Suvestinė redakcija nuo 2017-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-11-06, i. k. 2014-16022

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 1 TS - 0292

Jonava

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos  Respublikos  rinkliavų  įstatymo  11 ir 12 straipsniais, Jonavos rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti  Jonavos rajono  savivaldybės  teritorijoje  vietines  rinkliavas  už:

1.1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;

1.2. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose  vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių,  kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);

1.3. leidimo  organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

1.4. Neteko galios nuo 2017-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

2.  Patvirtinti  Jonavos rajono savivaldybės vietinių  rinkliavų  nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti  netekusiu  galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos  2008 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 1 TS-131 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo”.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30  d.

sprendimu Nr. 1TS - 0292

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1. Vietinė  rinkliava – savivaldybės Tarybos  sprendimu  nustatyta privaloma  įmoka, galiojanti Jonavos  rajono savivaldybės  teritorijoje.

2. Vietinės  rinkliavos  mokėtojai  yra  fiziniai  ir  juridiniai  asmenys.

3. Vietinės rinkliavos nustatomos už:

3.1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;

3.2. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose  vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių,  kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);

3.3. leidimo  organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose  ar  valdytojo  teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.

3.4. Neteko galios nuo 2017-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

IIRINKLIAVA  UŽ KASINĖJIMO  DARBUS

 

4. Leidimą  atlikti  Jonavos miesto ir kaimo  gatvių, vietinės reikšmės  kelių,  aikščių,  žaliųjų  plotų  kasinėjimo  darbus,  atitverti  šias  teritorijas  ar jų  dalis  arba  apriboti  eismą jose išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai.

5. Vietinės rinkliavos už kasinėjimo darbus dydis nustatomas:

5.1.  už 1 kv. m kasinėjamo ploto su danga - 8,69 Eur;

5.2.  už 1 kv. m kasinėjamo ploto be dangos - 4,34 Eur.

6. Vietinės rinkliavos už teritorijos atitvėrimą arba eismo apribojimą joje neperkasant, taikomas 5 punkte numatytų rinkliavų dydžiams koeficientas 0,25.

7. Darbų trukmė nustatoma vadovaujantis darbų organizavimo projektu arba atitinkamų seniūnijų seniūnų paskaičiavimais.

8. Rinkliava netaikoma:

8.1. kai statybos darbų užsakovas yra biudžetinė, labdaros ar religinė organizacija. Tokiais atvejais darbų trukmė turi būti suderinama su atitinkamų seniūnijų seniūnais;

8.2. kai klojami inžineriniai tinklai gyvenamuosiuose namuose savivaldybės lėšomis;

8.3. kai likviduojamos avarijos, kurių darbų trukmė neviršija 24 val., o kiemų, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir žaliųjų plotų perkastos vietos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, darbų užsakovui rinkliavos dydis nustatomas pagal 5 punkte numatytus dydžius.

9.  Leidimų kasinėjimo  darbams išdavimo ir darbų vykdymo tvarką nustato Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės  reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės.

 

IIIRINKLIAVA  UŽ  PREKYBĄ  IR  PASLAUGAS

 

10. Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Jonavos rajono viešosiose vietose išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai.

11. Leidimų išdavimo ir prekybos bei paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarką nustato Prekybos viešosiose vietose taisyklės.

12. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, užimant ne daugiau 6 kv. m. plotą ir už kiekvieną papildomą kv. m.:

12.1. Jonavos miesto seniūnijos teritorijoje:

- vienkartinis leidimas Joninių šventės renginiuose – 6,95 Eur; papildomas kv. m. – 1,16 Eur;

- vienkartinis leidimas renginiuose, išskyrus Joninių šventę, – 3,48 Eur; papildomas kv. m. – 0,58 Eur;

- vienos dienos leidimas ne renginiuose – 2,90 Eur; papildomas kv. m. – 0,29 Eur;

- vieno mėnesio leidimas ne renginiuose – 11,58 Eur; papildomas kv. m. – 1,16 Eur;

- vienerių metų leidimas ne renginiuose – 115,85 Eur; papildomas kv. m. – 11,58 Eur.

12.2. Seniūnijų, išskyrus Jonavos miesto seniūniją, teritorijose:

- vienkartinis leidimas Joninių šventės renginiuose – 3,48 Eur; papildomas kv. m. – 0,58 Eur;

- vienkartinis leidimas renginiuose, išskyrus Joninių šventę, – 1,74 Eur; papildomas kv. m. – 0,29 Eur;

- vienos dienos leidimas ne renginiuose – 1,45 Eur; papildomas kv. m. – 0,15 Eur;

- vieno mėnesio leidimas ne renginiuose – 2,90 Eur; papildomas kv. m. – 0,29 Eur;

- vienerių metų leidimas ne renginiuose – 29 Eur ; papildomas kv. m. – 2,90 Eur.

13. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas ne renginiuose kitokiam nei vienos dienos ar vieno mėnesio laikotarpiui išduodami sumuojant pageidaujamo laikotarpio mėnesių ir dienų įkainius. Leidimai ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui neišduodami.

 

 

IVRINKLIAVA  UŽ  KOMERCINIUS  RENGINIUS

 

14. Leidimą organizuoti komercinius renginius, išskyrus paslaugų teikimą pramoginiais įrenginiais, savivaldybei priklausančiose  ar  valdytojo  teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais tvarką nustato Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Jonavos rajone išdavimo tvarkos aprašas.

15.  Vietinės rinkliavos dydis už vieną parą nustatomas:

15.1. miesto centre  -  115,85 Eur;

15.2. kitose miesto dalyse ir kaimo teritorijoje – 14,48 Eur.

 

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2017-12-28

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

V. RINKLIAVŲ  RINKIMAS,  APSKAITA  IR  KONTROLĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

16. Vietinės rinkliavos mokėtojas pateikia atitinkamai savivaldybės administracijos seniūnijai prašymą, kuriame nurodo: juridiniai asmenys – įmonės pavadinimą, kodą, adresą, telefoną, fiziniai asmenys – pavardę ir vardą, gyvenamąją vietą, telefoną).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

17. Leidimai išduodami ir registracija vykdoma sumokėjus vietinę rinkliavą mokamuoju pavedimu banke, kitoje kredito įstaigoje ar pašto skyriuose į Jonavos r. savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

18. Leidimus išduodančios savivaldybės administracijos seniūnijos tvarko rinkliavų apskaitą savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

19. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis gali būti grąžinama šiais atvejais:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

19.1. kai  sumokėta  daugiau  negu  nustatyta;

19.2. jei  leidimu  nepasinaudota  dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo  rinkliavos  mokėtojo.

20. Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo dienos, suderinus prašymą su savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

21. Rinkliavų rinkimą kontroliuoja savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1TS-15, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03438

 

VI. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

22. Asmenys,  pažeidę  vietinių rinkliavų nuostatus,  atsako Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

23. Jonavos  rajono  savivaldybės  taryba  atskiru sprendimu  gali  vietinės  rinkliavos  dydį  kartą  per  metus  indeksuoti,  taikydama  metinį  vartojimo  kainų  indeksą,  jeigu  jis  didesnis  negu  1,1.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

 

___________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jonavos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1TS-15, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03438

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-0292 patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų dalinio pakeitimo

 

2.

Jonavos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1TS-280, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21280

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-0292 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo