Suvestinė redakcija nuo 2022-06-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-01-12, i. k. 2022-00422

 

image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR VALIUTŲ, KURIOMIS MOKAMAS KONSULINIS MOKESTIS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE IR KONSULINĖJE ĮSTAIGOJE, SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE KONSULINIS MOKESTIS SUMOKAMAS PER MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJĄ ARBA GRYNAISIAIS PINIGAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. V-10

Vilnius

 

Įgyvendindamas Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktą ir 5.1 papunktį:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, sąrašą;

1.2. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-47 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                 Gabrielius Landsbergis

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

DA ir KĮ ir valiutų, kuriomis mokomas KM, sąrašas-redVK

Priedo pakeitimai:

Nr. V-203, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12799

 

DA ir KĮ, kuriose KM sumokamas per mokėjimo paslaugų tiekėją arba grynaisiais

Priedo pakeitimai:

Nr. V-70, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-02, i. k. 2022-04182

Nr. V-203, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12799

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-70, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-02, i. k. 2022-04182

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-203, 2022-06-15, paskelbta TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12799

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo