Suvestinė redakcija nuo 2019-07-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12434

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ IR INFORMACIJOS APSAUGOS NUO GALIMO NETEISĖTO POVEIKIO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. I-222

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                   Evaldas Pašilis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. I-222

 

 

PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ IR INFORMACIJOS APSAUGOS NUO GALIMO NETEISĖTO POVEIKIO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie galimą neteisėtą poveikį, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir nešališką prokuratūros darbuotojų pareigų atlikimą bei daryti įtaką priimamiems sprendimams, pateikimo, siekiant užtikrinti prokuratūros saugumą, tvarką.

2. Aprašu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 7 punktų nuostatos, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 8 ir 9 punktų, 101 straipsnio, 16 straipsnio
1 dalies 3 punkto ir 3 dalies nuostatos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo, Lietuvos Respublikos prokurorų etikos kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. I-68 „D
ėl Lietuvos prokurorų etikos kodekso ir Prokurorų etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. I-67 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos taisyklių patvirtinimo“, nuostatos.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Ikiteisminio tyrimo duomenys ikiteisminio tyrimo byloje esanti informacija, gauta įstatymų ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, taip pat proceso dalyvių asmens duomenys, saugomi atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, kita informacija, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro pripažinta ikiteisminio tyrimo duomenimis. Duomenys, esantys nutrauktų ir sustabdytų ikiteisminių tyrimų medžiagose, taip pat yra ikiteisminio tyrimo duomenys.

3.2. Prokuratūros darbuotojas prokuroras, prokuratūros valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

3.3. Prokuratūros saugumas priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią neigiamiems išorės ir vidaus veiksniams, keliantiems grėsmę prokuratūros veiklai ir prokuratūros darbuotojų asmeniniam saugumui.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-225, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12416

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA, KURIĄ BŪTINA PRANEŠTI

 

5. Prokuratūros darbuotojas privalo pranešti apie savo susitikimą, pokalbį telefonu, susirašinėjimą ar kitokį susižinojimą (toliau – ryšiai) su asmeniu, jeigu jis:

5.1. prašo pateikti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą prokuratūros disponuojamą viešai neskelbiamą tarnybinę informaciją, įskaitant ikiteisminio tyrimo duomenis, informaciją, esančią Informacinėje prokuratūros sistemoje, Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje, prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje, ikiteisminio tyrimo, valstybės ir žinybinių registrų duomenis;

5.2prašo atlikti neteisėtus veiksmus ar kitokiu neteisėtu būdu bando daryti poveikį prokuratūros darbuotojų tarnybinei veiklai ar priimamiems sprendimams;

5.3. domisi prokuratūros darbuotojų privačiu gyvenimu, asmeninėmis, dalykinėmis savybėmis bei kita viešai neskelbiama ir neprieinama informacija;

5.4. tiesiogiai ar netiesiogiai grasina prokuratūros darbuotojui, jo šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams ir (ar) kitiems asmenims, ir tie grasinimai susiję su prokuratūros darbuotojo atliekamomis funkcijomis.

6. Prokuratūros darbuotojai gali pranešti ir kitą informaciją Apraše nenustatytais atvejais, jeigu mano, kad tai užtikrins prokuratūros saugumą.

7. Teikiant Apraše nurodytą informaciją, turi būti nurodyta:

7.1. turima informacija apie asmenį, kuris domėjosi Aprašo 5 punkte nurodyta informacija arba galėjo turėti neigiamos įtakos prokuratūros saugumui (pvz., vardas, pavardė, darbovietė, pareigų pavadinimas, telefono numeris, kitos naudojamos ryšio priemonės ar kt.);

7.2. ryšių su asmeniu laikas, vieta, būdas, iniciatorius ir kitos aplinkybės;

7.3. temos, kuriomis buvo kalbėta, kokios informacijos, paslaugų, susijusių su prokuratūros darbuotojų vykdomomis funkcijomis, buvo prašoma;

7.4. tolesnių ryšių palaikymo perspektyvos ir kita svarbi informacija.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

8. Aprašo II skyriuje nurodytą informaciją prokuratūros darbuotojas per 3 darbo dienas nuo jos gavimo (atostogų ar kito nebuvimo darbe atveju – pirmą darbo dieną po nebuvimo darbe dienos) privalo raštu ar elektroniniu paštu saugumas@prokuraturos.lt pateikti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui (toliau – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas). Neatidėliotinais atvejais informacija gali būti teikiama žodžiu Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui ar vyriausiojo prokuroro pavaduotojui.

9. Už informacijos teisingumą asmeniškai atsako informaciją pateikęs prokuratūros darbuotojas.

10. Prokuratūros darbuotojas Aprašo nustatyta tvarka neturi pateikti informacijos, kai jo nagrinėjamu pareiškimu, atliekamu ar organizuojamu ikiteisminiu tyrimu arba palaikomu valstybiniu kaltinimu teisėtai domisi žiniasklaidos atstovai.

11. Prokuratūros darbuotojai turi teisę nepranešti apie Aprašo 5 punkte nurodytus ryšius su artimaisiais giminaičiais ar šeimos nariais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnyje pateiktą šios sąvokos apibrėžimą.

12. Gautą informaciją Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas analizuoja, vertina ir priima sprendimus dėl tolesnio jos tikrinimo ar panaudojimo prokuratūros saugumo tikslais.

13. Gautoje informacijoje nustačius nusikalstamos veikos ar kito teisės pažeidimo požymių, teisės aktų nustatyta tvarka imamasi priemonių nusikalstamai veikai ar kitam teisės pažeidimui užkardyti, atskleisti ir ištirti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas informaciją administruoja teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.  

15. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi generalinio prokuroro patvirtintame Generalinės prokuratūros dokumentacijos plane numatytose bylose. 

 

________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-225, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12416

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. I-222 „Dėl Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo