Suvestinė redakcija nuo 2021-12-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03789

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktą ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2021 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 3.9 papunktį, 3.9 papunktį Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirstyti 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal programas (pagal 1 priedą).

2. Patvirtinti 2021 metų maksimalias Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos, skirtos informuoti apie veiksmų programą ir veiksmų programai vertinti, skiriamas sumas (pagal 2 priedą).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 569
1 priedas

 

2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

 

Progra

mos

kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos

Asignavimai, tūkst. eurų

 

 

iš viso

iš jų

 

 

išlaidoms

turtui įsigyti

 

 

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

7 015

6 751

4 660

264

 

 

Iš viso:

7 015

6 751

4 660

264

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

 

 

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

35 212

34 653

27 511

559

 

 

Iš viso:

35 212

34 653

27 511

559

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

 

 

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

3 234

3 204

1 541

30

 

 

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

 

 

Iš viso:

8 736

8 706

1 541

30

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

 

 

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

1 296

1 271

1 054

25

 

 

Iš viso:

1 296

1 271

1 054

25

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

 

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

9 693

9 565

8 282

128

 

 

Iš viso:

9 693

9 565

8 282

128

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

443

443

377

 

 

01 06

Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa

127

127

 

 

02 10

Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida

370

370

 

 

Iš viso:

940

940

377

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

2 576

2 446

1 890

130

 

 

Iš viso:

2 576

2 446

1 890

130

 

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

 

 

01 01

Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas

241

224

173

17

 

 

Iš viso:

241

224

173

17

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

 

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa

1 928

1 928

1 026

 

 

Iš viso:

1 928

1 928

1 026

 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

 

01 01

Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas

462

462

394

 

 

Iš viso:

462

462

394

 

 

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

 

 

01 03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

2 879

2 879

 

 

01 05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

50 915

44 255

15 900

6 660

 

 

Iš viso:

53 794

47 134

15 900

6 660

 

 

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

01 01

Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė

2 736

2 736

107

 

 

Iš viso:

2 736

2 736

107

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

 

 

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

900

876

700

24

 

 

Iš viso:

900

876

700

24

 

 

Nacionalinė sveikatos taryba

 

 

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimas

64

64

62

 

 

Iš viso:

64

64

62

 

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

 

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

628

628

531

 

 

Iš viso:

628

628

531

 

 

Nacionalinė šeimos taryba

 

 

01 01

Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas

112

112

70

 

 

Iš viso:

112

112

70

 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

 

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

570

570

422

 

 

Iš viso:

570

570

422

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

 

 

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

330

330

277

 

 

Iš viso:

330

330

277

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

 

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

14 787

14 587

7 568

200

 

 

Iš viso:

14 787

14 587

7 568

200

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

 

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra

7 200

7 000

5 200

200

 

 

Iš viso:

7 200

7 000

5 200

200

 

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

 

 

01 01

Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra

1 948

1 928

1 717

20

 

 

Iš viso:

1 948

1 928

1 717

20

 

 

Etninės kultūros globos taryba

 

 

01 01

Etninės kultūros valstybinė globa

267

267

229

 

 

Iš viso:

267

267

229

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

 

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

3 033

2 830

2 398

203

 

 

Iš viso:

3 033

2 830

2 398

203

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

 

 

01 01

Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu

36 276

32 070

26 238

4 206

 

 

Iš viso:

36 276

32 070

26 238

4 206

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

 

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

13 105

11 544

9 316

1 561

 

 

Iš viso:

13 105

11 544

9 316

1 561

 

 

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

 

 

01 02

Saugomų asmenų apsauga

23 455

19 958

15 844

3 497

 

 

Iš viso:

23 455

19 958

15 844

3 497

 

 

II. MINISTERIJOS

 

 

Aplinkos ministerija

 

 

01 30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

29 135

29 105

14 350

30

 

 

01 31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

180 388

179 778

4 221

610

 

 

01 32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

31 216

31 159

7 324

57

 

 

02 33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

25 871

23 362

7 208

2 509

 

 

02 39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

18 000

16 281

3 781

1 719

 

 

02 41

Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

761

705

92

56

 

 

03 37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

62 215

62 209

5 637

6

 

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

9 462

9 293

7 248

169

 

 

Iš viso:

357 048

351 892

49 861

5 156

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

 

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

811 441

811 198

24 090

243

 

 

Iš viso:

811 441

811 198

24 090

243

 

 

Energetikos ministerija

 

 

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

334 435

334 225

3 822

210

 

 

72 10

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa

67 725

67 725

0

0

 

 

Iš viso:

402 160

401 950

3 822

210

 

 

Finansų ministerija

 

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

1 355 786

1 316 059

127 390  

39 727

 

 

01 04

Skolos valstybės vardu valdymas

350 797

350 797

 

 

 

01 06

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms

632 259

630 509

 

1 750

 

 

Iš viso

2 338 842

2 297 365

127 390

41 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

01 01

Sausumos pajėgos

379 295

213 966

135 830

165 329

 

01 02

Karinės oro pajėgos

129 851

72 827

28 565

57 024

 

01 03

Karinės jūrų pajėgos

27 726

23 251

13 786

4 475

 

01 04

Logistika

226 225

139 766

45 435

86 459

 

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

71 664

 

57 490

 

27 868

 

14 174

 

 

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

36 678

31 739

14 972

4 939

 

02 01

Centralizuotos tarnybos

83 946

64 372

43 062

19 574

 

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

43 532

 

43 305

 

17 786

 

227

 

 

03 01

Karinės operacijos

49 629

47 745

28 376

1 884

 

 

Iš viso

1 048 546

694 461

355 680

354 085

 

Kultūros ministerija

 

 

01 07

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

51 589

51 401

28 299

188

 

 

01 08

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

80 862

78 810

25 921

2 052

 

 

01 09

Kultūros rėmimo fondas

23 908

23 908

0

0

 

 

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

79 737

65 949

4 573

13 788

 

 

 

Iš viso

236 096

220 068

58 793

16 028

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

01 02

Užimtumo didinimas

481 980

481 362

28 587

618

 

 

 

08

Socialinė parama

3 701 485

3 701 436

158

49

 

 

03 03

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

203 518

198 397

69 451

5 121

 

 

 

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

16 606

16 419

11 141

187

 

 

 

 

Iš viso

4 403 589

4 397 614

109 337

5 975

 

 

Susisiekimo ministerija

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

245 942

245 582

10 505

 

360

 

01 09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

662 123

650 354

588

11 769

 

 

01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

37 280

37 280

1 500

 

 

01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

129 507

129 507

 

 

 

01 12

Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

28 952

18 702

51

10 250

 

 

Iš viso

1 103 804

1 081 425

12 644

22 379

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

 

01 10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

145 762

142 058

20 869

3 704

 

01 11

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

3 351

3 351

46

 

 

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

125 393

115 160

3 495

10 233

 

02 22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

17 419

17 328

14 764

91

 

03 18

Nacionalinė vaistų politika

2 864

2 856

2 261

8

 

04 01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

941 524

941 524

 

 

 

 

Iš viso

1 236 313

1 222 277

41 435

14 036

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

11 01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

237 934

232 218

 

5 716

 

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

1 221 036

1 219 880

165 287

1 156

 

12 01

Studijų ir mokslo plėtra

254 223

254 136

2 736

87

 

 

Iš viso

1 713 193

1 706 234

168 023

6 959

 

 

Teisingumo ministerija

 

 

01 04

Teisės sistema

9 804

9 651

4 493

153

 

 

02 01

Paslaugos gyventojams ir verslui

9 604

9 368

4 393

236

 

 

02 07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

10 632

10 553

3 647

79

 

 

03 01

Bausmių sistema

90 342

87 867

65 953

2 475

 

 

Iš viso:

120 382

117 439

78 486

2 943

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

02 01

Užsienio reikalų politikos formavimas

16 090

16 090

 

 

03 01

Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas

76 490

71 794

26 903

4 696

 

 

Iš viso:

92 580

87 884

26 903

4 696

 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

 

01 04

Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

25 418

23 330

20 152

2 088

 

 

01 05

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

141 763

132 708

82 261

9 055

 

 

01 06

Valstybės sienos apsauga

112 497

80 525

64 871

31 972

 

 

01 08

Visuomenės saugumo užtikrinimas

248 472

238 249

193 159

10 223

 

 

01 09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija

10 926

9 885

8 595

1 041

 

 

01 12

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

9 713

8 458

2 782

1 255

 

 

01 15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos

6 555

6 517

5 078

38

 

 

01 17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

25 203

25 141

8 484

62 

 

 

01 51

Sienų valdymo ir vizų priemonės programa

28 880

28 860

25

20

 

 

01 57

Vidaus saugumo fondo programa

46 500

46 480

320

20

 

 

01 59

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa

8 240

8 232

38

8

 

 

02 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

9 993

9 893

4 076

100

 

 

02 07

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas

1 588

1 588

1 380

 

 

02 11

Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas

3 190

2 780

2 177

410

 

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

142 018

142 018

1 748

 

 

03 53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

17 320

17 320

 

 

03 54

Europos kaimynystės priemonės programa

26 215

26 215

160

 

 

Iš viso:

864 491

808 199

395 306

56 292

 

 

Žemės ūkio ministerija

 

 

01 01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

1 028 714

1 024 666

24 955

4 048

 

 

02 01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

13 873

12 747

2 851

1 126

 

 

03 01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

26 837

25 203

15 583

1 634

 

 

04 01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

7 256

6 917

5 076

339

 

 

Iš viso:

1 076 680

1 069 533

48 465

7 147

 

 

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ

INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

 

01 01

Oficialiosios statistikos tvarkymas ir valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymas

14 388

13 638

9 966

750

 

 

Iš viso:

14 388

13 638

9 966

750

 

 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

 

01 01

Visuomenės poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimas ir plėtra

8 437

8 073

6 687

364

 

 

Iš viso:

8 437

8 073

6 687

364

 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas

5 939

5 289

4 281

650

 

 

Iš viso:

5 939

5 289

4 281

650

 

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

 

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas

7 126

6 956

5 530

170

 

 

01 02

Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

235

235

176

 

 

Iš viso:

7 361

7 191

5 706

170

 

 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

 

01 01

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

4 221

3 224

2 611

997

 

 

Iš viso:

4 221

3 224

2 611

997

 

 

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

 

 

01 01

Teatro meno pristatymas žiūrovui

14 601

13 701

10 457

900

 

 

Iš viso:

14 601

13 701

10 457

900

 

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

 

 

01 02

Teatro meno pristatymas

7 489

3 989

3 189

3 500

 

 

Iš viso:

7 489

3 989

3 189

3 500

 

 

Nacionalinis Kauno dramos teatras

 

 

01 01

Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos

3 242

2 972

2 312

270

 

 

Iš viso:

3 242

2 972

2 312

270

 

 

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

 

 

01 03

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

5 978

5 958

4 606

20

 

 

Iš viso:

5 978

5 958

4 606

20

 

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

 

 

01 01

Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas

3 694

3 594

2 529

100

 

 

Iš viso:

3 694

3 594

2 529

100

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

01 02

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

9 739

7 363

5 981

2 376

 

 

01 03

Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas

1 567

1 567

 

 

Iš viso:

11 306

8 930

5 981

2 376

 

 

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

01 01

Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę

1 317

1 317

321

 

 

Iš viso:

1 317

1 317

321

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

 

01 01

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

1 040

1 040

854

 

 

Iš viso:

1 040

1 040

854

 

 

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

 

01 01

Duomenų apsaugos valdymas

1 176

1 166

946

10

 

 

Iš viso:

1 176

1 166

946

10

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

04 02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

31 887

30 947

22 242

940

 

 

Iš viso:

31 887

30 947

22 242

940

 

 

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

 

01 01

Konstitucinio teisingumo vykdymas

2 101

2 081

1 765

20

 

 

Iš viso:

2 101

2 081

1 765

20

 

 

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

 

 

01 01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

30 151

30 151

29 327

 

 

02 02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

1 663

1 663

1 639

 

 

03 03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

5 004

4 945

2 607

59

 

 

Iš viso:

36 818

36 759

33 573

59

 

 

Nacionalinė teismų administracija

 

 

01 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

5 916

5 906

1 971

10

 

 

01 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

2 649

1 499

1 150

 

 

01 03

Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas

380

380

140

 

 

02 01

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

1 880

750

0

1 130

 

 

02 03

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

1 880

750

0

1 130.

 

 

02 04

Tarptautinių projektų įgyvendinimas

1 164

1 164

53

 

 

Iš viso:

13 526

9 699

2 164

3 827

 

 

Teismai

 

 

01 02

Teisingumo vykdymas

80 726

80 678

74 142

48

 

 

Iš viso:

80 726

80 678

74 142

48

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

01 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

3 033

2 998

2 127

35

 

 

01 03

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas

175

175

27

 

 

Iš viso:

3 208

3 173

2 154

35

 

 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 

 

01 01

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas

147

147

95

 

 

Iš viso:

147

147

95

 

 

Lietuvos administracinių ginčų komisija

 

 

01 10

Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

1 928

1 908

1 685

20

 

 

Iš viso:

1 928

1 908

1 685

20

 

 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

01 01

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

648

635

551

13

 

 

Iš viso:

648

635

551

13

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

 

 

01 81

Ryšių valdymas ir kontrolė

8 770

6 281

4 670

2 489

 

 

02 82

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas

150

150

132

 

 

03 83

Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūra

201

193

151

8

 

 

Iš viso:

9 121

6 624

4 953

2 497

 

 

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

 

Vilniaus universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

76 510

76 510

 

 

01 03

Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas

3 095

2 651

444

 

 

01 05

Studentų rėmimas

7 405

7 405

 

 

Iš viso:

87 010

86 566

444

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

2 527

2 527

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

23 958

23 061

897

 

 

Iš viso:

26 485

25 588

897

 

 

Kauno technologijos universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

32 383

32 383

 

 

01 02

Studentų rėmimas

3 146

3 146

 

 

Iš viso:

35 529

35 529

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra

26 465

25 292

1 173

 

 

01 02

Studentų rėmimas

2 108

2 108

 

 

Iš viso:

28 573

27 400

1 173

 

 

Klaipėdos universitetas

 

 

01 02

Studentų rėmimas

600

600

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

6 733

6 733

 

 

Iš viso:

7 333

7 333

 

 

Mykolo Romerio universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

5 780

5 411

 

369

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

784

784

 

 

Iš viso:

6 564

6 195

369

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

27 094

27 094

 

 

01 02

Studentų rėmimas

2 025

2 025

 

 

Iš viso:

29 119

29 119

 

 

Vilniaus dailės akademija

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

446

446

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas

8 589

8 240

349

 

 

Iš viso:

9 035

8 686

349

 

 

Lietuvos sporto universitetas

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

3 376

3 376

 

 

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

454

454

 

 

Iš viso:

3 830

3 830

 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

 

01 02

Studentų rėmimas

 

424

424

 

 

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

 

8 307

8 307

 

 

 

 

 

Iš viso

 

8 731

8 731

 

 

 

 

01 02

Studentų rėmimas

435

435

 

 

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

8 296

8 296

 

 

Iš viso:

8 731

8 731

 

 

Lietuvos energetikos institutas

 

 

01 01

Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas

4 913

4 883

3 970

30

 

 

Iš viso:

4 913

4 883

3 970

30

 

 

Nacionalinis vėžio institutas

 

 

01 10

Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas

1 715

1 715

1 130

 

 

Iš viso:

1 715

1 715

1 130

 

 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

 

01 01

Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai

1 857

1 857

1 545

 

 

Iš viso:

1 857

1 857

1 545

 

 

Lietuvos istorijos institutas

 

 

01 10

Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios

2 936

2 936

2 335

 

 

Iš viso:

2 936

2 936

2 335

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

01 01

Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas

1 933

1 933

1 686

 

 

Iš viso:

1 933

1 933

1 686

 

 

Lietuvių kalbos institutas

 

 

01 01

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida

1 838

1 838

1 544

 

 

Iš viso:

1 838

1 838

1 544

 

 

Lietuvos socialinių mokslų centras

 

 

01 01

Socialiniai mokslų tyrimai

2 280

2 270

1 917

10

 

 

Iš viso:

2 280

2 270

1 917

10

 

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

 

 

01 01

Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

1 538

1 533

1 153

5

 

 

Iš viso:

1 538

1 533

1 153

5

 

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

 

 

01 02

Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

6 152

6 122

4 857

30

 

 

Iš viso:

6 152

6 122

4 857

30

 

 

Gamtos tyrimų centras

 

 

01 01

Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse

5 337

5 287

4 216

50

 

 

Iš viso:

5 337

5 287

4 216

50

 

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

 

 

01 10

Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse

11 584

11 534

8 714

50

 

 

Iš viso:

11 584

11 534

8 714

50

 

 

Lietuvos mokslų akademija

 

 

01 10

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas

1 115

1 110

729

5

 

 

01 11

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas

4 513

2 437

2 100

2 076

 

 

Iš viso:

5 628

3 547

2 829

2 081

 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

22 329

22 329

2 370

 

 

Iš viso:

22 329

22 329

2 370

 

 

Kauno kunigų seminarija

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

112

112

 

 

Iš viso:

112

112

 

 

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

37

37

 

 

Iš viso:

37

37

 

 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

 

 

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

121

121

 

 

Iš viso:

121

121

 

 

Iš viso:

16 615 287

16 036 883

1 875 758

578 404

 

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 210, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07355

Nr. 409, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13058

Nr. 569, 2021-07-21, paskelbta TAR 2021-07-22, i. k. 2021-16343

Nr. 588, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16872

Nr. 747, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19929

Nr. 794, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-07, i. k. 2021-21044

Nr. 972, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24420

Nr. 1038, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25514

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 569
2 priedas

 

 

2021 METŲ MAKSIMALIOS EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 METŲ TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI, INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAI VERTINTI SKIRIAMOS SUMOS

 

Programos kodas arba finansavimo šaltinio kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos / finansavimo šaltinio pavadinimas

Projekto kodas arba techninės paramos, 2021 metais skiriamos techninės paramos gavėjui, paskirtis

Projekto vykdytojo pavadinimas

2021 metų maksimalios techninės paramos sumos, skirtos projektams įgyvendinti, eurais

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

1 351 353,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

238 474,12 

 

Iš viso

1 589 827,45 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

108 062,83 

 

1. 2.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

19 069,91

 

Iš viso

127 132,74 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

81 131,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14 317,29 

 

Iš viso

95 448,62 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

248 531,67

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

43 858,52  

 

Iš viso

292 390,19 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

175 662,80 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

30 999,32 

 

Iš viso

206 662,12 

 

Aplinkos ministerija

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

415 919,54 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1 495 076,56 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

114 170,52 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

34 011,09 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

73 389,63 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

263 837,04 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

20 147,73 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

6 001,96 

 

Iš viso

2 422 554,07 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

668 896,70 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

7 741 320,09 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

272 363,66 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

361 929,45 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

206 657,58 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

177 184,44 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

39 416,25 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

19 623,44 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

19 750,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

118 040,60 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1 366 115,32 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

48 064,17 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

63 869,91 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

36 468,98 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

31 267,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

6 955,81 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

3 462,96 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3 485,29 

 

Iš viso

11 184 872,50

 

Energetikos ministerija

 

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

140 684,96 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

7 662,55 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

24 826,76 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

1 352,22 

 

Iš viso

174 526,49 

 

Finansų ministerija

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

4 278 756,88 

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0013

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas

5 160 617,92

 

 

 

73 000

 

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

196 369,30 

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

368 389,69

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

42 500

 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

254 140,08 

 

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

755 074,75 

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų                   valdymo agentūra

910 697,28 

 

 

 

 

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0013

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

 

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

13 000

 

34 653,41 

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

87 739,36

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

7 500

 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

44 848,25 

 

 

Iš viso

 

 

12 227 286, 90

 

 

Kultūros ministerija

 

 

 

 

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

 

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

180 728,13

 

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

31 893,20 

 

 

Iš viso

 

 

212 621,33“.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

251 369,64 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

3 705 236,45 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

128 821,32 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

49 440,57 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

168 279,14 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

44 359,35 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

653 865,26 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

22 733,18 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8 724,82 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

29 696,32 

 

Iš viso

5 062 526,05 

 

Susisiekimo ministerija

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

371 354,91 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

65 533,21 

 

 

Iš viso

436 888,12 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

 

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

275 767,48 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

38 306,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

48 664,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

6 759,88 

 

Iš viso

369 498,21 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

481 890,28 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

73 175,14 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

85 039,46 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12 913,26 

 

 

Iš viso

653 018,14 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

824 392,00 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

419 239,27 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

156 988,39 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

122 757,92 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

145 480,94 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

73 983,40 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

27 703,83   

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

21 633,16 

 

Iš viso

1 792 178,91 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

674 477,61 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

18 609,40 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

119 025,46

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

3 248,01 

 

Iš viso

815 360,48

 

IŠ VISO

37 698 513,30

 

_____________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 569, 2021-07-21, paskelbta TAR 2021-07-22, i. k. 2021-16343

Nr. 747, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19929

Nr. 972, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24420

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 210, 2021-04-07, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07355

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 409, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13058

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 569, 2021-07-21, paskelbta TAR 2021-07-22, i. k. 2021-16343

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16872

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 747, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19929

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 794, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-07, i. k. 2021-21044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 972, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1038, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25514

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo