Suvestinė redakcija nuo 2020-09-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05499

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-226

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 4 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos kultūros ir meno tarybos pasiūlymus (2016 m. vasario 5 d. protokolas Nr. Ek13-2):

1. T v i r t i n u  Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. ĮV-18 „Dėl stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                        Šarūnas Birutis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-530

redakcija) 

 

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų kultūros ir meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.

3. Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida) (toliau kartu – kultūros ar meno kūrėjai).

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR mokėjimo TRUKMĖ

 

4. Stipendijų rūšys:

4.1. individuali stipendija – skiriama individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;

4.2. edukacinė stipendija – skiriama kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti);

5. Stipendijų dydis:

5.1. individuali stipendija – 600 EUR per 1 mėnesį;

5.2. edukacinė stipendija – iki 3600 EUR;

6. Stipendijų mokėjimo trukmė:

6.1. individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui ir mokama kas mėnesį. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui ir išmokama vienu kartu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

 

6.2. edukacinė stipendija skiriama edukacinėms veikloms vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ar meno kūrėjų paraiškos gauti individualią ir edukacinę stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose.

8. Skelbime nurodoma:

8.1. paraiškų priėmimo laikas;

8.2. paraiškų pateikimo būdas;

8.3. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

8.4. kita reikiama informacija.

9. Kvietimas skelbiamas:

9.1. individualių stipendijų paraiškoms pateikti – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

9.2. edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti:

9.2.1. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

9.2.2. nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d.;

9.2.3. nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, Tarybos narių susirinkimo sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti terminai individualių ar edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

 

10. Kultūros ar meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

11. Paraiškų neturi teisės teikti:

11.1. Tarybos narių susirinkimo nariai;

11.2. kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;

11.3. kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

12. Kultūros ar meno kūrėjo pateikta stipendijos paraiška nesvarstoma, jei:

12.1. pradedant mokėti individualią stipendiją nėra praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau skirtos individualios stipendijos mokėjimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai:

12.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apriboja ar draudžia kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą;

12.1.2. individualios stipendijos paraiška buvo teikta konkursui, paskelbtam pagal Aprašo 9.3 papunktį, ir jai buvo skirtas finansavimas

12.2. kultūros ar meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija, išskyrus, kai individualios stipendijos paraiška buvo teikta konkursui, paskelbtam pagal Aprašo 9.3 papunktį, ir jai buvo skirtas finansavimas.

12.3. Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

13. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomos asmeniškai (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko pabaigos) arba siunčiamos kvietime nurodytu elektroniniu paštu (pasirašytos elektroniniu parašu). Kvietimui gali būti taikomas (-i) ir kitas (-i) paraiškos pateikimo būdas (-ai), kuris (-ie) yra nurodomas (-i) skelbiamame kvietime. Bet kuriuo būdu teikiant paraišką būtina nurodyti, kad teikiama „Stipendijos paraiška“, bei nurodyti kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla. Po kvietime nustatyto termino pabaigos arba kitu nei kvietime nurodytu būdu pateiktos paraiškos nesvarstomos ir apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos pirmininko priimto sprendimo dienos. 

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

Nr. ĮV-695, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11395

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

14. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

15. Paraiškas Tarybos nustatyta tvarka vertina Tarybos ekspertai, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymą (toliau – ekspertai). Ekspertas negali vertinti tos srities stipendijų paraiškų, į kurią yra pateikęs paraišką stipendijai gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-695, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11395

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

16. Paraiškos perduodamos ekspertams svarstyti per 25 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Ekspertai gautas paraiškas įvertina ir motyvuotas išvadas Tarybai pateikia per 20 darbo dienų.

17. Paraiškų gauti individualią stipendiją vertinimo kriterijai:

17.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida;

17.2. ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.

18. Paraiškų gauti edukacinę stipendiją vertinimo kriterijai:

18.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;

18.2. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.

19. Paraiškoms, vertinamoms pagal šio tvarkos aprašo 17 ir 18 punktus, taikomi prioritetai:  

19.1. individualių stipendijų paraiškoms:

19.1.1. kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;

19.1.2. kultūros ar meno kūrėjams, kuriems ankščiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos ankščiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;  

19.1.3. kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai, numatyta sklaida skaitmeninėje erdvėje ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);

19.2. edukacinių stipendijų paraiškoms:

19.2.1. aprašo 19.1.1-19.1.3 papunkčiuose numatyti atvejai;

19.2.2. aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);

19.2.3. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-672, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16654

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

191. Vertinant 19.1.2 papunktyje nurodytą prioritetą, neskaičiuojama konkurso, paskelbto pagal Aprašo 9.3 papunktį, metu skirta individuali stipendija.

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

V SKYRIUS

STIPENDIJŲ SKYRIMAS

 

20. Stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas, suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, sprendimą dėl stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo gali priimti Tarybos narių susirinkimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

 

21. Stipendijas skiria Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadas, per 15 darbo dienų nuo šių išvadų gavimo Taryboje dienos.

 

VI SKYRIUS

STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

22. Kultūros ar meno kūrėjas per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl stipendijos skyrimo priėmimo dienos pateikia Tarybai 2 (du) tinkamai užpildytus Tarybos pirmininko nustatytos formos sutarties egzempliorius. Sutartyje nurodoma (-os) veikla (-os), kuriai (-ioms) skirta stipendija ir jos vykdymo terminas, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

23. Stipendijos pradedamos mokėti ar išmokamos:

23.1. jeigu paraiškos pateiktos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., stipendija pradedama mokėti ar išmokama ne vėliau nei ateinančių metų vasario mėnesį;

23.2. jeigu paraiškos pateiktos nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo;

23.3. jeigu paraiškos pateiktos nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.

23.4. jeigu paraiškos pateiktos šio tvarkos aprašo 9.3 papunktyje nustatytu atveju, stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

 

24. Individuali stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Pateikus paraiškas šio tvarkos aprašo 9.3 papunktyje nustatytu atveju individuali stipendija yra išmokama vienu kartu. Edukacinė stipendija į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą išmokama vienu kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

 

25. Individualios stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o edukacinė stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:

25.1. miršta;

25.2. informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;

25.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);

25.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, arba stipendiją panaudoja ne pagal paskirtį.

26. Aprašo 25.3–25.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją. Stipendijos negrąžinus ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Kultūros ar meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo Tarybai pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita). Jeigu veikla trunka ne vienerius metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ar meno kūrėjas turi teikti Tarybai ataskaitą už praėjusius metus kasmet iki sausio 31 dienos. 

28. Ataskaita Tarybai siunčiama paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatoma asmeniškai arba elektroniniu paštu (patvirtinta elektroniniu parašu arba pasirašyta ir nuskenuota).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

 

29. Paraiškos, ataskaitos ir jų Tarybos pirmininko nustatytos formos registrai Taryboje saugomi 3 metus.

________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-842, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26084

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-855, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13132

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-287, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03784

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-530, 2019-08-12, paskelbta TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13086

Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-672, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16654

Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-225, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06755

Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-695, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11395

Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1087, 2020-08-25, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18791

Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo