Įsakymas netenka galios 2019-04-05:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-362, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05506

Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-03-28 iki 2019-04-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18498

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLĄ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. V-929

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u  Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formą (toliau vadinama – Forma) (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. Formos 1–14 punktuose nurodyti duomenys teikiami kasmet;

2.2. Formos 15–16 punktuose nurodyti duomenys teikiami metais, kuriais, vadovaujantis Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“, vykdomas universitetų ir mokslinių tyrimų institutų palyginamasis ekspertinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimas.

2.3. Formos 1.1–1.5 papunkčiuose ir 13–16 punktuose nurodyti duomenys teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-71, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01425

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-798 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos veiklos ataskaitos formos ir teikimo terminų“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

forma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-71, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01425

Nr. V-278, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04594

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-71, 2018-01-29, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01425

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-278, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04594

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo