkčiuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti ir kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai prieinama informacija

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina Ministerija, kuri projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto).

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 2.9 punkte.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio (-ių), nurodytų šio Aprašo 25 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Turėtų būti pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 14 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

Informacijos šaltinis: paraiškėjo (partnerio) deklaracija.

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

 

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma).

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas .

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai viešai prieinama informacija.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Informacijos šaltinis: investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos.

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis.

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma.

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes.

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimo ir sąnaudų naudos analizė

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimo ir sąnaudų naudos analizė

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai prieinama informacija.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 21-23 punktuose nustatytus reikalavimus

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai .

Projektui taikoma fiksuotoji norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 35 ir 37 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše, arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta neesminių pakeitimų, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė, Eur

Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

____________________________________                                     ______________________        ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (parašas)              (vardas ir pavardė*)

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1060, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-799, 2017-06-23, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10767

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-269, 2018-03-07, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03814

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo