Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00268

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 14 d. Nr. D1-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.5 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

1. T v i r t i n u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai šio įsakymo 1 punkte nurodyto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka vykdyti pirkimų priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m.  sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-302

redakcija)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ir STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo)“, arba ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas pirkimų vykdymo tvarką. Jeigu bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (toliau – užsakovas) nėra perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų ir paslaugų pirkimai vykdomi vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis arba naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu įrankiu „Elektroninių pirkimų centras“. Kai pirkimai vykdomi per CPO LT elektroninį įrankį „Elektroninių pirkimų centras“, Tvarkos aprašo II, III skyrių nuostatos ir IV skyriaus 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 punktai neprivalomi.

2. Statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimai vykdomi vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu (toliau – Projektas). Projektas rengiamas pagal Statybos įstatymą, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas ir turi atitikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priede nustatytus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialiuosius techninius reikalavimus.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (ar jo dalis) – investicijų planas ir techninis darbo projektas, kitos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“.

4. Projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimus (toliau – pirkimai) organizuoja užsakovas (nurodytas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje), kuris užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

5. Vykdant pirkimus užsakovo sprendimu, sudaroma pirkimo komisija ir skiriamas pirkimo komisijos pirmininkas (toliau – komisija), nustatomos užduotys ir suteikiami įgaliojimai toms užduotims vykdyti. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų narių, iš kurių bent vienas narys yra daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas atstovas (butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, tvirtinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, išrenkamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų atstovas, kuris dalyvaus paslaugos (-ų) ar rangos darbų pirkimuose); kai perkami statybos rangos darbai – bent vienas komisijos narys yra pirkimo specialistas, turintis bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikaciją, nurodytą statybos techniniame reglamente STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“. Komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (8 priedas). Komisija sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi sprendimo motyvai, paaiškinimai, komisijos narių atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei dalyvavo daugiau kaip pusė komisijos narių, o jei komisija sudaryta iš 3 asmenų ‒ kai posėdyje dalyvauja visi komisijos nariai. Balsuoti galima tik už arba prieš.

6. Komisijos nariu negali būti asmuo, susijęs su pasiūlymus teikiančiais asmenimis šeimos, partnerystės, artimosios giminystės santykiais, taip pat jeigu asmuo (ar jam artimas asmuo) turi asmeninį turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, galintį daryti poveikį priimant sprendimus dėl pirkimo. Atsiradus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, komisijos narys ne vėliau kaip per 3 dienas pateikia rašytinį nusišalinimą nuo komisijos darbo vykdant konkretų pirkimą. Šiuo atveju Komisijos sudėtis ad hoc gali būti papildyta nauju nariu laikantis 5 punkto nuostatų.

 

II SKYRIUS

PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS, STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

7. Projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimas pradedamas paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugoms, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkti (toliau šiame skyriuje – kvietimas). Pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą parengtą kvietimą ir atitinkamas paslaugų pirkimo sąlygas užsakovas skelbia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje. Agentūra tikrina šiame punkte nurodytų pateiktų dokumentų atitiktį Tvarkos aprašui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

8. Kvietime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 10 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos. Kvietime taip pat nurodomos perkamos paslaugos, jų apimtis, pradžios ir pabaigos datos, reikalavimai pasiūlymą teikiančiam asmeniui – tiekėjui, nurodoma, kur galima gauti būtinus pasiūlymui rengti dokumentus (toliau – pirkimo dokumentai) ir kur pateikiami pasiūlymai, pasiūlymų galiojimo terminas. Kvietimai, atitinkantys šio punkto reikalavimus, Agentūros interneto svetainėje skelbiami per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo Agentūroje. Apie kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą turi būti skelbiama Agentūros interneto svetainėje užsakovui pateikus patikslintą kvietimą.

9. Paskelbus kvietimą ir paslaugų pirkimo sąlygas Agentūros interneto svetainėje, užsakovas pirkimo dokumentus (paslaugų pirkimo sąlygas, techninę užduotį (jeigu ji rengiama) ir kitus dokumentus) pateikia jų prašantiems asmenims ir pasiūlymus priima iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentai jų prašantiems asmenims teikiami elektroninėmis priemonėmis neatlygintinai. Jei prašantysis asmuo nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, už dokumentų kopijas gali būti imamas mokestis, kurį sudaro paslaugos materialinės sąnaudos.

10. Reikalavimai teikiantiems pasiūlymus asmenims – tiekėjams ir pasiūlymų rengimui, pasiūlymų vertinimo reikalavimai, kitos projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo dokumentuose. Tiekėjas turi atitikti Tvarkos aprašo 4 priedo 3 punkte, ar 10 priedo 3 punkte, ar 12 priedo 3 punkte, ar 14 priedo 3 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

11. Vykdant pirkimą naudojamos pavyzdinės projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygos (Tvarkos aprašo 4, 10, 12, ar 14 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

12. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygose, ir nurodytą informaciją patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

13. Jeigu pasiūlymo vertinimo kriterijus yra mažiausia pasiūlymo kaina, tokiu atveju pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, patvirtintas antspaudu (jei yra), nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pasiūlymus numatoma vertinti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, tiekėjai pasiūlymą turi pateikti dviem dalimis, kurių vienoje būtų pateikta kaina arba sąnaudos, kitoje – likęs pasiūlymas (techniniai pasiūlymo duomenys, kita informacija ir dokumentai). Šiuo atveju reikalaujama, kad tiekėjai nurodytas pasiūlymo dalis pateiktų atskiruose užklijuotuose vokuose, kurie būtų įdėti į bendrą užklijuotą voką.

Pasiūlymo sudėtinė dalis – kainos pasiūlymas pateikiamas pagal šio Tvarkos aprašo 5 priede nustatytą formą.

14. Tiekėjai pasiūlymus teikia iki kvietime nurodyto termino pabaigos nurodytu adresu. Užsakovas užtikrina, kad iki kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebus galima susipažinti su pasiūlymų turiniu.

15. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kurio laikas ir vieta nurodoma kvietime. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiamos pasiūlymų kainos (jei pasiūlymų vertinimo kriterijus mažiausia kaina ar sąnaudos) arba pasiūlyme nurodyti techniniai duomenys (jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) ‒ šiuo atveju užsakovas turi užtikrinti, kad su pasiūlymo dalimi, kurioje pateikta kaina arba sąnaudos, būtų susipažinta tik po to, kai buvo įvertinta pasiūlymo dalis, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, kita informacija ir dokumentai. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams taip pat skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

16. Pasiūlymus vertina komisija nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Pasiūlymas turi būti atmestas, kai:

16.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

16.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

16.3. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

16.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

16.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

16.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane, nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui).

17. Jeigu pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi raštu pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (ši nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui).

18. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą).

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui parenkami kriterijai:

18.1. kaina (privalomas kriterijus, kuris turi sudaryti 40-80 procentų pasirenkamų kriterijų procentinio dydžio);

18.2. atestuotų projekto, projekto dalių vadovų, ekspertų, statybos vadovų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir darbus atliekančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius įmonėje ir kompetencija;

18.3. paslaugų atlikimo terminas;

18.4. tiekėjo mokamas vidutinis mėnesinis darbų vadovų ir darbus atliekančių darbuotojų darbo užmokestis;

18.5. papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų balų suma procentine išraiška lygi 100. Pateiktų pasiūlymų vertinimo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo sąlygose, t. y. pirkimo dokumentuose pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai, kriterijų santykiniai vertinimai, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo formulės bei vertinimo procedūros aprašas. Nustatant kriterijų vertinimo sąlygas, tikslinga vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, kurios skelbiamos www.vpt.lt konsultacinės medžiagos perkančiosioms organizacijoms rubrikoje „Geroji praktika“.

Įvertinus neatmestus pasiūlymus, priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustatoma pasiūlymų eilė pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą), kaip nurodyta pirkimo sąlygose. Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Jeigu keli pasiūlymai vienodi, pirmuoju eilėje įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmasis pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

19. Pasiūlymų vertinimo rezultatai įforminami komisijos protokolu ir užpildoma daugiabučio namo projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaita (Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

20.  Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

21. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai dėl to atmetami, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant naują pirkimą būtų raštu kviečiami derėtis visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimus dėl kvalifikacijos ir neatmesti Tvarkos aprašo 16.3–16.4 papunkčiuose nustatytais pagrindais, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo kriterijų – mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė pasiūlymo kaina, suderėta derybose (jei buvo derybos)), yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane. Neskelbiamos derybos įforminamos protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir tiekėjas. Įvykdžius pirkimą užpildoma projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu, pirkimų ataskaita (Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai. Neįvykus neskelbiamoms deryboms, organizuojamas naujas pirkimas, prireikus tikslinamas investicijų planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

22. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka atrinkęs laimėjusį pasiūlymą ir pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (kurio metu tiekėjas gali teikti pretenziją), nurodytam Tvarkos aprašo 70 punkte, užsakovas Agentūrai pateikia projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitą (2 priedas). Jeigu buvo gauta tiekėjo pretenzija, ataskaita teikiama išnagrinėjus pretenziją ir priėmus dėl jos sprendimą. Prie ataskaitos turi būti pridėtos projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygos, techninė užduotis (jeigu ji rengiama), laimėjusiu pripažintas pasiūlymas, atmesti pasiūlymai, kvietimai ir derybų protokolai, jeigu šio Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka vykdytos neskelbiamos derybos, sutarties dėl projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu projektas, šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytas sprendimas dėl komisijos sudarymo, deklaracija pagal šio Tvarkos aprašo 9 priede nurodytą formą, patvirtinanti, kad užsakovas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pretenzijų, jeigu jų buvo gauta, nagrinėjimo dokumentai, kiti pirkimo vykdymo dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

23. Per 10 darbo dienų nuo projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui. Jeigu Agentūra yra gavusi pasiūlymą pateikusio asmens pretenziją dėl pirkimo, ji gali nepriimti sprendimo dėl pirkimo ataskaitos, kol bus išspręstas ginčas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

23.1. apie pirkimą nepaskelbta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

23.2. laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio Tvarkos aprašo nuostatas;

23.3. jei užsakovas neprašė tiekėjų pateikti papildomų duomenų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, Agentūra grąžina pirkimo vykdymo ataskaitą su prie jos pridedamais dokumentais užsakovui ir pirkimas grąžinamas į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etapą.  Užsakovas atrinkęs laimėjusį pasiūlymą, pateikia pirkimo vykdymo ataskaitą Tvarkos aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

24. Agentūrai priėmus sprendimą nepritarti pirkimo ataskaitai, pirkimas turi būti organizuojamas iš naujo. Gavęs Agentūros pritarimą projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitai, bet ne anksčiau nei pasibaigia šio Tvarkos aprašo 72 punkte nurodytas terminas, jeigu buvo gauta pretenzijų, užsakovas pasirašo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sutarties kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai. Tiekėjo pasiūlyta bendra sutarties kaina nekeistina ir nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

25. Projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės, statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:

25.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

25.2. perkamos paslaugos;

25.3 sutarties kaina;

25.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

25.5. prievolių įvykdymo terminai;

25.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

25.7. ginčų sprendimo tvarka;

25.8. sutarties nutraukimo, keitimo ir pratęsimo tvarka;

25.9. sutarties galiojimas.

Rangos darbų sutarties forma pateikiama Tvarkos aprašo 11 priede, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (-ų) ir namo energinio naudingumo sertifikato (-ų) rengimo paslaugų pirkimo sutarties forma pateikiama Tvarkos aprašo 13 priede, rangos darbų su projekto parengimu sutarties forma pateikiama Tvarkos aprašo 15 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

26. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmasis po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

27. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Užsakovas, norėdamas nutraukti pirkimą, Agentūrai pateikia:

27.1. prašymą nutraukti pirkimo procedūras, nurodydamas užsakovo pavadinimą (vardą, pavardę), atnaujinamo (modernizuojamo) namo adresą, pirkimo objektą, kvietimą ir jo skelbimo Agentūros interneto svetainėje datą;

27.2. komisijos protokolą, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai.

 

III SKYRIUS

RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

 

28. Statybos rangos darbai perkami ir pirkimo sutartis (rangos darbų sutarties pavyzdinė forma pateikiama 11 priede) sudaroma su vienu (generaliniu) statybos rangovu visoms su Agentūra suderintame investicijų plane numatytoms priemonėms (statybos rangos darbams) arba atskirai vienai ar kelioms priemonėms įgyvendinti.

29. Statybos rangos darbų pirkimas pradedamas paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus statybos rangos darbams pirkti (toliau šiame skyriuje – kvietimas). Pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą parengtą kvietimą ir rangos darbų pirkimo sąlygas užsakovas skelbia Agentūros interneto svetainėje. Agentūra tikrina šiame punkte nurodytų pateiktų dokumentų atitiktį Tvarkos aprašui.

30. Kvietime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 10 (dešimt) darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos. Kvietime taip pat nurodomi perkami statybos rangos darbai, jų apimtis, atlikimo vieta, pradžios ir pabaigos datos, reikalavimai teikiančiam pasiūlymą asmeniui – tiekėjui, taip pat nurodoma, kur galima gauti būtinus pasiūlymui rengti dokumentus (toliau – Pirkimo dokumentai) ir kur pateikiami pasiūlymai, pasiūlymų galiojimo terminas. Kvietimai, atitinkantys šio punkto reikalavimus, Agentūros interneto svetainėje skelbiami per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo Agentūroje. Apie kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą turi būti skelbiama Agentūros interneto svetainėje užsakovui pateikus patikslintą kvietimą.

31. Paskelbus kvietimą ir statybos rangos darbų pirkimo sąlygas Agentūros interneto svetainėje, užsakovas pirkimo dokumentus (statybos rangos darbų pirkimo sąlygas, techninę užduotį ir kitus dokumentus reikalingus sutarties sąlygoms vykdyti) pateikia jų prašantiems asmenims ir pasiūlymus priima iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis be užmokesčio. Jei prašantysis asmuo nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, už dokumentų kopijų darymą gali būti imamas mokestis, kurį sudaro materialinės sąnaudos.

32. Reikalavimai tiekėjui ir pasiūlymų rengimui, pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai ir kitos statybos rangos darbų pirkimo vykdymo sąlygos ir tvarka nustatomi statybos rangos darbų pirkimo sąlygose (toliau – pirkimo sąlygos). Pirkimo sąlygų neatsiejama dalis yra statinio projektas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas su medžiagų ir darbų kiekio žiniaraščiais, išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kuri pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais. Kvietime nurodyti reikalavimai tiekėjui turi atitikti pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

33. Tiekėjas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 3 priedo 3 punkte.

34. Vykdant statybos rangos darbų pirkimą, naudojamos pavyzdinės statybos rangos darbų pirkimo sąlygos (Tvarkos aprašo 3 priedas).

35. Pirkimo sąlygose turi būti nustatomas reikalavimas pateikti bendrą pasiūlymo kainą ir jos paskirstymą pagal atskirus darbus, kurie numatyti projekte.

36. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 37-39 punktuose, pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai.

Jeigu pasiūlymo vertinimo kriterijus yra mažiausia pasiūlymo kaina, tokiu atveju pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, jis turi būti patvirtintas antspaudu (jei yra), nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pasiūlymus numatoma vertinti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, tiekėjai pasiūlymą turi pateikti dviem dalimis, kurių vienoje būtų pateikta kaina arba sąnaudos, kitoje – likęs pasiūlymas (techniniai pasiūlymo duomenys, kita informacija ir dokumentai). Šiuo atveju reikalaujama, kad tiekėjai nurodytas pasiūlymo dalis pateiktų atskiruose užklijuotuose vokuose, kurie būtų įdėti į bendrą užklijuotą voką. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas dedamas į pirmąjį voką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

37. Tiekėjo pasiūlymo kaina nurodoma kainos pasiūlyme (šio Tvarkos aprašo 5 priedas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos. Jeigu pirkimo sąlygose, parengtose pagal Investicijų planą, yra numatytos valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, pasiūlyme atskirai nurodomos valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių priemonių ir kitų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos.

38. Pasiūlymo kaina detalizuojama Įkainotos veiklos grafike (šio Tvarkos aprašo 7 priedas), įkainojant jame išvardintus darbus (jų grupes) ir išskiriant kiekvienos perkamos investicijų plane numatytos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės (priemonių) kainas, įskaitant visus su priemonės įgyvendinimu susijusius mokesčius. Įkainotos veiklos grafiką sudaro 2 dalys: pirmojoje nurodomas bendrųjų ir individualiųjų valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas, antroje – kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas. Prie įkainotos veiklos grafiko pridedama detalizuota lokalinė darbų sąmata pagal atskiras darbų grupes.

39. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia užpildytą formą „Žinios apie tiekėją“ (šio Tvarkos aprašo 6 priedas). Pagal šioje formoje pateiktą informaciją ir kitus pridėtus dokumentus, pagrindžiančius Aprašo 3 priedo 3 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, sprendžiama, ar tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus kvalifikacijai, pasirengimui atlikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose aprašytus darbus ir pan. Šioje formoje tiekėjas turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus, pateikti informaciją apie juos, kokios pirkimo dokumentuose prašoma pateikti, ir apie tiekėją (dėl kvalifikacijos, pasirengimo atlikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose aprašytus darbus ir pan.). Keičiant subrangovą raštu informuoti užsakovą.

40. Tiekėjai pasiūlymus teikia iki kvietime nurodyto termino pabaigos nurodytu adresu. Užsakovas užtikrina, kad iki kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebus galima susipažinti su pasiūlymų turiniu.

41. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kurio laikas ir vieta nurodoma kvietime. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiamos pasiūlymų kainos (jei pasiūlymų vertinimo kriterijus mažiausia kaina ar sąnaudos) arba pasiūlyme nurodyti techniniai duomenys (jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) ‒ šiuo atveju užsakovas turi užtikrinti, kad su pasiūlymo dalimi, kurioje pateikta kaina arba sąnaudos, būtų susipažinta tik po to, kai buvo įvertinta pasiūlymo dalis, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, kita informacija ir dokumentai. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams taip pat skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

42. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui parenkami kriterijai: kaina (privalomas kriterijus, kuris turi sudaryti 70-80 procentų pasirenkamų kriterijų procentinio dydžio) ir kiti kriterijai (pasiūlymo techniniai duomenys), kurie gali būti taikomi pasirinktinai: atestuotų specialistų skaičius ir patirtis, paslaugų atlikimo terminas, tiekėjo mokamas vidutinis paskutinio mėnesio darbo užmokestis, vadybos priemonės). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų balų suma procentine išraiška lygi 100. Pateiktų pasiūlymų vertinimo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo sąlygose. Nustatant kriterijų vertinimo sąlygas, tikslinga vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, kurios skelbiamos www.vpt.lt konsultacinės medžiagos perkančiosioms organizacijoms rubrikoje „Geroji praktika“.

Įvertinus neatmestus pasiūlymus, priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustatoma pasiūlymų eilė pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą), kaip nurodyta pirkimo sąlygose. Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Jeigu keli pasiūlymai vienodi, pirmuoju eilėje įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmasis pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

43. Pasiūlymus vertina komisija nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu:

43.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

43.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose ir kituose su pirkimu susijusiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų;

43.3. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

43.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis;

43.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

43.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane).

44. Jeigu pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi raštu pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

45. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui parenkami kriterijai: kaina (privalomas kriterijus ir turi sudaryti 70-80 procentų pasirenkamų kriterijų procentinio dydžio) ir kiti kriterijai (pasiūlymo techniniai duomenys), kurie gali būti taikomi pasirinktinai: atestuotų specialistų skaičius ir patirtis, paslaugų atlikimo terminas, tiekėjo mokamas vidutinis paskutinio mėnesio darbo užmokestis, vadybos priemonės). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų balų suma procentine išraiška lygi 100. Pateiktų pasiūlymų vertinimo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo sąlygose. Nustatant kriterijų vertinimo sąlygas, tikslinga vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, kurios skelbiamos www.vpt.lt konsultacinės medžiagos perkančiosioms organizacijoms rubrikoje „Geroji praktika“.

Įvertinus neatmestus pasiūlymus, priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustatoma pasiūlymų eilė pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) kaip nurodyta pirkimo sąlygose. Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Jeigu keli pasiūlymai vienodi, pirmuoju eilėje įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmasis pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

46. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

47. Pasiūlymų vertinimo rezultatai yra įforminami komisijos protokolu ir užpildoma statybos rangos darbų pirkimų ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai.

48.  Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu yra atmesti, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą būtų raštu kviečiami derėtis visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimus dėl kvalifikacijos ir neatmesti Aprašo 43.3-43.4 p. nustatytais pagrindais, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė pasiūlymo kaina, suderėta derybų rezultate (jei buvo vykdomos derybos)) yra ne didesnė, už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane. Neskelbiamos derybos įforminamos protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir tiekėjas. Įvykdžius pirkimą užpildoma statybos rangos darbų pirkimų ataskaita (Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai. Neįvykus deryboms turi būti organizuojamas naujas pirkimas ir prireikus tikslinamas investicijų planas.“

49. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka atrinkęs laimėjusį pasiūlymą ir pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (kurio metu tiekėjas gali teikti pretenziją), nurodytam Tvarkos aprašo  70 punkte, užsakovas pateikia Agentūrai statybos rangos darbų pirkimų ataskaitą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas). Jeigu buvo gauta tiekėjo pretenzija, ataskaita teikiama išnagrinėjus pretenziją ir priėmus dėl jos sprendimą. Prie ataskaitos turi būti pridėtos pirkimo sąlygos, laimėjusiu pripažintas pasiūlymas, atmesti pasiūlymai, kvietimai ir derybų protokolai, jeigu šio Tvarkos aprašo  48 punkte nustatyta tvarka vykdytos neskelbiamos derybos, dokumentas (kopija), patvirtinantis pirkimo specialisto kvalifikaciją, deklaracija pagal šio Tvarkos aprašo 9 priede nurodytą formą, patvirtinančią, kad užsakovas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytas sprendimas dėl komisijos sudarymo, sutarties dėl rangos darbų projektas, pretenzijų, jeigu jų buvo gauta, nagrinėjimo dokumentai, kiti pirkimo vykdymo dokumentai.

50. Per 10 darbo dienų nuo statybos rangos darbų pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui.

51. Pirkimo ataskaitai nepritariama, kai:

51.1. apie pirkimą nepaskelbta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

51.2. laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio Tvarkos aprašo nuostatas;

51.3. jei užsakovas neprašė tiekėjų pateikti papildomų duomenų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, Agentūra grąžina pirkimo vykdymo ataskaitą su prie jos pridedamais dokumentais užsakovui ir pirkimas grąžinamas į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etapą.  Užsakovas atrinkęs laimėjusį pasiūlymą, pateikia pirkimo vykdymo ataskaitą Tvarkos aprašo 48 punkte nustatyta tvarka.

52. Jeigu Agentūra yra gavusi pasiūlymą pateikusio asmens pretenziją dėl pirkimo, ji gali nepriimti sprendimo dėl pirkimo ataskaitos, kol bus išspręstas ginčas.

53. Agentūrai priėmus sprendimą nepritarti pirkimo ataskaitai, pirkimas turi būti organizuojamas iš naujo. Gavęs Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai, bet ne anksčiau nei pasibaigia šio Tvarkos aprašo 72 punkte nurodytas terminas, jeigu buvo gauta pretenzijų, užsakovas pasirašo pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

54. Tiekėjo pasiūlyta bendra sutarties kaina yra nekeistina bei nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Sudarytos rangos darbų sutarties kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai.

55. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui,  kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

56. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Užsakovas, norėdamas nutraukti pirkimą, Agentūrai pateikia:

56.1. prašymą nutraukti pirkimo procedūras, nurodydamas užsakovo pavadinimą (vardą, pavardę), atnaujinamo (modernizuojamo) namo adresą, pirkimo objektą, kvietimą ir jo skelbimo Agentūros interneto svetainėje datą;

56.2. komisijos protokolą, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami pagrįsti motyvuoti paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo  komisijos nariai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Užsakovui nutraukus sutartį su projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų tiekėju, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Nauja sutartis sudaroma įvykdžius naują projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

58. Papildomam susitarimui dėl statybos rangos darbų, papildomų darbų finansavimui užtikrinti rekomenduojamas išankstinis finansuotojo (prireikus draudiko ir (ar) paskolų garantijas teikiančios įmonės) ir privalomas Agentūros raštiškas pritarimas. Agentūra nepritaria sutarčiai dėl papildomų statybos rangos darbų, jeigu šie neatitinka šio Tvarkos aprašo 59 punkto reikalavimų.

59. Papildomas susitarimas dėl statybos rangos darbų gali būti pasirašomas tik dėl darbų, tiesiogiai susijusių su pagrindinėje statybos rangos darbų sutartyje numatytais darbais, be kurių neįmanoma užbaigti pagrindinės sutarties, atlikimo. Tokia papildomų darbų sutartis ir jos sudarymo priežastys, papildomi darbai turi būti techniškai ir ekonomiškai pagrįsti. Jei yra būtini papildomi darbai, statybos techninis prižiūrėtojas parengia techninį-ekonominį papildomų darbų sutarties ir papildomų darbų pagrindimą, statybos rangos darbus atliekantis asmuo (rangovas) – papildomo susitarimo dėl statybos rangos darbų projektą, kuriuos užsakovas teikia Agentūrai su prašymu pritarti sutarčiai dėl papildomų statybos rangos darbų. Agentūra per 5 dienas išnagrinėja prašymą ir raštu informuoja užsakovą. Papildomų darbų kainos apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Jeigu papildomi statybos rangos darbai susiję su papildomais mokėjimais, padidinančiais bendrą investicijų plane numatytų priemonių (statybos rangos darbų) kainą, investicijų planas turi būti keičiamas ir derinamas Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Sudarytos sutarties dėl papildomų statybos rangos darbų kopiją užsakovas per 10 dienų teikia Agentūrai.

60. Užsakovui nutraukus sutartį su rangovu statybos rangos darbų įgyvendinimo metu, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Likusiems darbams turi būti organizuojamas naujas pirkimas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

61. Papildomas susitarimas dėl statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų gali būti sudaromas gavus Agentūros raštišką pritarimą. Agentūra nepritaria papildomam susitarimui dėl papildomų statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų, jeigu nepritariama papildomam susitarimui dėl papildomų statybos rangos darbų. Papildomo susitarimo dėl papildomų statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai.

62. Užsakovui nutraukus sutartį su statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Nauja sutartis sudaroma įvykdžius naują statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

63. Už atliktus darbus ir (arba) suteiktas paslaugas mokama pagal statybos rangos ir (arba) paslaugų pirkimo sutarties sąlygas.

64. Sudarytų sutarčių vykdymą prižiūri ir kontroliuoja užsakovas.

65. Užsakovas atsako už Agentūrai teikiamų duomenų teisingumą. Pasikeitus duomenims, užsakovas privalo per 10 darbo dienų juos patikslinti.

66. Užsakovas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Agentūrai teikia dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

67. Užsakovas privalo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po jo įgyvendinimo pabaigos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarkyti ir saugoti visus su jo įgyvendinimu susijusius dokumentus ir užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

68. Agentūrai paprašius, užsakovas turi pateikti su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus, taip pat su pirkimais susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus.

69. Tiekėjas, kuris mano, kad, vykdydamas pirkimus, užsakovas pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą.

70. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas ‒ 15 d. laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš užsakovo tiekėjams dienos, kurio metu negali būti sudaroma sutartis ir kurio metu tiekėjai gali teikti pretenzijas užsakovui. Užsakovas nagrinėja tik gautas iki pirkimo sutarties sudarymo tiekėjų pretenzijas.

71. Užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

72. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

73. Užsakovo sudaryta pirkimų komisija privalo išnagrinėti pretenziją,  priimti motyvuotą sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pretenziją pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius ne vėliau, kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, pakartotinai nenagrinėjamos.

74. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

75. Sudarius paslaugų ir (ar) darbų sutartį, šios sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai ir sutarties tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams gautas Agentūros pritarimas.

 

______________________

 

Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto (ar jo dalies)

rengimo / projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų/ statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugoms/statybos rangos darbams pirkti formos pavyzdys)

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

 

Kvietimas teikti pasiūlymą PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS / PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO/statybos techninĖS priežiūros paslaugoms/ statybos rangos darbams pirkti

(nereikalingą išbraukti)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

1.  Užsakovas

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

kviečia teikti pasiūlymus dėl šių projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros /

projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų/statybos rangos

darbų pirkimo: (nereikalingą išbraukti)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(trumpas darbų / paslaugų aprašymas)

2. Numatoma paslaugų/darbų pradžios data_____________________________________________

(nereikalingą išbraukti)

3. Numatoma paslaugų/darbų pabaigos data_____________________________________________

(nereikalingą išbraukti)

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas ___________________________________

(adresas, trumpas aprašymas)

________________________________________________________________________________

5. Statybos darbus finansuoja ________________________________________________________

 

6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

________________________________________________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas, telefonas, faksas)

7. Reikalavimai projekto (ar jo dalies) rengėjui/ statybos techniniam prižiūrėtojui/statybos rangovui

nurodyti pirkimo dokumentuose         (nereikalingą išbraukti)

 

________________________________________________________________________________

8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: ____________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas)

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip ______ dienų  nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 20___ m. _________________ d. _____ val.

Adresu: __________________________________________________________________________

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

 

 

 

 

 

 

Pirkimo komisijos pirmininkas ____________________    _______________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto (ar jo

dalies) rengimo / projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos

techninės priežiūros paslaugų ir

statybos rangos darbų pirkimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų / Statybos rangos darbų pirkimų ataskaitos formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS/PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKOMO/Statybos techninės priežiūros paslaugų / Statybos rangos darbų pirkimų ataskaita

(nereikalingą išbraukti)

 

_____________ d. Nr. ________

(Data)                   

______________

(Sudarymo vieta)

 

Ši ataskaita taikoma projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų/ statybos rangos darbų, perkamų įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą arba ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas, pirkimams įvertinti. Ataskaita pildoma kiekvienam pirkimui.

 

bendra informacija

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto Investicijų plano suderinimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra data ir identifikacinis Nr.

 

Paslaugas/darbus finansuoja (kas ir kokiomis lėšomis)

 

Užsakovas (vardas, pavardė (arba pavadinimas), pirkimo komisijos narių vardai ir pavardės)

 

Pirkimo specialistas (jei taikytina):

 

Paslaugų / darbų pavadinimas, trumpas jų aprašymas

 

Skaičiuojamoji / projektinė investicijų kaina

Eurais

 

 

DUOMENYS APIE PATEIKTUS pasiŪlymUS

 

Eil. Nr.*

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė (arba pavadinimas)

Pasiūlymo pateikimo data, laikas

Pasiūlymo kaina, Eur**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* eiliškumas pagal pasiūlymo pateikimo datą ir laiką

** pildoma vokų atplėšimo procedūros metu

 

 

 

 

 

 

 

vokų atplėšimo data

 

vertinimui nepriimtini pasiūlymai

 

Eil. Nr.

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė (arba pavadinimas)

Pasiūlymo atmetimo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIIMTINŲ VERTINIMUI PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

 

Vertinimo kriterijai (mažiausia kaina arba ekonominio naudingumo kriterijai ir jų lyginamasis svoris (balai)

 

 

 

Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.*

Tiekėjo, pateikusio pasiūlymą, pavadinimas

Pasiūlyta kaina, Eur

Įvertinimas pagal ekonominį naudingumą, balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* eiliškumas kainos didėjimo tvarka arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOMENYS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

 

Tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pavadinimas ir jo pasiūlymo kaina

 

Priežastys, jeigu atrinktas ne mažiausios pasiūlytos kainos pasiūlymas

 

Pasiūlymo kaina

Eurais

 

Pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu data

 

Kitos aplinkybės, sąlygos, turėjusios reikšmės sprendimui dėl laimėtojo priimti. Aprašyti detales.

 

Nusiskundimai iš kitų pasiūlymus pateikusių asmenų, Užsakovo priimti sprendimai (nurodyti detaliai).

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo komisijos pirmininkas __________________    ____________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

Pirkimo komisijos nariai  ____________________    _______________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

____________________    _______________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo / projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

statybos rangos darbų PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(data)                    

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Užsakovas ______________________________  perka daugiabučio namo, esančio ____________________________________________________________________ (adresas), atnaujinimo (modernizavimo) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213,  arba pagal ją atitinkančią savivaldybių tarybų patvirtintą programą, statybos rangos darbus;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros/statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu  (toliau – Civilinis kodeksas) ir šiomis pirkimo sąlygomis;

1.3. vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos, kaip nurodyta Tvarkos apraše;

1.4. skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

1.5. pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. užsakovas yra/nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas;

1.7. užsakovo kontaktinis asmuo – _______________________;

1.8. užsakovo adresas ________________________; tel. Nr. ________________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________;

1.9. užsakovas pateikia šiuos pirkimo dokumentus, pagal kuriuos tiekėjas rengia pasiūlymą:

1.9.1.   kvietimas teikti pasiūlymą statybos rangos darbams (toliau – kvietimas);

1.9.2.   šios statybos rangos darbų pirkimo sąlygos (toliau – pirkimo sąlygos);

1.9.3.   techninė užduotis (statybos rangos darbų aprašymas), techninės specifikacijos;

1.9.4.   brėžiniai, schemos;

1.9.5.   kainos pasiūlymas (Tvarkos aprašo 5 priedas);

1.9.6.   įkainotos veiklos grafikas (Tvarkos aprašo 7 priedas);

1.9.7.   žinių apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) forma (Tvarkos aprašo 6 priedas).

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektą sudaro šie statybos rangos darbai:

 

Eil. Nr.

Statybos rangos darbai

I.         

 

Valstybės remiamos  energinį efektyvumą didinančios priemonės*:

1.1.

 

1.2.

 

1.3.

 

1.4.

 

II.       

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės*:

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

 

* Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priedas

 

2.2. pirkimo negalima skaidyti į dalis atskiriems statybos rangos darbams.

 

3. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai

3.1. Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui:

 

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus

1.

Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subrangovams), kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

2.

Tiekėjas, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime, yra juridinis asmuo arba jei absoliučios balsų daugumos (t. y. 50 proc.+1 balsas) neturi nei vienas akcininkas, pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija  arba tiekėjo akcininkų sąrašas, patvirtinantis, kad absoliučią balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo arba kad absoliučios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.

 

3.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

 

4.

Dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.

6.

Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, įskaitant socialinio draudimo įmokas, pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškos pateikimo dienos;

2) valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

7.

Tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

 

Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs esminio sutarties pažeidimo.

 

8.

Tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statinio statybos darbus, statinių kategorija: ypatingi, neypatingi statiniai, statinių kategorija: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, statybos darbų sritis - statybos darbai: bendrieji statybos darbai: žemės darbai; stogų įrengimas; apdailos darbai.

Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, išduoto dokumento, liudijančio, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, kopija ar galiojančio tiekėjo įmonės veiklos kvalifikacijos atestato skaitmeninės kopijos.

 

9.

Tiekėjo vidutinė metinė  atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė  kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę,

Pastarųjų 3 metų arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus) atliktų statybos darbų sąrašas, 6 priede pateikiamas įvykdytų sutarčių aprašymas, nurodant sutarčių vertes, sutarčių įsigaliojimo ir pabaigos datas, statybos darbų pavadinimą, užsakovą, jo kontaktus bei įrodymą apie sutarties tinkamą įvykdymą: jei užsakovas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas ne perkančioji organizacija – jo pažymą, o jei jos nėra, - tiekėjo deklaraciją.

10.

Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutiniuosius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas  kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.

Tiekėjo paskutiniųjų finansinių metų balansas, patvirtintas LR atsakingos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos (jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos).

11.

Tiekėjas apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Pastaba. Užsakovas gali pareikalauti, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

3.2. tiekėjas privalo pateikti duomenis apie savo kvalifikaciją, kaip reikalaujama pirkimo dokumentų numatytoje formoje – Žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) pagal Aprašo 6 priedą ir kvalifikacinius reikalavimus (nustatytus pirkimo sąlygų 3.1 punkte) pagrindžiantys dokumentai ir informacija. Turi būti nurodytas šią formą pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir užimamos pareigos;

3.3. tiekėjas gali pridėti papildomos informacijos, leidžiančios geriau įvertinti jo sugebėjimą ir pasiruošimą atlikti prašomus darbus;

3.4. bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai turi pateikti jungtinės veiklos sutartį (kopiją) ir visą informaciją, nurodytą pirkimo sąlygų 3 ir 4 punktuose. Vienas iš partnerių turi būti paskirtas atsakinguoju ir įgaliotas veikti kitų partnerių vardu. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidari partnerių atsakomybė pagal sudarytos rangos sutarties prievoles. Bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių kvalifikacija vertinama atskirai ir turi atitikti reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 3.1.1–3.1.7 punktuose. Kitiems reikalavimams turi atitikti bet kuris iš bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių;

3.5. jei tiekėjas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme (formoje Žinios apie tiekėją (Kvalifikacijos informacija) turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus ir pateikti duomenis, kad subtiekėjų pajėgumai tiekėjui bus prieinami visą sutarties laikotarpį (tokiais dokumentais laikomi tiekėjų ir subtiekėjų pasirašyti ketinimų protokolai, preliminarios sutartys ar pan.). Keičiant subrangovą, raštu informuoti užsakovą;

3.6. tiekėjas privalo pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame nurodyta minėtiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga atlikti darbus šioje srityje, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

4. Tiekėjo pasiūlymas

4.1. pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

4.2. tiekėjo pasiūlymą sudaro šie tiekėjo (jo įgalioto asmens) pasirašyti dokumentai:

4.2.1. kainos pasiūlymas (jei vertinimo kriterijus kaina ar sąnaudos) arba techninis pasiūlymas (kuriame pateikti techniniai duomenys, kvalifikaciniai duomenys ir kt. užsakovo nurodyta informacija ar dokumentai) bei kainos pasiūlymas;

4.2.2. įkainotas veiklos grafikas kartu su detalizuotomis darbų grupių lokalinėmis sąmatomis (Tvarkos aprašo 7 priedas);

4.2.3. žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą;

4.2.4. kiti tiekėjo dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus;

4.2.5. kiti užsakovo nurodyti duomenys, pagrindžiantys pasiūlymą;

4.3. tiekėjas gali susipažinti su statybos rangos darbų vykdymo vieta, atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir sudarant statybos rangos darbų vykdymo sutartį. Išlaidos, susijusios su apsilankymu vietoje, tiekėjui nekompensuojamos. Užsakovas neatsakingas ir už kitas tiekėjo išlaidas rengiant pasiūlymą;

4.4. dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, parašant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

4.5. tiekėjas pateikia pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant techninį sprendimą, apibrėžtą techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

 

 

 

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir keitimas

 

5.1. Visi prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus ir jų paaiškinimas teikiami raštu ( faksu, elektroninėmis priemonėmis). Užsakovas atsako į visus besiteiraujančio tiekėjo klausimus, atsakymo-paaiškinimo kopijas išsiųsdamas kitiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai, kartu nurodydamas paklausimą, bet nenurodydamas paklausėjo;

5.2. prireikus užsakovas gali pratęsti pasiūlymų teikimo terminą ir nukelti vokų atplėšimo datą, pataisyti pirkimo dokumentus. Pataisymai gali būti tik tikslinančiojo pobūdžio. Pirkimo dokumentų taisymai daromi raštu ir yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis. Apie pirkimo dokumentų pataisymus ne vėliau kaip 5 dienos iki vokų atplėšimo datos, nurodytos kvietime ir (arba) pirkimo sąlygose, raštu informuojami visi tiekėjai, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai teikiami, likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi būti nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas ir apie tai raštu informuoti visi suinteresuoti dalyviai. Apie pasiūlymų pateikimo termino datos pakeitimą taip pat skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

6. Pasiūlymo kaina

6.1. Tiekėjo apskaičiuota pasiūlymo kaina pateikiama kainos pasiūlymo formoje ir detalizuojama Įkainotame veiklos grafike, įkainojant jame išvardytus darbus (jų grupes). Šiuos dokumentus pasirašo tiekėjas (jo įgaliotas asmuo). Pasiūlyme nurodoma fiksuota kaina, kuri negali būti keičiama;

6.2. tiekėjas nurodo kainą už Techninėse specifikacijose nurodytus ir Įkainotame veiklos grafike išvardytus darbus (darbų grupes). Jeigu tiekėjas nenurodo tam tikrų darbų kainų, bet šių darbų atlikimas yra būtinas visiškam Techninėse specifikacijose išdėstytų reikalavimų įvykdymui, užsakovas tiekėjui už juos papildomai nemoka, nes laikoma, kad šių darbų apmokėjimas yra tiekėjo įtrauktas į kitų darbų, išvardintų Įkainotame veiklos grafike  kainas;

6.3. į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos;

6.4. tiekėjo pasiūlyta bendra sutarties kaina nekeistina ir nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu Rangos sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus užsakovui ir Tiekėjui, ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio dydis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

6.5. tiekėjas kainos pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuriai (kurioms) daliai (dalims) yra teikiamas pasiūlymas (taikoma, kai pirkimas skaidomas į dalis, žr. 2.2 punktą).

7. Tiekėjo pasiūlymas

7.1.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti;

7.2. alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.  Alternatyvūs pasiūlymai, tai yra tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir/ar būsimos pirkimo sutarties sąlygos.

8. Pasiūlymo galiojimo terminas

8.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis už nurodytą kvietime, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Jeigu pasiūlyme jo galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kvietime nurodytą terminą;

8.2. užsakovas gali prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Prašymas pratęsti galiojimo laikotarpį ir tiekėjo atsakymas į jį turi būti pateikti raštu. Jeigu tiekėjas sutinka patenkinti prašymą, jam neleidžiama koreguoti pateikto pasiūlymo.

9. Pasiūlymo pateikimo forma

9.1. Pasiūlymas pateikiamas užpildant pirkimo dokumentuose pateiktas formas ir pridedant pirkimo sąlygose numatytas tiekėjo užpildytas ir jo (jo įgalioto atstovo) pasirašytas formas.  Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjas negali daryti jokių pataisymų ir papildymų pirkimo dokumentuose;

9.2. visi pasiūlymą sudarančių dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti; paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi);

9.3. pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke, ant kurio turi būti užrašyta:

9.3.1. adresatas, kam teikiamas pasiūlymas, ir adresas, nurodytas kvietime;

9.3.2. objekto, kuriam skelbtas pirkimas, pavadinimas ir adresas;

9.3.3. įspėjamasis užrašas: „Neatplėšti iki  _____________________________“ (įrašoma kvietime nurodyta vokų atplėšimo data ir laikas).

10. Pasiūlymo pateikimo vieta ir galutinis terminas

10.1. Pasiūlymai pristatomi kvietime nurodytu adresu iki nurodyto termino;

10.2. pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams;

10.3. užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitas nuo užsakovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių pasiūlymas gautas po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino.

11. Pasiūlymų koregavimas ir keitimas

11.1. Iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali keisti arba atsiimti pasiūlymą, apie tai informuodamas užsakovą raštu. Tiekėjas gali siūlyti nuolaidas ar kitaip keisti kainas, pateikdamas kainos pakeitimo pasiūlymus arba įtraukdamas tai į pirminį pasiūlymą, bet tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2. pasiūlymas negali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam kvietime.

12. Vokų su pasiūlymais atplėšimas

12.1. Užsakovas atplėšia vokus su pasiūlymais, pasiūlymų koregavimais, padarytais iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kvietime nurodytu laiku;

12.2. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją;

12.3. vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

13. Pasiūlymų paaiškinimas

13.1. Siekiant pasiūlymą patikrinti, įvertinti ir palyginti, užsakovas gali prašyti tiekėjo paaiškinti jo pasiūlymą, bet negali prašyti keisti pasiūlymo esmės arba kainos po vokų su pasiūlymais atplėšimo;

13.2. visi klausimai išaiškinimui ir gauti išaiškinimai turi būti daromi raštu;

13.3. jeigu tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

14. Pasiūlymų nagrinėjimas, atmetimas

14.1. Pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

Pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi šiose pirkimo sąlygose. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) (nereikalingą išbraukti);

14.2. pasiūlymas atmetamas, kai:

14.2.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų nepatikslino;

14.2.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

14.2.3. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

14.2.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis;

14.2.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

14.2.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane);

14.3. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonominį naudingiausią pasiūlymą) (nereikalinga išbraukti). (Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

14.4. jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina neįprastai maža, užsakovas turi pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą, prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas;

14.5. neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

15. Klaidų ištaisymas

15.1. Jeigu yra aritmetinių klaidų, tiekėjas užsakovo prašymu gali jas ištaisyti, tačiau nekeisdamas vokų atplėšimo metu paskelbtos pasiūlymo kainos. Taisydamas aritmetines klaidas pasiūlyme, tikėjas negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;

15.2. neleidžiami ištaisymai, kurie keičia pasiūlymo kainą arba dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus arba kurie paveiktų varžymosi pozicijas kitų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, atitinkančius pirkimo sąlygų ir pirkimo objekto reikalavimus;

15.3. jeigu neatitinka skaičiais nurodyta suma su žodžiais išreikšta suma, tokiu atveju teisinga laikoma žodžiais nurodyta pasiūlymo kaina;

15.4. jeigu tiekėjas per nustatytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

16. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

16.1. Pateiktus pasiūlymus posėdžio metu nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta pirkimo komisija (toliau – komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams;

16.2. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonominį naudingiausią pasiūlymą) (nereikalinga išbraukti). (Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

16.3. tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Pasiūlymų eilė sudaroma pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) (nereikalinga išbraukti). Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia arba pasiūlymas ekonomiškai naudingiausias (nereikalinga išbraukti). Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

17. Laimėtojo paskelbimas

17.1. užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

18. Pirkimo nutraukimas ir tiekėjų informavimas

18.1. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti;

18.2. užsakovas įsipareigoja raštu informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo nutraukimą ir tokio sprendimo priežastis.

 

19. Visų pasiūlymų atmetimas

19.1. Jei atmetami visi pasiūlymai, užsakovas turi įvertinti atmetimo priežastis ir naujai apsvarstyti pirkimo sąlygas, sutarties sąlygas, technines specifikacijas ir darbų mastą prieš skelbdamas naują pirkimą;

19.2. jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu yra atmesti, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų pirkimo sąlygų 15.2 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu teikėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą (nereikalingą išbraukti) atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė, derybų rezultate suderėta kaina (jei buvo vykdomos derybos)) yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane. Neįvykus neskelbiamoms deryboms, turi būti organizuojamas naujas pirkimas.

20. Sutarties pasirašymas

20.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos;

20.2. sutartis bus sudaroma po to, kai nustatyta tvarka bus gautas Agentūros pritarimas pirkimo ataskaitai;

20.3. pirkimą laimėjusiam tiekėjui iki pasibaigiant jo pasiūlymo galiojimo terminui užsakovas raštu nurodo, kur ir kada/iki kurios datos tiekėjas turi pasirašyti sutartį; nurodoma suma, kurią užsakovas sumokės tiekėjui už sutartyje numatytus darbus; informuojama, kas vykdys rangos darbų techninę priežiūrą;

20.4jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

21. Pretenzijų pateikimas ir nagrinėjimas

21.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas, vykdydamas pirkimus, pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą;

21.2. pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

21.3. užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas;

21.4. užsakovo sudaryta pirkimų komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pretenziją pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius ne vėliau, kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos;

21.5. užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos;

21.6. jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

_______________________              ________________                ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                                                    (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo / projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros

paslaugų / statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Statybos techninės PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Užsakovas ____________________________ perka statybos techninės priežiūros paslaugas daugiabučiame name, esančiame____________________________________________

___________________________________________________________________________,

(adresas, aukštų skaičius, namo naudingasis plotas)

jį atnaujinant (modernizuojant) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą arba ją atitinkančias savivaldybės tarybos patvirtintą programą;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo /statybos techninės priežiūros paslaugų / statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) bei šiomis statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos);

1.3. vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše;

1.4. skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

1.5. pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. užsakovo kontaktinis asmuo – _______________________;

1.7. užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

 

2. Pirkimo objektas

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro statybos techninės priežiūros paslaugos šių pirkimo sąlygų 1.1 punkte nurodytame daugiabučiame name šiems statybos rangos darbams:

Eil.

Nr.

Statybos rangos darbai

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

2.2. pirkimas gali/negali būti skaidomas į dalis atskirų rangos darbų statybos techninei priežiūrai vykdyti, atitinkamai daliai (dalims) sudarant atskiras sutartis.

 

3. Reikalavimai tiekėjams

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

 

Eil.

Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

1.

Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, fizinio asmens verslo liudijimo kopija, atestato kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos išduota pažyma)*.

2.

Tiekėjas (jo paskirtas atsakingas asmuo) turi teisę eiti statybos techninės priežiūros vadovo pareigas atnaujiname (modernizuojamame) pastate.

Atestatų kopijos, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (jo darbuotojo) teisę eiti statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, vadovaujantis Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių  atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ nuostatomis.

3.

Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

4.

Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

5.

Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

Kiti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

6.

Per pastaruosius 3 metus vykdytos statybos techninės priežiūros sutartys.

Per pastaruosius 3 metus vykdytų sutarčių sąrašas.

7.

Statybos techninio prižiūrėtojo civilinė atsakomybė turi būti draudžiama privalomuoju draudimu.

Draudimo sutartis.

8.

Statybos techninis prižiūrėtojas vienu metu statybos techninę priežiūrą gali vykdyti ne daugiau kaip 10 (dešimtyje) objektų.

Laisvos formos pažyma, patvirtinanti kad Tiekėjas atitinka minėtą reikalavimą. 

* Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pastaba. Užsakovas gali pareikalauti, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

3.2. kiti reikalavimai (Kiti reikalavimai statybos techninei priežiūrai vykdyti atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name, pvz. reikalavimas statybos techniniam prižiūrėtojui teikti užsakovui pasiūlymus ir jį konsultuoti dėl pastato atnaujinimo techninės dokumentacijos rengimo ir įgyvendinimo, statybos techninio prižiūrėtojo darbo grafiko nustatymas ir pan.).

 

4. Reikalavimai paslaugų teikimui

 

4.1. Statybos techninės priežiūros paslaugos vykdomos pagal Statybos įstatymo ir jį įgyvendinamųjų statybos techninių reglamentų nuostatas;

4.2. atlikdamas paslaugas, statybos techninis prižiūrėtojas veikia užsakovo vardu ir interesais;

4.3. statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas ir (arba) jo įgaliotas asmuo;

4.4. statybos darbų techninė priežiūra vykdoma iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti (arba kiti reikalavimai);

4.5. (kiti reikalavimai statybos techninei priežiūrai vykdyti atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name, pvz. reikalavimas statybos techniniam prižiūrėtojui teikti užsakovui pasiūlymus ir jį konsultuoti dėl pastato atnaujinimo techninės dokumentacijos rengimo ir įgyvendinimo, statybos techninio prižiūrėtojo darbo grafiko nustatymas ir pan.);

4.6. jei tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme (formoje Žinios apie tiekėją (Kvalifikacijos informacija) turi nurodyti paslaugas, kurioms atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus, jų kvalifikacija turi atitikti reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų sąlygose. Jeigu subtiekėjas (-ai) išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.

 

5. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir teikimui

 

5.1. teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia sutarties įvykdymui;

5.2. pasiūlymas turi būti teikiamas raštu, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija teikiama lietuvių kalba.

Tiekėjas gali susipažinti su atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti vykdant statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį. Išlaidos, susijusios su apsilankymu vietoje, tiekėjui nekompensuojamos;

5.3. pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkto reikalavimus, kiti pridedami dokumentai). Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu jį turi), nurodant lapų skaičių. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke;

5.4. ant voko, kuriame pateikiamas pasiūlymas, turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. _____________d. _____ val.“;

5.5. tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims, žr. Pirkimo sąlygų 2.2 punktą);

5.6. tiekėjas negali teikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, jie bus atmesti;

5.7. tiekėjas gali pateikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei;

5.8. pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina eurais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

5.9. teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais;

5.10. pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami;

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims, žr. pirkimo sąlygų 2.2 punktą) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims);

5.12. pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kiek nurodyta šiame punkte;

5.13. gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui;

5.14. vokai su pasiūlymais atplėšiami __________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.;

5.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet pateikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją;

5.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius;

 

6. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas

 

6.1. Pateiktus pasiūlymus ir jų atitiktį šiose pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams;

6.2. pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

6.2.2. pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

6.2.3. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

6.2.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

6.2.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už numatytą Agentūros suderintame investicijų plane;

6.3. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą; 

6.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (ši nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui);

6.5. tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas;

6.6. užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas;

6.7. jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu yra atmesti, užsakovas gali vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimus dėl kvalifikacijos ir neatmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2.3 ir 6.2.4 papunktyje nustatytais pagrindais, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo kriterijų – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė pasiūlymo kaina, suderėta derybų rezultate (jei buvo vykdomos derybos)) yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane.

 

7. Sprendimas dėl sutarties sudarymo, sutarties esminės sąlygos

 

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu;

7.2. sutartis sudaroma Tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai;

7.3. sutarties terminas – __________________;

7.4. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka);

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – _________________________(nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, prievolių užtikrinimo būdai nurodyti Civilinio kodekso 6.70 str.);

7.6. užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti perkamų statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymą;

7.7. tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, informaciją apie atliekamas paslaugas;

7.8. jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

8. Kita informacija

 

8.1. Sudarant sutartį, laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina eurais negali keistis;

8.2. pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina;

8.3. (kita)

 

9. Ginčų nagrinėjimas

 

9.1. tiekėjas, kuris mano, kad vykdydamas pirkimus užsakovas pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą;

9.2. pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

9.3. užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas;

9.4. užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui;

9.5. užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos;

9.6. jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

_______________________ ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                                (parašas)                               (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto (ar jo dalies)

parengimo/projekto (ar jo dalies) ekspertizės

atlikimo/statybos techninės priežiūros paslaugų

/statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Kainos pasiūlymo formos pavyzdys, jei pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos ar sąnaudų kriterijų)

___________________________________________

(tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Kainos pasiūlymas

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Objektas:______________________________________________________________________

 

(trumpas darbų aprašymas)

Užsakovas:______________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

1. Išnagrinėjus kvietimą dalyvauti pirkime, sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu ir sutarties vykdymu, siūloma atlikti pasiūlyme nurodytus darbus (projekto (ar jo dalies) parengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugas, statybos rangos darbams) pagal sąlygas, nurodytas pirkimo dokumentuose, už tokią kainą:

Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM):

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

 

 

 

 

2. Pasiūlymas galioja __________ dienų, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Šis pasiūlymas išlieka įpareigojantis ir gali būti priimtas bet kuriuo metu iki šio termino pabaigos.

 

3. Šiuo dokumentu patvirtinama, kad šis kainos pasiūlymas parengtas pagal Jūsų pateiktus pirkimo dokumentus, kurie kartu su prie šio kainos pasiūlymo pridedama informacija / užpildytomis formomis, reikalaujamomis Jūsų pirkimo sąlygose, sudaro pasiūlymą ir bus sutarties neatsiejama dalis, jeigu pasiūlymas bus priimtas.

 

 

 

 

4.Kita tiekėjo informacija:___________________________________________________________

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai):

 

Subtiekėjo/subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)

 

Subtiekėjo/subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)

 

Kokią veiklą vykdys pagal sutartį

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją/subteikėją (-us)

 

 

Pasiūlymas galioja iki ___________m. ______________ d.

 

 

Tiekėjas________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

 

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)      

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


 

 

(Pasiūlymo formos pavyzdys, kai pasiūlymas vertinamas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų)

 

___________________________________________

(tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

A dalis (I vokas). Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

Objektas:______________________________________________________________________

 

(trumpas darbų aprašymas)

Užsakovas:______________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

1. Išnagrinėjus kvietimą dalyvauti pirkime, sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu ir sutarties vykdymu, siūloma atlikti pasiūlyme nurodytus darbus (projekto (ar jo dalies) parengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugas, statybos rangos darbams) pagal sąlygas, nurodytas pirkimo dokumentuose

 

Eil.

Nr.

Kriterijus

Tiekėjo siūlomų kriterijaus rodiklių reikšmės

  (pateikia tiekėjas)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija

 

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai):

 

Subtiekėjo/subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)

 

Subtiekėjo/subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)

 

Kokią veiklą vykdys pagal sutartį

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją/subteikėją (-us)

 

 

Pasiūlymas galioja iki ….. m. ______________ d.

 

Tiekėjas________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

 

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)      

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(Pasiūlymo formos pavyzdys, kai pasiūlymas vertinamas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų)

 

___________________________________________

(tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

B dalis (II vokas). Kainos pasiūlymas

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Objektas:______________________________________________________________________

 

(trumpas darbų aprašymas)

Užsakovas:______________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

1. Išnagrinėjus kvietimą dalyvauti pirkime, sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu ir sutarties vykdymu, siūloma atlikti pasiūlyme nurodytus darbus (projekto (ar jo dalies) parengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugas, statybos rangos darbams) pagal sąlygas, nurodytas pirkimo dokumentuose, už tokią kainą:

 

Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

 

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

 

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM):

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Eur)

 

 

 

 

2. Pasiūlymas galioja __________ dienų, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Šis pasiūlymas išlieka įpareigojantis ir gali būti priimtas bet kuriuo metu iki šio termino pabaigos.

 

3. Šiuo dokumentu patvirtinama, kad šis kainos pasiūlymas parengtas pagal Jūsų pateiktus pirkimo dokumentus, kurie kartu su prie šio kainos pasiūlymo pridedama informacija / užpildytomis formomis, reikalaujamomis Jūsų pirkimo sąlygose, sudaro pasiūlymą ir bus sutarties neatsiejama dalis, jeigu pasiūlymas bus priimtas.

 

4.Kita tiekėjo informacija:_______________________________________________________

 

Tiekėjas________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

 

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)      

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto

(ar jo dalies) parengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės

atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų ir

statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Žinių apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

Žinios apie TIEKĖJą (kvalifikacijos informacija)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Tiekėjas:

 

Adresas:

 

Tel. nr.

 

Faksas

 

Teisinė forma ir teisinis statusas (nurodyti ir pridėti dokumento kopiją) (pildo juridinis asmuo):

Registracijos vieta / adresas:

Pagrindinė veiklos vieta:

Asmens kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kas ir kada išdavė, pridėti kopiją):

Licencija, nr.

Kvalifikacijos atestatas, nr.

Kiti

Pastarųjų 3 metų arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus) atliktų statybos darbų sąrašas (pateikiamos užsakovų pažymos apie tinkamai įvykdytas sutartis)

 

Užsakovas

Statybos darbų pavadinimas

Sutarties vertė, tūkst. Eur

Sutarties įsigaliojimo ir pabaigos data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodytus darbus atlikti kviečiami šie subrangovai, kitos įmonės (gamintojai, tiekėjai ir pan.) (nurodoma darbų apimtis, subrangovo pavadinimas (vardas, pavardė), pridedami dokumentai, patvirtinantys informaciją, kurią reikia pateikti rangovui, (kopijos):

 

 

Informacija apie tiekėjo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

A.V

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) parengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

7 priedas

(Įkainoto veiklos grafiko formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Įkainotas veiklos grafikas

(VALSTYBĖS REMIAMOS Energinį efektyvumą didinančiOS atnaujinimo (modernizavimo) PRIEMONĖS)

 

_____________ d. Nr. ________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

Užsakovas ____________________________________________________________________________________________________________

 

Darbų pavadinimas/objektas _______________________________________________________________________________________________

 

 

Darbų / darbų grupių pavadinimas

Darbų apimtis (fiziniais mato vienetais)

Įkainotas veiklos grafikas

Kaina, Eur

 

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

Darbai, atliekami per 1-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 2-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 3-ią mėnesį

Darbai, atliekami per 4-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 5-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 6-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 7-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 8-ą mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM (      %):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šiuo įkainotu veiklos grafiku tiekėjas turi pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas.

 

Tiekėjas:

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Įkainotas veiklos grafikas

(kitos atnaujinimo (modernizavimo) PRIEMONĖS)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                    

______________

(sudarymo vieta)

 

Užsakovas ____________________________________________________________________________________________________________

 

Darbų pavadinimas/objektas _______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Darbų / darbų grupių pavadinimas

Darbų apimtis (fiziniais mato vienetais)

Įkainotas veiklos grafikas

Kaina, Eur

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

Darbai, atliekami per 1-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 2-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 3-ią mėnesį

Darbai, atliekami per 4-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 5-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 6-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 7-ą mėnesį

Darbų apimtis, atliekama per 8-ą mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM (       %):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šiuo įkainotu veiklos grafiku tiekėjas turi pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas.

 

 

 

Tiekėjas:

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

ĮKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS

(INDIVIDUALIOS PRIEMONĖS)

 

_____________ d. Nr. ________

(Data)   

______________

(Sudarymo vieta)

Užsakovas ____________________________________________________________________________________________________________

 

Darbų pavadinimas/objektas _______________________________________________________________________________________________

 

 

Darbų / darbų grupių pavadinimas

Darbų apimtis (fiziniais mato vienetais)

Įkainotas veiklos grafikas

Kaina, Eur

 

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

Darbai, atliekami per 1-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 2-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 3-ią mėnesį

Darbai, atliekami per 4-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 5-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 6-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 7-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 8-ą mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM (      %):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šiuo įkainotu veiklos grafiku tiekėjas turi pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas.

 

 

 

Tiekėjas:

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) parengimo/projekto

(ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos

techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos

darbų pirkimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Nešališkumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(Užsakovo pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(Komisijos nario, eksperto ar pirkimo organizatoriaus vardas ir pavardė)

 

PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, komisijos NARIO, EKSPERTO AR PIRKIMO ORGANIZATORIAUS

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

_______________ Nr._______________

(Data)

 

_________________________________

(Sudarymo vieta)

 

 

Būdamas pirkimų komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu ar pirkimo organizatoriumi (nereikalingą išbraukti), pasižadu:

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti komisijos nario, eksperto ar pirkimo organizatoriaus (nereikalingą išbraukti) pareigas.

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu (-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu (-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai ____________________________ ir nusišalinti.

(užsakovo pavadinimas)

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

____________________                    ______________________________

(Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)

 

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________

(Užsakovo pavadinimas)

_____________________________________________________________

(Komisijos  nario,  eksperto ar pirkimų organizatoriaus vardas ir pavardė)

 

 

PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO, KOMISIJOS NARIO, EKSPERTO AR PIRKIMO ORGANIZATORIAUS

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

_______________Nr.____________

(Data)   

______________________________

(Sudarymo vieta)

 

 

 

Būdamas pirkimų komisijos pirmininku, komisijos nariu, ekspertu ar pirkimo organizatoriumi (nereikalinga išbraukti),

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant pirkimų komisijos pirmininku, nariu ar ekspertu (nereikalinga išbraukti);

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti _________________

(užsakovo pavadinimas)

ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

________________________                        ___________________________

(Parašas)                                              (Vardas, pavardė)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) parengimo/projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/statybos techninės priežiūros

paslaugų/ statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

____________________________________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

_____________________________________________________________________

(užsakovo atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas,

nuoroda dokumento, kurio pagrindu veikia užsakovo atstovas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

 

DEKLARACIJA

 

_____________ d. Nr. ________

(data)

 

Užsakovas_________________________________________________________________,

(užsakovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

kuris įgyvendina daugiabučio namo, esančio adresu: ___________________________, atnaujinimo (modernizavimo) projektą (investicijų plano suderinimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra data _________ir Nr. ____) (toliau – Projektas), susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, patvirtinu, kad užsakovas nėra perkančioji organizacija, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

Žinau, kad užsakovas tapęs perkančiąja organizacija, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, pirkimus privalės vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas pasirašyti šią deklaraciją užsakovo vardu.

 

 

 

Užsakovo atstovas          _____________________             __________________________

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo / projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros

paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

Projekto (ar jo dalies) rengimo IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

 

 

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Užsakovas____________________________ perka daugiabučio namo, esančio, _____________________________________________________________________________

(adresas)

atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar (jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugą;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), šiomis projekto ar jo dalies (dalių) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos);

1.3. vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše;

1.4. skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

1.5. pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. užsakovo ryšiams asmuo, – _______________________;

1.7. užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________, faks. Nr. _____________, el. paštas: _________________________.

 

 

2. Pirkimo objektas

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro daugiabučio namo, nurodyto Pirkimo sąlygų 1.1 punkte, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

Eil.

Nr.

Projekto ir (ar) jo dalies (dalių) pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) projekto ir projekto vykdymo priežiūros pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

 

„Rengiant ypatingo statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą

Eil.

Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

3.1.1.

Tiekėjas turi teisę verstis projektų rengimo veikla.

Tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų atitinkamos dalies kopija, ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo teisė verstis projektavimo veikla, kopijos; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų – Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų- kopijos; užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų, liudijančių tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) kopijos. *

 

3.1.2.

Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis ar likviduojamas. Tiekėjas nėra sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nesustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia ar panaši.

 

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.3.

Tiekėjas (juridinio asmens atveju ‒ juridinio asmens vadovas) ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą.

 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

3.1.4.

Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.5.

Tiekėjo civilinė atsakomybė turi būti apdrausta.

Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3.1.6.

Tiekėjo vidutinės metinės pajamos veiklos, susijusios su gyvenamosios ir (ar) negyvenamosios paskirties pastatų projektavimu, turi būti ne mažesnės kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę,

Įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, (nurodant sutarčių vertes, datas, paslaugų gavėjus).

3.1.7.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną pagal darbo sutartį dirbantį atitinkamai ypatingo statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti tokias pareigas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.

1. Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupės: gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

2. Sutarčiai vykdyti numatomo personalo sąrašas.

3.1.8.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip po vieną projekto dalies vadovą kiekvienai projekto daliai, galintį eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

 

 

Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

Statinių grupės: gyvenamieji pastatai ir (ar) negyvenamieji pastatai; projekto dalys – bendroji, architektūros, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas ir kitos.

 

3.1.9.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovą.

Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas ar teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovo pareigas ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

 

Rengiant neypatingo statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą

3.1.10.

Tiekėjas turi teisę verstis projektų rengimo veikla.

Tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų atitinkamos dalies kopija; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopijos ar  užsienio šalies tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų, liudijančių tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kopijos. *

 

3.1.11.

Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis ar likviduojamas. Tiekėjas nėra sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo, nesustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia ar panaši.

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.12.

Tiekėjas (juridinio asmens atveju ‒ juridinio asmens vadovas) ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,* arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

3.1.13.

Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,* arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.14.

Tiekėjo civilinė atsakomybė turi būti apdrausta.

 

Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3.1.15.

Tiekėjo vidutinės metinės pajamos veiklos, susijusios su gyvenamosios ir (ar) negyvenamosios paskirties pastatų projektavimu, turi būti ne mažesnės kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę,

 

Įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, (nurodant sutarčių vertes, datas, paslaugų gavėjus ir jų ryšio duomenis).

3.1.16.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną pagal darbo sutartį dirbantį atitinkamai neypatingo statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti tokias pareigas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

1. Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti neypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupės: gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

2. Sutarčiai vykdyti numatomo personalo sąrašas.

3.1.17.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip po vieną projekto dalies vadovą kiekvienai projekto daliai, galintį eiti neypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

 

Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti neypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

Statinių grupės: gyvenamieji pastatai ir (ar) negyvenamieji pastatai; projekto dalys – bendroji, architektūros, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas ir kitos.

3.1.18.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovą.

Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas ar teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija) suteikiantis teisę eiti neypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovo pareigas ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją, kopijos.

Rengiant ypatingo ir neypatingo statinio investicijų planą

3.1.29.

 

Tiekėjas turi teisę verstis projektų rengimo veikla.

Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, fizinio asmens verslo liudijimo kopija, atestato kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos išduota pažyma)*.

3.1.20.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo/neypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovą arba ne mažiau kaip vieną statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo mokymus pagal VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintą programą baigusį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertą.

Galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas ar teisės pripažinimo dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo/neypatingo statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovo pareigas arba galiojantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas mokymų baigimo pažymėjimas.

 

* Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis už pasiūlymų pateikimo terminą, toks dokumentas yra priimtinas.

Pastaba. Užsakovas gali pareikalauti, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

 

 

4. Reikalavimai paslaugų teikimui

 

4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimui ir projekto vykdymo priežiūrai, atsižvelgiant į perkamas paslaugas, nustatomi reikalavimai:

4.1.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos perkamos butų ir kitų patalpų savininkams patvirtinus investicijų planą ir gavus preliminarų finansuotojo pritarimą dėl lengvatinio kredito suteikimo. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, vadovaujantis investicijų planu, rengiamas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas vadovaujantis investicijų plano rengimo tvarkos aprašu;

4.2. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas.

 

5. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir teikimui

 

5.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia sutarties įvykdymui;

5.2. pasiūlymas turi būti teikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

Tiekėjas gali susipažinti su atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti vykdant projekto ar (jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį. Išlaidos, susijusios su apsilankymu vietoje, tiekėjui nekompensuojamos. Užsakovas neatsakingas ir už kitas tiekėjo išlaidas rengiant pasiūlymą;

5.3. pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus, ir kiti pridedami dokumentai). Pasiūlymas turi būti susiūtas, pasiūlymo lapai sunumeruoti ir paskutiniame lape patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi), nurodytas lapų skaičius. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke;

5.4. ant voko su pasiūlymu turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. _____________d. _____ val.“;

5.5. tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims);

5.6. tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, jie bus atmesti;

5.7. tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei;

5.8. pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina eurais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

5.9. teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais;

5.10. pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami;

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims);

5.12. pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja, kiek nurodyta šiame punkte;

5.13. gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui;

5.14. vokai su pasiūlymais atplėšiami __________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.;

5.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją;

5.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

 

6. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas

 

6.1. Pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

Pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi šiose pirkimo sąlygose. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) (nereikalingą išbraukti);

6.2. pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

6.2.2.  pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

6.2.3. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

6.2.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

6.2.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane, nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui);

6.3. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonominį naudingiausią pasiūlymą) (nereikalinga išbraukti). (Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

6.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi raštu pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas nepagrindžia kainos, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

6.5. tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Pasiūlymų eilė sudaroma pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) (nereikalinga išbraukti). Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia arba pasiūlymas ekonomiškai naudingiausias (nereikalinga išbraukti). Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas;

6.6. užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas;

6.7. jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu yra atmesti, užsakovas gali vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimus dėl kvalifikacijos ir neatmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2.3 ir 6.2.4 papunkčiuose nustatytais pagrindais, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo kriterijų – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė pasiūlymo kaina, suderėta derybų rezultate (jei buvo vykdomos derybos)) yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane.

 

7. Sprendimas dėl sutarties sudarymo, sutarties esminės sąlygos

 

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu;

7.2. sutartis sudaroma pirkimo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, gavus Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai;

7.3. Sutarties terminas – ______________________________;

7.4. užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka). Su projekto vadovu galutinai atsiskaitoma pasirašius statybos užbaigimo aktą;

7.5. sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, prievolių užtikrinimo būdai nurodyti Civilinio kodekso 6.70 str.);

7.6. užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti perkamo projekto (jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymą;

7.7. tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, su atliekamomis paslaugomis susijusią informaciją;

7.8. jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmasis po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

8. Kita informacija

 

 

8.1. Sudarant sutartį, laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina eurais kisti negali;

8.2. pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina;

8.3. (kita).

 

9. Ginčų nagrinėjimas

 

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą;

9.2. pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

9.3. užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas;

9.4. užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją teikusiam tiekėjui;

9.5. užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos;

9.6. jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

 

 

 

___________________________      ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                        (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

Rangos darbų sutartis

(Data)   (Nr.)

 

(Užsakovo pavadinimas),

atstovaujama ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – Užsakovas), ir

 

(Tiekėjo pavadinimas),

atstovaujama _____________________________________________________________________

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarome šią rangos sutartį (toliau –Sutartis):

 

1. Sutarties dalykas

 

1.1.         Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą suderintą ir patvirtintą techninį darbo projektą bei statybą leidžiantį dokumentą savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka darbų atlikimo vietoje (adresas) (toliau Sutartyje – objektas).

 

2. Sutarties kaina

 

2.1.         Bendra Sutarties kaina yra (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur;

2.2.         už šią kainą Tiekėjas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, Darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos Tiekėjui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį priklausančios išlaidos;

2.3.         Šalių sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas) Darbų keitimai atsižvelgiant į poreikį gali būti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą;

2.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Tiekėjui pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir Užsakovui sutikrinus Tiekėjo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Tiekėjo aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju  Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Tiekėjo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darbų keitimui reikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas (poreikio įvertinimu pasirūpina ir atsakomybę prisiima pačios Šalys), keitimai gali būti atlikti tik gavus tokį pritarimą;

2.4.         į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo;

2.5.         pridėtinės vertės mokestis bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6.         Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Užsakovui ir Tiekėjui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

2.7.         Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Tiekėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo;

2.8.         Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos;

2.9.         Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas;

2.10.       Darbai, kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Už Sutartyje nenurodytus, tačiau Tiekėjo dėl kokių nors priežasčių atliktus Darbus (jeigu taip įvyktų), Užsakovas nemoka.

 

3.            Apmokėjimų tvarka

 

3.1.         Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų Darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atliktų Darbų akto forma pateikiama Sutarties priede. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų Darbų aktą;

3.2.         kai visi pagal Sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą;

3.3.         Tiekėjas pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą Tiekėjas gali išrašyti tik po to, kai Šalys pasirašė Atliktų Darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Atliktų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai;

3.4.         apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Atliktų Darbų akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. Šalims susitarus Užsakovas gali sumokėti už atliktus Darbus tiesiogiai Subrangovui;

3.5.         PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis;

3.6.         Mokėjimo valiuta – eurai.

 

4. Sutarties Darbų atlikimo terminai

 

4.1. Darbai turi būti atlikti per (skaičius) mėnesių (pagal įkainotos veiklos grafike nustatytą terminą) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir, jei dėl Sutarties pratęsimo nėra finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu, gavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimą, Sutartis gali būti pratęsta. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

4.2.         Tiekėjui suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1.      Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba visiškai, arba

4.2.2.      Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo terminams, arba

4.2.3.      išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4.      valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims ar daugiabučio namo patalpų savininkams / naudotojams Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus;

4.3.         Darbus Tiekėjas vykdo pagal kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas;

4.4.      statybos rangos darbų pradžia pagal Sutartį yra laikoma diena, kai Tiekėjas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtą, suderintą, ekspertuotą ir Užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą). Iki statybos rangos darbų pradžios Tiekėjas privalo tinkamai pasirengti Darbų atlikimui: parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus; 

4.5.         statybos rangos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti visi  statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas;

4.6.         pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti;

4.7.         jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Tiekėjas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą;

4.8.         Tiekėjas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

 

5. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

 

5.1.         Tiekėjas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima Tiekėjo veiklai reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui;

5.2.         tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus, perduodamas visas užbaigtas objektas. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Tiekėjo pusės – Tiekėjo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo;

5.3.         atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų aktą, perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Tiekėjas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Tiekėjui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo;

5.4.         galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.5.         Tiekėjas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą;

5.6.         jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo projekto ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasirašomas, išaiškėjus statybos darbų defektams garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu;

5.7.         Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius;

5.8.         Tiekėjas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo  komisijos narių nustatytus defektus.

 

6. Garantijos

 

6.1.         Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo  visų rangovo atliktų Darbų perdavimo užsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.2.         Tiekėjas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę;

6.3.         Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Tiekėjo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Tiekėjo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių;

6.4.         Tiekėjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

 

7. Užtikrinimai ir draudimai

 

7.1.         Tiekėjas, gavęs Sutartį, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasirašyti Sutartį bei grąžinti ją Užsakovui kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Tiekėjo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos;

7.2.         siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą, ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos. Ši suma per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba Sutarties užtikrinimui tapus nereikalingu dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ir Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę;

7.3.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomąja verte nuo galimos rizikos Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui;

7.4.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos vykdant  Sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydžiu, nurodytu Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

7.5.         jei Tiekėjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visą su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusią sumą, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė;

7.6.         Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą – 5 (penkis) procentus nuo visos Sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti nuo visų Tiekėjo atliktų Darbų perdavimo akto Užsakovui dienos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytais terminais;

7.7.         jeigu Tiekėjas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

 

8.            Šalių teisės ir pareigos

 

8.1.         Užsakovas turi teisę:

8.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį, kainą, kontroliuoti, kad medžiagų kokybė atitiktų techninį darbo projektą;

8.1.2. reikalauti, kad Tiekėjas Darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

8.2.         Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui. Tuo atveju, jeigu Tiekėjui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo  projekto ekspertizės atlikimą (jei ji  privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o tuo atveju, jei neprivaloma, -  savo nuožiūra);

8.2.4. bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį;

8.2.5. sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos;

8.2.7. vykdyti Užsakovo funkcijas, organizuoti statybos darbų techninę ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti statinio statybos techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Tiekėjui;

8.2.8. nedelsiant spręsti tarp Tiekėjo ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su Tiekėju Sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti;

8.3.         Tiekėjas turi teisę:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Tiekėjo (Rangovo) teisėmis;

8.3.2. Darbų atlikimui Tiekėjas turi teisę pasitelkti šiuos Subtiekėjus (subrangovus): (pavadinimas (-ai)). Sutartyje nurodyti Subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiami, raštu informavus Užsakovą. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

8.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

8.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Tiekėjo (Rangovo) teisėmis;

8.4.         Tiekėjas įsipareigoja:

8.4.1. Darbus atlikti savo pajėgumais;

8.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, Tiekėjas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

8.4.3. pradėti Darbus, suderinęs su Užsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliktus Darbus, kai Užsakovas pateikia Tiekėjui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja Tiekėją apie paskirtą statinio statybos techninį prižiūrėtoją;

8.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

8.4.5. pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus šioje srityje, specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

8.4.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

8.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Tiekėjas, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

8.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus Tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus;

8.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

8.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

8.4.12. keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o kalendorinį Darbų vykdymo grafiką – pasirašant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

8.4.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija, dalyvauti užsakovo organizuojamuose pasitarimuose, aptariant darbų vykdymo eigą;

8.4.15. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus (subrangovus);

8.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir medžiagas nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki visų rangovo atliktų Darbų perdavimo užsakovui dienos. Pastatuose ar jų dalyse, kuriose atliekami  statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Tiekėjui iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų surašymo;

8.4.18. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Tiekėjo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti per kitokį terminą;

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, atitinkančias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartų ir normų reikalavimus;

8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir apmokėti jų išleidimo išlaidas;

8.4.22. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

8.4.23. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus  sutvarkyti statybvietę, kuri buvo perduota Tiekėjui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

8.4.27.  iki visų atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

8.4.28. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. įrengti informacinį stendą;

8.4.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

8.4.31. visu Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

 

9.            Šalių atsakomybė

 

9.1.         Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos;

9.2.         Užsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) Tiekėjo patirtus nuostolius;

9.3.         Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dvidešimt) dienų, nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir, Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę;

9.4.         jei Tiekėjas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir, Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę;

9.5.         jei Tiekėjas neatlieka visų Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę. Jei Sutartis nenutraukiama, ir Tiekėjas įsipareigoja toliau vykdyti Sutartį, jis Užsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

9.6.         jeigu Tiekėjas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;

9.7.         jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Sutarties kainos;

9.8.         jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;

9.9.         Tiekėjui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

 

10.          Pakeitimai ir pataisymai

 

10.1.       Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto Darbo ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Tiekėjas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

10.2.       jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, Tiekėjas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir, Užsakovui sutikrinus Tiekėjo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.3.       aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, pagrindžiamos raštu;

10.4.       visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti Užsakovo patvirtinti raštu. Jei Darbų apmokėjimui naudojamos trečiųjų šalių paramos lėšos, pakeitimai turi atitikti paramos teikėjų nustatytas paramos teikimo sąlygas ir tvarką;

10.5.       Užsakovas gali pirkti papildomus Darbus iš to paties Tiekėjo, jei paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į  Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo;

10.6.       Užsakovas gali pirkti papildomus Darbus iš to paties Tiekėjo, jei šie darbai finansuojami Užsakovo lėšomis, sudarant papildomą susitarimą. Jei finansavimas susijęs su trečiosiomis šalimis, tuo atveju Sutarties šalys turi įvertinti šio finansavimo gavimo sąlygas papildomiems darbams įsigyti.

 

11.          Nekokybiškai (netinkamai) atlikti Darbai

 

11.1.       Jeigu Tiekėjas atliko Darbus pažeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

 

12.          Sutarties nutraukimas prieš terminą

 

12.1.       Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiai sutarties pažeidimai nustatomi vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis;

12.2.       Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Tiekėjui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;

12.2.2. Tiekėjas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai baigti Darbus;

12.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas nevykdo Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

12.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis;

12.3.       Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Tiekėjo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius);

12.4.       Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už atliktus Darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali būti atidėtas;

12.5.       Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės;

12.6.       Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties, jei nėra pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

12.7.       Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

 

13.          Nenugalimos jėgos aplinkybės

 

13.1.       Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui;

13.2.       nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“);

13.3.       jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti;

13.4.       Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

13.5.       jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, - nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą;

13.6.       jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 

14.          Ginčų sprendimas

 

14.1.       Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir Sutarties dalyką, užsakymo dokumentais, Tiekėjo užsakymui pateiktais dokumentais;

14.2.       Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

 

15.          Kitos Sutarties sąlygos

 

15.1.       Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas;

15.2.       Sutartis įsigalioja nuo __________________________ (datą nurodo Šalys Sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos) ir, kai Tiekėjas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

15.3.       Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Tiekėjas pagal Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir apmokėta už atliktus darbus, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu;

15.4.       Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu;

15.5.       Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma;

15.6.       bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba Užsakovas;

15.7.       kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, nurodytus Sutartyje;

15.8.       Tiekėjo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį;

15.9.       jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

 

16.          Baigiamosios nuostatos

 

16.1.       Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais;

16.2.       Sutartis sudaroma lietuvių kalba;

16.3.       Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

 

17.          Sutarties dokumentai

 

17.1.       Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. techninis darbo projektas;

17.1.2. kalendorinis darbų vykdymo grafikas;

17.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

17.1.4. draudimo polisai;

17.1.5. Atliktų Darbų aktų forma (priedas).

17.1.6. Bendros pasiūlymų kainos išskaidymas pagal priemones, atitinkančias nustatytoms įgyvendinti konkretaus objekto investicijų plane (jei Užsakovas pareikalavo Sutarties sudarymo metu).

 

18.          Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

 

UŽSAKOVAS

 

TIEKĖJAS

(Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokėtojo kodas)

(A/S sąskaitos Nr.)

(Banko pavadinimas)

(Tel.)

(Faks.)

(El. paštas)

 

(Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokėtojo kodas)

(A/S sąskaitos Nr.)

(Banko pavadinimas)

(Tel.)

(Faks.)

(El. paštas)

Kontaktinis asmuo:

(vardas, pavardė, pareigos)

(Tel.)

 

Kontaktinis asmuo:

(vardas, pavardė, pareigos)

(Tel.)

Vardas, Pavardė:

 

Vardas, Pavardė:

Pareigos:

 

Pareigos:

Parašas:

 

Parašas:

Data:

 

Data:

 

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo / projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/statybos techninės priežiūros

paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė))

 

TVIRTINU

____________________________

(Užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

 

Projekto (ar jo dalies) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO paslaugų

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Užsakovas____________________________ perka daugiabučio namo, esančio ___________________________________________________________________(adresas), atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) ____________________________ ekspertizės atlikimo paslaugą;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), bei šiomis projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos);

1.3. vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Tvarkos apraše;

1.4. skelbimas apie pirkimą yra paskelbtas 20__ m. _______________d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

1.5. pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. užsakovo ryšiams asmuo, – _______________________;

1.7. užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

 

 

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektą sudaro daugiabučio namo, nurodyto Pirkimo sąlygų 1.1 punkte, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizės atlikimo paslaugos:

Eil.

Nr.

Projekto ir (ar) jo dalies (dalių) pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

3.1. Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka;

3.2. neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;

3.3. įstatymų nustatyta tvarka laiku sumokėjo mokesčius ar kitas įmokas į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei kitus fondus, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka yra atleistas nuo mokesčių, kitų įmokų mokėjimo arba jų mokėjimo terminas atidėtas;

3.4. statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinė atsakomybė turi būti draudžiama privalomuoju draudimu;

3.5. statinio projekto ekspertizės darbams turi teisę vadovauti (eiti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo pareigas) statybos inžinieriai ir architektai, atitinkantys Statybos įstatymo 12 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse nustatytus reikalavimus;

3.5.1. statinio projekto ekspertizės darbams turi vadovauti pagal darbo sutartį dirbantys ne mažiau kaip du statinio projekto ekspertizės vadovai ir  ne mažiau kaip vienas statinio projekto dalies ekspertizės vadovas kiekvienai statinio projekto daliai;

3.6. privalo turėti ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį ypatingųjų statinių projektavimo ar ypatingųjų statinių ekspertizės srityje. Statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovas atitinka šį reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos;

3.7. įgijęs teisę būti statinio projekto ekspertizės ir (ar) statinio ekspertizės rangovu, savo veikloje turi užtikrinti bešališkumą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3.8. (kiti reikalavimai).

4. Reikalavimai paslaugų teikimui

4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizės atlikimui, nustatomi šie reikalavimai:

4.1.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizė atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”;

4.1.2. atlikdamas paslaugas, projekto, jo dalies (dalių) ekspertizės rengėjas veikia užsakovo vardu ir interesais;

4.1.3. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, jo dalies (dalių) ekspertizės paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas.

5. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir teikimui

5.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

5.2. pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas teikėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba;

5.3. pasiūlymą sudaro visuma teikėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus, ir kiti pridedami dokumentai). Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi), nurodytas lapų skaičius. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke;

5.4. ant voko su pasiūlymu, turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. _____________d. _____ val.“;

5.5. tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims);

5.6. tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, tokie pasiūlymai bus atmesti;

5.7. tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei;

5.8. pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina eurais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

5.9. teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais;

5.10. pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami;

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims);

5.12. pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta šiame punkte;

5.13. gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui;

5.14. vokai su pasiūlymais atplėšiami ___________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.;

5.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją;

5.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

6. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas

6.1. Pateiktus pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams;

6.2. pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų arba pasiūlyme pateikė neišsamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

6.2.2. tiekėjas yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

6.2.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

6.2.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas per užsakovo nurodytą terminą neįrodo (nepagrindžia) kainos;

6.2.6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (pagal užsakovo apskaičiuotą preliminarią perkamų paslaugų kainą, pagrįstą normatyviniais ir/ar paslaugų rinkos duomenimis);

6.3. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.

6.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas nepagrindžia kainos, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

6.5. tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Pirmasis eilėje įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas;

6.6. užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis;

6.7. jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu yra atmesti, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2.2 ir 6.2.4 papunkčiuose nurodytų priežasčių. Vykdydamas pirkimą, užsakovas užtikrina, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Užsakovas derasi atskirai su kiekvienu teikėju, siekdamas geriausio rezultato, pagal derybų rezultatus ir pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo – kriterijus – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis.

7. Sprendimas dėl sutarties sudarymo, sutarties esminės sąlygos

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu;

7.2. sutartis sudaroma pirkimo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai;

7.3. sutarties terminas – ______________________________;

7.4. užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka);

7.5. sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, pvz., Civilinio kodekso 6.70 str.);

7.6. užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti projekto (jo dalies) ekspertizės paslaugų vykdymą;

7.7. tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, su atliekamomis paslaugomis susijusią informaciją;

7.8. jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

8. Kita informacija

8.1. sudarant sutartį, laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina eurais kisti negali;

8.2. pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina;

8.3. (kita).

9. Ginčų nagrinėjimas

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas taip pat gali informuoti Agentūrą;

9.2. pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

9.3. užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas;

9.4. užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui;

9.5. užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos;

9.6. jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

_______________________ ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                        (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/statybos techninės priežiūros

paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

INVESTICIJŲ PLANO(-Ų) IR NAMO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATO(-Ų) RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA

 

______________Nr.

(data)

_______________

(vieta)

 

______________________ juridinio asmens kodas _______________, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama ________________________ ir ___________________, juridinio asmens kodas __________, toliau dar vadinama Tiekėju, atstovaujama _____________________________, toliau Užsakovas ir Tiekėjas bendrai vadinami Šalimis, sudarėme šią daugiabučio(-ių) namo(-ų) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano(-ų) ir namo energinio naudingumo sertifikato(-ų) rengimo sutartį, toliau vadinamą sutartimi.

1. Sutarties objektas:

 

1.1. šia sutartimi Užsakovas paveda, o Tiekėjas įsipareigoja parengti daugiabučio (ių) namo (ų) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (us) ir namo energinio naudingumo sertifikatą prieš investicijų plano rengimą, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas šioje sutartyje nustatyta tvarka;

1.2. paslaugos teikiamos ______________________________________________________.

(adresas)

 

2. Tiekėjo pareigos ir teisės:

 

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. suteikti paslaugas nurodyta tvarka ir terminais, kurie nurodyti projekto (ar jo dalies) rengimo pirkimo sąlygose;

2.1.2. suteikti paslaugas laikydamasis sutartyje ir paslaugų teikimą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius su sutartyje numatytų paslaugų teikimu;

2.1.3. gavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) raštą dėl investicijų plano neatitikimo Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai, patvirtintai  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ ar kitiems teisės aktams reglamentuojantiems daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), investicijų plano rengėjas savo lėšomis atlieka paslaugų rezultatų (energinio naudingumo sertifikato ir (ar) investicijų plano) trūkumų šalinimą šia sutartimi nustatomo 2 (dvejų) metų paslaugų rezultatų kokybės garantinio termino laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo paslaugų rezultatų galutinio perdavimo šios sutarties nustatyta tvarka ir terminais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

2.1.4. nekeisti sutartyje nurodytų atestuotų specialistų (1 sutarties priedas specialistų sąrašas) ir (ar) nesudaryti naujų subtiekimo sutarčių be Užsakovo raštiško sutikimo;

2.1.5. garantuoti Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Tiekėjo ar jo darbuotojų veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo;

2.1.6. užtikrinti iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą; sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

2.1.7. pasirūpinti visa būtina įranga ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui, kartu su paslaugomis pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją, Užsakovui pareikalavus, teikti jam rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus kitais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais.

2.2. Tiekėjas turi teisę:

2.2.1. jei tinkamai vykdo šią sutartį, gauti sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas paslaugas;

2.2.2. sutartyje numatytų paslaugų teikimui pasitelkti subtiekėjus (2 sutarties priedas subtiekėjų sąrašas);

2.2.3. pakeisti subtiekėjus, jei jie netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir kitų objektyvių priežasčių. Apie numatomą keitimą Tiekėjas raštu informuoja Užsakovą nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis ir kitą konkretų subtiekėją, pateikdamas jo kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Užsakovas per 5 (penkias) dienas raštu turi atsakyti dėl subtiekėjo pakeitimo;

2.2.4. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

 

3. Užsakovo pareigos ir teisės:

 

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti Šalių sutartu laiku kokybiškai atliktas paslaugas ir parengtus dokumentus;

3.1.2. priėmimo metu pasirašyti paslaugų rezultatų priėmimo – perdavimo aktus, sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas ir kitus reikalingus dokumentus;

3.1.3. sumokėti Tiekėjui sutartyje numatytą kainą pirkimo sąlygose nurodytais terminais ir sąlygomis;

3.1.4. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus sutarties vykdymui.

3.2. Užsakovo teisės:

3.2.1. reikalauti per 5 (penkias) darbo dienas pateikti rašytinę ataskaitą apie visas atliktas pagal šią sutartį paslaugas;

3.2.2. savo nuožiūra ir iniciatyva Tiekėjui teikti visą dokumentaciją, kuri, Užsakovo nuomone, būtina Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymui;

3.2.3. prižiūrėti ir kontroliuoti teikiamų paslaugų vykdymą ar įgalioti kitą asmenį šiems veiksmams atlikti laikinai ar sutarties vykdymo metu ir apie tokį sprendimą nedelsiant informuoti Tiekėją.

 

4. Sutarties kaina. Atsiskaitymo sąlygos ir mokėjimo tvarka:

 

4.1. į sutarties kainą įskaičiuotos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.1. visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis;

4.1.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, išlaidomis.

4.2. Užsakovas šioje sutartyje nustatyta tvarka įsipareigoja sumokėti Tiekėjui fiksuotą užmokestį už suteiktas paslaugas, lygų _______________ Eur (__________________ Eur su PVM).

4.3. Šalys susitaria, kad mokėjimai Tiekėjui pagal šią sutartį vykdomi tokia tvarka:

4.3.1. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Agentūros rašto gavimo dienos dėl tinkamai parengto projekto (ar jo dalies), pasirašomas priėmimo - perdavimo aktas ir išrašoma PVM sąskaita-faktūra.

4.3.2. sutartyje fiksuoti įkainiai nekeičiami, išskyrus įkainių perskaičiavimą pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Paslaugų kaina be PVM nekeičiama. Kainos pokytis, kuris atsiranda dėl PVM pasikeitimo, įforminamas papildomu Užsakovo ir Teikėjo pasirašomu susitarimu.

 

5. Paslaugų tiekimas:

 

5.1. paslaugos pradedamos teikti nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos;

5.2. paslaugų suteikimo terminai nurodyti projekto (ar jo dalies) rengimo pirkimo sąlygose;

5.3. esant objektyvioms aplinkybėms – dėl trečiųjų asmenų ar institucijų veiksmų (neveikimo dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal sutartį) Tiekėjas turi kreiptis į Užsakovą raštu per 3 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ir prašyti stabdyti sutarties įvykdymo terminą. Užsakovas turi atsakyti per 5 dienas. Jei Užsakovas neatsako, laikoma, kad jis nesutinka atidėti sutarties įvykdymo termino. Maksimalus sutarties įvykdymo termino, dėl šiame papunktyje esančių aplinkybių, sustabdymas negali  būti ilgesnis nei ____________mėnesiai. Jei nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau, arba Užsakovas atsisako pratęsti nurodytą terminą, Tiekėjas turi teisę pagal Civilinio kodekso 6.204 straipsnio nuostatas kreiptis į teismą.

 

6. Šalių atsakomybė:

 

6.1. Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,02 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma);

6.2. jei Užsakovas ne dėl Tiekėjo kaltės nevykdo įsipareigojimų ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba nebegali vykdyti įsipareigojimų, Tiekėjas gali nutraukti sutartį;

6.3. jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės nevykdo įsipareigojimų ar per užsakovo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų, Užsakovas gali nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti baudą, lygią 180,00 Eur.

 

7. Susirašinėjimas:

 

7.1. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi Šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranešimą nurodė Šalis;

7.2. jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bent vieno duomens pasikeitimo.

 

8. Force Majeure:

 

8.1. nė viena sutarties Šalis nelaikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia įsipareigojimų, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos;

8.2. jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti įsipareigojimų, ji ne vėliau kaip per 5 dienas raštu informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę, tikėtiną poveikį ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus ir kitus įrodymus ar prašymą sustabdyti sutarties vykdymo terminą. Kita Šalis, gavusi besikreipiančios Šalies prašymą sustabdyti sutarties vykdymo terminą, per 5 dienas šiai Šaliai raštu atsako dėl sutikimo ar nesutikimo sustabdyti sutarties vykdymo terminą, kol tęsis force majeure aplinkybės;

8.3. jei dėl force majeure aplinkybių įsipareigojimų pagal sutartį negalinti įvykdyti Šalis neinformuoja kitos Šalies apie force majeure aplinkybių buvimą arba padaro tai netinkamai (nesilaiko formos ir termino), ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius nuostolius;

8.4. jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neišnyksta, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo, tačiau atsiskaito viena kitai už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus šios sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis

 

9. Sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas:

 

9.1. Šalys susitaria, kad visi sutartimi nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teise;

9.2. visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai sutarties Šalių sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data;

9.3. jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

10. Sutarties pakeitimai

 

10.1. Jokie sutarties sąlygų pakeitimai negalimi, išskyrus sutarties 4.3.2 papunktyje nurodytą atvejį.

 

11. Sutarties galiojimas:

 

11.1. ši sutartis įsigalioja nuo jos Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip nurodyta projekto (ar jo dalies) rengimo pirkimo sąlygose;

11.2. sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu;

11.3. sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta sutarties nuostatose;

11.4. sutartis gali būti prieš 10 dienų nutraukiama vienašališkai rašytiniu pranešimu kitai Šaliai, jei atsiranda Sutarties 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytos aplinkybės ar bent viena iš sutarties Šalių bankrutuoja, likviduojama ar sustabdoma jos veikla.

 

12. Baigiamosios nuostatos:

 

12.1. bet kokie sutarties pakeitimai (4.3.2 papunktis), papildymai, raštiški susirašinėjimai dėl subtiekėjo pakeitimo/naujo pasamdymo, šalių susitarimu įforminami raštu ir tampa neatskiriama šios sutarties dalimi;

12.2. šios sutarties priedai yra neatskiriamos jos dalys;

12.3. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis susipažino, jos Šalims yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad sutartis sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, ji sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o Šalys viena kitai yra atskleidusios visas šios sutarties sudarymo aplinkybes. Šalių atstovai patvirtina, kad jie turi visus reikalingus ir būtinus įgaliojimus Šalių vardu pasirašyti šią sutartį;

12.4. sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

13. Sutarties priedai:

 

13.1. specialistų sąrašas. Sutarties 1 priedas;

13.2. sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekėjai. Sutarties 2 priedas.

 

 

 

 

 

 

Tiekėjas                                                           Užsakovas                        

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Statybos rangos su projekto parengimu pirkimo sąlygų forma)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

_____________________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMO SĄLYGOS

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

1.   Bendrosios nuostatos:

1.1. užsakovas _______________________________________________perka daugiabučio namo, esančio_______________________________________________________________________________                                                                                              (adresas)

atnaujinimo (modernizavimo) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“,  arba pagal ją atitinkančią savivaldybių tarybų patvirtintą programą, statybos rangos darbus su projekto parengimu;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo priežiūros / statybos techninės priežiūros, paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu   ir šiomis pirkimo sąlygomis;

1.3. vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos, kaip nurodyta Tvarkos apraše;

1.4. skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-561, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20863

 

1.5. pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. užsakovas yra / nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas;

1.7. užsakovo kontaktinis asmuo – _______________________;

1.8. užsakovo adresas ________________________; tel. Nr. ________________; faks. Nr. _____________; el. paštas _________________________;

1.9. užsakovas pateikia šiuos pirkimo dokumentus, pagal kuriuos tiekėjas rengia pasiūlymą:

1.9.1.      kvietimas teikti pasiūlymą statybos rangos darbams su projekto parengimu (toliau – kvietimas);

1.9.2.      šios statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygos (toliau – pirkimo sąlygos);

1.9.3.      kainos pasiūlymas (Tvarkos aprašo 5 priedas);

1.9.4.      informacija apie tiekėjo kvalifikaciją (Tvarkos aprašo 6 priedas).

 

2. Pirkimo objektas

Pirkimo objektą sudaro šie darbai:

Eil. Nr.

Darbų ir paslaugų pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

3.1. tiekėjas turi atitikti Tvarkos aprašo 3 priede nustatytus reikalavimus;

3.2. tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui – projekto parengimui, turi pasitelkti rengėją (jei neturi savo įmonėje) , kuris atitiktų Tvarkos aprašo 10 priede nustatytus reikalavimus;

3.3. tiekėjas darbus turi atlikti savo pajėgumais (ne mažiau kaip 30 (trisdešimties) procentų pagal sutartį atliekamų darbų).

 

4. Tiekėjo pasiūlymas

4.1. teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4.2. tiekėjo pasiūlymą sudaro šie tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašyti dokumentai:

4.2.1. kainos pasiūlymas (mažiausia kaina arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis) arba techninis pasiūlymas (kuriame pateikti techniniai duomenys, kvalifikaciniai duomenys ir kt. užsakovo nurodyta informacija ar dokumentai) bei kainos pasiūlymas;

4.2.2. informacija apie tiekėjo kvalifikaciją pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą;

4.2.3. kiti tiekėjo dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus;

4.2.4. kiti užsakovo nurodyti duomenys, pagrindžiantys pasiūlymą;

4.3. tiekėjas gali susipažinti su statybos rangos darbų vykdymo vieta, atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti skaičiuojant pasiūlymo kainą ir sudarant statybos rangos darbų vykdymo sutartį. Apsilankymo vietoje išlaidos tiekėjui nekompensuojamos. Užsakovas neatsako ir už kitas tiekėjo išlaidas rengiant pasiūlymą;

4.4. dokumentų kopijos tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, parašant „Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

4.5. tiekėjas pateikia pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir techninį sprendimą, nurodytą techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

 

5. Pirkimo dokumentų aiškinimas ir keitimas

5.1. visi prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus ir jų aiškinimas teikiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis). Užsakovas atsako į visus tiekėjo klausimus, atsakymo–aiškinimo kopijas išsiųsdamas ir tiekėjams, kuriems pateikti pirkimo dokumentai, nurodydamas paklausimą, bet nenurodydamas paklausėjo;

5.2. prireikus užsakovas gali pratęsti pasiūlymų teikimo terminą ir nukelti vokų atplėšimo datą, tikslinti pirkimo dokumentus. Pataisymai gali būti tik tikslinančiojo pobūdžio. Pirkimo dokumentų taisymai daromi raštu ir yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis. Apie pirkimo dokumentų pataisymus ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki vokų atplėšimo datos, nurodytos kvietime ir (arba) pirkimo sąlygose, raštu informuojami visi tiekėjai, kuriems pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai teikiami likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ir apie tai raštu informuojami visi suinteresuoti dalyviai. Apie pasiūlymų pateikimo termino datos pakeitimą skelbiama ir Agentūros interneto svetainėje.

 

6. Pasiūlymo kaina

6.1. tiekėjo pasiūlymo kaina pateikiama kainos pasiūlyme. Nurodoma fiksuota kaina, kurios negalima keisti;

6.2. į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos;

6.3. tiekėjo pasiūlyta bendra sutarties kaina nekeičiama ir nekoreguojama per visą sutarties laikotarpį, išskyrus atvejus, kai sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties kaina perskaičiuojama  pasikeitus  pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus užsakovui ir tiekėjui, ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik kainos dalis, kurią paveikė pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio dydis, tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

 

7. Tiekėjo pasiūlymas

7.1.  tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi šie pasiūlymai bus atmesti;

7.2. alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Alternatyvūs pasiūlymai, tai yra pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) būsimos pirkimo sutarties sąlygos.

 

8. Pasiūlymo galiojimo terminas

8.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis už nurodytą kvietime, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Jeigu pasiūlyme galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kvietime nurodytą terminą;

8.2. užsakovas gali prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Prašymas pratęsti galiojimo laikotarpį ir tiekėjo atsakymas pateikiami raštu. Jeigu tiekėjas sutinka patenkinti prašymą, jam neleidžiama koreguoti pateikto pasiūlymo.

 

9. Pasiūlymo teikimo forma

9.1. pasiūlymas teikiamas užpildžius pirkimo dokumentuose pateiktas formas, pridedant pirkimo sąlygose numatytas tiekėjo ir (ar) jo įgalioto atstovo pasirašytas formas.  Kur nurodyta, parašas patvirtinamas tiekėjo antspaudu (jeigu turi). Tiekėjas pirkimo dokumentuose negali nieko taisyti ar papildyti;

9.2. visi pasiūlymą sudarančių dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti; paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu turi);

9.3. pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame (jei tiekėjas antspaudą turi) voke, ant kurio užrašoma:

9.3.1. adresatas, kam teikiamas pasiūlymas, ir adresas, nurodytas kvietime;

9.3.2. objekto, kuriam skelbtas pirkimas, pavadinimas ir adresas;

9.3.3. įspėjamasis užrašas: „Neatplėšti iki  _____________________________“ (įrašoma kvietime nurodyta vokų atplėšimo data ir laikas).

 

10. Pasiūlymo teikimo vieta ir galutinis terminas

10.1. pasiūlymai pristatomi kvietime nurodytu adresu iki nurodyto termino;

10.2. pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami tiekėjams;

10.3. užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitas nuo užsakovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių pasiūlymas gautas pavėluotai.

 

11. Pasiūlymų koregavimas ir keitimas

11.1. iki pasiūlymų teikimo termino pabaigos tiekėjas gali keisti arba atsiimti pasiūlymą, apie tai informavęs užsakovą raštu. Tiekėjas gali siūlyti nuolaidas arba keisti kainas, pateikdamas kainos keitimo pasiūlymus arba įrašydamas į pirminį pasiūlymą, bet tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2. pasiūlymas negali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam kvietime.

 

12. Vokų su pasiūlymais atplėšimas

12.1. užsakovas atplėšia vokus su pasiūlymais, jų koregavimais (padarytais iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) kvietime nurodytu laiku;

12.2. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją;

12.3. vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir pranešama, ar pasiūlymas susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

 

13. Pasiūlymų paaiškinimas

13.1. norėdamas pasiūlymą patikrinti, įvertinti ir palyginti, užsakovas gali prašyti tiekėjo paaiškinti jo pasiūlymą, bet negali prašyti keisti pasiūlymo esmės arba kainos po vokų su pasiūlymais atplėšimo;

13.2. visi klausimai ir išaiškinimai daromi raštu;

13.3. jeigu tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

14. Pasiūlymų nagrinėjimas, atmetimas

14.1. pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

Pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi šiose pirkimo sąlygose. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) (nereikalingą išbraukti);

14.2. pasiūlymas atmetamas, kai:

14.2.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba pateikė neišsamius ar netikslius kvalifikacinius duomenis ir užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia jų patikslinimo;

14.2.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

14.2.3. tiekėjas yra įrašytas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą;

14.2.4. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

14.2.5. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

14.2.6. jeigu pasiūlyme kaina yra per didelė (jei ji didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane);

14.3. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonominį naudingiausią pasiūlymą) (nereikalingą išbraukti). (Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

14.4. jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina neįprastai maža, užsakovas turi pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą, pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas;

14.5. neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

 

15. Klaidų ištaisymas

15.1. jei yra aritmetinių klaidų, tiekėjas užsakovo prašymu gali jas ištaisyti, nekeisdamas vokų atplėšimo metu paskelbtos pasiūlymo kainos. Taisydamas aritmetines klaidas pasiūlyme, tiekėjas negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti naujomis dalimis;

15.2. neleidžiami ištaisymai, kurie keičia pasiūlymo kainą arba dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus arba kurie paveiktų pozicijas tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, atitinkančius pirkimo sąlygų ir pirkimo objekto reikalavimus;

15.3. jeigu skiriasi skaičiais ir žodžiais nurodyta suma, teisinga laikoma žodžiais parašyta pasiūlymo kaina;

15.4. jeigu tiekėjas per nustatytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

16. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

16.1. pasiūlymus posėdyje nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta pirkimo komisija (toliau – komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams;

16.2. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (ekonominį naudingiausią pasiūlymą) (nereikalingą išbraukti). (Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

16.3. tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę, kuri sudaroma pasiūlymo kainų didėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlymo kainą ar sąnaudas) arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (jei pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą) (nereikalingą išbraukti). Pirmuoju įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia arba pasiūlymas ekonomiškai naudingiausias (nereikalingą išbraukti). Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas anksčiau pateikęs pasiūlymą tiekėjas. Laimėjusiu pripažįstamas pirmasis pasiūlymų eilėje įrašytas tiekėjo pasiūlymas.

 

17. Laimėtojo paskelbimas

Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

 

18. Pirkimo nutraukimas ir tiekėjų informavimas

18.1. gavęs Agentūros sutikimą užsakovas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti;

18.2. užsakovas įsipareigoja raštu informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo nutraukimą ir tokio sprendimo priežastis.

 

19. Visų pasiūlymų atmetimas

19.1. jei atmetami visi pasiūlymai, užsakovas turi įvertinti atmetimo priežastis ir apsvarstyti pirkimo sąlygas, sutarties sąlygas, technines specifikacijas ir darbų mastą prieš skelbdamas naują pirkimą;

19.2. jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės ir visi pasiūlymai šiuo pagrindu atmesti, užsakovas gali vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeisdamas pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant naują pirkimą raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų pirkimo sąlygų 15.2 papunktyje nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą (nereikalingą išbraukti) atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra nors vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė, derybose suderėta kaina (jei buvo derybos)) yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane. Neįvykus neskelbiamoms deryboms, organizuojamas naujas pirkimas.

 

20. Sutarties pasirašymas

20.1. pirkimo sutartis gali būti sudaroma praėjus 15 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos;

20.2. nustatyta tvarka gavus Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai, gali būti sudaroma sutartis;

20.3. kol galioja  pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymas, užsakovas raštu nurodo, kur ir kada/iki kurios datos tiekėjas turi pasirašyti sutartį; nurodoma suma, kurią užsakovas sumokės tiekėjui už sutartyje numatytus darbus; informuojama, kas vykdys rangos darbų techninę priežiūrą;

20.4. jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis, tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

21. Pretenzijų pateikimas ir nagrinėjimas

21.1. tiekėjas, kuris galvoja, kad vykdydamas pirkimus užsakovas pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą;

21.2. pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 darbo dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

21.3. užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas;

21.4. užsakovo sudaryta pirkimų komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir jį informuoti pretenziją pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius ne vėliau, kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos;

21.5. užsakovas gali sudaryti pirkimo sutartį praėjus 15 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos;

21.6. jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies arba pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

_______________________     ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens         (parašas)                               (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

Papildyta priedu:

Nr. D1-608, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21206

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

15 priedas

 

 

(Rangos darbų su projekto parengimu sutarties forma)

RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

 

(Užsakovo pavadinimas),

atstovaujama_________________________________________________________________

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – užsakovas), ir

 

(tiekėjo pavadinimas),

atstovaujama_________________________________________________________________

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – tiekėjas),

toliau kartu vadinami šalimis, sudarome šią rangos darbų su projekto parengimu sutartį (toliau –Sutartis):

 

1. Sutarties dalykas

 

1.1. Sutartimi tiekėjas įsipareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų darbų techninį darbo projektą pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį darbo projektą atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje – darbai), užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

1.2.         darbų atlikimo vieta (statybos objekto adresas).

 

2. Sutarties kaina

 

2.1. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra sutartis.

Bendra Sutarties kaina (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur, tarp jų:

rangos darbų kaina, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur;

techninio darbo projekto parengimo išlaidos, kurios sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur;

projekto vykdymo priežiūros išlaidos, kurios sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur;

2.2. už sutartą kainą tiekėjas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus. Į Sutarties kainą įeina išlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu, kurios numatytos Sutarties 8.4.8 papunktyje, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos, darbų objekto statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos tiekėjui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir Sutartį priklausančios išlaidos;

2.3. šalių sutarimu (kai nereikia kontroliuojančių institucijų pritarimo) darbų keitimai atsižvelgiant į poreikį gali būti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, tiekėjo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu užsakovo ir tiekėjo susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal tiekėjo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą;

2.3.2. atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, tiekėjui pateikus nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų ir užsakovui sutikrinus tiekėjo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu užsakovo ir tiekėjo aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju  Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal tiekėjo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą ir derybų (jei vyko) rezultatus. Kai darbų keitimui reikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas (tuo pasirūpina ir atsakomybę prisiima šalys), keitimai gali būti atlikti tik gavus pritarimą;

2.4. į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis ir tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka;

2.5. pridėtinės vertės mokestis mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus užsakovui ir tiekėjui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos perskaičiuojama tik kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

2.7. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl  pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja tiekėjas, pateikdamas užsakovui raštu konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio  pridėtinės vertės mokesčio tarifo;

2.8. bendros Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos;

2.9. bendros Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama;

2.10. darbai, kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Už Sutartyje nenurodytus, tačiau tiekėjo atliktus darbus, užsakovas nemoka.

 

3. Apmokėjimų tvarka

 

3.1. darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą (-us). Pavyzdinė Atliktų darbų akto forma pateikiama Sutarties priede. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų darbų aktą;

3.2. kai visi pagal Sutartį numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal darbų perdavimo–priėmimo aktą;  

3.3. tiekėjas pateikia sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą (toliau – sąskaita). Kai šalys pasirašo atliktų darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – darbų perdavimo–priėmimo aktą), tiekėjas gali išrašyti sąskaitą, kurioje nurodomas Sutarties ir atliktų darbų (etapo) akto (darbų perdavimo–priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti abiejų šalių pasirašytas atliktų darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – darbų perdavimo–priėmimo aktas), kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai;

3.4. apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo atliktų darbų akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas vykdomas po darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo dokumento pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę užsakovas įgyja tik, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. Šalims susitarus, apmokėjimas už parengtą daugiabučio namo, techninį darbo projektą gali būti vykdomas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio mėn. 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, nustatyta tvarka. Šalims susitarus užsakovas gali sumokėti už atliktus darbus tiesiogiai subrangovui;

3.5. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis;

3.6. mokėjimo valiuta – eurai.

 

4. Sutarties darbų atlikimo terminai

 

4.1. darbai turi būti atlikti per (skaičius) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir, jei dėl Sutarties pratęsimo nėra finansavimo trukdžių, šalių sutarimu, gavus viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros pritarimą, Sutartis gali būti pratęsta. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas užsakovo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai;

4.2. tiekėjui suteikiama teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1. užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl tiekėjas negali vykdyti darbų iš dalies arba visiškai;

4.2.2. užsakovo tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos tiekėjo darbų atlikimo terminams;

4.2.3. nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti;

4.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini užsakovui ir (arba) užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims ar daugiabučio namo patalpų savininkams / naudotojams tiekėjui trukdo laiku atlikti darbus;

4.3. darbus tiekėjas vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuris gali būti abiejų šalių raštišku susitarimu detalizuojamas;

4.4. statybos rangos darbų pradžia pagal Sutartį laikoma diena, kai tiekėjas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtą, suderintą, ekspertuotą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą). Iki statybos rangos darbų pradžios tiekėjas privalo tinkamai pasirengti darbų atlikimui: parengti visus darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą darbų kainą, ir kitus reikalingus dokumentus);

4.5. statybos rangos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas (rekomenduojama pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą), pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo–perdavimo aktai, užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas;

4.6. pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas užsakovas pareiškia darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) už juos nemokėti;

4.7. jeigu tiekėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė pratęsti darbų atlikimo terminą, tiekėjas privalo raštu tai pranešti užsakovui, nurodyti įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas, ir tiekėjas įgyja teisę pratęsti darbų atlikimo terminą;

4.8. tiekėjas turi teisę baigti darbus anksčiau.

 

5. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

 

5.1. tiekėjas privalo perduoti užsakovui parengtą ir suderintą techninio darbo projektą 1 (vieną) egzempliorių popieriuje ir 1 (vieną) elektroninėje laikmenoje. Atliktų projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir atsakomybe ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis užsakovui, kai atitinkamą projektinę dokumentaciją arba jos dalį tiekėjas perduos užsakovui ir užsakovas už techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokės Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad užsakovas neprivalo sumokėti tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija ir nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas užsakovui suteikia teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir tiekėjo parengtus dokumentus be atskiro tiekėjo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo;

5.2. tiekėjas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų. Darbai apima tiekėjo veiklai reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą užsakovui;

5.3. tiekėjui už tinkamai atliktus rangos darbus sumokama ne daugiau kaip 95 (devyniasdešimt penki) procentai atliktų darbų kainos. Likusieji 5 (penki) procentai sumokami po galutinio akto ir tiekėjo atliktų darbų perdavimo užsakovui akto pasirašymo dienos, užsakovui gavus defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba sulaikius mokėjimą visam garantiniam defektų ištaisymo laikotarpiui – Sutarties 7.6 papunktyje nustatyta tvarka;

5.4. tiekėjui paprašius, užsakovas rangos darbams gali sumokėti ne didesnį kaip 30 procentų rangos darbų kainos avansą. Dėl avansinio mokėjimo tiekėjas per 30 darbo dienų po Sutarties pasirašymo kreipiasi į užsakovą, pateikdamas avansinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas avansinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas  sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką užsakovo reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad tiekėjas pagal Sutarties sąlygas negrąžino avansinio mokėjimo ir b) sumą, kurios tiekėjas negrąžino.). Tiekėjas banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su užsakovu. Užsakovas sumoka avansu per 30 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir avansinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl aplinkybių, susijusių su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp užsakovo ir finansuotojo pasirašymu ir kredito avansui sumokėti suteikimu. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nevisiškai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama užsakovui. Jei avanso mokėjimo grąžinimą užtikrinantis bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, užsakovas gali reikalauti, kad tiekėjas pateiktų naują avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus;

5.5. kai išmokėtas avansas, likusi suma sumokama dalimis, už per vieną mėnesį atliktus darbus, pirmą mokėjimą atliekant už darbus, kurių kainos nepadengia avansinio mokėjimo suma. Kai avansas neišmokamas (tiekėjui nepaprašius ar nepateikus tinkamo avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo), už darbus atsiskaitoma nuo pirmo darbų atlikimo mėnesio;

5.6. tarpiniai atliktų darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną mėnesį. Atlikus visus darbus, perduodamas visas užbaigtas objektas. Į atliktų darbų aktus įrašomos visos tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš tiekėjo pusės – tiekėjo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, iš užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir užsakovo vadovo įgaliotas asmuo;

5.7. atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą, perdavimo–priėmimo aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – aktai). Tiekėjas pateikia 2 aktų egzempliorius užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį tiekėjui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl darbų atlikimo;

5.8. galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus, Sutartimi ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę–išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba per tą patį terminą pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas 10 (dešimčiai) darbo dienų gali būti vieną kartą atidedamas, jeigu užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.9. tiekėjas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti užsakovui priimti, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, įforminti paslėptų darbų aktą;

5.10. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be užsakovo raštiško sutikimo, tai fiksuojama įrašais statybos darbų žurnale (rekomenduojama pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą) ir sudaromas abiejų šalių pasirašomas defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasirašomas, išaiškėjus statybos darbų defektams garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jį pasirašo užsakovas (vienašalis sandoris) ir įteikia tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu paštu;

5.11. užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų ir neatlikti mokėjimų, kol tiekėjas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokių atsirastų, arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju užsakovas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų užsakovo patirtus nuostolius;

5.12. tiekėjas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo  komisijos nustatytus defektus.

 

6. Garantijos

 

6.1. statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų darbų perdavimo užsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.2. tiekėjas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę;

6.3. tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, nurodytas Sutarties 8.4.18 papunktyje, per kurį tiekėjas pats arba su trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja tiekėjo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą ir tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo tiekėjo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių;

6.4. tiekėjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria užsakovas, ištaisydamas defektą (kurio tiekėjas neištaisė Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis), įskaitant užsakovo išlaidas ieškant kito tiekėjo ir panašiai.

 

7. Užtikrinimai ir draudimai

 

7.1. gavęs Sutartį, tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo ją pasirašyti ir grąžinti užsakovui kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti iki visiško tiekėjo įsipareigojimų užsakovui įvykdymo, kol bus pateiktas defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos;

7.2. tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomąja verte nuo galimos rizikos užsakovo naudai ir draudimo liudijimą perduoda užsakovui;

7.3. tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos vykdant  Sutartyje nurodytus darbus tvarka ir dydžiu, nurodytu Statybos įstatyme;

7.4. jei tiekėjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visą užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ar nuostolius, kuriuos priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė;

7.5. tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą – 5 (penkis) procentus nuo bendros Sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti nuo visų tiekėjo atliktų darbų perdavimo akto užsakovui dienos Statybos įstatyme nurodytais terminais;

7.6. jeigu tiekėjas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip reikalaujama Sutartyje, užsakovas gali apdrausti pats, mokėti tokių draudimų įmokas, o šių įmokų sumą išskaičiuoti iš artimiausių mokėjimų tiekėjui.

 

8. Šalių teisės ir pareigos

 

8.1. užsakovas turi teisę:

8.1.1. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį, kainą, kontroliuoti, kad medžiagų kokybė atitiktų techninį darbo projektą;

8.1.2. reikalauti, kad tiekėjas darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu tiekėjas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, šalių patvirtinto kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų įsipareigojimų, užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.694 str. 6 d. nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už juos iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba tiekėjo sąskaita;

8.1.3. duoti nurodymus tiekėjui ir reikalauti juos vykdyti, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar nuolat pažeidinėjami Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad tiekėjas savo sąskaita ištaisytų projektinės dokumentacijos trūkumus;

8.1.5. reikalauti, kad tiekėjas savo sąskaita pašalintų per garantinį laikotarpį atsiradusius darbų defektus;

8.2. užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, dokumentus, kad tiekėjas galėtų veikti kaip užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose, kiek reikia darbams atlikti;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus užsakovas privalo pateikti tiekėjui. Tuo atveju, jeigu tiekėjui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo  projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jei neprivaloma – savo nuožiūra);

8.2.4. bendradarbiauti su tiekėju vykdant Sutartį. Tiekėjui raštu paprašius informacijos, atsakyti per 3 darbo dienas;

8.2.5. sumokėti tiekėjui už tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. užtikrinti tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

8.2.7. vykdyti savo funkcijas ir statybos darbų techninę priežiūrą. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu, prieš tai pranešęs tiekėjui,  keisti statinio statybos techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus;

8.2.8. nedelsiant spręsti tarp tiekėjo ir objekto, kuriame atliekami darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš tiekėjo tinkamai atliktus darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su tiekėju Sutartį dėl darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir patekti į ją, kiek būtina atlikti darbus;

8.3. tiekėjas turi teisę:

8.3.1. naudotis Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis tiekėjo (rangovo) teisėmis;

8.3.2. darbams atlikti tiekėjas turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): (pavadinimas (-ai)). Sutartyje nurodyti subtiekėjai  gali būti keičiami tik sutikus užsakovui ir tai įforminus atskiru rašytiniu šalių susitarimu. Tiekėjas visada atsako už visų įsipareigojimų įvykdymą nepaisant to, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

8.3.3. gauti užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

8.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis tiekėjo teisėmis;

8.4. tiekėjas įsipareigoja:

8.4.1. nurodytus darbus atlikti savo pajėgumais arba pasitelkus subtiekėjus (subrangovus);

8.4.2. jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų darbų pagal nustatytus atlikimo terminus, tiekėjas privalo raštu apie tai informuoti užsakovą ir nurodyti konkrečias priežastis ir darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

8.4.3. suderinęs su užsakovu, pradėti darbus, kai užsakovas pateikia tiekėjui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja tiekėją apie paskirtą statinio statybos techninį prižiūrėtoją;

8.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu – įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

8.4.5. pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame nurodyta minėtiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga atlikti darbus šioje srityje, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

8.4.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti tiekėjo vardu nuo momento, kai tiekėjas praneša užsakovui apie paskirtą atstovą;

8.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekėjas, kad būtų tinkamai paruošta ir Statybos užbaigimo komisijai pateikta visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kurio reikia statybos užbaigimo aktui parengti, dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

8.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis, gavus iš užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, suderinti visus darbus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis. Šalys susitaria, kad visus darbų atlikimo derinimo klausimus tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai, neviršydamas jam užsakovo suteiktų įgaliojimų. Užsakovui įgaliojus, gauti prisijungimo bei specialiąsias sąlygas ir statybą leidžiantį dokumentą;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, baigti ir perduoti užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

8.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės ir sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius ir pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir užsakovui pareikalavus teikti juos užsakovui;

8.4.12. keisti su užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo sutikimą raštu, kalendorinį darbų vykdymo grafiką – pasirašant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti užsakovą apie atliktų darbų etapus, atliktų darbų priėmimo–perdavimo datą, pateikti užsakovui atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą, rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

8.4.14. sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija, dalyvauti užsakovo organizuojamuose pasitarimuose aptariant darbų vykdymo eigą;

8.4.15. informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus;

8.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;