Suvestinė redakcija nuo 2018-05-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14003

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 2 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA 1 NACIONALINIO TIKSLO INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-2.1.2-K-01 PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-530

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d.

įsakymu Nr. A1-530

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 2 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

NR. PMIF-2.1.2-K-01

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-K-01 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (toliau – PMIF programa), 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ (toliau – Veiksmas) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.3. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas). 

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Projektų atranka pagal Veiksmą bus atliekama projektų konkurso būdu.

5. Pagal PFSA projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 353 135,00 Eur (vieno milijono trijų šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių šimto trisdešimt penkių eurų), iš kurių iki 1 014 851,25 Eur (vieno milijono keturiolikos tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno euro ir 25 ct) PMIF lėšos ir iki 338 283,75 Eur (trijų šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ir 75 ct) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

6. Veiksmo tikslas – integracijos centruose teikti būtinas paslaugas tikslinės grupės atstovams, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje.

7. Pagal PFSA remiamos veiklos:

7.1. integracijos centro, kuriame teikiamos paslaugos tikslinės grupės atstovams, steigimas ir (ar) esamo integracijos centro veiklos palaikymas. Integracijos centras paslaugas teikia viename iš pasirinktų miestų, nurodytų PFSA 18 punkte;

7.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (išskyrus atstovavimą teisme) ir (ar) kita socialinė pagalba;

7.3. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai, kurių trukmė − ne mažiau kaip 190 val. Lietuvių kalbos mokymuose ir (ar) kursuose besimokančių tikslinės grupės asmenų lankomumui taikomi PFSA 25 punkte nustatyti reikalavimai;

7.4. pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, istorijos, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir (ar) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymus ir (arba) kursus;

7.5. kitos į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, kuriomis palengvinamos galimybės įsilieti į darbo rinką (pvz., profesinis orientavimas ir konsultavimas, asmeninių kompetencijų kėlimo (motyvacijos, bendravimo įgūdžių, prisistatymo darbdaviui ir pan.) užsiėmimai, mokymai, kursai ir pan.);

7.6. teisinės konsultacijos;

7.7. psichologo konsultacijos;

7.8. informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida. Informacija teikiama PFSA 24 punkte nustatyta tvarka;

7.9. tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 19.3–19.4 papunkčiuose, ir jų šeimų nariams teikiamos papildomos paslaugos: gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu ir higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne, teisinės paslaugos, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė pagalba, nereceptiniai medikamentai, vaistažolės, valstybės nekompensuojamos medicinos pagalbos priemonės, taip pat gydytojo skirti valstybės nekompensuojami receptiniai medikamentai ir (ar) maisto papildai, ir (ar) vakcinos;

TAR pastaba. 7.9. papunktyje nurodytam aprūpinimui maistu ir higienos reikmenimis reikalavimas dėl suderinamumo su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama netaikomas nuo 2018-01-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

Nr. A1-554, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24884

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

Nr. A1-210, 2018-05-15, paskelbta TAR 2018-05-16, i. k. 2018-07802

 

7.10. integracijos centre vykdomi bendri renginiai su visuomene.

8. Veiklos, nurodytos PFSA 7.1–7.8 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir vykdomos įgyvendinant projektą. Pareiškėjas gali numatyti ir vykdyti PFSA 7.9–7.10 papunkčiuose nurodytas papildomas veiklas, kurios skirtos PFSA 6 punkte nurodytam veiksmo tikslui ir būtinos projekto tikslui pasiekti.

TAR pastaba. 8 punkto nuostatos taikomos ir iki įsakymo Nr. A1-210 (2018-05-15) įsigaliojimo (2018-05-17) pradėtiems įgyvendinti projektams nuo projektų įgyvendinimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-210, 2018-05-15, paskelbta TAR 2018-05-16, i. k. 2018-07802

 

9. PFSA nefinansuoja šių veiklų:

9.1. mokymo programų ir metodikų rengimo bei adaptavimo, tyrimų, vertimų;

9.2. profesinio mokymo;

9.3. kelių eismo taisyklių mokymų, skirtų vairavimo kategorijoms įgyti;

9.4. kitų veiklų, nenurodytų PFSA 7.1–7.10 papunkčiuose.

10. Pagal PFSA bus atrinkti finansuoti 3 projektai – po vieną projektą, skirtą įgyvendinti PFSA 7 punkte nurodytoms veikloms Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

11. Pagal PFSA, galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikoje, ir (ar) tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

12. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo su tiksline grupe (PFSA 19 punktas) patirties.

13. Pagal PFSA, projektai gali būti vykdomi su partneriu (-iais). Jeigu pareiškėjas projektą planuoja įgyvendinti su partneriu (-iais), pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi organizuoti viešą partnerio (-ių) atranką pagal pareiškėjo iš anksto patvirtintus bei PFSA 131 punkte nustatyta tvarka viešai paskelbtus atrankos kriterijus bei procedūrą. Privalomi kriterijai, kurie turi būti nustatyti atrenkant partnerį (-ius), yra:

13.1. partnerio teisinis statusas: partneriu gali būti viešasis juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, tarptautinė organizacija ar jos padalinys, teisėtai veikiantis Lietuvos Respublikoje;

13.2. partnerio patirtis įgyvendinant projekto veiklą (-as): partneris turi turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį įgyvendinant partneriui numatytą (-as) įgyvendinti projekto veiklą (-as). Vertinama faktinė patirtis vykdant atitinkamą veiklą, o ne steigimo dokumentuose nustatyta teisė užsiimti tam tikra veikla, t. y. vertinama patirtis įgyvendinant projektus, kuriuose jis yra ar buvo projekto vykdytojas arba projekto partneris (patirties trukmė yra skaičiuojama pagal projektų sutartis), arba juridinio asmens, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, veikla. Vertinant patirtį neįtraukiami laikotarpiai, kai veikla nebuvo vykdoma. Skaičiuojant bendrą patirties trukmę, reikia atsižvelgti, ar vienos patirties trukmė nėra įgyta tuo pačiu laikotarpiu kaip ir kita patirtis, t. y. jei sutampa laikotarpių datos, tuomet šių patirčių (sutampančio laikotarpio) trukmė nėra sumuojama. Jei patirties trukmė yra ne visas kalendorinis mėnuo (pvz., ne nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. ar ne nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.), ne viso mėnesio kalendorinės dienos yra sumuojamos ir laikoma, kad visą mėnesį sudaro 30 kalendorinių dienų, o likusios dienos taip pat įtraukiamos į patirties trukmės sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

131. Pareiškėjas projekto partnerių atrankos kriterijus bei procedūrą skelbia pareiškėjo interneto svetainėje. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki galutinio paraiškų pateikimo termino pabaigos pateikia atsakingai institucijai pareiškėjo interneto svetainės, kurioje pateikta informacija apie vykdomą projekto partnerių atranką, nuorodą. Pareiškėjas šią informaciją atsakingai institucijai pateikia atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt nurodytu elektroniniu paštu. Atsakinga institucija savo interneto svetainėje http://esf.socmin.lt pateikia informaciją apie vykdomas projektų partnerių atrankas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14.  Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

15.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu turi būti prisidedama prie Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-683 „Dėl Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1 priemonės įgyvendinimo.

16. Projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PFSA 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas PFSA 2 priede. Pagal PFSA privaloma surinkti minimali balų suma yra 40 balų.

17. Teikiamų pagal PFSA projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei 36 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 42mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Integracijos centras, kuriame vykdomos PFSA 7 punkte nurodytos veiklos, turi teikti paslaugas tikslinei grupei viename iš pasirinktų miestų: Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje.

19. Tikslinės grupės atstovai yra:

19.1. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

19.2. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

19.3. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu. Jei asmeniui leidimas laikinai arba nuolat gyventi buvo išduotas (pakeistas) kitais nei šiame PFSA punkte nurodytais UTPĮ nustatytais pagrindais, projekto vykdytojas turi įsitikinti ir saugoti įrodymus, kad asmuo anksčiau turėjo leidimą nuolat gyventi, kuris buvo išduotas šiame PFSA punkte nurodytu UTPĮ nustatytu pagrindu;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

 

19.4. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu. Jei asmeniui leidimas laikinai arba nuolat gyventi buvo išduotas (pakeistas) kitais nei šiame PFSA punkte nurodytais UTPĮ nustatytais pagrindais, projekto vykdytojas turi įsitikinti ir saugoti įrodymus, kad asmuo anksčiau turėjo leidimą laikinai gyventi, kuris buvo išduotas šiame PFSA punkte nurodytu UTPĮ nustatytu pagrindu;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

 

19.5. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 101 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyje nustatytais pagrindais;

TAR pastaba. 19.5 punktas taikomas ir iki 2016-10-11 pradėtiems įgyvendinti projektams, nuo projektų įgyvendinimo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-554, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24884

 

19.6. trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo nuolat gyventi kortelę, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 104 straipsnio 4 dalyje ir (ar) 105, ir (ar) 1053 straipsniuose nustatytais pagrindais.

TAR pastaba. 19.6 punktas taikomas ir iki 2016-10-11 pradėtiems įgyvendinti projektams, nuo projektų įgyvendinimo pradžios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-554, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24884

 

20. Įgaliotoji institucija, vykdydama teisės aktuose nustatytas funkcijas ir norėdama patikrinti, ar projekte dalyvaujantis asmuo priklauso tikslinei grupei, turi teisę gauti dalyvio asmens duomenis iš valstybės registrų.

21. Pareiškėjas, planuodamas PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo aprašu. Projektu turi būti siekiama PFSA 21.1 papunktyje nurodyto PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės, už kurios pasiekimą yra atsiskaitoma įgaliotai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. PMIF programos rodiklio pakategorių, nurodytų PFSA 21.2–21.5 papunkčiuose, reikšmių pareiškėjas paraiškoje nenurodo, tačiau projekto įgyvendinimo metu už šių rodiklio pakategorių pasiekimą atsiskaito įgaliotai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. Turi būti siekiama šios PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės ir fiksuojamos šių PMIF programos rodiklio pakategorių skaitinės reikšmės:

21.1. PMIF programos rodiklis „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems PMIF lėšomis buvo suteikta parama taikant integracijos priemones, vykdomas įgyvendinant nacionalines, vietos ir regionines strategijas“ (kodas PR2.1) – ne mažiau nei 300 tikslinės grupės atstovų;

21.2. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkiant į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičius“ (kodas PR2.1.1);

21.3. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų teikiant patarimus ir pagalbą būsto srityje, skaičius“ (kodas PR2.1.2);

21.4. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų suteikus sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos paslaugas, skaičius“ (kodas PR2.1.3);

21.5. PMIF programos rodiklio pakategorė „Tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkus priemones, susijusias su demokratiniu dalyvavimu, skaičius“ (kodas PR2.1.4).

22. Reikalavimai projekto parengtumui nėra taikomi.

23. Neturi būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

24. Paraiškoje turi būti numatyta ir projekto įgyvendinimo metu turi būti vykdoma informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos tarnybose, Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) teritorinėse darbo biržose, savivaldybėse ir kituose integracijos centruose, gavusiuose finansavimą pagal šį kvietimą teikti paraiškas. Informacijos sklaida vykdoma dalijant lankstinukus ir (ar) brošiūras apie integracijos centro teikiamas paslaugas ir kitais būdais. Kiekvienas projekto vykdytojas, gavęs finansavimą pagal PFSA, turi užtikrinti galimybę kitiems projektų vykdytojams pagal PFSA vykdyti informacijos apie jų integracijos centruose teikiamas paslaugas sklaidą.

25. PFSA 7.3 papunktyje nurodytuose lietuvių kalbos mokymuose ir (ar) kursuose besimokantis tikslinės grupės asmuo turi išklausyti ne mažiau kaip 50 proc. vienam asmeniui numatyto mokymo ir (arba) kurso valandų skaičiaus. Jeigu asmuo išklausė mažiau nei 50 proc. vienam asmeniui numatyto mokymo ir (arba) kurso valandų skaičiaus, projekto vykdytojas teikiamuose mokėjimo prašymuose turi teikti argumentuotus paaiškinimus įgaliotajai institucijai, kuri turi teisę tokio asmens mokymo ir (arba) kurso išlaidas pripažinti netinkamomis finansuoti.

26. Jei PFSA 7.4 papunktyje nurodytų pilietinio orientavimo mokymų ir (arba) kursų metu visuomenės ir (ar) istorijos pažinimo tikslais organizuojamos ekskursijos ar išvykos, jų trukmė negali būti ilgesnė nei 8 val.

27. Rekomenduojama, kad integracijos centro, kuriame vykdomos PFSA 7 punkte nustatytos veiklos, darbo laikas būtų suplanuotas atsižvelgiant į įvairių tikslinės grupės atstovų grupių (dirbančių, besimokančių ir pan.) poreikius.

28. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu turi įsitikinti, kad nėra teikiama valstybės pagalba ir de minimis pagalba, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 3 priedas).

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

29. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

 

30. Didžiausia vienam projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 451 045,00 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturiasdešimt penkių eurų), iš kurių iki 338 283,75 Eur (trijų šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ir 75 ct) PMIF lėšos ir iki 112 761,25 Eur (šimto dvylikos tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 25 ct) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

31. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

32. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

33. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

34. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

2.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimas (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamu finansuoti laikomas tik nusidėvėjimas arba finansinė nuoma) išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti yra transportavimo, sumontavimo, įdiegimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos. Ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms;

2.2. projekto veikloms, skirtoms tiesiogiai tikslinės grupės atstovams, vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimo (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamu finansuoti laikomas tik nusidėvėjimas arba finansinė nuoma) išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti yra transportavimo, sumontavimo, įdiegimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos. Taikoma PFSA 7.2–7.7 ir 7.9 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės ar savivaldybės biudžetinės įstaigos darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis. Kitų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys, kai darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, kai, be pagrindinių pareigų, sulygstama dėl papildomų funkcijų įgyvendinant projektą (tokiu atveju darbo sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, nurodomas atlygis už papildomas funkcijas įgyvendinant projektą);

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos, patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos;

3.4. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos išlaidos;

3.5. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų įgyvendinti PFSA 7 punkte nurodytas veiklas, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.6. išlaidos tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 19.3–19.4 papunkčiuose, kai pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba grąžinamos tikslinės grupės asmenų patirtos išlaidos (aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (tinkamomis finansuoti yra laikomos ir dėvėtų drabužių, avalynės įsigijimo išlaidos), maistu, higienos reikmenimis, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos, vaistažolės);

3.7. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, komandiruočių, kelionių išlaidos. Netinkamos yra kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.8. projekto dalyvių kelionių, apgyvendinimo ir panašios išlaidos. Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, ir projekto dalyvių kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį, kuris nustatytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime (toliau – Tyrimas). Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais dydžiais pareiškėjo ar partnerio institucijoje). Projekte visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti yra laikomos:

4.1. privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1, 310.3 ir 310.4 papunkčiuose, išlaidos;

4.2. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: informacinės interneto svetainės sukūrimo ir administravimo, pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto viešinimo (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), reprezentacinių priemonių išlaidos.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 1 procento nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas)

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

Nr. A1-210, 2018-05-15, paskelbta TAR 2018-05-16, i. k. 2018-07802

 

35. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

36. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šios išlaidos:

36.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje;

36.2. PFSA 34 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

37. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

38. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas skaitmenines paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

39. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

39.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM);

39.2. projekto finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

39.3. Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymą (PFSA 4 priedas);

39.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pvz., 3 tiekėjų pasiūlymai dėl prekių ir (ar) paslaugų kainos, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);

39.5. Partnerio deklaraciją (-as) (paraiškos formos 1 priedas), jeigu projektą ketinama įgyvendinti su partneriu (-iais). Partnerio deklaracija pildoma kiekvienam partneriui atskirai;

Papildyta punktu:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

39.6. dokumentus, įrodančius projekto parnerio (-ių) atrankos atitiktį PFSA 13 ir 131 punktuose nustatytiems reikalavimams (informaciją, įrodančią, kad projekto parnerio (-ių) atranka buvo viešai paskelbta, atliekama pagal pareiškėjo iš anksto patvirtintus atrankos kriterijus ir procedūrą, protokolus, sprendimus ir (ar) kitus dokumentus).

Papildyta punktu:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

40. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime.

41. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas), ir projekto naudos ir kokybės vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, pildydama Naudos ir kokybės vertinimo lentelę (PFSA 2 priedas).

42. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškos vertinimui trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

43. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

44. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškų įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėjus raštu.

45. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

46. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

47. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima atsakinga institucija PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka. Finansuojami trys projektai, po 1 projektą integracijos centrams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

48. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

49. Pagal PFSA finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos trišalės projektų sutartys tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo.

50. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

51. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.  

52. Projektų sutartys yra keičiamos ar nutraukiamos PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

53. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

54. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projekto vykdytojui atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl atsakingos ir (arba) įgaliotosios institucijų keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.

55. Jei projektas nepradedamas įgyvendinti per PAFT 149 punkte nustatytą terminą, įgaliotoji institucija turi teisę PAFT IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka nutraukti projekto sutartį.

56. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų po projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

57. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projekto dalyviai užpildytų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketą (PAFT 16 priedas) (toliau – projekto dalyvio apklausos anketa), ir nustatytą informaciją apie projekto dalyvius pateikia įgaliotajai institucijai. PAFT nustatytais atvejais, kai projekto dalyvio apklausos anketa nėra pildoma, pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas, pateikdamas dokumentą, įrodantį, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei.

58. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

59. Projekto vykdytojui nepasiekus privalomos pasiekti PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 21.1 papunktyje, reikšmės, taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio nuostatos.

60. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

61. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

62. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

63. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

 

_____________________________

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo

„Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1

nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo

„Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01

1 priedas

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui atskirai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“, kai ši lentelė tikslinama grąžinus paraišką pakartotiniam vertinimui.)

 

1. Bendrieji projektų reikalavimai

Bendrasis projektų reikalavimas

 

Bendrojo projektų reikalavimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projektų reikalavimo detalizavimas (jei taikoma)

Bendrojo projektų reikalavimo aspekto vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.2-K-01 (toliau – PFSA) nurodyto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmo arba ypatingo atvejo įgyvendinimo bei su juo susijusio PMIF programos rodiklio (jeigu taikoma) pasiekimo ir įgyvendinamos PFSA nurodytos veiklos

1.1. Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka PFSA nurodytą PMIF programos veiksmą arba ypatingą atvejį ir siekiamą rezultatą

 

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti PMIF programos 2.1.2 veiksmo tikslą ir siekiamą PMIF programos rodiklį PR2.1.

Vertinant būtina įsitikinti, kad:

- projekto tikslas ir uždaviniai prisidės prie PMIF programos 2.1.2 veiksmo tikslo, nurodyto PFSA 6 punkte, įgyvendinimo;

- projektu siekiama PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 21.1 papunktyje, reikšmės;

- projekto tikslo, uždavinių ir siekiamo PMIF programos rodiklio ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 5 ir 6 punktai

 

(Kai bendrojo projektų atrankos kriterijaus vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo projektų reikalavimo aspekto įvertinimas)

1.2. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA nurodytas veiklas

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA 7 punkte nurodytas veiklas.

Vertinant būtina įsitikinti, ar projekte numatytas tikslas, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka veiklas, nurodytas PFSA 7 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 6 punktas

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius PFSA nustatytus reikalavimus

Vertinant būtina įsitikinti, kad projektas atitinka PFSA 8, 9, 24–26 punktų nuostatas.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 5 ir 6 punktai

 

 

2. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams)

2.1. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams)

(Atsakinga institucija PFSA nurodo, prie kurių nacionalinio strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais)

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu siekiama PFSA nustatytų PMIF programos rodiklių (jeigu taikoma)

Projektas turi siekti PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 21.1 papunktyje, reikšmės.

Vertinant būtina įsitikinti, kad projektu siekiama PFSA 21.1 papunktyje nurodyto PMIF programos rodiklio reikšmės ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas ji bus pasiekta.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 14 punktas

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji − pasiekti nustatytą projekto tikslą

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika. Projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o šie – įgyvendinti nustatytą tikslą.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 5 ir 6 punktai

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami), įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

- yra specifiniai – parodo projekto esmę ir charakteristikas;

- išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

- pasiekiami – realūs;

- susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

- iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 6 ir 8 punktai

 

 

4. Projektas atitinka moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus:

- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės moterims ir vyrams;

- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės visiems asmenims, neatsižvelgiant į rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę, religiją.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 15 punktas

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas PFSA. Atsakinga institucija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus PFSA)

Netaikoma

 

 

4.3. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.3.1. teikiama parama neviršija de minimis pagalbai nustatytų ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.2. projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą arba Europos Komisijos sprendimą arba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą arba Europos Komisijos sprendimą, arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei PFSA nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 3 priedas)

 

 

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, turi būti įsitikinta, kad valstybės pagalba ir de minimis pagalba neteikiama. Įgaliotoji institucija pildo Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 3 priedas)

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) organizaciniu požiūriu yra pajėgus (-ūs) tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) atitinka PFSA nustatytus reikalavimus (šis vertinimo aspektas taikomas tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams)

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjo teisinė forma atitinka PFSA 11 punkte nurodytus reikalavimus.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi PFSA 12 punkte nurodytos darbo su tiksline grupe patirties.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto parnerio (-ių) atranka atitinka PFSA 13 ir 131 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos 2, 3 punktai, Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymas (PFSA 4 priedas), dokumentai, nurodyti PFSA 39.6 papunktyje

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą PFSA (šis vertinimo aspektas taikomas tik valstybės projektams)

Netaikoma

 

 

5.3. Pareiškėjui ir partneriui (-ams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.3.1. pareiškėjui ir partneriui (-ams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.3.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma);

5.3.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.3.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris

 

(-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita įgaliotajai institucijai prieinama informacija

 

 

5.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas ir partneris (-iai) užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir panašiai.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 5.5 papunktis, Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymas (PFSA 4 priedas)

 

 

5.5. Projekto parengtumas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus

Netaikoma

 

 

5.6. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir turi naudą

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)

Būtina įvertinti, ar partnerystė sukuria pridėtinę vertę įgyvendinant projektą (pavyzdžiui, partneris vykdo atskiras projekto veiklas, kuria bendrą produktą ir kt.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 5.5 papunktis

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal PFSA reikalavimus)

Netaikoma

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius netinkamoms finansuoti su projektu susijusioms išlaidoms padengti. Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 12 punktas, dokumentai, nurodyti PFSA 39.2 papunktyje

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba ir (arba) statinio paprastasis remontas)

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Pateiktas projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo pagrindimas

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

Netaikoma

 

 

7.2. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar įvertintos pagrindinės rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 5.6 papunktis

 

 

7.3. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus;

- išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektui įgyvendinti;

- veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras;

- vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 7, 9, 11, 12, 13 punktai, Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymas (PFSA 4 priedas), dokumentai, nurodyti PFSA 39.2 ir 39.4 papunkčiuose

 

 

7.4. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslą, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka PFSA nustatytus reikalavimus

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslą, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį;

- projekto įgyvendinimo trukmė atitinka PFSA nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti PFSA 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 8 punktas

 

 

7.5. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų sumos (Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus)

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus PFSA 34 punkte

 

 

7.6. Projekto metu neplanuojama gauti pajamų

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar įgyvendinant projektą nebus gaunama pajamų.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 10 punktas

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos PFSA nurodytoje teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti PFSA 18 punkte nustatytus reikalavimus.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje;

- integracijos centras paslaugas teikia viename iš PFSA 18 punkte nurodytų miestų.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 4 ir 5 punktai

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

 

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus

Specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus)

Specialiojo kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Specialiojo kriterijaus detalizavimas (jei taikoma)

Specialiojo kriterijaus aspekto vertinimas

Taip / ne / netaikoma / taip su išlyga

Komentarai

1. Projektas prisideda prie PFSA 15 punkte nurodyto dokumento nuostatų įgyvendinimo

1.1. Projektas prisideda prie Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-683 „Dėl Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Integracijos politikos veiksmų planas), 1.1 priemonės įgyvendinimo

Projektas turi prisidėti prie Integracijos politikos veiksmų plano 1.1 priemonės įgyvendinimo.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projektas prisideda prie Integracijos politikos veiksmų plano 1.1 priemonėje nurodytų mokymų, kursų, paslaugų, konsultacijų ir kitų priemonių, atitinkančių PFSA 7.2–7.10 papunkčiuose nurodytas veiklas, įgyvendinimo.

 

Informacijos šaltiniai: paraiškos 5.3 papunktis, nacionalinis strateginio planavimo dokumentas, nurodytas PFSA 15 punkte

 

(Kai specialiojo kriterijaus vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas specialiojo kriterijaus aspekto įvertinimas)

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos

Bendra projekto vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų

Projekto finansavimo lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur

 

 

 

 

 

 

4. Galutinė projekto atitikties bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam kriterijui vertinimo išvada

4.1. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialųjį kriterijų:

Ne

Taip

Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4.2. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio įgaliotajai institucijai paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

Pastabos: ______________________________________________________________________

(Įgaliotoji institucija gali nurodyti ir kitą informaciją, į kurią turi būti atsižvelgta rengiant projekto sutartį ir pan.)

 

 

_____________________________________________________________          _________________                                                                                                                                    ____________________________________________________ 

(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

_____________

(data)*

 

 

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „parašas“, „vardas ir pavardė“, „data“ užpildomos, jei pildoma popierinė versija.

 


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų

šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio

tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų

trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01

2 priedas

 

(Naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)

 

Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

 

(Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui atskirai)

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“, kai ši lentelė tikslinama grąžinus paraišką pakartotiniam vertinimui.)

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus (toliau – kriterijus)

Kriterijaus detalizavimas

Nuoroda į informacijos šaltinį

(nurodomas informacijos, pagal kurią atliekamas vertinimas ir skiriami balai, šaltinis)

Maksimalus galimas kriterijaus vertinimo balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

1. Pareiškėjo darbo su tiksline grupe, nurodyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 (toliau – PFSA) 19 punkte, patirtis

Pareiškėjo darbo su tiksline grupe, nurodyta PFSA 19 punkte, patirtis:

- daugiau kaip 3 metai (skiriama 30 balų);

- nuo daugiau kaip 2 iki 3 metų (skiriama 20 balų);

- 1–2 metai (skiriama 10 balų).

Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymo (PFSA 4 priedas) (toliau – Aprašymas) 1.2 papunktis

30

 

2. Tikslinės grupės atstovų dalyvavimo projekto veiklose užtikrinimas

Pareiškėjas detaliai ir argumentuotai pagrindė, kodėl pasirinktas konkretus tikslinės grupės atstovų skaičius, pateikė informaciją, kaip surinks reikiamą tikslinės grupės atstovų skaičių, kaip užtikrins jų dalyvavimą projekto veiklose ir pan.

Aprašymo 2 punktas

30

 

3. Pareiškėjo patirtis projektų įgyvendinimo ir valdymo srityje per pastaruosius 3 metus (2012–2014 m.)

Pareiškėjas per 2012–2014 m.:

- yra baigęs įgyvendinti daugiau kaip 5 projektus, skirtus įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (arba) nacionalines programas (skiriama 20 balų);

- yra baigęs įgyvendinti nuo 1 iki 5 projektų, skirtų įgyvendinti ES ir (arba) nacionalines programas (skiriama 10 balų);

- neįgyvendino nė vieno projekto ar šiuo metu dar yra nebaigęs įgyvendinti projektų (balų neskiriama).

Jeigu pareiškėjas buvo paslaugų teikėjas įgyvendinant projektą, tai nėra laikoma projekto įgyvendinimu.

Aprašymo 1.1 papunktis

20

 

4. Integracijos centro darbo laikas

Atsižvelgta į PFSA 27 punkte nustatytą rekomendaciją integracijos centro darbo laiką planuoti atsižvelgiant į įvairių tikslinės grupės atstovų grupių (dirbančių, besimokančių ir pan.) poreikius.

Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamą projektą (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priedas) 5 punktas

20

 

Iš viso

100

 

 

_____________________________________________________________                 _________________                                                                                                                                           ____________________________________________________

(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                             (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

 

_____________

(data)*

 

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „parašas“, „vardas ir pavardė“, „data“ užpildomos, jei pildoma popierinė versija.

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos

2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių

integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio

tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo

„Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

Nr. PMIF-2.1.2-K-01

3 priedas

 

(Patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma)

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO

 

 

Paraiškos / projekto numeris

 

Paraiškos / projekto pavadinimas

 

Pagal paraišką / projektą numatytos remti veiklos

 

Pareiškėjas / projekto vykdytojas

(Nurodomas pareiškėjas, jei projekto sutartis dar nepasirašyta, arba projekto vykdytojas, jei patikros lapas pildomas projektui)

 

I. Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal projektą remtinose veiklose[1]

 

1.  

 

Ar finansavimą numatoma teikti ūkio subjektui (-ams) ūkinei veiklai vykdyti?

 

Taip[2]

 

Ne

 

 

Ūkio subjektai – įmonės, įstaigos ar organizacijos, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.) ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Ūkine veikla nėra laikoma, kai valstybė veikia „vykdydama valdžios įgaliojimus“ arba kai valstybės sektoriaus subjektai veikia „kaip valdžios institucijos“. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. Jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis):

a) kariuomenė arba policija;

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;

c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;

d) kovos su tarša priežiūra;

e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;

f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nėra laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

2.  

 

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektui (-ams) suteiktų ar suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis (jie) negautų rinkos sąlygomis?

 

Taip

 

Ne

 

 

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su mažesnėmis nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba − svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės pagalba.

 

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų arba visuotinės ekonominės svarbos paslaugų ar įsipareigojimų valstybei (savivaldybei) padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra suteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

-    veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

-    viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

-    kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant); ir

-    viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas[3].

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

3.  

 

Ar finansavimą numatoma teikti / finansavimas teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti arba tam tikram pasirinktam ūkio subjektui (-ams), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

 

Taip

 

Ne

 

 

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams), atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo / naudos gavėjai − atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus tenkinamas, kai, vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir dėl to gauna finansavimą (skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

4.  

 

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių?

 

Taip

 

Ne

 

 

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Pats faktas, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio subjektais, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp Europos Sąjungos valstybių. Tačiau būtina žinoti, kad finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, kad nagrinėjamomis paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama tarp Europos Sąjungos valstybių.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

II. Išvados dėl valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo

 

Pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinę programą (toliau – PMIF programa) pateiktą paraišką / projektą nebus / nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai) ar de minimis pagalba (žymima, jei į nors vieną iš I dalies pirmų 3 klausimų atsakyta neigiamai).

 

Pagal PMIF programą pateiktą paraišką / projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės ar de minimis pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės ar de minimis pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolimesni veiksmai ir priemonės.

 

Pagal PMIF programą pateiktą paraišką / projektą bus / yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai) ar de minimis pagalba (žymima, jei į visus I dalies pirmus 3 klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

 

_______________________________________________                ______________                        _______________________________________

(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                      (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

_____________

(data)*

 

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „parašas“, „vardas ir pavardė“, „data“ užpildomos, jei pildoma popierinė versija.

 


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos

2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių

integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio

tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo

„Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

Nr. PMIF-2.1.2-K-01

4 priedas

 

(Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymo forma)

 

_______________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, adresas)

 

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PATIRTIES IR DARBO PATIRTIES SU TIKSLINE GRUPE BEI TIKSLINĖS GRUPĖS DALYVAVIMO PROJEKTE UŽTIKRINIMO APRAŠYMAS

 

_____________________

(data)

 

Projektų administravimo patirties ir darbo patirties su tiksline grupe bei tikslinės grupės dalyvavimo projekte užtikrinimo aprašymas (toliau – Aprašymas) teikiamas kartu su paraiška.

 

1. Pareiškėjo patirtis

 

1.1. Pareiškėjo patirtis projektų įgyvendinimo ir valdymo srityje per pastaruosius 3 metus (2012–2014 m.)

Nurodomi per 2012–2014 m. baigti įgyvendinti projektai. Nurodomas projekto ir programos pavadinimas, paramos šaltinis, paramos suma, projekto įgyvendinimo laikotarpis. Skiltyje „Finansavimo šaltinis“ tiksliai nurodoma, ar įgyvendintas projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, ar finansuojamas pagal nacionalinę programą, ar finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, ar finansuojamas iš kitų šaltinių. Kai pareiškėjas buvo paslaugų teikėjas įgyvendinant projektą, tai nėra laikoma projekto įgyvendinimu. Skiltyje „Organizacijos vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektą“ nurodomas organizacijos vaidmuo (pavyzdžiui, projekto vykdytojas, partneris) ir atsakomybė.

 

Eil. Nr.

Projekto ir programos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Finansavimo suma, Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Pareiškėjo darbo su tiksline grupe, nurodyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 (toliau – PFSA) 19 punkte, patirtis.

Aprašoma pareiškėjo patirtis projektuose dirbant su PFSA 19 punkte nurodyta tiksline grupe. Nurodomas įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu.

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas ir numeris

Finansavimo šaltinis

Finansavimo suma, Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Patirties dirbant su tikslinės grupės atstovais aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir (arba)

Pildoma, jei pareiškėjas turi ne projektų įgyvendinimo patirtį.

Aprašoma pareiškėjo patirtis dirbant su PFSA 19 punkte nurodyta tiksline grupe, įgyta neįgyvendinant projektų. Skiltyje „Finansavimo šaltinis“ nurodoma įstaiga, įmonė, organizacija ar fondas, skyręs lėšų veiklai įgyvendinti. Įgyvendinimo laikotarpis nurodomas mėnesių tikslumu. Visi šioje lentelėje minimi dokumentai, įrodantys pareiškėjo patirtį dirbant su tiksline grupe, turi būti pridėti kaip paraiškos priedai. Pareiškėjai, kurių teisinis statusas yra biudžetinės įstaigos, pildo šią lentelę, norėdami aprašyti atitinkamą patirtį, kurią įgijo vykdydami valstybės pavestas funkcijas.

 

Eil. Nr.

Sutarties ar kito dokumento pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Įgyvendinimo laikotarpis

Patirties dirbant su tikslinės grupės atstovais aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tikslinės grupės atstovų dalyvavimo projekte užtikrinimas

Pareiškėjas detaliai ir argumentuotai aprašo, kodėl pasirinktas konkretus PFSA nurodytos tikslinės grupės asmenų, dalyvausiančių projekte, skaičius, pateikia informaciją, kaip surinks reikiamą tikslinės grupės atstovų skaičių, kaip užtikrins jų dalyvavimą projekto veiklose ir pan.

Numatomas surinkti tikslinės grupės atstovų skaičius

Argumentai, kodėl pasirinktas būtent toks tikslinės grupės atstovų skaičius

Aprašymas, kaip planuojama surinkti suplanuotą tikslinės grupės atstovų skaičių

Aprašymas, kaip planuojama užtikrinti tikslinės grupės atstovų dalyvavimą projekto veiklose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-748, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19776

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-554, 2016-10-07, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24884

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-192, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06747

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-210, 2018-05-15, paskelbta TAR 2018-05-16, i. k. 2018-07802

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU) ir teismų praktika, jei taikoma.

[2] Jeigu pažymima „Taip“, pildomi I dalies lentelės 2–4 punktai ir II dalies lentelė. Jeigu pažymima „Ne“, pildoma tik II dalies lentelė.

[3] Plačiau žr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.