Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-12, i. k. 2020-12889

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatŲ

PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. V-213

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 8 dalimi:

1. Tvirtinu Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-213

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-518

redakcija)

 

Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatAI

 

1.       Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos (toliau – Išmoka), šios Išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.       Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme (toliau – Įstatymas), Įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

3.       Teisę gauti Išmoką turi asmenys, atitinkantys Įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir pateikę Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Prašymą dėl darbo paieškos išmokos skyrimo (Nuostatų 1 priedas) (toliau – Prašymas).

4.       Prašymas gali būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. šiais būdais:

4.1.    iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotam asmeniui registracijos Užimtumo tarnyboje metu:

4.1.1. elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“;

4.1.2. Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento Klientų aptarnavimo skyriuje (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius);

4.2.    iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotam asmeniui:

4.2.1. apsilankymo Klientų aptarnavimo skyriuje metu;

4.2.2. iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą Prašymą į Klientų aptarnavimo skyrių, kuriame asmuo yra registruotas;

4.2.3. paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą Prašymą į Klientų aptarnavimo skyrių, kuriame asmuo yra registruotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14283

 

5.       Asmuo Prašymą pateikęs šių Nuostatų 4.2.2 papunktyje nurodytu būdu, per 3 mėnesius nuo jo pateikimo dienos turi pateikti Pašymo originalą Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame jis yra registruotas, išskyrus atvejį, kai pateikiamas elektroniniu parašu pasirašytas Prašymas.

6.       Informacija apie Prašymo pateikimo būdus bei Prašymo forma skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

7.       Sprendimą dėl darbo paieškos išmokos skyrimo, neskyrimo, mokėjimo sustabdymo, mokėjimo atnaujinimo ir mokėjimo nutraukimo (Nuostatų 2 priedas) (toliau – Sprendimas) priima Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs Prašymą pateikusio asmens atitiktį Įstatymo 481 straipsnio 1, 4, 5 dalyse nustatytiems reikalavimams Įstatymo 481 straipsnio 6 dalyje nustatytais terminais.

8. Gautą netinkamai ar nepilnai užpildytą Prašymą, Klientų aptarnavimo skyrius grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodant Prašymo trūkumus ir paaiškinant, kad ištaisius Prašymo trūkumus, Prašymas gali būti teikiamas pakartotinai.

9.       Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą Sprendimą informuoja Prašymą pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos, asmens registracijos Užimtumo tarnyboje metu nurodyta nuotolinio aptarnavimo priemone. Priėmus sprendimą dėl darbo paieškos išmokos neskyrimo, mokėjimo sustabdymo arba mokėjimo nutraukimo, sprendime turi būti nurodyta sprendimo neskirti Išmokos, sustabdyti arba nutraukti Išmokos mokėjimą priežastis, teisinis pagrindas, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

10.     Išmoką moka Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyrius, pervesdamas Išmoką į Prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose arba asmeninę sąskaitą užsienio valstybėje įregistruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (filiale).

11.     Klientų aptarnavimo skyrius kiekvieną mėnesį apskaičiuodamas Išmoką vertina, ar asmuo atitinka Įstatymo 481 straipsnio 1, 4, 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

12.     Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

13.     Išmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Išmokos dydis = (K / M) × D, kur:

K – teisės į Išmoką kalendorinių dienų skaičius tą mėnesį, už kurį mokama Išmoka;

M – mėnesio, už kurį mokama Išmoka, kalendorinių dienų skaičius;

D –  0,33 x MMA, kai MMA – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, galiojusi tą mėnesį, už kurį mokama Išmoka.

14.     Nustačius, kad Išmoka buvo išmokėta dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, Išmoka išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2 priedas (pagal V-266)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14283

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-518, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29059

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-266, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14283

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo