Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17644

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BIRŽŲ MIESTO PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2020 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 1V-767

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. Biržų miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2017 m. spalio 19 d. Biržų miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, 2018 m. gegužės 7 d. Biržų miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo 2018 m. sausio 23 d. Nr. 3 patikslinimą, 2018 m. gegužės 7 d. Biržų miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4, 2018 m. rugpjūčio 30 d. Biržų miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-365, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-23, i. k. 2018-08217

Nr. 1V-627, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14276

Nr. 1V-713, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15727

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016–2020 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1V-767

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1V-635 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BIRŽŲ MIESTO PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2020 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Viešoji įstaiga Biržų ligoninė

Socialinių paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimas ir plėtra VšĮ Biržų ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje

25 000,00

19 412,14

1 712,84

0,00

2 500,00

0,00

1 375,02

2017-12-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Tavo – mano pasaulis“ (kūrybinė erdvė bibliotekoje)

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

1 000,00

0,00

550,01

2017-12-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Biržų pagyvenusių žmonių asociacija

EL. PASLAUGOS SENJORAMS

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,01

2017-12-31

Netaikoma

 

4.

Biržų turizmo informacijos centras

Pažintis su Biržų kraštu

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

1 000,00

0,00

550,01

2017-12-31

Netaikoma

 

5.

Biržų jaunimo klubas „Regilda“

Laiko vaikai

12 500,00

9 706,07

856,42

0,00

0,00

0,00

1 937,51

2018-07-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,01

2018-11-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“

Socialinės įtraukties didinimas teikiant paslaugas Biržų gyventojams

25 000,00

19412,14

1712,84

0,00

0,00

0,00

3875,02

2018-07-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“

Geriausi mūsų gyvenimo metai

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,01

2019-01-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

UAB „Biržų duona“

Praktinių įgūdžių suteikimas ekonomiškai neaktyviems Biržų miesto gyventojams

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,01

2018-11-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

10.

Biržų jaunimo klubas „Žalias!“

Verslumo mokykla – Biržų miesto gyventojų verslumo skatinimas

16 700,00

12 967,30

1 144,18

0,00

0,00

0,00

2 588,52

2019-09-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

11.

Biržų jaunimo klubas „Žalias!“

Rinkis Biržus

10 000,00

7 764,85

685,14

0,00

0,00

0,00

1 550,01

2018-11-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

12.

Asociacija „Biržų turizmo klasteris“

Biržų miesto jaunų turizmo verslų stiprinimas

50 000,00

38 824,28

3 425,67

0,00

2 500,00

0,00

5 250,05

2018-11-02

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

13.

Motoklubas „AQUILA“

Biržų tinklas

30 000,00

23 294,56

2 055,41

0,00

0,00

0,00

4 650,03

2018-12-10

Netaikoma

 

14.

Viešoji įstaiga Šeimos centras „Kartu saldu“

Verslo inovacijų inkubatorius

12 500,00

9 706,07

856,42

0,00

0,00

0,00

1 937,51

2018-11-30

Netaikoma

 

15.

Viešoji įstaiga Šeimos centras „Kartu saldu“

Padrąsinimo dovana

25 000,00

19 412,14

1 712,84

0,00

0,00

0,00

3875,02

2018-11-30

Netaikoma

 

IŠ VISO:

266 700,00

207 088,65

18 272,60

0,00

7 000,00

0,00

34 338,75

 

________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-365, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-23, i. k. 2018-08217

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-627, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14276

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016–2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-703, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15172

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-713, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15727

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-118, 2019-02-04, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01633

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-635, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11613

Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo