Suvestinė redakcija nuo 2021-09-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13866

 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. KS-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 5.2 ir 7.12 papunkčiais, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašą.

2. Paskirti Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrių atsakingu už ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Mantas Martišius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. KS-44

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo rodiklius, jų apskaičiavimo ir ūkio subjektų reitingavimo tvarką.

2. Komisija atlieka ūkio subjektų veiklos, t. y. radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklų rizikos vertinimą (toliau – rizikos vertinimas), siekdama pagrindinio Komisijos vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslo – užtikrinti radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir šios veiklos vykdymo teisėtumą, Komisijos kompetencijai priskirtų visuomenei svarbių vertybių apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

 

3. Ūkio subjektų rizikos vertinimas – procesas, kurio metu analizuojami Komisijoje kaupiami ūkio subjektų vykdomos radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklų duomenys. Šio proceso metu ūkio subjektų veiklos rizika yra apskaičiuojama ir įvertinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

 

4. Ūkio subjektų rizikos vertinimas vykdomas vadovaujantis minimalios ir proporcingos institucinės priežiūros naštos, nediskriminavimo ir lygybės prieš įstatymą, ūkinės veiklos laisvės, veiklos rizikos vertinimo principais.

5. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

6. Rizikos vertinimo metu nustatomos kiekybinės ir kokybinės reikšmės, susijusios su konkrečia situacija ir galima (numatyta) grėsme Komisijos kompetencijai priskirtoms saugoti visuomenei svarbioms vertybėms.

7. Komisijos kompetencijai priskirtos saugoti visuomenei svarbios vertybės:

7.1. užtikrinta asmenų, įskaitant nepilnamečius asmenis, apsauga nuo neskelbtinos (draudžiamos skelbti) ar ribojamos skelbti viešosios informacijos radijo ir televizijos programose ir atskirose programose;

7.2. transliuojamų radijo, televizijos programų pliuralizmas, Europos Sąjungos kūrinių ir kalbų skatinimas, žanrų įvairovė ir jų prieinamumo vartotojams užtikrinimas;

7.3. efektyvi vartotojų, įskaitant nepilnamečius asmenis, apsauga nuo teisės aktų reikalavimų neatitinkančių komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamos;

7.4. vienodų reguliacinių ir konkurencinių sąlygų užtikrinimas visiems analogišką veiklą vykdantiems Komisijos prižiūrimiems ūkio subjektams.  

8. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 7.1 papunktyje, kylančios grėsmės yra:

8.1. neskelbtinos (draudžiamos) skelbti ar ribojamos skelbti informacijos skelbimas radijo, televizijos programose ir atskirose programose;

8.2. televizijos programų ar katalogų, kurių laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje Komisijos sprendimu laikinai sustabdytas, retransliavimas, platinimas internete;

8.3. neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo reikalavimų nesilaikymas.

9. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 7.2 papunktyje, kylančios grėsmės yra:

9.1. radijo dažnių ir (ar) kanalų, elektroninių ryšių tinklų neefektyvus naudojimas be teisėto pagrindo nutraukiant radijo, televizijos programų transliavimą ir (ar) retransliavimą;

9.2. transliavimo licencijose nustatytų radijo, televizijos programų sandaros ir turinio reikalavimų nesilaikymas;

9.3. reikalavimų Europos audiovizualinių kūrinių kvotoms transliuojamose televizijos programose ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose nesilaikymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

 

9.4. reikalavimų pagrindinio televizijos programų paketo sandarai nesilaikymas.

10. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 7.3 papunktyje, kylančios grėsmės yra:

10.1. reklamos ir komercinių audiovizualinių pranešimų neišskyrimas ar netinkamas išskyrimas, paslėptos reklamos ir paslėptų komercinių audiovizualinių pranešimų transliavimas;

10.2. neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios reklamos, komercinių audiovizualinių pranešimų transliavimas;

10.3. kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų reklamai, komerciniams audiovizualiniams pranešimams, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis.

11. Vertybėms, nurodytoms Aprašo 7.4 papunktyje, kylančios grėsmės yra:

11.1. teisės aktuose nustatytos privalomai teiktinos informacijos, įskaitant ataskaitas, teikimo Komisijai reikalavimų nesilaikymas;

11.2. įmokų Komisijos veiklai finansuoti nemokėjimas arba pavėluotas mokėjimas;

11.3. Komisijos prižiūrimos veiklos vykdymas neturint tam privalomų licencijų arba nepateikus pranešimo Komisijai apie nelicencijuojamos veiklos vykdymo pradžią.

12. Kriterijai, didinantys ar mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 8 punkte, galimai sukeliamos žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų rizika, yra:

12.1. ūkio subjektas (radijo ar televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) paskelbė neskelbtiną (draudžiamą skelbti) informaciją (taikytina Visuomenės informavimo įstatyme ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nurodytai draudžiamai skelbti informacijai):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

12.1.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

12.1.2. nustatytas vienas atvejis – 5 balai;

12.1.3. nustatyti du atvejai – 10 balų;

12.1.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 15 balų.

12.2. ūkio subjektas (radijo ar televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) paskelbė ribojamą skelbti informaciją, nesilaikydamas teisės aktuose nustatytų tokios informacijos skelbimo reikalavimų:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

12.2.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

12.2.2. nustatytas vienas atvejis – 3 balai;

12.2.3. nustatyti du atvejai – 6 balai;

12.2.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 9 balai.

12.3. ūkio subjektas (retransliuotojas, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjas) nesilaikė Komisijos sprendimo, kuriuo laikinai sustabdytas televizijos programos laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje:

12.3.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

12.3.2. nustatytas vienas atvejis – 5 balai;

12.3.3. nustatyti du atvejai – 10 balų;

12.3.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 15 balų.

12.4. ūkio subjekto (radijo ar televizijos programos transliuotojo, retransliuotojo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjo) veiklos ir potencialios žalos mastas:

12.4.1. ūkio subjektas paskelbė neskelbtiną (draudžiamą skelbti) informaciją (taikytina Visuomenės informavimo įstatyme ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nurodytai draudžiamai skelbti informacijai) ir ūkio subjekto veikla (veiklos) apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir (ar) vykdoma internete – 3 balai;

12.4.2. ūkio subjektas paskelbė neskelbtiną (draudžiamą skelbti) informaciją (taikytina Visuomenės informavimo įstatyme ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nurodytai draudžiamai skelbti informacijai) ir ūkio subjekto veikla (veiklos) apima ne visą Lietuvos Respublikos teritoriją – 2 balai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. KS-157, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-08, i. k. 2021-19011

 

13. Kriterijai, didinantys ar mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 9 punkte, galimai sukeliamos žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų rizika, yra:

13.1. ūkio subjektas nesilaikė transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų:

13.1.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

13.1.2. nustatytas vienas atvejis – 3 balai;

13.1.3. nustatyti du atvejai – 6 balai;

13.1.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 9 balai.

13.2. ūkio subjektas (televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) nesilaikė reikalavimų dėl Europos audiovizualinių kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

13.2.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

13.2.2. nustatytas vienas atvejis – 2 balai;

13.2.3. nustatyti du atvejai – 4 balai;

13.2.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 6 balai.

13.3. ūkio subjektas be Komisijos sutikimo nutraukė (sustabdė) licencijuojamos veiklos vykdymą:

13.3.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

13.3.2. nustatyta, kad licencijuojama veikla buvo nutraukta (sustabdyta) trumpiau kaip 3 dienas – 3 balai;

13.3.3. nustatyta, kad licencijuojama veikla buvo nutraukta (sustabdyta) ilgiau kaip 3 dienas bet ne ilgiau kaip 10 dienų – 5 balai;

13.3.4. nustatyta, kad licencijuojama veikla buvo nutraukta (sustabdyta) ilgiau kaip 10 dienų – 10 balų.

13.4. ūkio subjektas nesilaikė reikalavimo pagrindiniame televizijos programų pakete retransliuoti ar platinti ne mažiau kaip 90 procentų retransliuojamų televizijos programų ar platinamų programų oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis ir (ar) programų neoficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, sukurtų kitoje valstybėje narėje:

13.4.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

13.4.2. nustatytas nuokrypis nuo reikalaujamo kiekio mažiau kaip 10 procentų – 2 balai;

13.4.3. nustatytas nuokrypis nuo reikalaujamo kiekio daugiau kaip 10 procentų bet mažiau kaip 30 procentų – 5 balai;

13.4.4. nustatytas nuokrypis nuo reikalaujamo kiekio daugiau kaip 30 procentų – 10 balų.

14. Kriterijai, didinantys ar mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 10 punkte, galimai sukeliamos žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų rizika, yra:

14.1. ūkio subjektas (radijo, televizijos programų transliuotojas) transliavimo paslėptą reklamą, paslėptus komercinius audiovizualinius pranešimus:

14.1.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

14.1.2. nustatytas vienas atvejis – 5 balai;

14.1.3. nustatyti du atvejai – 10 balų;

14.1.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 15 balų.

14.2. ūkio subjektas (radijo, televizijos programų transliuotojas) transliavimo reklamą, komercinius audiovizualinius pranešimus nesilaikydamas jų išskyrimo ir (ar) žymėjimo reikalavimų:

14.2.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

14.2.2. nustatytas vienas atvejis – 3 balai;

14.2.3. nustatyti du atvejai – 6 balai;

14.2.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 9 balai.

14.3. ūkio subjektas (retransliuotojas) įterpė televizijos reklamą ir (ar) teleparduotuvę į retransliuojamą televizijos programą ar atskirą programą:

14.3.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

14.3.2. nustatytas vienas atvejis – 3 balai;

14.3.3. nustatyti du atvejai – 6 balai;

14.3.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 9 balai.

14.4. ūkio subjekto transliuota reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai darė neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi:

14.4.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

14.4.2. nustatytas vienas atvejis – 5 balai;

14.4.3. nustatyti du atvejai – 10 balų;

14.4.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 15 balų.

14.5. ūkio subjektas nesilaikė teisės aktuose nustatytų kitų nei Aprašo 14.1-14.4 papunkčiuose nurodytų reikalavimų, keliamų reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams:

14.5.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

14.5.2. nustatytas vienas atvejis – 2 balai;

14.5.3. nustatyti du atvejai – 4 balai;

14.5.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 8 balai.

15. Kriterijai, didinantys ar mažinantys grėsmių, nurodytų Aprašo 11 punkte, galimai sukeliamos žalos pasireiškimo tikimybę ir poveikį, pagal kuriuos vertinama ūkio subjektų rizika, yra:

15.1. ūkio subjektas nemokėjo arba pavėluotai mokėjo įmokas Komisijos veiklai finansuoti:

15.1.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

15.1.2. bent vieną kartą vėlavo sumokėti mažiau nei vieną mėnesį – 2 balai;

15.1.3. vėlavo sumokėti ilgiau nei vieną mėnesį arba du ar daugiau kartų vėlavo sumokėti mažiau nei vieną mėnesį – 4 balai;

15.1.4. nemokėjo – 10 balų.

15.2. ūkio subjektas neteikė arba vėlavo teikti ataskaitas apie finansinius rezultatus, formas apie transliuojamas, retransliuojamas ar platinamas internete radijo, televizijos programas ar atskiras programas:

15.2.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

15.2.2. vieną kartą vėlavo mažiau nei vieną mėnesį – 1 balas;

15.2.3. vieną kartą vėlavo daugiau nei vieną mėnesį arba du ar daugiau kartų vėlavo mažiau nei vieną mėnesį – 2 balai;

15.2.4. neteikė – 5 balai.

15.3. ūkio subjektas nepateikė arba vėlavo pateikti atsakymus į Komisijos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo dienas:

15.3.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

15.3.2. nustatytas vienas vėlavimo atvejis – 1 balas;

15.3.3. nustatyti du ar daugiau vėlavimo atvejų – 3 balai;

15.3.4. išvis nepateikė atsakymo – 5 balai.

15.4. ūkio subjektas verčiasi Komisijos prižiūrima veikla neturėdamas tam privalomos transliavimo ar retransliuojamo turinio licencijos arba nepateikęs pranešimo apie nelicencijuojamos veiklos vykdymo pradžią:

15.4.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

15.4.2. verčiasi nelicencijuojama veikla – 5 balai;

15.4.3. verčiasi licencijuojama veikla – 10 balų;

15.4.4. verčiasi licencijuojama ir nelicencijuojama veikla – 20 balų.

15.5. ūkio subjektui taikytos Visuomenės informavimo įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse  numatytos poveikio priemonės:

15.5.1. poveikio priemonės nebuvo taikytos – 0 balų;

15.5.2. poveikio priemonės taikytos vieną kartą – 2 balai;

15.5.3. poveikio priemonės taikytos du kartus – 4 balai;

15.5.4. poveikio priemonės taikytos tris ir daugiau kartų – 5 balai.

15.6. ūkio subjektas nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių jo vykdomą Komisijos prižiūrimą veiklą, reikalavimų, kurių neapima Aprašo 12-15 punktuose, išskyrus šį papunktį, nurodyti kriterijai:

15.6.1. tokių atvejų nenustatyta – 0 balų;

15.6.2. nustatytas vienas atvejis – 2 balai;

15.6.3. nustatyti du atvejai – 4 balai;

15.6.4. nustatyti trys ir daugiau atvejų – 8 balai.

 

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKA

 

16. Pagal Aprašo 12-15 punktuose nurodytus kriterijus vertinama praėjusių kalendorinių metų ūkio subjektų veikla pagal iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos, t. y. gruodžio 31 d., Komisijos turimus duomenis.

17. Ūkio subjekto rizikingumas išreiškiamas balų, suteiktų įvertinus ūkio subjekto veiklą pagal visus jam taikomus rizikos vertinimo kriterijus, suma. Apskaičiavus visų prižiūrimų ūkio subjektų rizikingumo reikšmes, sudaromas ūkio subjektų sąrašas, kuriame ūkio subjektai nurodomi rizikingumo reikšmių mažėjimo tvarka. Tuo atveju, jei kelių ūkio subjektų rizikingumo reikšmė vienoda, pirmiau (aukščiau) sąraše nurodomi tie ūkio subjektai, kurie ilgesnį laiką vykdo Komisijos prižiūrimą veiklą.

18. Jei ūkio subjektas negali būti vertinamas pagal tam tikrą veiklos rizikos rodiklį, jo rizikos reikšmė šio rodiklio atžvilgiu yra lygi 0 balų. Ūkio subjektas, rizikos vertinimo laikotarpiu pradėjęs savo veiklą arba ją užbaigęs, nevertinamas pagal rizikos rodiklius.

19. Sudarius galutinį ūkio subjektų sąrašą pagal Aprašo 17 punktą, jie suskirstomi į grupes pagal rizikos lygius:

19.1. 30 procentų ūkio subjektų, kurių rizikingumo reikšmė yra aukščiausia (jiems priskirtų balų pagal rizikos rodiklius suma yra didžiausia), laikomi aukšto rizikos lygio;

19.2. 30 procentų ūkio subjektų, kurių rizikingumo reikšmė yra žemiausia (jiems priskirtų balų pagal rizikos rodiklius suma yra mažiausia), laikomi žemo rizikos lygio;

19.3. 40 procentų ūkio subjektų, kurie pagal rizikingumo reikšmes nepatenka į Aprašo 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodytas grupes, laikomi vidutinio rizikos lygio.

20. Ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą atlieka Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius kasmet ne vėliau kaip iki sausio 15 d.

 

IV SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMAS IR PAGRINDINIAI RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

21. Ūkio subjektų veiklos priežiūra, atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikingumą, atliekama laikantis šių reikalavimų:

21.1. didelio, vidutinio ir mažo rizikingumo ūkio subjektai:

21.1.1. konsultuojami Komisijos kompetencijos klausimais ir jiems taikomi kiti prevenciniai veiksmai, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams (teikiama metodinė pagalba, organizuojami susitikimai, ūkio subjektai įspėjami apie galimus teisės aktų pažeidimus raštu arba žodžiu, informuojami apie rizikingumą didinančius ar mažinančius veiksnius, įskaitant teisės aktų reikalavimų pažeidimus, ir pan.);

21.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertinama gauta informacija apie ūkio subjektų veiklą;

21.1.3. taikomos poveikio priemonės įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka;

21.2. didelio rizikingumo ūkio subjektai yra tikrinami kasmet, įtraukiant juos į einamųjų metų planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą (patikrinimų planą);

21.3. vidutinio rizikingumo ūkio subjektai yra tikrinami ne dažniau kaip kartą per du metus įtraukiant juos į atitinkamų metų planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą (patikrinimų planą);

21.4. mažo rizikingumo ūkio subjektų sąrašas (ūkio subjektų „baltasis sąrašas“) skelbiamas viešai Komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Administracinė informacija“ skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra“.

22. Informacija, susijusi su ūkio subjektų rizikos vertinimu, ir Komisijos atliekama ūkio subjektų veiklos priežiūra, kaupiama Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriuje. Komisijos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus kaupiama informacija sisteminama, analizuojama, grupuojama ir vertinama įvairiais pjūviais. Susisteminta informacija apie praėjusių metų Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą pateikiama Komisijos veiklos ataskaitoje.

 

 

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-23, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03634

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-157, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-08, i. k. 2021-19011

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo