Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06707

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. V17-55

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V17-56 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.V17-55

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) ir jos suformuotų institucijų kompetenciją ir veiklos tvarką tiek, kiek tai įpareigoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų Savivaldybės bendruomenės atstovų.

3. Tarybos adresas – Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys. Taryba turi antspaudą su Savivaldybės herbu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-295, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20733

 

II SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ FRAKCIJOS

 

4. Tarybos nariai gali jungtis į Tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija). Frakciją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos narys gali būti tik vienos frakcijos nariu.

5. Tarybos nariai, jungdamiesi į frakciją, pasirašo aktą, kuriame nurodoma frakcijos pavadinimas ir jos sudėtis. Frakcija pati nustato savo darbo tvarką.

6. Tarybos narių grupė, nutarusi  jungtis į frakciją, pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad  veiklą  Taryboje tęsia susivienijusi į frakciją.  Tokia pati paskelbimo tvarka taikoma pasikeitus frakcijos pavadinimui, sudėčiai ar nutraukus jos veiklą, taip pat ir Tarybos nariams jungiantis į Savivaldybės tarybos narių grupes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

III SKYRIUS

TARYBOS KOMITETAI

 

7. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių, į Kontrolės komitetą  įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, raštu deleguotų atstovų skaičius.  Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus  Kontrolės   komiteto,   nustato  Taryba   sprendimu.    Komitetų sudėtį  Tarybai  teikia

Savivaldybės meras (toliau – meras), atsižvelgdamas į Tarybos narių pageidavimus. Meras negali būti Tarybos sudaromų komitetų nariu.

8. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Kontrolės komiteto pirmininkas skiriamas bei netenka savo įgaliojimų Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir per tris darbo dienas paskelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje. Deklaracija skelbiama tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

9. Komitetų veiklos forma yra posėdžiai. Juos šaukia komiteto pirmininkas, kai jo nėra – pavaduotojas. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komitetus aptarnauja Tarybos sekretoriatas. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose teisės aktų nustatyta tvarka. Posėdžiai protokoluojami, protokole nurodant posėdžio datą, vietą, registro numerį, posėdžio pirmininką, posėdžio dalyvius, darbotvarkę, posėdžio laiką, pareikštus nusišalinimus, komiteto priimtus nutarimus, rekomendacijas, siūlymus ir kitus sprendimus.

11. Komiteto sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

12. Komitetai, jų pirmininkų susitarimu, gali sušaukti bendrus posėdžius. Tokiam posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų bendrame posėdyje dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma.

13. Apie komiteto priimtus sprendimus Tarybos posėdyje gali informuoti jo pirmininkas, pavaduotojas arba kitas komiteto narys.

14. Komitetai turi teisę kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus. Jų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Jie gali pasisakyti komiteto pirmininkui suteikus žodį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-295, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20733

 

15. Komiteto pirmininkas, o kai jo nėra, – jo pavaduotojas:

15.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkes;

15.2. duoda komiteto nariams pavedimus;

15.3. pirmininkauja komiteto posėdžiams, pasirašo posėdžių protokolus ir sprendimus;

15.4. suteikia žodį posėdžio dalyviams;

15.5. kontroliuoja komiteto sprendimų vykdymą;

15.6. informuoja komiteto narius, kaip vykdomi komiteto sprendimai, kaip atsižvelgiama į komiteto pasiūlymus.

16. Kontrolės komitetas vykdo Vietos savivaldos įstatyme nurodytus įgaliojimus. Svarstydamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina apsvarstytą planą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS KOMISIJOS

 

17. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui, laikydamasi proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo, sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos sudėtis, įgaliojimai ir funkcijos nustatyti Vietos savivaldos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

18. Taryba Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus skiria iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių. Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai skiriami bei netenka savo įgaliojimų Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir per tris darbo dienas paskelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje. Deklaracija skelbiama tol, kol savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

19. Etikos ir Antikorupcijos komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

 

20. Įstatymų nustatytais atvejais ar prireikus Taryba gali sudaryti ir kitas nuolatines (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinąsias (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijas. Sprendime turi būti nurodytas laikinųjų komisijų veiklos tikslas ir terminas. Taryba sprendimu mero teikimu paskiria komisijų pirmininkus ir gali paskirti pirmininkų pavaduotojus.

21. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisija savo darbe vadovaujasi Tarybos patvirtintais komisijos nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

22. Komisijų posėdžių metu daromi garso įrašai. Komisijų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose teisės aktų nustatyta tvarka. Posėdžiai protokoluojami, protokole nurodant posėdžio datą, vietą, registro numerį, posėdžio pirmininką, posėdžio dalyvius, darbotvarkę, posėdžio laiką, pareikštus nusišalinimus, komisijos priimtus nutarimus, rekomendacijas, siūlymus ir kitus sprendimus.

 

V SKYRIUS

TARYBOS POSĖDŽIAI

 

23. Tarybos posėdžiai (toliau – posėdis) yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 13 Tarybos narių.

24. Posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra (atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Tarybos pavedimu pirmininkauti gali padėti bet kuris Tarybos narys. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 9 išrinkti Tarybos nariai. Jeigu meras ir mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Tarybos paskirtas Tarybos narys.

25. Apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Tarybos ir mero sekretoriate įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša:

25.1. meras, o  kai jo nėra (atostogų, ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių), - mero pavaduotojas  arba įgaliojimus iš ne mažiau kaip 9 Tarybos narių gavęs Tarybos narys: elektroniniu paštu - visiems Tarybos nariams, savivaldybės interneto svetainėje – gyventojams;

25.2. Savivaldybės administracija: elektroniniu paštu gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktiems atstovams – seniūnaičiams, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama  gyvenamosios  vietovės  bendruomene,   taip  pat  seniūnams  ir  vietos  gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai  pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

26. Posėdžio pradžioje registruojami atvykę Tarybos nariai. Tarybos narys laikomas dalyvavusiu posėdyje, jeigu jis dalyvavo priimant ne mažiau kaip ½ visų Tarybos posėdyje priimtų sprendimų.

27Posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis. Alternatyvūs to paties klausimo sprendimo projektai svarstomi kartu. Posėdyje gali būti svarstomi ir kiti svarbūs reikalai, jeigu tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

28. Posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais jis privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba posėdyje tvirtindama darbotvarkę.

Posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos (koalicijos) ar ne mažiau kaip 9 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių siūlymu, jei siūlomų sprendimų projektai (išskyrus norminio pobūdžio sprendimų projektus) įregistruoti ne vėliau kaip 24 valandos iki posėdžio pradžios. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

29. Posėdžio pirmininkas:

29.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, jei komiteto, komisijos, frakcijos (koalicijos) ar 9 Tarybos narių siūlymu Taryba nusprendžia daryti pertrauką, – skelbia jos pradžią ir trukmę;

29.2. prižiūri, kad būtų laikomasi šio reglamento, vadovauja klausimo svarstymo eigai;

29.3. suteikia žodį norintiems pasisakyti Tarybos nariams, leidžia pasisakyti kviestiems asmenims, leidžia pasisakyti kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, jei tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma;

29.4. įspėja kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, kontroliuoja kalbėtojo kalbos trukmę, jai pasibaigus nutraukia kalbėtoją;

29.5. remdamasis svarstymų rezultatais, skelbia balsuoti teikiamus klausimus, balsavimo pradžią ir balsavimo rezultatus.

30. Posėdžio pirmininkui paskelbus, sprendimo projektą pristato jo rengėjas arba rengėjo vadovas. Po pristatymo projekto rengėjas arba rengėjo vadovas atsako į Tarybos narių klausimus. Tarybos  narys  gali  pateikti  du klausimus. Tarybai pritarus, Tarybos narys gali pateikti ir daugiau klausimų. Jei Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti po du klausimus pranešėjams.

31. Po kiekvieno sprendimo projekto pristatymo skelbiama diskusija. Kiekvienas Tarybos narys joje gali kalbėti vieną kartą ne daugiau kaip 5 minutes. Antrą kartą Tarybos narys diskusijoje gali kalbėti ne daugiau  kaip 2 minutes, jei tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Jei Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama kalbėti po vieną kartą ne daugiau kaip 5 minutes. Diskusija gali būti nutraukta, jei tam pritaria  posėdyje  dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

32. Tarybos narys dėl posėdžio vedimo tvarkos posėdžio pirmininko leidimu gali pasisakyti ne ilgiau kaip 2 minutes. Jei posėdžio pirmininkas teisės kalbėti nesuteikia, Tarybos narys turi teisę prašyti, kad  dėl leidimo jam kalbėti Taryba balsuotų.

33. Tarybos narys, manantis, kad kitų posėdžio dalyvių kalbose buvo pateikti neteisingi teiginiai apie jį, posėdžio pirmininko leidimu gali pasisakyti dėl tų teiginių ne ilgiau kaip 3 minutes. Jei posėdžio pirmininkas teisės kalbėti nesuteikia, Tarybos narys turi teisę prašyti, kad dėl leidimo jam kalbėti Taryba balsuotų.

34. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių  balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto  po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras  posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.  Dėl Tarybos posėdžiuose  svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotoju  klausimas.   Slaptas  balsavimas  reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriamas Kontrolės komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos  pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, jo pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku,  Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės  interneto svetainėje

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

 

35. Tarybos narių atviro balsavimo rezultatus fiksuoja elektroninė įranga arba, jei tai neįmanoma, 3 Tarybos narių balsų skaičiavimo komisija. Komisijos narius skiria posėdžio pirmininkas pagal eiliškumą, kurį protokoliniu sprendimu patvirtina Taryba. Paskirti balsų skaičiavimo komisijos nariai pasiskirsto pareigomis. Komisija pildo balsavimo rezultatų lapą, kurį pasirašo  visi  jos  nariai.  Prie  Tarybos  posėdžio  protokolo  pridedamas balsavimo rezultatų lapas.

36. Atvirai balsuojama elektronine įranga. Atvirą balsavimą galima pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas, jeigu taip nusprendžia Taryba.

37. Jei svarstytu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Tarybos posėdyje.

38. Slapta balsuojama Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais. Šiuo būdu balsuojama biuleteniais, kurių formą kiekvienam balsavimui tvirtina Taryba. Tarybos nariams slapto balsavimo biuletenius išduoda Tarybos paskirta balsų skaičiavimo komisija, kuri išsirenka pirmininką ir sekretorių.

39. Slapto balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir slapto balsavimo kabina, kurioje Tarybos narys galėtų slaptai užpildyti biuletenį. Užpildytą biuletenį Tarybos narys įmeta į balsadėžę.

40. Pasibaigus slaptam balsavimui, balsų skaičiavimo komisija biuletenius išima iš balsadėžės, juos suskaičiuoja, balsavimo rezultatus įrašo į balsų skaičiavimo protokolą ir jį pasirašo.

41. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai ir biuleteniai, kuriuose neįmanoma nustatyti balsuotojo valios.

42. Balsų skaičiavimo komisijos slapto balsavimo biuletenius kartu su balsų skaičiavimo protokolu prideda prie posėdžio protokolo.

43. Jeigu balsuoti pateiktas vienas teiginys, balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Dėl dviejų alternatyvių teiginių už vieną iš jų balsuojama pagal jų pateikimo svarstyti eilę. Jeigu teiginių yra daugiau kaip du, balsuojama už teiginių poras pagal jų pateikimo eiliškumą, kol atrenkamas tas teiginys, už kurį balsuoja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

44. Esant techninėms galimybėms, Tarybos posėdžiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje, daromas Tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašas. Po posėdžio vaizdo ir garso įrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. 

45. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

46. Tarybos sprendimai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų priėmimo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos priimti norminiai teisės aktai registruojami ir oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

47. Už Tarybos sprendimų įforminimą ir paskelbimą atsakingas Tarybos ir mero sekretoriatas.

48. Tarybos sprendimų originalai, visi jų rengimo dokumentai laikomi Tarybos ir mero sekretoriate.

49. Tarybos sprendimų įgyvendinimą kontroliuoja Tarybos komitetai ir meras.

50. Po kiekvieno Tarybos posėdžio priimtus Tarybos sprendimus, kuriuos turi įgyvendinti Savivaldybės administracija, meras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įteikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris savo rezoliucija paskiria už sprendimo vykdymą atsakingą padalinį ar valstybės tarnautoją ir, jei reikia, nustato įvykdymo terminą.

 

VI SKYRIUS

TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, TEIKIMAS IR SVARSTYMAS

 

51. Taryboje svarstytinus sprendimų projektus merui per Tarybos ir mero sekretoriatą pateikia komitetai, komisijos, Tarybos narių frakcijos ir grupės, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius.

Tarybos nariui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu Tarybos narys raštu arba žodžiu privalo informuoti merą ir (ar) Tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (palikti posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas).

Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo gali nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

52. Sprendimo  projektas merui pateikiamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų  iki Tarybos posėdžio (neįskaitant posėdžio dienos).

53. Tarybos sprendimų projektai rengiami  vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu. Sprendimo projekto preambulėje nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas.

54. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai Tarybos sprendimų projektus  derina Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Kiti subjektai, turintys teisę pateikti Tarybai sprendimų projektus, juos rengia ir privalo suderinti su Savivaldybės administracijos vyriausiuoju specialistu, atliekančiu teisės srities funkcijas ir Savivaldybės administracijos darbuotoju, atsakingu už dokumentų redagavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-295, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20733

 

55. Jeigu sprendimu keičiami, papildomi tvarkų aprašai, taisyklės, reglamentai, prie teikiamo projekto kartu su nauja to dokumento redakcija pridedamas ir lyginamasis variantas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

56. Programinių, ilgalaikių sprendimų projektuose numatoma sprendimų vykdymo kontrolės tvarka.

57. Prie sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas. Jame turi būti nurodoma:

57.1. parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

57.2. lėšų poreikis ir šaltiniai;

57.3. siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai;

57.4. kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Rengiant Tarybos sprendimo projektą, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės akto projekto rengėjas.

Aiškinamieji raštai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos darbuotoju, atsakingu už dokumentų redagavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

58. Sprendimo projekto derinimo (gali būti su pastabomis ir pasiūlymais) ir pasirašymo faktas patvirtinamas atitinkamo asmens įstaigos naudojamos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis sudarytu nekvalifikuotu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-31, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04395

 

59. Dėl techninių ar kitų priežasčių nesant galimybių sprendimo projekto suderinti ar pasirašyti nekvalifikuotu elektroniniu parašu įstaigos naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje, gali būti teikiamas popierinis sprendimo projektas, patvirtintas atitinkamų asmenų parašais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-31, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04395

 

60. Sprendimo projektas, suderintas 58 ir 59 punktuose nustatyta tvarka, registruojamas Tarybos ir mero sekretoriate.

Užregistruotas sprendimo projektas gali būti pakeistas projekto teikėjui pateikus rašytinį prašymą Tarybos ir mero sekretoriatui. Prašyme turi būti nurodyti sprendimo projekto pakeitimai, o pakeistas sprendimo projektas įkeliamas į dokumentų valdymo sistemą. Sprendimų projektų pakeitimai Tarybos ir mero sekretoriate turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Susijusių sprendimų projektų pakeitimai Tarybos ir mero sekretoriatui turi būti pateikti vienu metu. Vėliau sprendimo projektą pakeisti galima tik Tarybos posėdžio metu, sutikus posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių daugumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20866

Nr. V17E-31, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04395

 

61. Užregistruoti sprendimų projektai artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės gyventojai pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų sprendimų projektų raštu gali pateikti Tarybos ir mero sekretoriatui per 5 darbo dienas nuo jų paskelbimo. Gyventojai gali dalyvauti svarstant sprendimų projektus Tarybos komitetuose ir Taryboje.

62. Mero potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo jo pasirašymo dieną kartu su užregistruotais sprendimų projektais elektroniniu paštu išsiunčiami Tarybos nariams susipažinti ir svarstyti komitetuose. Projektą nagrinėsiančius komitetus paskiria meras, atsižvelgdamas į komitetų veiklos sritis. Komiteto nario siūlymu komitete gali būti nagrinėjami ir kiti (komitetui nepriskirti) Tarybos posėdžiui pateikti sprendimų projektai.

63. Tarybos nariai gali raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl sprendimų projektų. Raštu pastabas jie gali pateikti iki Tarybos posėdžio, kuriame šis projektas bus svarstomas, žodžiu – komitetų posėdžiuose ir Tarybos posėdžių diskusijose.

 

VII SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

64. Su paklausimu Tarybos narys gali žodžiu arba raštu kreiptis į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės  institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.

65. Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatomas laikas Tarybos narių paklausimams žodžiu. Tarybos narys turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį kreipiasi, ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu pageidauja.

66. Paklausimai raštu registruojami Tarybos ir mero sekretoriate, kuris siunčia paklausimą adresatui ir kontroliuoja, kad Tarybos nariui būtų atsakyta. Paklausimai žodžiu yra protokoluojami.

67. Į paklausimą turi būti atsakyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Prireikus dėl atsakymo į Tarybos narių paklausimus šio reglamento nustatyta tvarka gali būti priimtas Tarybos sprendimas.

VIII SKYRIUS

TARYBOS BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

 

68. Taryba bei Tarybos nariai su gyventojais bendrauja:

68.1. susitikimuose;

68.2. rengdami patariamąsias apklausas, susirinkimus prieš priimant svarbius Tarybos sprendimus, viešą peticijų nagrinėjimą;

68.3. sudarydami gyventojams sąlygas tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant Tarybos sprendimų projektus;

68.4. viešai atsiskaitydami  rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei.

69. Asmenys Taryboje aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

70. Savivaldybės gyventojai Tarybos sprendimo projekto dėl Savivaldybės biudžeto svarstyme dalyvauja šio reglamento nustatyta tvarka

 

IX SKYRIUS

ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI IR GYVENTOJAMS

 

71. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atsiskaityti rinkėjams, dalyvaudamas Tarybos ir mero sekretoriato rengiamuose Tarybos narių susitikimuose su rinkėjais seniūnijose arba surengdamas tokį susitikimą pats.

72.  Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus pateikia Savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Tarybos komitetai, komisijos, tarybos, Tarybos nariai, Tarybos ir mero sekretoriatas, Savivaldybės administracija teikia informaciją ir duomenis Savivaldybės veiklos ataskaitos rengimui.  Savivaldybės veiklos ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia meras ne vėliau kaip iki gegužės 15 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

73.  Meras kiekvienais metais Tarybai pateikia praėjusių metų savo veiklos ataskaitą, dėl kurios Taryba iki gegužės 1 d. priima sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

74.  Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais atsiskaito merui ir Savivaldybės tarybai už savo ir Savivaldybės administracijos praėjusių metų veiklą, pateikdamas Administracijos direktoriaus ataskaitą, dėl kurios Taryba iki gegužės 1 d. priima sprendimą. Joje turi būti apžvelgta Savivaldybės ekonominė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomas Savivaldybės administracijos strateginis veiklos planas, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, nurodyta, kokios yra Savivaldybės administracijos veiklos problemos, ir pasiūlyta, kaip jas išspręsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

75Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas kiekvienais metais iki gegužės 1 d.  Tarybos posėdyje  Tarybai ir merui pateikia ataskaitą apie jam suteiktų įgaliojimų vykdymą praėjusiais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

 

76. Savivaldybės kontrolierius kartą per metus atsiskaito Tarybai už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita iki balandžio 1 d. pateikiama svarstyti  Kontrolės ir kitiems komitetams, o Taryba sprendimą dėl jos priima iki gegužės 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

77. Mero, Savivaldybės veiklos, Administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos skelbiamos laikantis Vietos savivaldos įstatyme nustatytų vietos gyventojų informavimo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

78.  Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais iki liepos 15 d. Tarybai teikia  išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

79. Taryba prižiūri Savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, išklausydama šių institucijų ir subjektų ataskaitas Tarybos posėdyje ir priimdama dėl šių ataskaitų sprendimus. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinės veiklos ataskaitos Taryboje turi būti apsvarstytos ir sprendimai dėl jų priimti kasmet ne vėliau kaip iki birželio 1 d. Sprendimų projektus dėl įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos ataskaitų Tarybai teikia Savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitoje turi būti apžvelgta įmonės, įstaigos ar organizacijos ataskaitinio laikotarpio ekonominė, finansinė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomi veiklos planai ir programos, kaip įgyvendinami įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklą reglamentuojantys Tarybos sprendimai, aptartos veiklos problemos ir pasiūlyta, kaip jas išspręsti. Švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka. Meras pateiktas ataskaitas kartu su Tarybos sprendimų projektais, kuriuos rengia Savivaldybės administracija, teikia svarstyti komitetams pagal kompetenciją.

Ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai gali pateikti merui raštišką reikalavimą pakviesti į Tarybos posėdį Savivaldybės įstaigos ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovą pristatyti Kaišiadorių rajonui aktualų klausimą ir atsakyti į Tarybos narių paklausimus. Tokiu atveju meras privalo pakviesti įstaigos ar įmonės vadovą į posėdį, o šis privalo į jį atvykti, pristatyti klausimą ir atsakyti į Tarybos narių paklausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-152, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10446

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

Nr. V17E-208, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18032

 

80. Prireikus Taryba gali išklausyti valstybės institucijų padalinių, esančių Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir priimti sprendimą dėl pasiūlymų valstybės institucijų padalinių, esančių Savivaldybės teritorijoje, veiklai pagerinti.

 

X SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMAS

81. Tarybos nariams, išskyrus merą, mero pavaduotoją, už darbą, atliekant Tarybos nario pareigas, yra apmokama. Atlyginimas už darbą, atliekant Tarybos nario pareigas, apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į  faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė apskaičiuojama tokia tvarka:

81.1. Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžių protokoluose nurodoma Tarybos narių darbo posėdžiuose trukmė.

81.2. Laiko, kurį Tarybos narys dirbo vykdydamas kitas Tarybos nario pareigas, trukmę patvirtina meras, gavęs Tarybos nario surašytą pažymą.

81.3. Tarybos ir mero sekretoriatas pateikia merui tvirtinti bendrą Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame suskaičiuota, kiek laiko kiekvienas Tarybos narys dirbo Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose bei vykdydamas kitas Tarybos nario pareigas.

81.4. Pagal pateiktą žiniaraštį Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius, vadovaudamasis viešai paskelbtu VMDU dydžiu, apskaičiuoja 1 valandos įkainį ir kiekvienam Tarybos nariui priklausantį atlyginimą.

82. Tarybos narys turi teisę atsisakyti  šio atlyginimo. Tam jis pateikia rašytinį prašymą merui dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui atlyginimas už darbą, atliekant Tarybos nario pareigas, neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi  mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

83. Tarybos nariams su jų, kaip Tarybos narių, veikla  susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriamos ne didesnės kaip 150,00 Eur dydžio išmokos. Tarybos nario veiklos išlaidoms priskiriama telefono įsigijimo, telefoninių pokalbių, interneto, pašto paslaugų apmokėjimo, interneto ryšiui reikalingų kompiuterių įsigijimo išlaidos, Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės degalų, biuro patalpų nuomos, viešojo transporto bilietų, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos.

Sudaręs biuro patalpų nuomos sutartį ir teisės aktų nustatyta tvarka ją užregistravęs, Tarybos narys jos kopiją pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui. Tarybos narys negali sudaryti biuro patalpų nuomos sutarties su jam artimais asmenimis, nurodytais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, ir su juridiniais asmenimis, kurių dalyvis yra Tarybos narys arba jam artimas asmuo, arba kurių vadovai ar valdymo organo nariai yra Tarybos nariui artimi asmenys.

Tarybos narys parengia kiekvieno mėnesio išlaidų ataskaitą (priedas) ir iki kito  mėnesio 15 dienos pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui. Prie ataskaitos pridedami išlaidas patvirtinantys dokumentai. Išmokos mokamos tik tiems Tarybos nariams, kurie nustatyta tvarka pagrindė išlaidas. Ar išmokos naudojamos pagal paskirtį, kontroliuoja Etikos komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-10, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02446

Nr. V17-152, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10446

 

84. Jeigu pagal mero potvarkį Tarybos narys atstovauja Savivaldybei už jos ribų, Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas.

85. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, susitikimų su rinkėjais laiku Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

 

XI SKYRIUS

KITŲ PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

 

86.  Mero potvarkių projektus rengia, potvarkius registruoja Tarybos ir mero sekretoriatas.

87. Meras vadovaujasi Vietos savivaldos įstatyme nustatytais įgaliojimais. Meras derina su frakcijomis ir teikia Tarybai mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) kandidatūras, pristato Tarybos nariams jų gyvenimo aprašymus, pristato Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko, Etikos komisijos pirmininko ir Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūras; gali siūlyti atleisti šiuos asmenis iš pareigų, pateikdamas siūlymą, įforminamą mero potvarkiu; gali siūlyti skirti nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui, pateikdamas siūlymą, įforminamą mero potvarkiu.

Meras reglamento  nustatyta tvarka gali siūlyti Tarybai pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priėmęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų svarstymą Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

 

88. Meras atstovauja pats arba raštu, nurodydamas įgaliotinio teises, įgalioja kitus asmenis atstovauti Savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

89. Merui atostogas suteikia Taryba sprendimu, kuris priimamas šio reglamento nustatyta tvarka, arba Tarybos įgaliotas asmuo. Mero pavaduotojui atostogas suteikia Taryba sprendimu, kuris priimamas šio reglamento nustatyta tvarka, arba Tarybos įgaliotas asmuo.

90. Mero pavaduotojas atlieka  Tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio  2 dalies 4–8, 15, 18, 19 ir 22 punktuose numatytus įgaliojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-271, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19414

 

91. Meras, o kai jis negali eiti pareigų, – mero pavaduotojas priima sprendimus dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojo, Savivaldybės kontrolieriaus, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojo tarnybinių  komandiruočių ir atostogų suteikimo. Meras taip pat priima sprendimus dėl trumpalaikių (ne daugiau kaip 10 dienų) jo paties ir visų mero pavaduotojo tarnybinių komandiruočių.

Kai Administracijos direktorius atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose, mero potvarkiu pavedama atlikti Administracijos direktoriaus pavaduotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

 

92. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Tarybos posėdį reglamento nustatyta tvarka gali sušaukti ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai. Taryba sprendimu paveda vienam iš Tarybos narių vykdyti mero pareigas.

93. Savivaldybės gyventojų apklausa organizuojama Tarybos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

94. Taryba savo sprendimu pagal šio reglamento nustatytą tvarką gali deleguoti savo narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikti jiems įgaliojimus.

95Savivaldybės biudžeto projektas teikiamas ir svarstomas reglamento VI skyriaus nustatyta tvarka. Biudžetiniais metais Taryba Biudžetą gali tikslinti. Sprendimai dėl papildomų ir planą viršijančių Biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo gali būti priimami atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymą. Direktorius siūlymą pateikia įvertinęs išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą šiuo klausimu. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas nurodomas Tarybai teikiamo sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

 

96. Taryba reglamento nustatyta tvarka gali priimti sprendimą ir suteikti Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui konkrečius įgaliojimus, nustatytus Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje.

97. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų nustatyta tvarka, taip pat kaip ir seniūnaičių sueigos sprendimai.

Papildyta punktu:

Nr. V17-295, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20733

 

XII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

98. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys, jose esančio nekilnojamojo turto savininkai ir Savivaldybės institucijos šiame skyriuje nustatyta tvarka.

99. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio Reglamento 98 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai raštu, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, deklaruotą gyvenamąją vietą ir pasirašyti.

100. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais Savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

101. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.

102. Taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių reikalavimu, pateikus Tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.

103. Savivaldybės administracijos direktorius pasiūlymams nagrinėti savo įsakymu sudaro darbo grupę iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus.

104. Jei darbo grupė nustato pasiūlymų trūkumus, Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu raštu prašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 darbo dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.

105. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs rašytinį darbo grupės įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, teikia Tarybai sprendimo projektą dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms šio Reglamento nustatyta tvarka.

106. Tarybai priėmus sprendimą pritarti pasiūlymams, Savivaldybės administracijos direktorius parengia dokumentus, nurodytus Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt bei seniūnijų, kurių gyvenamųjų vietovių ribos nustatomos ar keičiamos, suteikiami ar keičiami jų pavadinimai, skelbimų lentose paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.

107. Gyventojai nuomonę pareiškia Savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose (Taisyklių 1, 2, 3 priedai).

Papildyta skyriumi:

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

 

XIII SKYRIUS

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

108. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas, gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – Apklausa).

109. Apklausa vykdoma Vietos savivaldos įstatymo, šio Reglamento ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

110. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui  ir seniūnui.

111. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

112.  Taryba Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu. Tarybos nariai, pageidaujantys inicijuoti apklausos paskelbimą, raštu kreipiasi į Savivaldybės merą. Reikalavime turi būti nurodyta apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija. Reikalavimą pasirašo visi grupės nariai. Prie reikalavimo pridedamas mero potvarkio dėl apklausos paskelbimo projektas su aiškinamąja medžiaga, kur išdėstomi apklausos paskelbimo motyvai, tikslingumas, nurodomas lėšų poreikis. Savivaldybės meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

113. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo.

114. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Tokiu atveju seniūnas privalo raštu kreiptis į savivaldybės merą. Kreipimesi turi būti nurodyta apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija. Kreipimąsi pasirašo seniūnas. Prie kreipimosi pridedama seniūnaičių sueigos protokolo kopija, mero potvarkio dėl apklausos paskelbimo projektas  su aiškinamąja medžiaga, kur išdėstomi apklausos paskelbimo motyvai, tikslingumas, nurodomas lėšų poreikis. Meras, gavęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą.

115. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta apklausai teikiamo klausimo (teikiamų) tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (atstovus).

116. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

117. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui. Meras paskelbia apklausos rezultatus laikydamasis Vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

118. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Tarybos sprendimo projektą ir aiškinamąjį raštą šiame punkte nurodytu klausimu rengia savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos sprendimo projektas rengiamas, derinamas, svarstomas ir teikiamas Tarybos komitetams ir Tarybai bendra šiame Reglamente nustatyta Tarybos sprendimų projektams rengti, derinti, svarstyti nustatyta tvarka, įvertinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintus privalomuosius reikalavimus sprendimams dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

119. Šio Reglamento 108–118 punktai netaikomi, kai organizuojamas konsultavimasis su vietos gyventojais dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme. Konsultuojantis su vietos gyventojais dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, taikomos šiame įstatyme, jo lydimuosiuose teisės aktuose bei Reglamento 98–107 punktuose įtvirtintos nuostatos.

Papildyta skyriumi:

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

 

__________________________

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

priedas

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ___________________________

201__ m. ______________MĖNESIO  VEIKLOS IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

_________________

Data

 

 

Kanceliarinės prekės ar paslaugos pavadinimas

 

Prekės ar paslaugos įsigijimo tikslas

 

Prekės ar paslaugos įsigijimo data

Suma

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:         ___________

 

Pridedama: Išlaidas patvirtinantys dokumentai     ________

(lapų skaičius)

__________       

Parašas

 

 

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus  specialistas

____________________________                                                                           ________________     

Vardas, pavardė                                                                                                  Parašas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-329, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29492

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-295, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20733

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-10, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02446

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-271, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19414

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-152, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10446

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20866

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-31, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04395

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-72, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07688

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-208, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18032

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-344, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27634

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. V17-55 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo