Suvestinė redakcija nuo 2020-04-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14489

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-04:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-678

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2017 m. birželio 13 d. raštu

 

Nr. ((24.37-01)-5K-1708376)-6K-1703968

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2017 m. kovo 27 d. raštu Nr. 4S-368

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2017 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. V-678

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2018)6019) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2019 m. gegužės 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42 (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

2.6. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-17.1 (19) patvirtintus Priemonės veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklių: „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ ir „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus 2014 m. spalio 31 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai);

2.9. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

2.10. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba Taryba).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 888 244 Eur (trijų milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt keturių eurų) Europos socialinio fondo lėšų.

8. Pagal Aprašą numatoma skelbti 4 kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 1 528 282,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų dvidešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų, 00 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Pagal antrąjį ir trečiąjį kvietimus teikti paraiškas numatoma skirti iki 1 179 981,00 Eur (vieno milijono vieno šimto septyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro, 00 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Pagal ketvirtąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 747 950,91 Eur (septynių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimties eurų, 91 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma perkeliama kitam kvietimui. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

9. Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Pagal Aprašą mokslinis vizitas suprantamas kaip užsienio šalies mokslininko vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla susijusį darbą (veiklą): dalyvauti doktorantūros procese arba kelti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos tyrėjų kompetenciją; mokslinė išvyka suprantama kaip mokslininko ar doktoranto išvyka iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (savo studijų ar darbo vietos) atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla ar su jo studijomis susijusį darbą (veiklą): dalyvauti mokslo renginyje arba mokslinėje stažuotėje užsienyje. Pagal Aprašą remiama veikla skirstoma į šias poveikles:

10.1. „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“, skirta skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį;

10.2. „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, skirta padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai;

10.3. „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, skirta skatinti  Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus dalyvauti mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (pagal Aprašą mokslo renginys suprantamas kaip užsienyje vykstanti tarptautinė mokslinė konferencija, mokslinis seminaras, mokykla ir pan., kur mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus);

10.4. „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“, skirta skatinti Lietuvos patyrusius ir jaunuosius mokslininkus bei doktorantus vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (pagal Aprašą mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).

11. Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą.

12. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti:

12.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę – ne ilgesnė kaip 4 kalendorinės dienos;

12.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų;

12.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę – ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų;

12.4. pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.

13. Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 metų III ketv., antrąjį – 2018 metų IV ketv., trečiąjį – 2020 metų I ketv, ketvirtąjį – 2020 m. IV ketv. Pirmasis, antrasis, ketvirtasis kvietimai skelbiami paraiškoms pagal visas Aprašo 10 punkte nurodytas poveikles finansuoti. Trečiasis kvietimas skelbiamas paraiškoms pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytas poveikles finansuoti. Paraiškos teikiamos atskirai pagal kiekvieną Aprašo 10 punkte nurodytą poveiklę. Finansuojamų mokslinių vizitų ir mokslinių išvykų laikotarpiai nurodyti Aprašo 1 lentelėje.

1 lentelė

 

Kvietimo Nr.

Kvietimo data

Finansuojami moksliniai vizitai ir mokslinės išvykos

I

2017 m. III ketv.

Vyksiantys nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

II

2018 m. IV ketv.

Vyksiantys nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

III

2020 m. I ketv.

Vyksiantys nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

IV

2020 m. IV ketv.

Vyksiantys nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pastaba. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

Nr. V-559, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07878

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai.

16. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

17. Paraiškose gali būti nurodyti mokslininkai ir doktorantai:

17.1. pagal Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytas poveikles – patyrę mokslininkai (pagal Aprašą patyręs mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

17.2. pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytas poveikles – doktorantai (pagal Aprašą doktorantas suprantamas kaip studentas, studijuojantis aukštosios mokyklos doktorantūroje),  jaunieji mokslininkai (pagal Aprašą jaunasis mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) ir patyrę mokslininkai.

18. Jei įsiteisėjusiu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimu ar dėl minėto sprendimo priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatoma, kad asmuo pažeidė akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip projekto dalyvis, nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paraiškos, kuriose nurodytas mokslininkas anksčiau vadovavo nutrauktam ar neįgyvendintam Tarybos finansuotam projektui, nesvarstomos 3 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

19. Tas pats projekto dalyvis vieno kvietimo metu gali būti nurodytas tik dvejose paraiškose:

19.1. pagal Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytas poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę) arba

19.2. pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytas poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę).

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

21. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2019 m. gegužės 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4(40), t. y. – projektai turi atitikti bent vieną iš Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 2.1.3.2 arba 2.1.3.6 papunkčiuose arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano 2.1.3.2 arba 2.1.3.6 papunkčiuose nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą vykdytoją (pareiškėją).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

22. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 36 prieduose. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 36 prieduose). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma: pagal Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas poveikles – 50 balų, pagal 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – 55 balai, pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – 60 balų. Minimalus privalomas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 36 prieduose. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

23. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažesnė balų suma, negu nurodyta Aprašo 22 punkte arba projektas nesurenka Aprašo 3–6 prieduose nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

24. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio vizito ar mokslinės išvykos pradžia. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne ankščiau kaip po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos ir turi vykti Aprašo 1 lentelėje nurodytu atitinkamo kvietimo finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams nustatytu laikotarpiu.

25. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki Aprašo 1 lentelėje nurodyto atitinkamo kvietimo finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams nustatyto laikotarpio pabaigos.

26. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 25 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

27. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse arba ne ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, arba veiklos, kurioje dalyvauja projekto dalyviai, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

28. Tinkama projekto tikslinė grupė yra mokslininkai ir doktorantai, kurie pagal Projektų taisyklų 23 skirsnį taip pat yra laikomi projekto dalyviais. 

29. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių privalomų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

29.1. „Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant  ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“ (rodiklio kodas P.S.392). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

29.2. „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“ (rodiklio kodas P.S.393). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

29.3. „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.395). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma.

30. Aprašo 29.129.3 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

31. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

32. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

34. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

35. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

36. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai.

37. Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi būti planuojami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (išlaidos gali būti apmokėtos ir iki veiklų įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d.), bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.

40. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą.

41. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

42. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka nustatomi Projektų taisyklių 21 skirsnyje ir dotacijos sutartyje.

43. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

44. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

45. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos Aprašo 2 lentelėje.:

 

2 lentelė

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Mokslinių išvykų (mokslinės stažuotės bei mokslo renginio), mokslinio vizito  išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas (Aprašo 46.1 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Pagal šią išlaidų kategoriją kompensuojamos tik netiesioginės išlaidos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 46.2 papunktis)

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

46. Vykdant projektų veiklas kompensuojamos šios patirtos projekto vykdytojo išlaidos:

46.1. mokslinių išvykų (mokslinės stažuotės bei mokslo renginio) ir mokslinio vizito išlaidos, taikant fiksuotuosius įkainius ir individualias fiksuotąsias sumas. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis  Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita,  kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje http://www.lmt.lt/. Individualios fiksuotosios sumos renginio registracijos ir vizų išlaidoms nustatomos projekto paraiškos vertinimo metu, pareiškėjui pateikus papildomus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

46.2. netiesioginės išlaidos, taikant standartinę fiksuotąją normą netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti, kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede nustatytų ribų.

47. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

47.1. pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

47.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotosios normos dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

47.3. netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

48. Paraiškos parengimo ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

49. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu pateikus galutinį mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąją normą bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje):

49.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pažymą, lėktuvų įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar automobilio kelionės lapus ir patvirtintą gynimo tarybos protokolo išrašą;

49.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pažymą, lėktuvų įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar automobilio kelionės lapus, autorinę arba paslaugų sutartį dėl mokslinių tyrimų vykdymo ir mokslinės veiklos ataskaitą;

49.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę pažymą dėl trumpalaikių arba ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, lėktuvų įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar automobilio kelionės lapus, vizos ir (arba) renginio registracijos mokesčio sumokėjimą įrodančius dokumentus ir pranešimo pristatymą renginyje įrodantį dokumentą;

49.4 pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinę pažymą dėl trumpalaikių arba ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, lėktuvų įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar automobilio kelionės lapus, vizos mokesčio sumokėjimą įrodančius dokumentus ir mokslinės veiklos ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

491. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis ir (arba) fiksuotoji suma ir (arba) fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi jau įgyvendinamų projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

Papildyta punktu:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

50. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

51. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

52. Jeigu vadovaujantis Aprašo 51 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

52.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

52.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

53. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

54. Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas turi Tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti šią bendrąją paraiškos informaciją: poveiklės pavadinimas, paraiškos kodas, mokslo sritis ir pagrindinė mokslo kryptis, projekto pavadinimas, pareiškėjo institucija, projekto dalyvio statusas (doktorantas, jaunasis mokslininkas, patyręs mokslininkas), projekto dalyvio vardas ir pavardė, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo kontaktai, ir įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedais. Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

55. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

56.1. pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų kalba) ir pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų sąrašą ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

56.2. pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų kalba), pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį) ir institucijos, kurioje numatoma atlikti mokslinį tyrimą, sutikimą jį priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinio tyrimo trukmė (dienomis);

56.3. pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą, pranešimą, kurį skaitys (pristatys) mokslininkas arba doktorantas, dalyvaujantis mokslo renginyje (ar trumpą būsimo pranešimo apibūdinimą), renginio organizatoriaus patvirtinimą dėl pranešimo įtraukimo į renginio programą, kuriame nurodytas pranešimo pobūdis ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

56.4. pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą, institucijos, kurioje mokslininkas arba doktorantas atliks mokslinę stažuotę, sutikimą jį priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinės stažuotės trukmė (dienomis) anglų kalba (jei kita kalba - kartu su pareiškėjo institucijos vertimu) ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);

56.5. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

56.6. įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos.

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 36 prieduose nustatytos formos atitinkamos poveiklės projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelėse nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

60. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

60.1. pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija), bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 2 priede, ir Aprašo 21 punkte nurodytam atitinkamos poveiklės projektams taikomam specialiajam projektų atrankos kriterijui. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

60.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

61. Projektų naudos ir kokybės vertinimui perduotos paraiškos suskirstomos į humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių paraiškų grupes, o šios grupės dar suskirstomos atsižvelgiant į tai, pagal kurią iš Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytų poveiklių paraiška pateikta. Mokslo sričių paraiškos, pateiktos pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 poveikles, papildomai skirstomos į grupes atsižvelgiant į tai, ar paraiškoje nurodytas projekto dalyvis yra doktorantas, jaunasis mokslininkas ar patyręs mokslininkas. Sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos pirmininko įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir paraiškos kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

62. Lėšos, numatytos skirti kvietimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta Aprašo 61 punkte nustatyta tvarka. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko projektų tinkamumo finansuoti reikalavimus, prašomas lėšas (patikslintas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

63. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

64. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka:

64.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

64.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

65. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

66. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

67. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka Lietuvos mokslo tarybos  pirmininko patvirtinta ekspertų komisija. Narius į ekspertų komisiją siūlo Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai.

68. Projektų naudos ir kokybės vertinimą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų komisijos posėdyje. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais komisijos nariais. Ekspertų komisijos posėdžio metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų komisijos vertinimas, nurodytas ekspertų komisijos posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

69. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, kiekvienai paraiškų grupei parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jei paraiškos surenka vienodą balų skaičių, jos prioritetine tvarka šiame sąraše išdėstomos vadovaujantis Projektų taisyklių 151 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

70. Likusios nepaskirstytos kvietimo lėšos perkeliamos kitam kvietimui pagal Aprašą.

71. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

72. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 71 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas įgyvendinančiosios institucijos siūlomoms finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

73. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir paskirsčiusi paraiškų grupėms skirtas lėšas, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

74. Pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, sąrašas (tvirtinamas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu), kiekvienam projektui skirta finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų suma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo dienos skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

75. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

76. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

77. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 8 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

78. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

78.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

78.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

79. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

80. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

81. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 488 punkte 42 skirsnyje nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

82. Projektų patikros vietoje neatliekamos. Įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikti projekto patikrą vietoje, apie kurios atlikimą projekto vykdytojas iš anksto nėra informuotas, Projektų taisyklių 24 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

83. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklą, užtikrina, kad joje dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 28 punkte, ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei.

84. Projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie mokslininką arba doktorantą pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą, kurią po sutarties pasirašymo projekto vykdytojui pateikia įgyvendinančioji institucija.

85. Mokslininkui arba doktorantui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti (išskyrus atvejus, kai projekto dalyvis atsisako užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms). Jei projekto dalyvis dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie projekto dalyvius arba turi informaciją apie projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

86. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

87. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai arba nepateiktas patvirtintas gynimo tarybos protokolo išrašas, arba nepateiktas pranešimo pristatymą renginyje įrodantis dokumentas, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

88. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

89. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VIZITU PFSA 1 priedas (pagal V-808)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-808, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15971

Neteko galios nuo: 2020-02-04

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

VIZITU PFSA 5 priedas NK 3 poveiklės (pagal V-139)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-808, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15971

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

VIZITU PFSA 7 priedas Paraiška (pagal V-139)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-808, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15971

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

VIZITU PFSA 8 priedas Dotacijos sutartis (pagal V-139)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-808, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15971

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-808, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-09, i. k. 2018-15971

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-139, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-03, i. k. 2020-02432

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-559, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07878

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo