Suvestinė redakcija nuo 2018-08-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19878

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016 – 2022 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-848

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu ir atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 17 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2018 sausio 17 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, 2018 m. birželio 13 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 3 ir 2018 m. liepos 10 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-244, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04823

Nr. 1V-525, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12351

Nr. 1V-596, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13090

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-848

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1V-596 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija

Norime būti sveiki ir aktyvūs

88 784,55

73 427,22

6 478,87

0,00

8 878,46

0,00

0,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Utenos kraštotyros muziejus

Šviesioji gyvenimo pusė

92 977,58

76 894,97

6 784,85

0,00

9 297,76

0,00

0,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Utenos švietimo centras

Gera būti

124 491,68

102 957,98

9 084,53

0,00

12 449,17

0,00

0,00

2018-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

4.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

Pokyčių keliu

94 783,33

78 388,38

6 916, 62

0,00

9 478,33

0,00

0,00

2018-05-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas

91 682,00

75 823,49

6 690,31

0,00

9 168,20

0,00

0,00

2018-05-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

6.

Viešoji įstaiga Utenos kolegija

Nauji gebėjimai – naujos galimybės

26 805,56

22 168,92

1 956,08

0,00

0,00

0,00

2 680,56

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

7.

Viešoji įstaiga Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką

44 018,65

36 398,13

3 211,60

0,00

0,00

0,00

4 408,92

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

8.

Utenos švietimo centras

Kūrybiškumo erdvė

183 430,00

151 698,49

13 385,16

0,00

18 346,35

0,00

0,00

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

9.

Futbolo klubas „Utenos Utenis“

Atviras futbolas

92 000,60

76 086,98

6 713,56

0,00

9 200,06

0,00

0,00

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

10.

Viešoji įstaiga Utenos kolegija

VERSLO DEGUSTACIJA

43 091,67

35 637,97

3 144,53

0,00

0,00

0,00

4 309,17

2018-10-01

 

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17

punkte.

 

11.

Utenos apskrities darbdavių asociacija

Verslas – lengvai, greitai, kūrybiškai

66 000,00

54 583, 78

4 816,22

0,00

6 600,00

0,00

0,00

2018-10-24

Netaikoma

 

12.

UAB „Siuntikas“

Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkose

103 671,38

88 120,67

7 775,36

0,00

0,00

0,00

7 775,35

2018-10-24

Netaikoma

 

13.

Utenos miesto vietos veiklos grupė

Laikas verslui

50 622,00

41 865, 76

3 694,04

0,00

5 062,20

0,00

0,00

2018-10-24

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17

punkte.

 

IŠ VISO:

1 102 359,00

914 052,74

80 651,73

0,00

88 480,53

0,00

19 174,00

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-244, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04823

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-848 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-525, 2018-07-24, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12351

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-848 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-596, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13090

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-848 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo