Suvestinė redakcija nuo 2022-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15236

 

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ministerijos DIREKTORIUS

 

 

ISAKYMAS

DĖL NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. V1-86

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalies 1-2 punktais ir Nemokumo administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“, 6 punktu:

1.Tvirtinu Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisykles (pridedama);

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V1-341 „Dėl Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V1-399 „Dėl Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Direktorius                                                                                                                     Audrius Linartashttp://192.168.1.7/Images/s.gif

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86

 

 

 

NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) planuojamų tikrinti nemokumo administratorių (toliau – administratoriai) veiklos patikrinimų plano (toliau – Patikrinimų planas) sudarymo kriterijus, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką bei trukmę, tikrintojų bei tikrinamų administratorių teises ir pareigas, patikrinimų rezultatų įforminimą.

2.       AVNT veikla, susijusi su administratorių veiklos patikrinimais, planuojama ir atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – JANĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), Nemokumo administratorių veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-30 (toliau – Priežiūros taisyklės). Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos VAĮ, JANĮ ir FABĮ.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMŲ ATLIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

3.       AVNT tikrina administratorių veiklą organizuodama:

3.1.    planinius patikrinimus, kurie numatyti AVNT vadovo patvirtintame atitinkamų kalendorinių metų Patikrinimų plane;

3.2.    neplaninius patikrinimus, kurie gali būti atliekami AVNT vadovo sprendimu esant Taisyklėse nustatytiems pagrindams.

4.       Planinius ir neplaninius administratorių veiklos patikrinimus (toliau kartu – patikrinimai), prašymų (skundų) vertinimus atlieka tikrintojas (-ai) – AVNT valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį (-is) (toliau – tikrintojas (-jai)). Jeigu patikrinimui atlikti paskiriamas daugiau nei vienas tikrintojas, vienas iš paskirtųjų turi būti nurodytas patikrinimo vadovu.

5.       Patikrinimai atliekami vienu ar abiem toliau nurodytais būdais:

5.1.    nevykstant į vietą – vertinant gautą patikrinimui atlikti reikalingą informaciją, ją pagrindžiančius dokumentus ir paaiškinimus (įskaitant, bet neapsiribojant, administratoriui atsakyti pateikiamus AVNT vadovo patvirtintus nustatytos formos klausimynus, papildomus prašymus žodžiu ar raštu dėl informacijos, dokumentų ar paaiškinimų pateikimo) (toliau – paaiškinimai) elektroninėmis, kitomis informacijos perdavimo priemonėmis ar tiesiogiai AVNT buveinėje;

5.2.    vykstant į vietą – atliekant patikrinimą administratoriaus, administruojamo asmens buveinėje (gyvenamosiose patalpose), su patikrinimu susijusių objektų buvimo vietoje (toliau – tikrinimo vieta) (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentų pildymą, papildomų duomenų ir dokumentų rinkimą tikrinimo vietoje) šių Taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje numatyta tvarka.

6. Atliekant patikrinimą Taisyklių 5.1 papunktyje nustatytu būdu, AVNT rašte dėl paaiškinimų pateikimo, įvertinus patikrinimo apimtį, sudėtingumą, kitas reikšmingas aplinkybes, administratoriui nustatomas ne trumpesnis kaip 7 dienų terminas, skaičiuojamas nuo patikrinimo pradžios, pateikti paaiškinimus. Esant poreikiui ir atsižvelgiant į objektyvias atsakymo pateikimo galimybes, papildomiems paaiškinimams gauti gali būti nustatytas trumpesnis atsakymo pateikimo terminas, bet ne trumpesnis nei 2 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

7.       Jei atliekant patikrinimą Taisyklių 5.1 papunktyje nustatytu būdu gaunamas administratoriaus rašytinis motyvuotas prašymas pratęsti atsakymo pateikimo terminą, tikrintojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu, gali papildomai pratęsti atsakymo pateikimo terminą iki 14 dienų. Prašymą pateikęs administratorius paprastai apie atsakymo pateikimo termino pratęsimą informuojamas  elektroninėmis priemonėmis nesiunčiant oficialaus rašto.

8.       Apie šiose Taisyklėse nurodytus AVNT sprendimus administratorius ir kiti suinteresuoti asmenys informuojami raštu popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, jei šiose Taisyklėse nenustatytas kitoks terminas. Informacija kitiems suinteresuotiems asmenims pateikiama, jei AVNT pateiktame kreipimesi nurodytas asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresas arba kiti duomenys ryšiui palaikyti, kreipimasis pasirašytas ar yra galimybė kitaip identifikuoti jį pateikusį asmenį, patikrinti kreipimosi autentiškumą.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PLANINIS ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS PATIKRINIMAS

 

9.       Planinio administratoriaus veiklos patikrinimo (toliau – planinis patikrinimas) tikslas – surinkti ir įvertinti informaciją apie administratoriaus veiklą administruojant juridinių asmenų nemokumo ir (ar) fizinių asmenų bankroto procesus (toliau – nemokumo procesas, procesai) bei suteikti jam metodinę pagalbą.

10.     Planinio patikrinimo rūšys:

10.1.  visapusiškas planinis patikrinimas – administratoriaus veiklos administruojant nemokumo procesą (procesus) patikrinimas, kuris apima visų administratoriaus pareigų, numatytų atitinkamame  AVNT vadovo patvirtintame nustatytos formos klausimyne, vykdymą;

10.2.  tikslinis planinis patikrinimas – administratoriaus veiklos administruojant nemokumo procesą (procesus) patikrinimas, kuris apima dalies administratoriaus pareigų, numatytų atitinkamame AVNT vadovo patvirtintame nustatytos formos klausimyne, vykdymą.

11.     Planinis patikrinimas atliekamas pagal AVNT vadovo įsakymu patvirtintą metinį Patikrinimų planą.

12.     Patikrinimų planas sudaromas pagal vieną ar kelis kriterijus:

12.1.       administratoriaus administruojamo nemokumo proceso kreditorių reikalavimų suma;

12.2.       administratoriaus, administruojančio nemokumo procesą (procesus), veikla netikrinta 6 metus;

12.3.       administratoriaus veikloje nustatyta galimų teisės aktų pažeidimo požymių;

12.4.       administratoriaus administruojamų nemokumo procesų skaičius;

12.5.       administratoriaus administruojamų nemokumo procesų trukmė;

12.6.       administratoriaus administruotų nemokumo procesų kreditorių reikalavimų tenkinimo apimtis procentine išraiška;

12.7.       praėjusiais arba einamaisiais metais administratoriaus veikloje buvo nustatyta teisės aktų pažeidimų,  kurie pagal Taisyklių 36 punktą nelaikytini mažareikšmiais;

12.8.       kitos aplinkybės, dėl kurių galimas teisės aktų pažeidimų rizikos padidėjimas.

13.     Ateinančių metų Patikrinimų plano projektas pateikiamas AVNT vadovui tvirtinti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Patikrinimų plano projektą parengia ir teikia tvirtinti AVNT vadovui AVNT skyrius, kurio funkcijose nėra numatytas planinių patikrinimų atlikimas,  prie Patikrinimų plano projekto teikiamoje medžiagoje, nurodydamas:

13.1.      motyvuotą siūlymą dėl patikrinimo metu planuojamų tikrinti nemokumo procesų ir patikrinimo rūšių procentinės dalies Patikrinimų plane;

13.2.    kriterijus ir jų reikšmes, pagal kuriuos buvo atrinkti administratoriai, kurių veiklą planuojama tikrinti;

13.3.    kriterijų eilės tvarką, jei Patikrinimų planas sudaromas pagal kelis kriterijus;

13.4.    Taisyklių 12.8 papunktyje nurodyto kriterijaus turinį, jei taikomas šis kriterijus;

13.5.    planinių patikrinimų metu tikrintiną nemokumo procesų skaičių;

13.6. kriterijus, pagal kuriuos turėtų būti atrenkamas (-i) administratoriaus administruojamas (-i) nemokumo procesas (-ai) tiksliniam planiniam patikrinimui, atsižvelgiant į tikslinio planinio patikrinimo metu tikrinamas administratoriaus pareigas, ir visapusiškam planiniam patikrinimui, jeigu, atsižvelgiant į konkrečių metų visapusiško planinio patikrinimo ypatumus ir (ar) kitas aplinkybes, nustatomas toks poreikis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

13.7.    kitą Planinių patikrinimų planui sudaryti svarbią informaciją.

14.       Planinių patikrinimų plane nurodoma:

14.1.    kai administratorius fizinis asmuo: administratoriaus vardas, pavardė, Nemokumo administratoriaus eilės numeris sąraše (toliau – Sąrašas), įrašymo į Sąrašą data;

14.2.    kai administratorius juridinis asmuo: juridinio asmens pavadinimas, eilės numeris Sąraše, įrašymo į Sąrašą data;

14.3.    planinio patikrinimo pradžios bei pabaigos datos;

14.4.    planinio patikrinimo rūšis;

14.5.    planinio patikrinimo metu tikrinamo nemokumo proceso rūšis (juridinio asmens (bankroto ar restruktūrizavimo) ir (ar) fizinio asmens)

15.       Patvirtintas Patikrinimų planas AVNT interneto svetainėje paskelbiamas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Kartu su Patikrinimų planu paskelbiamas ir aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi tų metų plano sudarymui pasirinkti atrankos kriterijai, jų eilės tvarka ir reikšmės.

16.       Patikrinimų planas AVNT vadovo sprendimu gali būti keičiamas jei nei vienas administratoriaus administruojamas nemokumo procesas neatitinka Taisyklių 18-19 punktuose numatytų kriterijų.

17.       Patikrinimų plano pakeitimai skelbiami AVNT interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo nurodant Patikrinimų plano keitimo teisinį pagrindą ir, jei į šį planą įtraukiamas kitas administratorius, jo atrinkimo pagrindimą.

18. Prieš pradedant visapusišką planinį patikrinimą, likus ne mažiau 15 darbo dienų iki planuojamo patikrinimo pradžios, turi būti atrenkamas administratoriaus administruojamas (-i) nemokumo procesas (-ai) pagal prie Patikrinimų plano teikiamoje medžiagoje nurodytus kriterijus ar, jei šioje medžiagoje jie nėra nurodyti, šiuos kriterijus:

18.1. nemokumo procesas pradėtas per ketverius kalendorinius metus iki visapusiško planinio patikrinimo pradžios ir nėra baigtas (arba buvo baigtas ir nuo jo pabaigos iki visapusiško planinio patikrinimo pradžios yra praėję ne daugiau kaip vieneri metai, jei nėra nebaigtų nemokumo procesų ar pakankamo jų skaičiaus);

18.2. patikrinimui atrenkamo nemokumo proceso metu nebuvo atliekamas visapusiškas planinis administratoriaus veiklos patikrinimas;

18.3. administruojamo nemokumo proceso turtas yra didžiausias iš visų tikrinamo administratoriaus administruojamų nemokumo procesų, o jei turto nėra, pagal didžiausią administruojamų nemokumo procesų kreditorių reikalavimų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

19.     Prieš pradedant tikslinį planinį patikrinimą, likus ne mažiau 15 darbo dienų iki planuojamo patikrinimo pradžios, turi būti atrenkamas administratoriaus administruojamas (-i) nemokumo procesas (-ai) pagal prie Patikrinimų plano teikiamoje medžiagoje nurodytus kriterijus.

20.     AVNT, prieš pradėdama planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo patikrinimo pradžios, privalo informuoti administratorių raštu popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis apie numatomą atlikti patikrinimą, nurodyti jo pagrindą, terminą, rūšį, dalyką, pateikti dokumentų, kuriuos administratorius turi pateikti AVNT, sąrašą (toliau – pranešimas).

21.     Administratorius, gavęs Taisyklių 20 punkte nurodytą pranešimą, nedelsdamas informuoja AVNT apie kitų institucijų jau vykdomus du administratoriaus veiklos planinius patikrinimus ir jų trukmę. Tokiu atveju, kai vienu metu kitų institucijų atliekami du administratoriaus veiklos planiniai patikrinimai, sprendžiama dėl planinio patikrinimo pradžios termino atidėjimo ar bendro patikrinimo atlikimo, jeigu AVNT ir kitų institucijų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir jeigu taip sumažėtų priežiūros našta administratoriui.

22.     Administratoriui, veiklą vykdančiam ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo įrašymo į Sąrašą ir teisės teikti nemokumo administravimo paslaugas įgijimo dienos (toliau – verslo naujokas), planinį patikrinimą atliekantis tikrintojas (-ai) pateikia Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų (toliau – deklaracija), skelbiamą Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (adresu www.eimin.lrv.lt) ir paaiškina, kad AVNT šiuo dokumentu įsipareigoja veiklą pradėjusiam ūkio subjektui netaikyti poveikio priemonių, pirmaisiais metais aktyviai teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas, padėti laikytis nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

23.          Tikrintojas (-ai) verslo naujoko planinio patikrinimo metu privalo:

23.1.       padėti atsakyti į pateikto klausimyno klausimus;

23.2.       padėti suvokti nemokumo administravimo srities teisės aktų reikalavimus;

23.3.       informuoti apie AVNT interneto svetainėje (adresu www.avnt.lt) pateiktą verslo naujokui naudingą informaciją.

24.     Kai planinio patikrinimo metu nustatoma teisės aktų pažeidimų, verslo naujokui suteikiama reikalinga metodinė pagalba, o esant galimybei ištaisyti pažeidimą, nustatomas terminas tam padaryti.

25.       Poveikio priemonės verslo naujokui už planinio patikrinimo metu nustatytus nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus gali būti taikomos tik išskirtiniais atvejais kaip kraštutinė priemonė. Poveikio priemonė tokiu atveju skiriama tik įsitikinus, kad  teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais, ir tik atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, padarytos žalos dydį bei mastą ir nustačius, kad ji yra būtina siekiant užkirsti kelią žalai valstybei, visuomenei ar asmenų interesams atsirasti.

26.     Planinio patikrinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai. Tikrintojo (-ojų) motyvuotu prašymu šis terminas AVNT vadovo sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Į planinio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus, taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo patikrinimo metu kreipėsi AVNT. Planinis patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius nuo planinių patikrinimo pradžios datos.

27.     Išbraukus administratorių iš Sąrašo, planinis patikrinimas AVNT vadovo sprendimu nutraukiamas.

28.     Planiniai patikrinimai atliekami Taisyklių 5.1 papunktyje numatytu būdu, tačiau AVNT vadovui priėmus sprendimą administratoriaus veiklą tikrinti vietoje, planinis patikrinimas atliekamas ir šių Taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje numatyta tvarka.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NEPLANINIS ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS PATIKRINIMAS

 

29Neplaninio administratoriaus veiklos patikrinimo (toliau – neplaninis patikrinimas) tikslas – įvertinti faktus ar aplinkybes, AVNT veiksmus pirmiausiai nukreipiant didžiausios rizikos atvejams šalinti, užkertant kelią naujiems teisės aktų pažeidimams atsirasti, suteikiant administratoriui metodinę pagalbą.

30.       Neplaninis patikrinimas AVNT vadovo sprendimu gali būti atliekamas:

30.1.    AVNT gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti administratoriaus veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą (toliau – prašymas);

30.2.    AVNT gavus asmens pareiškimą ar kitą dokumentą (toliau – skundas) dėl administratoriaus veiklos, turint informacijos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali pažeisti nemokumo procesą reglamentuojančius teisės aktus, išskyrus galimus pažeidimus, susijusius su Nemokumo administratorių etikos kodekso laikymusi ir profesinės kvalifikacijos kėlimu;

30.3.    siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti administratoriaus veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir (ar) įgyvendinti pateikti nurodymai;

30.4.    AVNT vadovui, vadovaujantis Taisyklių 34.1 papunkčiu, priėmus sprendimą neplaninio patikrinimo nepradėti, tačiau administratoriui per AVNT nurodytą terminą neištaisius mažareikšmio (-ių) pažeidimo (-ų) ir (ar) apie tai nepateikus AVNT informacijos.

31.       AVNT, gavusi 30.1 ir 30.2 papunkčiuose nurodytų asmenų prašymą (skundą), jį įvertina ir per 20 darbo dienų nuo jo gavimo priima sprendimą pradėti ar nepradėti neplaninį patikrinimą, taikyti kitas priežiūros priemones ir Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka apie priimtą sprendimą informuoja prašymą (skundą) pateikusį asmenį. AVNT vadovas prašymą (skundą) vertinančio AVNT valstybės tarnautojo (-ojų) ar darbuotojo (-ojų), dirbančio (-ančių) pagal darbo sutartį, motyvuotu prašymu terminą prašymui (skundui) įvertinti gali  pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

32.       AVNT, vertindama prašymą (skundą), turi teisę kreiptis į administratorių dėl paaiškinimų pateikimo. Terminas paaiškinimams pateikti, įvertinus prašyme (skunde) keliamų klausimų apimtį, sudėtingumą, kitas reikšmingas aplinkybes, paprastai negali būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Esant poreikiui ir atsižvelgiant į objektyvias atsakymo pateikimo galimybes, paaiškinimui pateikti gali būti nustatytas trumpesnis atsakymo pateikimo terminas, bet ne trumpesnis nei 2 dienos.

33.       Prašymo (skundo) vertinimas atliekamas atsižvelgiant į galimų pažeidimų reikšmingumo vertinimo kriterijus, rizikos teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybę, galimos žalos dydį ir (arba) mastą.

34.       AVNT vadovas gali priimti sprendimą nepradėti neplaninio patikrinimo:

34.1.       jei pagal prašyme (skunde) nurodytas aplinkybes aišku, kad galimas teisės aktų reikalavimų nesilaikymas ir (arba) netinkamas vykdymas yra mažareikšmis, t. y. vertintinas kaip formalus ir (ar) nereikšmingas pagal visus Taisyklių 36 punkte nurodytus pažeidimų reikšmingumo vertinimo kriterijus;

34.2.       kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas (skundas), dėl kurios kreiptasi į AVNT, ir prašymo (skundo) vertinimo metu nenustatyta administratoriaus veiklos reikšmingų pažeidimų požymių;

34.3.       prašymo (skundo) vertinimo metu administratorius išbraukiamas iš Sąrašo.

35.       AVNT vadovui priėmus sprendimą nepradėti neplaninio patikrinimo Taisyklių 34.1 papunktyje nustatytu pagrindu, mažareikšmį (-ių) pažeidimą (-ų) padaręs administratorius apie šį pažeidimą (-us), jo ištaisymo ir informacijos apie tai pateikimo terminą informuojamas Taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka.

36.       Mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu, remiantis teisingumo ir protingumo principais, gali būti laikomas pažeidimas, kuris atitinka visus kriterijus:

36.1.      pakartotinai per pastaruosius 1 kalendorinius metus nebuvo nustatytas administratoriaus veikloje;

36.2.      truko neilgą laiką, t. y. iki 15 dienų, kai pažeidimas susijęs su nemokumo procesą reglamentuojančio teisės akto nustatyto termino laikymusi;

36.3.      neturėjo reikšmingos įtakos nemokumo procesui administruoti;

36.4.      neturėjo reikšmingos įtakos asmens (asmenų) teisėms ir teisėtiems interesams.

37.       Prašyme (skunde) nurodyti faktai ir (ar) aplinkybės nenagrinėjami, jeigu:

37.1.    teismas ar AVNT jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir prašymą (skundą) pateikęs asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;

37.2.    nuo prašyme (skunde) nurodytų pažeidimų paaiškėjimo ar turėjimo paaiškėti asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

38.       Neplaninis patikrinimas pradedamas AVNT sprendimu, kuris įforminamas raštu ir pateikiamas administratoriui Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka. AVNT rašte nurodomas administratoriaus neplaninio patikrinimo pagrindas, neplaninį patikrinimą atliekantis tikrintojas (-ai), šio sprendimo apskundimo tvarka, terminas paaiškinimams pateikti.

39.       Kai neplaninis patikrinimas atliekamas pagal prašymą (skundą), paprastai administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek prašoma. Jeigu šio patikrinimo metu paaiškėja su nagrinėjamomis aplinkybėmis susijusių kitų pažeidimų, tikrinama administratoriaus veikla, susijusi su paaiškėjusiais pažeidimais.

40.       Neplaninio patikrinimo trukmė – ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai. Tikrintojo (-ų) motyvuotu prašymu šis terminas AVNT vadovo sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Į neplaninio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas terminas, suteiktas administratoriaus paaiškinimams pateikti, taip pat laikotarpis, per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus, taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo patikrinimo metu kreipėsi AVNT.

41.       Neplaninio patikrinimo metu gavus naujos informacijos dėl galimai netinkamos administratoriaus veiklos arba asmeniui papildžius prašymą (skundą) naujomis aplinkybėmis, AVNT gali priimti sprendimą šią informaciją ir (ar) aplinkybes nagrinėti jau atliekamo neplaninio patikrinimo metu. Nauja informacija ir (ar) aplinkybės įvertinamos, apie AVNT priimtą sprendimą asmuo informuojamas Taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka. AVNT sprendimas naują informaciją ir (ar) aplinkybes nagrinėti atliekamo patikrinimo metu įforminamas Taisyklių 38 punkte numatytu raštu.

42.       Taisyklių 41 punkte nurodytu atveju neplaninio patikrinimo terminas skaičiuojamas nuo sprendimo nagrinėti naują informaciją ir (ar) aplinkybes jau atliekamo neplaninio patikrinimo metu priėmimo dienos ir negali trukti ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pirminio sprendimo dėl neplaninio patikrinimo pradėjimo priėmimo dienos.

43.       Jeigu pradėjus neplaninį patikrinimą paaiškėja, kad prašymą (skundą) tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti teismas ir teismo motyvai ir argumentai gali turėti įtakos neplaninio patikrinimo išvadoms dėl administratoriaus veiklos, neplaninis patikrinimas gali būti sustabdomas kol teismas išnagrinės klausimą ir apie tai Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka pranešama administratoriui ir prašymą (skundą) pateikusiam asmeniui. Sustabdymo laikotarpis neįtraukiamas į neplaninio patikrinimo terminą.

44.       Neplaninis patikrinimas AVNT vadovo sprendimu nutraukiamas, kai patikrinimo metu administratorius buvo išbrauktas iš Sąrašo.

45.       Neplaninis patikrinimas AVNT vadovo sprendimu gali būti nutrauktas:

45.1.    kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas (skundas)), dėl kurios patikrinimas buvo pradėtas, ir pradėto patikrinimo metu nenustatyta administratoriaus veiklos pažeidimų požymių;

45.2.    kai patikrinimo metu nustatomas (-i) tik mažareikšmis (-ių) pažeidimas (-ų);

45.3. kai patikrinimo metu nustatoma tik pažeidimų požymių, susijusių su Nemokumo administratorių etikos kodekso laikymusi ir (ar) profesinės kvalifikacijos kėlimu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

46Neplaninis patikrinimas nutraukiamas AVNT sprendimu, kuris įforminamas raštu ir pateikiamas administratoriui ir prašymą (skundą) pateikusiam asmeniui Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.  AVNT rašte nurodomas administratoriaus neplaninio patikrinimo nutraukimo pagrindas, apskundimo tvarka.

47Taisyklių 34.1, 45.2 papunkčiuose nustatytais atvejais nepradėjus (nutraukus) neplaninio patikrinimo, administratorius ir prašymą (skundą) pateikęs asmuo informuojami Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka, ir tuo atveju, kai nustatytą (-us) mažareikšmį (-ius) pažeidimą (-us) galima ištaisyti, nurodomas šio (šių) pažeidimo (-ų) ištaisymo ir informacijos apie tai pateikimo AVNT terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis kaip 30 dienų. Nurodytas terminas tokiam pačiam laikui gali būti pratęsiamas gavus motyvuotą administratoriaus prašymą, kuriame išdėstytos objektyvios priežastys, dėl kurių per šį terminą mažareikšmio (-ių) pažeidimo (-ų) negalima ištaisyti. Jei administratorius per AVNT nurodytą terminą neištaiso mažareikšmio (-ių) pažeidimo (-ų) ir (ar) apie tai nepateikia informacijos, nutrauktas neplaninis patikrinimas gali būti atnaujintas. Atnaujinus nutrauktą neplaninį patikrinimą mutatis mutandis taikomos Taisyklių II skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos. 

48Kol neplaninis patikrinimas nėra baigtas, informacija apie atliekamą patikrinimą teikiama tik administratoriui. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NUSIŠALINIMAS

 

49.     Tikrintoju negali būti asmuo, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y., jeigu jis yra:

49.1.       susijęs artimos giminystės, svainystės arba partnerystės ryšiais su tikrinamu administratoriumi, jo dalyviu, valdymo organo nariu, vadovu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu), darbuotoju, atsakingu už nemokumo proceso administravimą, asmeniu, tvarkančiu administruojamo proceso apskaitą ir (arba) rengiančiu finansines ataskaitas;

49.2.       buvęs tikrinamo administratoriaus darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo praėję mažiau kaip 1 metai;

49.3.       veikiamas kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

50.     Jeigu paskyrus tikrintoją paaiškėja šių Taisyklių 49 punkte nurodytos aplinkybės, tikrintojas privalo apie jas nedelsdamas raštu informuoti AVNT vadovą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesniame patikrinime.  

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TIKRINIMO VIETOJE TVARKA

 

51.     Apie AVNT vadovo sprendimą atlikti patikrinimą Taisyklių 5.2 papunktyje nustatytu būdu, administratorius, išskyrus Taisyklių 52 punkte numatytą atvejį, informuojamas Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki numatomo patikrinimo. Rašte nurodoma diena ir laikas, kada administratorius turi būti tikrinimo vietoje, atvyksiantis (-ys) AVNT tikrintojas (-ai), kitas (-i) AVNT valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį (toliau – AVNT atstovai), kita svarbi informacija.

52.     Esant pagrįstai rizikai (AVNT turint informacijos, duomenų, faktų), dėl kurios tikrinimas vietoje  taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų, AVNT vadovas gali priimti sprendimą nepranešti administratoriui apie pradedamą neplaninį patikrinimą ir (arba) sprendimą administratoriaus veiklą tikrinti Taisyklių 5.2 papunktyje nustatytu būdu kaip numatyta Taisyklių 51 punkte.

53.     Taisyklių 52 punkte numatytu atveju, įeiti į tikrinamo fizinio administratoriaus ir (arba) administruojamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas (tarp jų ir nuomojamas ar kitaip naudojamas), kuriose yra dokumentai, objektai, susiję su patikrinimu, galima tik pateikus teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas.

54.     Atvykę į tikrinimo vietą, AVNT atstovai, kurių turi būti ne mažiau kaip du, prisistato administratoriui ar jo atstovui pateikdami tapatybę patvirtinančius asmens dokumentus, pateikia AVNT vadovo sprendimo tikrinti administratoriaus veiklą vietoje kopiją, Taisyklių 53 punkte numatytu atveju teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas, pasirašytinai supažindina administratorių (jo atstovą) su sprendimu. Jeigu administratorius ar jo atstovas sprendimo kopijoje pasirašyti atsisako, tai pažymima sprendimo kopijoje.  Tikrinama dalyvaujant administratoriui ir (arba) jo atstovui, išskyrus atvejus, kai tikrinama su patikrinimu susijusių objektų buvimo vietoje ir toks dalyvavimas nėra būtinas.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

EKSPERTAI (SPECIALISTAI)

 

55.     Nustačius, kad norint tinkamai atlikti patikrinimą būtina turėti specialių atitinkamos srities žinių, AVNT vadovui pasiūloma kviesti nepriklausomą ekspertą (specialistą) ir suformuluoti klausimus (problemas), į kuriuos jis turės pateikti atsakymus ar išvadą. AVNT vadovas, įvertinęs pateiktus motyvus ir nusprendęs, kad eksperto (specialisto) dalyvavimas būtinas patikrinimui atlikti, inicijuoja eksperto (specialisto) kvietimą.

56.     Tikrinimo metu pateiktos eksperto (specialisto) išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

57.     Ekspertai (specialistai) privalo saugoti AVNT, administratorių, nemokumo procesų, valstybės, tarnybos, profesines, komercines (gamybines), banko ir kitas įstatymų saugomas paslaptis ir įstatymų saugomus asmens duomenis, kuriuos sužinojo patikrinimo metu, juos naudoti tik pagal AVNT pavedimus, o kai ši informacija, asmens duomenys tampa nebereikalingi, juos sunaikinti.

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

TIKRINTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

58.     Tikrintojas (-ai) turi teisę:

58.1.  gauti iš administratorių, nemokumo procese dalyvaujančių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją patikrinimui atlikti;

58.2.  atliekant patikrinimus naudoti technines priemones (pvz., fotografavimo, vaizdo ir garso įrašymo, kompiuterinę techninę ir programinę įrangą);

58.3.       gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš juridinių ir fizinių asmenų ir reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimų į AVNT buveinę;

58.4.       kitas teisės aktuose numatytas teises.

59.     Tikrintojas (-ai), atliekantis (-ys) patikrinimus, privalo:

59.1.       savo veikloje vadovautis VAĮ, JANĮ, FABĮ ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais;

59.2.       atsižvelgti į AVNT viešai pateiktą informaciją nemokumo procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

59.3.       surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti patikrinimui atlikti reikalingą informaciją;

59.4.       būti objektyvus (-ūs) ir sąžiningas (-i), iš anksto viešai nevertinti atliekamo patikrinimo rezultatų;

59.5.       saugoti administratorių, administruojamų asmenų, valstybės, tarnybos, profesines, komercines (gamybines), banko ir kitas įstatymų saugomas paslaptis, ir įstatymų saugomus asmens duomenis, kuriuos sužinojo patikrinimo metu.

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

TIKRINAMŲ ADMINISTRATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

60.          Tikrinamas administratorius privalo:

60.1.       sudaryti galimybes atlikti patikrinimus;

60.2.       vykdyti Tikrintojo (-ų) teisėtus reikalavimus ir netrukdyti jam (jiems) įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių;

60.3.       atsakyti į pateiktus klausimus Tikrintojo prašoma forma (žodžiu, raštu);

60.4.       pateikti dokumentų kopijas, nuorašus, kitą reikalingą informaciją, leisti susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, kurių reikia patikrinimui atlikti, objektais, susijusiais su patikrinimu, išskyrus įstatymų ar kitų teisės aktų numatytus apribojimus.

61.     Tikrinamas administratorius turi teisę:

61.1.    gauti informaciją apie patikrinimo arba skundo (prašymo) nagrinėjimo dalyką ir pagrindą;

61.2.       savo iniciatyva patikrinimo metu pateikti papildomus paaiškinimus, susijusius su patikrinimo atlikimu arba skundo (prašymo) nagrinėjimu;

61.3.       įstatymų nustatyta tvarka apskųsti AVNT veiksmus ar neveikimą;

61.4.       susipažinti su patikrinimo atlikimo ir prašymo (skundo) nagrinėjimo medžiaga, išskyrus valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančią informaciją;

61.5.       siūlyti atlikti patikrinimą Taisyklių 5.2 papunktyje nustatytu būdu.

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

62.     Tikrintojas (-ai), atlikęs (-ę) patikrinimą, parengia išvados projektą dėl patikrinimo rezultatų (toliau – išvados projektas), kuriame nurodoma:

62.1.    įžanginėje dalyje: išvados projekto surašymo data; informacija apie administratorių (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),  eilės numeris Sąraše, įrašymo į Sąrašą data); patikrinimo rūšis; pagrindas, kuriuo remiantis pradėtas patikrinimas;

62.2.    aprašomojoje dalyje: chronologine tvarka patikrinimo eiga, tikrinamo nemokumo proceso pagrindiniai etapai;

62.3.    motyvuojamojoje dalyje: faktinės aplinkybės; teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktas patikrinimas, teisiniai argumentai; nustatyti pažeidimai arba kad pažeidimų nustatyta nebuvo; nustatytų pažeidimų reikšmingumas, trukmė; administratoriaus atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės; metodinė pagalba administratoriui.

63.     Išvados projektas pateikiamas tvirtinti AVNT vadovui.

64. Išvados projektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po AVNT vadovo išvados projekto patvirtinimo išsiunčiamas administratoriui registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis ar kitu su administratoriumi sutartu būdu. Jei išvados projektas administratoriui yra siunčiamas elektroninio pašto adresu, skelbiamu AVNT svetainėje, išvados projekto įteikimo diena yra laikoma išvados projekto išsiuntimo diena. Jei išvados projektas administratoriui yra siunčiamas registruotu laišku buveinės ar gyvenamosios vietos adresu, skelbiamu AVNT svetainėje, išvados projekto įteikimo diena yra laikoma trečia darbo diena skaičiuojant nuo projekto išsiuntimo dienos, jei per tą laiką nepaaiškėja kita registruoto laiško įteikimo diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

65. Administratorius turi teisę per 5 darbo dienas nuo išvados projekto įteikimo dienos AVNT raštu arba elektroninėmis priemonėmis pareikšti savo nuomonę dėl išvados projekto ir (ar) pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus (toliau – nuomonė). Administratoriaus motyvuotu prašymu terminas nuomonei pateikti gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

 

66.     Įvertinęs (-ę) administratoriaus pareikštą nuomonę ar pasibaigus Taisyklių 67.2 punkte nustatytam terminui administratoriui pareikšti nuomonę, tikrintojas (-ai) per 5 darbo dienas parengia išvadą dėl patikrinimo rezultatų su siūlymu skirti (neskirti) JANĮ 136 straipsnio 2 dalyje nustatytą (-us) nurodymą (-us) ir (arba) JANĮ 136 straipsnio 3 dalyje nustatytą (-as) poveikio priemonę (-es) administratoriui, o kai administratorius juridinis asmuo, – ir (arba) jo vadovui, ir (arba) darbuotojui, atsakingam už tikrinto proceso administravimą, ir pateikia AVNT vadovui.

67.     Patikrinimas laikomas baigtu:

67.1.    nuomonės pateikimo AVNT dieną, kai administratorius per Taisyklių 65 punkte nustatytą terminą pareiškia nuomonę;

67.2.    kitą darbo dieną, pasibaigus Taisyklių 65 punkte nustatytam terminui, kai administratorius per šį terminą nuomonės nepareiškė.

68.     Nurodymai ir (arba) poveikio priemonės skiriamos Priežiūros taisyklių  II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paskirti nurodymai ir (arba) poveikio priemonės per 3 darbo dienas nuo jų skyrimo turi būti suvesti į Audito, vertinimo ir nemokumo informacinę sistemą (AVNIS).

69.     Apie AVNT vadovo priimtą sprendimą dėl patikrinimo rezultato administratorius ir kiti suinteresuoti asmenys informuojami Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

70.     Administratoriui skirto JANĮ 136 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto nurodymo vykdymo kontrolę atlieka Tikrintojas.

71.     Informaciją apie nurodymų įvykdymą administratorius pateikia raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodymo įvykdymo, jei nurodymas įvykdytas anksčiau už nustatytą terminą, arba nuo nustatyto nurodymo įvykdymo termino pabaigos pateikdamas įvykdymą pagrindžiančius dokumentus AVNT.

72.     Tikrintojas, gavęs Taisyklių 71 punkte nurodytą informaciją, per 20 darbo dienų nuo informacijos AVNT gavimo dienos ją įvertina ir pateikia AVNT vadovui vertinimą dėl nurodymo įvykdymo (neįvykdymo). AVNT vadovas informaciją vertinančio tikrintojo (-ų) motyvuotu prašymu terminą informacijai įvertinti gali  pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie AVNT vadovo sprendimą dėl tinkamo nurodymo įvykdymo  administratorius informuojamas AVNT raštu Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73.     AVNT sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-4, 2022-01-25, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01366

Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V1-86 „Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo