Suvestinė redakcija nuo 2018-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07680

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 20142020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.4.1-ESFA-V-404 „JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 20 d. Nr. A1-283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 ir 66 punktais:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. balandžio 23 d.

raštu Nr. ((24.39)-5K-1506538)-6K-1503326

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2015 m. kovo 17 d.

raštu Nr. SB-2015-00126

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1- 283

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.4.1-ESFA-V-404 „JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu (toliau – Užimtumo įstatymas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

2.2. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu;

2.3. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu; 

2.4. Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“;

2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.6. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.7. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau − Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas);

2.8. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“;

2.9. Nacionaline jaunimo savanoriškos veiklos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“;

2.10. Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-169 „Dėl Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programos patvirtinimo“;

2.11. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pavirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

2.12. Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-13 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.13. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34;

2.14. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojama sąvoka „kokybiškas pasiūlymas dirbti“ – tai pasiūlymas dirbti darbą, kuris atitinka darbo ieškančio asmens kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją ir (ar) turimą darbo patirtį bei yra tinkamas atsižvelgus į su asmens sveikata ar kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus (jei tokių yra).

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 69 173 966 eurų (šešiasdešimt devynių milijonų vieno šimto septyniasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt šešių eurų), iš kurių iki 63 565 266 eurų (šešiasdešimt trijų milijonų penkių šimtų šešiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių eurų) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo (toliau – ESF) ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos (toliau – JUI)) lėšos, iki 5 608 700 eurų (penkių milijonų šešių šimtų aštuonių tūkstančių septynių šimtų eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

9. Priemonės tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės (pirminė intervencija):

10.1.1. papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės (buhalterinės apskaitos, vairavimo, verslumo, projektų valdymo, programavimo, kompiuterinio raštingumo ir kiti papildomų gebėjimų ir kompetencijų suteikiantys mokymai, kurių trukmė neviršija 3 mėn.);

10.1.2. psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės;

10.1.3. minimalios priežiūros paslaugos;

10.1.4. pagalbos pažįstant save paslaugos;

10.1.5. socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;

10.1.6. motyvavimo paslaugos;

10.1.7. informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;

10.1.8. tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos;

10.1.9. savanorystės vietos paieškos paslaugos;

10.1.10. savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas;

10.1.11. mokymai savanoriškos veiklos metu;

10.1.12. mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu;

10.1.121. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

10.1.13. kitos veiklos pagal individualius veiklos planus;

10.2. integracijos į darbo rinką priemonės (antrinė intervencija):

10.2.1. profesinis mokymas;

10.2.2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;

10.2.3. stažuotė;

10.2.4. parama judumui;

10.2.5. įdarbinimas subsidijuojant;

10.2.6. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;

10.2.7. savarankiško užimtumo rėmimas;

10.2.8. kitos veiklos pagal individualius užimtumo veiklos planus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2015 m. II ketvirtį. 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Galimi partneriai yra Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinės darbo biržos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro sutartį su partneriu Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsakingu už Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano 1.4.1 ir 1.4.4 priemonių įgyvendinimą, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte. Sudarius projekto sutartį su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro jungtinės veiklos sutartis su viešaisiais juridiniais asmenimis, atrinktais vadovaujantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatais, patvirtintais Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 2V-47-(1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo“.

13. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektas atitinka bent vieną iš Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 papunkčiuose nurodytų priemonių.

16. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

17. Pagal Aprašą teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2018 m. spalio 1 d.

18. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, ne ilgiau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-596, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16841

 

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20. Tinkama projekto tikslinė grupė yra 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys.

21. Projektas turi siekti visų stebėsenos rodiklių, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir paskelbtų ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pasiekti toliau nurodytas jų minimalias siektinas reikšmes:

21.1. specialiųjų produkto stebėsenos rodiklių:

21.1.1. „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje“ (rodiklio kodas P.S.357) – 35 000 asmenų (veiklos peržiūros rodiklis);

21.1.2. „15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys“ (rodiklio kodas P.S.359) – 8 000 asmenų;

21.2. trumpalaikių bendrųjų rezultato stebėsenos rodiklių:

21.2.1. „Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ (rodiklio kodas R.B.101) – 75 proc.;

21.2.2. „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ (rodiklio kodas R.B.102) – 50 proc.;

21.2.3. „Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ (rodiklio kodas R.B.103) – 50 proc.;

21.2.4. „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ (rodiklio kodas R.B.104) – 50 proc.;

21.2.5. „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ (rodiklio kodas R.B.105) – 32 proc.;

21.2.6. „Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ (rodiklio kodas R.B.106) – 26 proc.;

21.2.7. „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje“ (rodiklio kodas R.B.107) – 35 proc.;

21.2.8. „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės“ (rodiklio kodas R.B.108) – 30 proc.;

21.2.9. „Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą“ (rodiklio kodas R.B.109) – 10 proc.;

21.3. ilgalaikių bendrųjų rezultato stebėsenos rodiklių:

21.3.1. „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo programose, mokyme per pameistrystę ar atlieka stažuotę“ (rodiklio kodas R.B.110) – 16 proc.;

21.3.2. „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių dirba“ (rodiklio kodas R.B.111) – 44 proc.;

21.3.3. „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po šešių mėnesių savarankiškai dirba“ (rodiklio kodas R.B.112) – 9 proc.

22. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas kartu su paraiška pateikti projekto pirkimų planą pagal formą, kuriai pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. vasario 13 d. protokolu Nr. 14, skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

23. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi skatinti nediskriminavimo dėl amžiaus principo įgyvendinimą, projekto lėšomis finansuojant priemones, padedančias 15–29 metų nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims dalyvauti švietimo sistemoje ir darbo rinkoje. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.).

24. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

25. Finansavimas, skiriamas šio Aprašo 10.2.7 papunktyje nurodytai veiklai įgyvendinti, yra laikomas de minimis pagalba, kuri teikiama vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatyta tvarka projekto vykdytojui patikrinus:

25.1. ar nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba: bendra de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam de minimis pagalbos gavėjui pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) ribos per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų);

25.2. sąsajas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 „vienos įmonės“ sąvoką, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, de minimis pagalbos gavėjui užpildžius „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Komisijos reglamentą. „Vienos įmonės“ deklaracijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 forma yra skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų priedų formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

28. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

29. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės įrangos, baldų ir kitų darbo vietai reikalingų prekių įsigijimas arba nuoma) išlaidos

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

- projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos (jei pagal šias sutartis matyti, kad tai yra darbo užmokesčio ar atlygio išlaidos), kai projekto vykdytojas pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis.

Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus.

Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis, arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai, be pagrindinių pareigų, sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos apmokamos taikant Aprašo 291.6 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį.

- projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos;

- mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidos) pirkimo ir nuomos išlaidos;

- įrangos nuomos išlaidos;

- projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių, patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;

- dalyvių komandiruočių, kelionių, apgyvendinimo, dalyvavimo renginiuose ir panašios išlaidos;

- draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos, jei atitinka Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme numatytos išlaidos (pvz., savanorio kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, privalomojo sveikatos draudimo ir kitos išlaidos);

- profesinio mokymo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- profesinio mokymo stipendijų išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant Aprašo 291.1 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- darbo įgūdžių įgijimo rėmimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- įdarbinimo subsidijuojant išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- savarankiško užimtumo rėmimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant Aprašo 291.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- projekto dalyvių dalyvavimo stažuotėje išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- projekto dalyvių, dalyvaujančių paramos judumui priemonėje, išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- kelionių išlaidos, patiriamos įgyvendinant veiklas, organizuojamas pagal Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytą tvarką, apmokamos taikant Aprašo 291.3.1 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį.

Visais kitais atvejais apmokant kelionių išlaidas taikomas kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotasis įkainis, nurodytas Aprašo 291.3.2 papunktyje;

- dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant Aprašo 291.4 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- privalomojo sveikatos draudimo išlaidos apmokamos taikant aprašo 291.5 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį.

- perkamų prekių ar paslaugų, reikalingų Aprašo 10 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti laikomos:

- privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.1, 450.2, 450.6 papunkčiuose, išlaidos;

- kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos.

Bendra projektų, įgyvendinamų pagal Aprašą, viešinimo išlaidų suma neturi sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. bendros šių projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumos

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (Projektų taisyklių 10 priedas)

Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, skelbiama adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-420, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11300

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

291. Įgyvendinant projektų veiklas, projekto dalyvių kelionių, maitinimo ir privalomojo sveikatos draudimo išlaidos, bedarbių profesinio mokymo stipendijų išlaidos, subsidijų darbo vietoms steigti išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, skelbiamus ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“ ir „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“ (toliau – ES interneto svetainė):

291.1. bedarbių profesinio mokymo stipendijos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurie apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. liepos 15 d. Bedarbių profesinio mokymo stipendijos fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu, skelbiamu ES interneto svetainėje;

291.2. savarankiško užimtumo rėmimo išlaidos apmokamos taikant subsidijos darbo vietai steigti fiksuotąjį įkainį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. liepos 5 d. Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES interneto svetainėje;

291.3. kelionių išlaidos apmokamos taikant:

291.3.1. transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį, kuris nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. spalio 31 d. Transporto išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu, skelbiamu ES interneto svetainėje, kai įgyvendinamos veiklos, organizuojamos pagal Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytą tvarką;

291.3.2. kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, kai organizuojamos veiklos, kurioms 291.1.1 papunktyje nurodytas fiksuotasis įkainis netaikomas. Minėta ataskaita skelbiama ES interneto svetainėje;

291.4. dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotąjį įkainį, kuris nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 8 d. Užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu, skelbiamu ES interneto svetainėje;

291.5. privalomojo sveikatos draudimo išlaidos apmokamos taikant privalomojo sveikatos draudimo fiksuotąjį įkainį, kuris nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. vasario 19 d. Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu, skelbiamu ES interneto svetainėje;

291.6. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

292. Pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatyti fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos, atnaujinti fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos taikomos projektų paraiškoms ir įgyvendinamiems projektams.

Papildyta punktu:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

293. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 29 ir 291 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias normas, turi atitikti visas šias nuostatas:

293.1. pagal fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias normas apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nurodytus reikalavimus;

293.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų normų dydžius nei jam taikytini Apraše nustatyti dydžiai;

293.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias normas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias normas ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas projekto kiekybinis rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti įrodant pagal fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias normas apmokamus pasiektus rezultatus, nurodomi projekto sutartyje.

Papildyta punktu:

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

 

30. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių VI skyriaus 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

31. Galimas pareiškėjas per Ministerijos rašte dėl projektinio pasiūlymo pateikimo nurodytą terminą turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. sausio 2 d. potvarkiu Nr. A3-1 „Dėl Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

32. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus dėl valstybės projekto įgyvendinimo, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukiami į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką.

33. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

34. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) įgyvendinančiajai institucijai.

35. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

35.1. partnerių deklaracijas;

35.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

35.3. projekto pirkimų planą.

36. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą.

37. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše.

38. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 24–27 punktuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos pareiškėjui siunčiamame kvietime teikti paraišką.

39. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

40. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

41. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

42. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų už didesnę lėšų sumą, nei kvietimui teikti paraiškas skirta suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu.

43. Paraiška gali būti atmetama Projektų taisyklių 118, 121, 122, 133, 136, 138 ir 140 punktuose nurodytais pagrindais, Projektų taisyklių 123–124 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos nurodant sprendimo priėmimo priežastis.

44. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 493–494 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos sprendimus.

45. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija vadovaudamasi Projektų taisyklių 153–160 punktuose nurodytais reikalavimais.

46. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

47. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos trišalės projektų sutartys tarp Ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjų.

48. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu pakeisti sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

49. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasirinktą dokumento formą:

49.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

49.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

50. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

51. Projektų įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projektų priežiūros komitetas, kurio sudėtį ir darbo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

52. Aprašas keičiamas vadovaujantis Projektų taisyklių III skyriaus 11 skirsnyje nustatytais reikalavimais.

53. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

______________________

 

20142020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje

skatinimas“ įgyvendinimo priemonės

Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

Nr. 1

priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

______________________

(data)

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis projekto reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo projekto reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – veiksmų programa), prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 7 prioriteto 7.4.1 konkretų uždavinį „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ ir siekiamą rezultatą

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus

Netaikoma

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti nacionalinio strateginio planavimo dokumento, nurodyto Aprašo 15 punkte, nuostatas

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama bent prie vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 21 punkte

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

Netaikoma

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 23 punkte

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo

(Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Projekto finansavimas neturi reikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, nes Aprašo 25 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris yra juridiniai asmenys

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 punkte

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas

Netaikoma

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms)

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“, 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma)

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui)

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

(Šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 22 punkte

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas

Netaikoma

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos

Netaikoma

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis

Netaikoma

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma

Netaikoma

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes

Netaikoma

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų

Netaikoma

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu

Netaikoma

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus

Projekto įgyvendinimo terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 17–19 punktuose nustatytus reikalavimus

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus

Netaikoma

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 29 punkte

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet Europos Sąjungos teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- Europos Sąjungos teritorijoje;

- ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems projektų reikalavimams vertinimo išvada:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 

Taip                                                       Ne                                                  Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatoma skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 

Taip                                                       Ne                                                  Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą, Eur

Didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

____________________________________                ______________________                                                                                        ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                        (parašas)                                                           (vardas ir pavardė*)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-420, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11300

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-440, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13494

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-596, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16841

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA–V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.