Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30029

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „DĖL ARCHITEKTŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO, TEISĖS PRIPAŽINIMO IR TAI ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-945

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Architektų atestavimo IR teisės pripažinimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u  Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).“

 

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-945

 

Architektų atestavimo IR teisės pripažinimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių architekto išsilavinimą, ir trečiųjų šalių, Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybių narių) piliečių, įgijusių architekto profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje (išskyrus nurodytus 1.2 papunktyje), architekto kvalifikacijos atestatų (toliau – atestatas) išdavimo, šių atestatų keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką;

1.2. valstybių narių piliečių, įgijusių architekto profesinę kvalifikaciją kilmės ar kitoje valstybėje narėje, teisės pripažinimo tvarką, išduoto teisės pripažinimo dokumento (toliau – dokumentas) papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką.

2. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (toliau – Rūmai), vadovaudamiesi Tvarkos aprašu ir Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka (toliau – atestavimo vidaus tvarka), kuri skelbiama Rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

3. Asmeniui išduodamas atestatas ar dokumentas suteikia teisę eiti šias vadovų pareigas:

3.1. ypatingojo statinio projekto vadovas;

3.2. ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovas;

3.3. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;

3.4. ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas;

3.5. statinio projekto ekspertizės vadovas;

3.6. statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas;

3.7. statinio ekspertizės vadovas;

3.8. statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovas;

3.9. ypatingojo statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovas;

3.10. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

3.11. neypatingojo statinio projekto vadovas;

3.12. neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovas;

3.13. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;

3.14. neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas;

3.15. neypatingojo statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovas;

3.16. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

4. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė vadovauti ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos tam tikrai sričiai (sritims) suteikia teisę vadovauti ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos atitinkamai sričiai (sritims).

5. Eiti statinio projekto architektūrinės dalies vadovo ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas turi teisę tik architektas.

6. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė vadovauti statinio projekto architektūrinei daliai ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūrai atitinkamai suteikia teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai ir statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūrai.

7. Valstybėje narėje įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas).

8. Trečiojoje šalyje įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas).

9. Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimtas sprendimas pripažinti profesinę kvalifikaciją suteikia teisę eiti pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.12 ir 3.14 papunkčiuose.

 

II SKYRIUS

PRETENDENTUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

10. Asmenų, pretenduojančių gauti atestatą (toliau – pretendentai), pasirengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 44 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus ir jie privalo turėti šio įstatymo 4 priedo 4 punkte ir 2016 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2016/790, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (OJ L 134, p. 135), nurodytą diplomą.

11. Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių ir valstybių narių architektai, pretenduojantys gauti atestatą (toliau – pretendentai), privalo turėti sprendimą pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka ar Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

12. Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje nurodyti valstybių narių architektai, pretenduojantys gauti dokumentą (toliau – pretendentai), privalo turėti sprendimą pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

13. Pretendentams nustatomi šie reikalavimai:

13.1. aukštasis universitetinis architekto išsilavinimas, atitinkantis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus, arba kurį patvirtina Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją kopija;

13.2. profesinių žinių lygis, išskyrus Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytąjį atvejį;

13.3. teisinių žinių lygis;

13.4. profesinės patirties trukmė, kuri skaičiuojama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyta tvarka:

13.4.1. ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo – ne mažesnė kaip 5 metai, šio papunkčio reikalavimai netaikomi Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje nurodytųjų valstybių architektams;

13.4.2. statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo ar statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovo – ne mažesnė kaip 5 metai;

13.4.3. ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo – ne mažesnė kaip 3 metai;

13.4.4. neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo – ne mažesnė kaip 2 metai;

13.4.5. būti dalyvavusiam rengiant statinių projektus ir realizuojant bent vieną ypatingojo ar bent vieną neypatingojo (atitinkamai pagal siekiamas vadovo pareigas) statinio projektą, kuris įgyvendintas (statinys pastatytas arba rekonstruotas). Pretendento bendraautoriaus kūrybos indėlis turi būti ne mažesnis kaip 25 procentai. Jei pretendentas pateikia statinio projektus, kurių rengime dalyvavo, bet jo bendraautorio kūrybos indėlis kiekviename jų yra mažesnis nei 25 procentai, Rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka įvertinama, ar pretendento profesinė patirtis patvirtina jo pasirengimą siekiamoms vadovo pareigoms eiti.

14. Teisė eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.1 ir 3.11 papunkčiuose, suteikiama, kai pretendentai turi arba kartu įgyja teisę atitinkamai eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas.

15. Pretendentai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas, privalo išlaikyti egzaminą organizacijose, turinčiose teisę vertinti gaisrinės saugos profesines žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas, kurių parengtas profesinių žinių egzaminų programas patvirtina aplinkos ministras.

16. Pretendentai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, privalo išlaikyti egzaminą organizacijose, turinčiose teisę vertinti profesines žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, kurių parengtas profesinių žinių egzaminų programas patvirtina aplinkos ministras.

17. Pretendentai, siekiantys eiti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas vadovų pareigas, statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus Tvarkos aprašo 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose, privalo papildomai išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Egzaminus organizuoja Rūmai pagal Rūmų parengtą programą, kurią, suderinus su kultūros ministru, tvirtina aplinkos ministras. Egzaminų metu pretendento žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina Rūmų pirmininkas, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta programa. Architektai, turintys atestatą ir galiojantį iki 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą ir siekiantys eiti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas vadovų pareigas, statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), turi kreiptis į Rūmus dėl turimo atestato papildymo Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-559, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11170

 

18. Architektų, gavusių ypatingojo statinio atestatą ar dokumentą, ir siekiančių įgyti teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1-3.10 papunkčiuose nurodytas pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

19. Pretendentas užpildo Tvarkos aprašo priede nustatytos formos prašymą ir pateikia Rūmams Statybos įstatymo 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais ir prideda Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytus dokumentus. Prašyme nurodoma:

19.1. prašymo pateikimo data;

19.2. pretendento vardas, pavardė, jei keitėsi, – ankstesnis vardas, pavardė, asmens kodas;

19.3. adresas, mobilusis ar kitas telefonas, el. pašto adresas;

19.4. pagrindinė darbovietė, pareigos, darbovietės telefonas kontaktams;

19.5. vadovų pareigos, kurių pretendentas siekia eiti iš nurodytų Tvarkos aprašo 3 punkte (viena ar kelios);

19.6. statiniai:

19.6.1. ypatingieji;

19.6.2. neypatingieji;

19.6.3. ypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus Tvarkos aprašo 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytas vadovų pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-559, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11170

 

19.6.4. neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius).

20. Prie prašymo pridedami dokumentai:

20.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai;

20.2. pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją kopija;

20.3. darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama ar teisės pripažinimo sritimi susijusios veiklos) aprašymas;

20.4. parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas nurodant realizavimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra;

20.5. išsamus parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas), kitų parengtų projektų (konkursų ar pan.) iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos, ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

20.6. dokumentas, patvirtinantis pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas;

20.7. dokumentas, patvirtinantis pretendento statybos techninės priežiūros profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;

20.8. architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendacijos, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito architekto rekomendacija.

21. Prašyme pateikti asmens duomenys gali būti perduodami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinei sistemai (ŽPDRIS).

 

IV SKYRIUS

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKA

 

22. Rūmai, gavę pretendento prašymą ir pridedamus dokumentus, nustatyta atestavimo vidaus tvarka patikrina, ar pateikti visi Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai ir per 5 darbo dienas registruoja prašymą ir informuoja Pretendentą.

23. Įregistravus pretendento prašymą, Rūmai nustatyta atestavimo vidaus tvarka organizuoja atestavimo ir (arba) teisės pripažinimo procedūras ir Architektų profesinio atestavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdį.

24. Komisija sudaroma iš Rūmų narių (atstovų), kurios sudėtį tvirtina Rūmų pirmininkas. Komisijos veiklos organizavimą, nario pareigas, teises ir atsakomybę, išvadų rengimo reikalavimus nustato Rūmų pirmininko tvirtinami Komisijos nuostatai.

25. Apie Komisijos posėdį pretendentai informuojami elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo posėdžio dienos.

26. Pretendentai turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal Rūmų parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas programas (toliau – programa). Profesinių ir teisinių žinių egzaminus organizuoja Rūmai. Profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai. Pretendentų teisinės žinios tikrinamos Rūmų pirmininko tvirtinamais testais. Teisinių žinių testai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį aplinkos ministrui patvirtinus atnaujintą programą. Teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą. Pretendentui du kartus iš eilės gavus neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti teisinių žinių egzamino, laikoma, kad pretendentas neišlaikė teisinių žinių egzamino ir negali laikyti profesinių žinių patikrinimo egzamino. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo dienos Rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą.

27. Atestavimo ir (arba) teisės pripažinimo procedūros metu atitinkamai patikrinami profesinių ir teisinių žinių egzaminų rezultatai, atitiktis Tvarkos aprašo II skyriuje nurodytiems pretendentui keliamiems reikalavimams ir priimamas sprendimas dėl atestato ar dokumento išdavimo.

28. Rūmų sprendimai priimami objektyviai, pagrįstai ir nešališkai.

29. Rūmai turi teisę gauti papildomą informaciją, reikalingą sprendimo priėmimui, iš kitų institucijų.

30. Rūmai per Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos pretendentui išduoda atestatą ar dokumentą. Esant techninėms galimybėms, atestatas ar dokumentas išduodami elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja Rūmai savo interneto svetainėje. Jeigu Rūmai priima sprendimą per Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą neišduoti atestato ar dokumento, Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja pretendentą ir nurodo atestato ar dokumento neišdavimo priežastis.

31. Atestate ar dokumente nurodoma:

31.1. atestato ar dokumento numeris;

31.2. vardas ir pavardė;

31.3. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytos vadovo pareigos (viena ar kelios), kurias eiti suteikiama teisė pretendentui;

31.4. Tvarkos aprašo 19.6 papunktyje nurodyti statiniai;

31.5 atestato ar dokumento išdavimo data;

31.6. atestatą ar dokumentą pasirašiusio Rūmų pirmininko vardas, pavardė, parašas, Rūmų antspaudas.

32. Asmenims, pageidaujantiems pakeisti atestatą ar papildyti, patikslinti dokumentą, taikoma Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Pretendentas turi pateikti Tvarkos aprašo priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo pakeičiamo atestato ar papildomo, patikslinamo dokumento numerį ir Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 20.2 papunktyje. Jei atestato ar dokumento tekstas pakeičiamas, pretendentui išduodamas naujas atestatas ar dokumentas, nekeičiant ankstesnio atestato ar dokumento numerio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-559, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11170

 

33. Jei atestato ar dokumento originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, atestato ar dokumento savininkas privalo informuoti Rūmus ir pateikti paaiškinimą raštu. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos atestuotų architektų sąraše paskelbia informaciją apie atestato ar dokumento originalo praradimą ir atestatą ar dokumentą praradusiam asmeniui išduoda atestato ar dokumento dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Atestato ar dokumento dublikatą pasirašo Rūmų pirmininkas.

34. Atestatui ar dokumentui gauti pretendento pateikti dokumentai saugomi Rūmuose atestavimo vidaus nustatyta tvarka. Atestatų ir dokumentų kopijos saugomos Rūmuose 10 metų nuo atestato ar dokumento išdavimo, galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Atestavimo ir teisės pripažinimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomi ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Rūmai visą informaciją pretendentams teikia valstybine kalba ir el. paštu, jeigu pretendentas nepageidauja gauti kitu būdu.

36. Atestatas ar dokumentas išduodami neterminuotam laikui.

37. Atestuoti architektai ir architektai, kurių teisė pripažinta, įsipareigoja atnaujinti ir informuoti Rūmus apie pasikeitusią prašyme nurodytą kontaktinę informaciją.

 

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS

 

38. Asmenims, kuriems buvo išduoti atestatai, ne rečiau kaip kas 5 metai atitinkamai pagal įgytas vadovo pareigas privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų (toliau – organizacija) patvirtintas mokymo programas (toliau – mokymo programa), suderintas su Aplinkos ministerija.

39. Asmenys, kuriems buvo išduoti atestatai, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodyto termino, Rūmų nustatyta Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarka (toliau – tvarka) privalo pateikti Rūmams:

39.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pagal Rūmų nustatyta tvarka patvirtintą formą;

39.2. kvalifikacijos, susijusios su atestate nurodyta veikla, tobulinimo dokumentus (kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimus, atestatus, sertifikatus, protokolus ir pan.). Tais atvejais, kai pretendentas Rūmams teikia kvalifikacijos tobulinimo kursų, kuriuos rengė ne Rūmai, pažymėjimą, kartu turi būti pridedama pažyma (arba žyma pažymėjime), patvirtinanti, kad kursus rengusios ir pažymėjimą išdavusios organizacijos paskaitų programa yra suderinta su Aplinkos ministerija.

40. Rūmai, gavę pretendento pateiktus dokumentus, įvertina, ar pateikti visi Tvarkos aprašo 39 punkte nurodyti dokumentai. Jei pateikti ne visi Tvarkos aprašo 39.2 papunktyje nurodyti dokumentai arba juose nurodytos informacijos nepakanka pretendento kvalifikacijos tobulinimui įvertinti, raštu arba elektroniniu būdu praneša pretendentui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją ir nurodo terminą jiems pateikti.

41. Rūmai įvertina pretendento pateiktus Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytus dokumentus ir priima sprendimą apie pretendento kvalifikacijos tobulinimą.

42. Rūmams priėmus sprendimą pretendento kvalifikacijos tobulinimą pripažinti tinkamu, apie šį sprendimą pretendentas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

43. Rūmams priėmus sprendimą pretendento kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, taikoma Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatytą nuobauda.

44. Rūmai priima sprendimą taikyti Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 4 punkte nustatytą nuobaudą pretendentams, kuriems buvo taikyta Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatyta nuobauda ir šios nuobaudos galiojimo laikotarpiu jie nepašalino nuobaudos skyrimo priežasčių, t. y. nepateikė Tvarkos aprašo 40 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimą.

45. Rūmai kas 5 metus nuo atestato išdavimo dienos atlieka išduotų atestatų peržiūrą. Jeigu asmenys, gavę atestatą, nevykdo Tvarkos aprašo 39 punkte nustatytų reikalavimų, Rūmai taiko Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatytas poveikio priemones.

46. Organizacijos, siekiančios rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, teikia mokymo programos projektą Aplinkos ministerijai suderinimui. Mokymo programos projektai rengiami vadovaujantis Rūmų patvirtinta tvarka.

47. Aplinkos ministerija, gavusi mokymo programos projektą, per 5 darbo dienas persiunčia Rūmams išvadai gauti. Rūmai, gavę mokymo programos projektą, per 10 darbo dienų įvertina ir teikia Aplinkos ministerijai motyvuotas išvadas dėl mokymo programos suderinimo.

48. Aplinkos ministerija per 5 darbo dienas nuo Rūmų išvados gavimo dienos priima sprendimą dėl mokymo programos projekto suderinimo ir raštu apie tai informuoja organizaciją ir Rūmus.

49. Kai Aplinkos ministerija nederina mokymo programos projekto, ji per 5 darbo dienas raštu informuoja organizaciją, nurodydama nederinimo priežastis, ir nurodo terminą trūkumams ištaisyti, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, ir sustabdo mokymo programos projekto suderinimo procedūrą iki kol bus gautas patikslintas mokymo programos projektas. Jei per nurodytą terminą organizacija nepateikia patikslinto mokymo programos projekto, per 5 darbo dienas nuo termino trūkumams pataisyti suėjimo dienos nutraukiama organizacijos pateikto mokymo programos projekto suderinimo procedūra.

50. Nutraukus mokymo programos projekto suderinimo procedūrą Tvarkos aprašo 49 punkte nustatyta tvarka, nepanaikinama organizacijos teisė Tvarkos aprašo nustatyta tvarka iš naujo kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl mokymo programos suderinimo.

51. Organizacija įgyja teisę organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal mokymo programą, suderintą su Aplinkos ministerija. Organizacijos savo interneto svetainėje skelbia su Aplinkos ministerija suderintą mokymo programą, kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo laiką ir įkainius.

 

VI SKYRIUS

ATESTATŲ IR DOKUMENTŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS ARBA GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

52. Rūmai ypatingųjų ir neypatingųjų statinių vadovams, turintiems Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduotą atestatą ar dokumentą, gali:

52.1. sustabdyti atestato ar dokumento galiojimą iki 6 mėnesių Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nurodytais atvejais;

52.2. panaikinti atestato ar dokumento galiojimą Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalyje nurodytais atvejais;

52.3. įspėti Statybos įstatymo 22 straipsnio 18 dalyje nurodytais atvejais.

53. Kai atestato ar dokumento galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo atestato ar dokumento išdavimo gali būti teikiamas Rūmams ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo 12 straipsnio 16 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus 15 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.

54. Atestato ar dokumento galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymo panaikinamas arba atestato ar dokumento galiojimas panaikinamas Rūmų sprendimu vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rūmų sprendimo priėmimo dienos dėl atestato ar dokumento galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo arba įspėjimo atestato ar dokumento turėtojui pareiškimo turi sprendimą paskelbti atestuotų architektų sąraše.

55. Rūmų spendimai dėl nuobaudų taikymo asmenims, turintiems Tvarko aprašo nustatyta tvarka išduotą atestatą ar dokumentą, skelbiami Rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

VII SKYRIUS

ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ IR ARCHITEKTŲ, KURIŲ TEISĖ PRIPAŽINTA,

SĄRAŠO TVARKYMAS

 

56. Atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąrašą tvarko Rūmai. Atestatų ir dokumentų duomenys skelbiami ir atnaujinami Rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt ir portale www.verslovartai.lt. Informacija apie negaliojančius atestatus ir dokumentus skelbiama 3 metus nuo jų galiojimo pabaigos.

57. Atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąraše nurodomi šie duomenys:

57.1. dokumento tipas (atestatas ar dokumentas);

57.2. atestato ar dokumento numeris;

57.3. architekto vardas ir pavardė;

57.4. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytos vadovų pareigos (viena ar kelios) ir statiniai, nurodyti 19.6 papunktyje.

57.5. atestato ar dokumento pareikšto įspėjimo, galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data. Pasibaigus atestato galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymą Rūmų interneto svetainėje panaikinama.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti atestatą ar išduoti, papildyti, patikslinti dokumentą, sumoka Rūmams už atestavimo ar teisės pripažinimo paslaugas Statybos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

59. Įregistravus prašymą, pretendentas pateikia atestavimo ar teisės pripažinimo paslaugų apmokėjimo dokumentą. Jei atestavimas, teisės pripažinimas atidedami ar pretendentas neatestuojamas, pretendento teisė nepripažįstama, sumokėta įmoka negrąžinama.

60. Rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, teikia ataskaitas Aplinkos ministerijai.

61. Rūmų sprendimai dėl atestato ar dokumento išdavimo ar neišdavimo, pareikšto įspėjimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo teisėtumo gali būti skundžiami vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalyje nurodyta tvarka.

62. Ginčai dėl Tvarkos aprašo taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

________________________


 

Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl architekto kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento išdavimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi), asmens kodas ir pareigos pagrindinėje darbovietėje)

 

________________________________________________________________________________

(adresas, mobilusis ar kitas telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Lietuvos Respublikos architektų rūmams

 

PRAŠYMAS

DĖL architekto kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento išdavimo

 

_______________

(data)

 

Prašau _____________________________________________________________________

(išduoti Architekto kvalifikacijos atestatą / pakeisti turimą Architekto kvalifikacijos ________________________________________________________________________________ atestatą Nr.     / išduoti teisės pripažinimo dokumentą / papildyti, patikslinti turimą teisės ________________________________________________________________________________ pripažinimo dokumentą Nr.          )

 

Vadovų pareigos_____________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 3.1-3.16 papunkčius)

________________________________________________________________________________

 

Statiniai:____________________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 19.6.1-19.6.4 papunkčius)

________________________________________________________________________________

 

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai arba apmokės darbovietė:__________________________

 

________________________________________________________________________________(nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, atestatų išdavimo ir papildymo bei peržiūros tvarka, atestatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Parašu patvirtinu, kad susipažinau su Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu, profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais.

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga. Visi pateikti dokumentai ir jų kopijos (nuorašai) patvirtintos mano parašu arba įmonės atsakingo darbuotojo, įforminusio tikrumo žymą, parašu ir anspaudu (jeigu tokie yra).

PRIDEDAMA:

¨ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai, ..... lapas (-ų);

¨ pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją kopija, ..... lapas (-ų);

¨ darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama ar teisės pripažinimo sritimi susijusios veiklos) aprašymas, ..... lapas (-ų);

¨ parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas nurodant realizavimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra, ..... lapas (-ų);

¨ išsamus parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas), kitų parengtų projektų (konkursų ar pan.) iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos, ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

¨ dokumentas, patvirtinantis pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas, ..... lapas (-ų);

¨ dokumentas, patvirtinantis pretendento statybos techninės priežiūros profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, ..... lapas (-ų);

¨ architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendacijos, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito architekto rekomendacija, ..... lapas (-ų).

 

 

 

(Parašas)                                         (Vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-559, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11170

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-945 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo