Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10750

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 20202022 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ prevenciJOS priemonių PLANO

PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 1-251

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais,

t v i r t i n u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020–2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                               Saulius Greičius

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m. gegužės 21 d.

įsakymu Nr. 1-251

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2021 m. gruodžio 23 d.

įsakymo Nr. 1-796 redakcija)

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2020–2022 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ prevenciJOS priemonių PLANAS

 

 

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo / įvykdymo terminas

Atsakingi

vykdytojai

2020 m.

2021 m.

2022 m.

 

 

1.   Tikslas – užtikrinti planų aktualumą ir jų įgyvendinimą

1.1.

Atnaujinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (toliau – galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė)

I–IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Atnaujinta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė per nustatytą laiką / data

gruodžio

31 d.

 

1.2.

Parengti apibendrintą informaciją apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų prevencijos vykdymą praėjusiais metais

I

ketvirtis

I

ketvirtis

I

ketvirtis

PAGD CSV

GAOS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Atliktas prevencijos vykdymo apibendrinimas per nustatytą laiką / data

vasario

29 d.

vasario

28 d.

vasario

28 d.

 

1.3.

Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020–2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (toliau – planas)

IV ketvirtis

PAGD CSV

GAOS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Įvertintas plano priemonių veiksmingumas per nustatytą laiką / data

gruodžio 31 d.

31 d.

31 d.

 

1.4.

Atnaujinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

 

I–IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Numatytas geresnis pasirengimas ekstremaliųjų situacijų valdymui per nustatytą laiką / data

gruodžio

31 d.

 

2.   Tikslas – užtikrinti tinkamą darbuotojų žinių ir įgūdžių lygį

2.1.

Organizuoti kasmetinius 2 val. civilinės saugos mokymus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD ŽIVS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Apmokytų klausytojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus, ne mažiau kaip / proc.

80

100

100

 

2.2.

Pagal PAGD direktoriaus patvirtintą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos metinį mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginių grafiką dalyvauti mokymuose

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD ir jam pavaldžios įstaigos

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Apmokytų klausytojų dalis nuo suplanuotų  apmokyti, ne mažiau kaip / proc.

80

100

100

 

2.3.

Organizuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – PAGD ESOC) Mobiliosios pajėgų valdymo grupės pratybas 2 kartus per metus (jei yra realių įvykių, kurių metu dirba Mobilioji pajėgų valdymo grupė, pratybų skaičius gali būti mažinamas)

I–III ketvirtis

I–III ketvirtis

I–III ketvirtis

PAGD PVV            

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų per einamuosius metus, ne mažiau kaip / skaičius

2

2

2

 

2.4.

Organizuoti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pratybas

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD CSV,

PVV, VPPV

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų per einamuosius metus, ne mažiau kaip / skaičius

1

2

2

 

2.5.

Organizuoti PAGD ESOC pratybas

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD CSV, PVV,

VPPV

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų per einamuosius metus, ne mažiau kaip / skaičius

2

1

2

 

3.   Tikslas – užtikrinti tinkamas PAGD ESOC veiklos sąlygas

3.1.

Atnaujinti PAGD ESOC informacinių technologijų techninę ir programinę įrangą:

 

 

 

PAGD MIVV

 

3.1.1.

Įsigyti balso ir vaizdo įrašymo techninę ir programinę įrangą

I–IV ketvirtis

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Įsigyta įranga / faktas

taip

 

3.1.2.

Įsigyti techninę ir programinę įrangą

III–IV ketvirtis

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Įsigyta įranga / faktas

taip

 

3.1.3.

Sukurti Valstybės ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinę sistemą

IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Sukurta sistema / proc.

50

 

4.   Tikslas – užtikrinti materialinį aprūpinimą

4.1.

Patikslinti Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų nomenklatūros ir kiekio nustatymo tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas), atsižvelgiant į galimus pavojus pagal Lietuvos nacionalinę rizikos analizę

I–IV ketvirtis

PAGD CSV,

MIVV

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Patikslintas tvarkos aprašas ne vėliau kaip / data

gruodžio 31 d.

 

4.2.

Išplėsti PAGD geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) platformos funkcionalumą

I–IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

GIS platformos aštuoniolikos modulių diegimas / data

 

gruodžio 31 d.

 

4.3.

Surengti specializuotus mokymus GIS platformos naudotojams ir ekstremaliųjų situacijų valdyme dalyvaujantiems darbuotojams

I–IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Apmokytų GIS platformos naudotojų skaičius / proc.

 

80

 

4.4.

Sukurti GIS informacinę platformą visuomenei

 

 

IV ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Sukurta geografinės informacinės sistemos platforma, skirta visuomenei / data

gruodžio 31 d.

 

5.   Tikslas – užtikrinti pasirengimą ypač pavojingoms ir pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, epidemijoms, pandemijoms, karantino, bendro VPGT personalo susirgimų skaičiaus staigiam padidėjimui

5.1.

Vakcinuoti pareigūnus, kurie galimo sezoninio sergamumo gripu pakilimo laikotarpiu, vykdydami tarnybines pareigas, turi sąlytį su daugeliu asmenų

 

rugsėjis–lapkritis

rugsėjis–lapkritis

PAGD ŽIVS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Vakcinuotų pareigūnų, įtrauktų į skiepijimo sąrašą, dalis / proc.

 

100

100

 

5.2.

Vakcinuoti pareigūnus, kurie, vykdydami tarnybines pareigas, turi tikimybę užsikrėsti erkiniu encefalitu

 

kovas–gegužė

kovas–gegužė

PAGD ŽIVS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Vakcinuotų pareigūnų, įtrauktų į skiepijimo sąrašą, dalis / proc.

100

100

100

 

5.3.

Dezinfekcinių ir asmens apsaugos priemonių VPGT darbuotojams reikiamo kiekio, ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, kaupimas

I ketvirtis

PAGD MIVV

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Sukauptas rezervas / data

kovo 1 d.

 

6.   Tikslas – užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą likviduoti gaisrus (durpynuose, miškuose ir kitose atvirose teritorijose, pramonės ir kultūros paveldo objektuose), esant šių pajėgų stokai, padėti savivaldybei likviduoti analogišką situaciją ir vykdyti kitas analogiškų situacijų prevencijos priemones

6.1.

Peržiūrėti ir atnaujinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti planų duomenis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD PGV

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Patikslintų planų dalis / proc.

100

100

100

 

7.   Tikslas – užtikrinti pasirengimą elektros energijos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams

7.1.

Patikrinti stacionarius ir mobiliuosius elektros generatorius ir (ar) įvertinti alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę

gruodis

gruodis

gruodis

PAGD ir jam pavaldžios įstaigos

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Patikrintos įrangos dalis / proc.

100

100

100

 

7.2.

Pašalinti PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose elektroninių ryšių sistemų neatitiktis minimaliems reikalavimams

sausis–gruodis

sausis–gruodis

sausis–gruodis

PAGD MIVV,

PAGD ir jam pavaldžios įstaigos

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Pašalintų neatitikimų dalis / proc.

30

60

100

 

8.   Tikslas – užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą likviduoti stichinių, katastrofinių hidrometeorologinių (potvynio, labai smarkaus vėjo, labai smarkaus snygio) reiškinių sukeltus įvykius, esant šių pajėgų stokai,  padėti savivaldybei likviduoti analogišką situaciją ir vykdyti kitas analogiškų situacijų prevencijos priemones

8.1.

Organizuoti tarnybinius mokymus pareigūnams, atliekantiems gelbėjimo darbus

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

I–IV ketvirtis

PAGD PGV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Apmokytų pareigūnų, įtrauktų į mokymo tvarkaraščius, dalis / proc.

100

100

100

 

8.2.

Papildomai patikrinti transporto priemones ir įrangą, skirtą gelbėjimo darbams užtvindytose teritorijose

spalis–lapkritis

spalis–lapkritis

spalis–lapkritis

PAGD PGV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Priemonės patikrintos per nustatytą laiką / data

lapkričio
30 d.

lapkričio
30 d.

lapkričio
30 d.

 

8.3.

Inicijuoti pajėgų, dalyvavusių likviduojant potvynio
padarinius, atstovų pasitarimą, siekiant apibendrinti sukauptą patirtį ir tobulinti pasirengimą potvyniui

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

PAGD PGV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Organizuota posėdžių / skaičius

1

1

1

 

9.   Tikslas – užtikrinti pasirengimą perspėjimo sistemos gedimams

9.1.

Organizuoti techninių perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PPS) priemonių priežiūrą

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo tvarką ir grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo tvarką ir grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo tvarką ir grafiką

PAGD CSV GAOS, PGV CSS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Atliktų patikrinimų dalis / proc.

100

100

100

 

9.2.

Organizuoti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, techninių priemonių priežiūrą

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

PAGD CSV GAOS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Atliktų patikrinimų dalis / proc.

100

100

100

 

9.3.

Organizuoti Ekstremalių situacijų radijo ir televizijos pranešimų sistemos patikrinimus ir priežiūrą

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką

PAGD CSV GAOS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Atliktų patikrinimų dalis / proc.

100

100

100

 

10. Tikslas – užtikrinti pasirengimą pagalbos skambučių priėmimo sutrikimams

10.1.

Atlikti BPC informacinės sistemos Veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo bandymą (pratybas)

Kartą per metus

Kartą per metus

Kartą per metus

BPC

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų / skaičius

1

1

1

 

 

11. Tikslas – užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą likviduoti chemines (transporte, pramonėje), radiologines avarijas, naftos produktų išsiliejimą, esant šių pajėgų stokai, padėti savivaldybei likviduoti analogišką situaciją

11.1.

Organizuoti taktines pratybas, susijusias su cheminėmis, radiologinėmis avarijomis ir naftos produktų išsiliejimu (pasirenkant regionui aktualias grėsmes)

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

PAGD PGV PGT, PGV komandos 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų / skaičius

1

1

1

 

11.2.

Įrengti gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistemą (pasirenkant regionui aktualias grėsmes) vykdant Norvegijos ir Europos Bendrijų fondų projektą

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Projekto vykdymas / proc.

10

50

 

11.3.

Organizuoti pasirengimą 2023 m. kompleksinėms civilinės saugos pratyboms

I–IV
ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Pratybų pasirengimo plano įgyvendinimas / proc.

90 proc.

 

11.4.

Parengti specialią gyventojų mokymo ir švietimo programą

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

PAGD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Programos parengimas / proc.

30

75

 

12. Tikslas – užtikrinti pasirengimą avarijai Rusijos naftos verslovės telkinyje D-6 arba Būtingės naftos terminale, kitiems teršalų išsiliejimams Baltijos jūroje (kai teršalai pasiekia pakrantę) ir pavojingosios medžiagos išsiliejimui kaimyninės šalies teritorijoje (kai teršalai patenka į Lietuvos Respublikos upes, Kuršių marias), padėti savivaldybei likviduoti analogišką situaciją ir vykdyti kitas analogiškų situacijų prevencijos priemones

12.1.

Organizuoti civilinės saugos pratybas „Kopos 2021“ Baltijos jūros pakrantėje

_

II ketvirtis

_

PAGD Klaipėdos PGV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta pratybų / skaičius

_

1

_

 

12.2.

Aptarti naftos produktų išsiliejimo likvidavimo civilinės saugos pratybų rezultatus savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų posėdžiuose

_

IV ketvirtis

_

PAGD Klaipėdos

PGV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Surengta savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų posėdžių per metus, ne mažiau kaip / skaičius

_

2

_

 

13. Tikslas – užtikrinti pasirengimą pavojingų radinių (sprogmenų) keliamų pavojų prevencijos darbams

13.1.

Rinkti ir analizuoti informaciją apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas, nustatyti ateinančių metų prioritetus

spalis–gruodis

spalis–gruodis

spalis–gruodis

PAGD CSV

GAOS

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Laiku nustatytas poreikis / data

gruodžio

31 d.

gruodžio

31 d.

gruodžio

31 d.

 

14. Tikslas – pasirengti šilumos tiekimo nutraukimui šildymo sezono metu

14.1.

Paruošti patalpų šildymo sistemas šaltajam metų periodui

spalis–lapkritis

spalis–lapkritis

spalis–lapkritis

PAGD

MIVV,

PGV,

Elektrėnų PGT 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė
Surašytų aktų su tiekėjais dėl pasirengimo šildymo sezonui dalis / proc.

100

100

100

 

15. Tikslas – užtikrinti VPGT darbuotojų vykdomų funkcijų tęstinumą, esant poreikiui, vykdyti funkcijas nuotoliniu būdu

15.4.

Parengti techninius reikalavimus techninėms ir programinėms priemonėms

gruodis

PAGD MIVV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Parengtas techninių sprendimų ir reikalavimų dokumentų komplektas / skaičius

1

 

15.5.

Diegti technines ir programines priemones

II–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

PAGD MIVV

 

 

Vertinimo kriterijus / vertinimo kriterijaus reikšmė

Įdiegtų priemonių dalis / proc.

50

100

 

 

 

Santrumpos: BPC – Bendrasis pagalbos centras, CSS – Civilinės saugos skyrius, CSV – Civilinės saugos valdyba, PGT – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, GAOS – Gyventojų apsaugos organizavimo skyrius, MIVV – Materialinių išteklių valdymo valdyba, PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, PGV – priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, PVV – Pajėgų valdymo valdyba, VPPV – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba, ŽIVS – Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius.

 

______________________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-796, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26858

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-251 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020–2022 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo