Suvestinė redakcija nuo 2018-03-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11493

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“

ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. 3D-578

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“,  atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 (OL 2015 L 127, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015)842, nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                      Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 (OL 2015 L 127, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentu (ES)  Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)        Nr. 807/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros    2014–2020 programos įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

2.       Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1.    Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.2.    ES – Europos Sąjunga.

2.3.    EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

2.4.    Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.       Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.    Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis ar miestas, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.

3.2.    Melioracijos sistema –  grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.

3.3.    Melioracijos sistemų naudotojų asociacija – ribotos atsakomybės  pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – palaikyti bendrojo naudojimo melioracijos sistemų gerą būklę asociacijos narių naudojamoje melioruotoje žemėje.

3.4.    Melioracijos sistemos rekonstravimas – esamų melioracijos sistemų pertvarkymas keičiant melioracijos  statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių: keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, griovių parametrus ir pan.) ir statant papildomus melioracijos statinius.

3.5.    Melioracijos sistemos darbo projektas – numatytų statyti melioracijos statinių projekto etapas, kuris parengiamas kaip vientisas dokumentas su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba atskirais sprendiniais Techniniam projektui detalizuoti.

3.6.    Melioracijos sistemos projektavimo užduotis (toliau – projektavimo užduotis) – dokumentas, kuriame nurodyti statytojo (užsakovo) pageidaujami projektuojamų melioracijos statinių techniniai, ekonominiai rodikliai, žemės sklypo paskirtis, žemėnaudos ypatumai ir kiti reikalavimai bei išvardyti privalomieji dokumentai.

3.7.    Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos, susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) įsigijimu, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidos.

3.8.    Projekto partneris (toliau – partneris) – juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą ir siekiantis gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, pasidalysiantis su projekto vykdytoju šio projekto rezultatus pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Projekto rezultatai privalo likti Lietuvoje, net jei projekto partneris yra užsienio valstybės juridinis asmuo.

3.9.      Žemės ūkio vandentvarka – ūkio šaka, apimanti melioracijos priemones paviršiniam ar gruntiniam laukų ar viešųjų kaimo teritorijų vandeniui surinkti ir nuleisti, siekiant pagerinti gyvenimo ir žemdirbystės sąlygas kaime, taip pat apimanti priemones, atitinkančias Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme  apibūdintą melioracijos sąvoką.

3.10.    Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4.       Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5.       Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (toliau – priemonės veiklos sritis) prioritetai:

5.1.    didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą;

5.2.    investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą.

6.       Priemonės veiklos srities tikslinės sritys: žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

7.       Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

7.1.    inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

7.2.    tvari plėtra  ir aplinkos išsaugojimas;

7.3.    klimato kaitos švelninimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8.       Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla:

8.1.    lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;

8.2.    lauko drenažo sistemų pritaikymas  joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;

8.3.    vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

9.       Pareiškėjai ir partneriai gali būti:

9.1.    savivaldybės;

9.2.    melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;

9.3.    fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

10.     Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

 

VI  SKYRIUS

PARTNERYSTĖ

 

11.     Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba su partneriais – kitais juridiniais asmenimis, kaip nurodyta Taisyklių 9 punkte, jei kartu projektą vykdyti yra tikslingiau. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projektavimo užduotyje.

12.     Pateikiama viena paraiška, atitinkamai užpildyta visų partnerių. Partneriams taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Finansavimą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas. Partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna.

13.     Paramos gavėjas atsakingas už projekto įgyvendinimą. Bet koks projekto rezultatų pakeitimas turi būti įforminamas raštu kaip jungtinės veiklos  sutarties pakeitimas, apie kurį informuojama Agentūra.

14.     Galimybė keliems partneriams vykdyti vieną projektą neužkerta kelio kiekvienam partneriui pateikti savarankiškas paraiškas įgyvendinti kitus projektus.

15.     Jungtinės veiklos  sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

15.1.    visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

15.2.    projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

15.3.    paramos gavėjas privalo visiems partneriams išsiųsti visų Agentūrai teikiamų ataskaitų ir mokėjimo prašymų kopijas;

15.4.    visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Agentūrą, pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

15.5.    prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti jungtinės veiklos  sutartyje.

 

VII  SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

16.     Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

17.     Pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra šie:

17.1.    paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

17.2.    projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

17.3.    projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

17.4.    pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

17.5.    pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas projektavimo užduoties, finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba raštu  patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis ir pateikti nuosavas lėšas pagrindžiančius dokumentus;

17.6.    pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

17.7.    pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Įstaigos, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia;

17.8.    nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo ir jo partnerio (kai paraiška teikiama kartu su partneriu):

17.8.1.   kai pareiškėjas ar jo partneris yra savivaldybė, kuri rekonstruoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, ji pateikia savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią nekilnojamojo turto valdymo faktą;

17.8.2.   kai pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos statinių naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji pateikia asociacijos narių/ fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre paramos paraiškos pateikimo datai ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos statinių rekonstrukcijos  galimybė.

17.9.    investicijos pagrįstos projektavimo užduoties rengimo metu atliktais sąmatiniais skaičiavimais (turi būti pateiktos lokalinės-objektinės sąmatos ir projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga);

17.10.  investicijos pagerina bendrus žemės ūkio  rezultatus (padeda išsaugoti dirvožemio kokybę, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai), kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialųjį  paveldą;

17.11projekte numatoma rekonstruoti statinius, kurie yra Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje (reikalavimas netaikomas vietinės reikšmės vidaus keliams);

17.12.  investicijos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus. Tuo atveju, jei projekte numatyti statybos ir (arba) infrastruktūros įrengimo darbai, su paraiška turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl numatomo įgyvendinti projekto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Tuo atveju, jeigu reikalingas išankstinis investicinių veiksmų poveikio aplinkai vertinimas, atlikto poveikio aplinkai vertinimo išvada, patvirtinta įgaliotos institucijos, pateikiama kartu su paraiška;

17.13.  projektai turi būti  įvertinti pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje (OL 2004 m. specialusis leidimas 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 4.7 straipsnį, tinkamai atsižvelgiant į suminį poveikį, ir turi būti pasiūlytos reikiamos švelninančios priemonės;

17.14.  melioracijos statinių techninį projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ ir statybą leidžiantį dokumentą, pareiškėjas privalo pateikti ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną. Su paraiška pateikiama, pagal melioracijos normatyvinius dokumentus, numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga, atlikta įmonės ir specialistų, atestuotų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“ nustatyta tvarka;

17.15.  parama neteikiama finansinių sunkumų turinčiam pareiškėjui (pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas);

17.16.  parama teikiama projektams, vykdomiems Lietuvos Respublikos teritorijoje;

17.17.  projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje;

17.18.  jei projekte numatytas rūgščių dirvų kalkinimas, kartu su paraiška turi būti pateiktas rūgščių dirvų stebėseną vykdančios laboratorijos dokumentas, patvirtinantis dirvų rūgštingumą sausinamos teritorijos ariamoje žemėje;

17.19.  jei projektas vykdomas kartu su partneriais, kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos  sutartis.

18.     Statinių ir įrenginių, kurių nusidėvėjimas mažesnis nei 45 proc., rekonstrukcija nefinansuojama (reikalavimas netaikomas vietinės reikšmės vidaus keliams).

19.     Vidaus reikšmės keliams, t. y. juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojamiems keliams (privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų ir visiems kitiems keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams) skiriama  ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės.

20.     Priemonei Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatos netaikomos.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

21.     Pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) prisiima šiuos įsipareigojimus:

21.1.    be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo  iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas projekto įgyvendinimą užtikrinančiai paskolai finansuoti;

21.2.    pareiškėjas ir jo partneris įsipareigoja iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos  užtikrinti tinkamą objekto, kuriam bus suteikta parama, priežiūrą ir veikimą;

21.3.    nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą šių Taisyklių  17.7 papunktyje nustatyta tvarka;

21.4.    viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“;

21.5.    paramos gavėjai įsipareigoja teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

21.6.    su galutiniu mokėjimo prašymu pateikia įgyvendinto  rekonstravimo projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės fondui);

21.7.    paramos gavėjai įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;

21.8.    numatytos investicijos (įrenginiai, mechanizmai) turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

22.     Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas su PVM.

23.     Finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

24.     Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

24.1.    projektui –  negali viršyti 300 000 (trijų  šimtų  tūkstančių) Eur ;

24.2.    rekonstruojamiems  polderiams –  negali viršyti 600 000 (šešių šimtų  tūkstančių) Eur;

24.3.    didžiausia paramos suma nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstravimo, vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijai bei įrengimui negali būti didesnės nei: drenažo rekonstravimas – 2 300 Eur už ha; griovių   rekonstravimas – 8 100 Eur už km; pralaidų rekonstravimas – 9 200 Eur už vnt.; tiltų rekonstravimas – 44 000 Eur už vnt.; tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstravimas – 92 600 Eur už  vnt.; pylimų rekonstravimas – 155 200 Eur už km; sausinimo siurblinių rekonstravimas – 57 900 Eur už vnt.; vidaus kelių įrengimas – 76 600 Eur už km;  vidaus kelių rekonstravimas  – 39 600 Eur už km; 

24.4.    toms pačioms drenažo sistemoms rekonstruoti pareiškėjas paramą gali gauti tik vieną kartą.

25.     Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną projektą (savivaldybės gali pateikti iki dviejų projektų).

26.     Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms).

27.     Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms).

 

X  SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

28. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, projektavimo užduotyje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta, tačiau ne daugiau kaip 12 mėnesių, t. y. iki 36 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo, jei paramos gavėjas, projekto įgyvendinimo trukmei nepasibaigus, Agentūrai pateikia prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad projektas negali (negalės) būti įgyvendintas per paramos paraiškoje nurodytą projekto įgyvendinimo trukmę dėl nuo paramos gavėjo valios nepriklausančių aplinkybių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-134, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03456

 

29.     Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (sertifikuotos). Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) ar darbų, kurie nėra išvardyti Taisyklių 24.3 papunktyje, kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai.

30.     Jei  paslaugų ir (arba) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

31.     Išperkamąja (finansine) nuoma įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Įsigyjamojo turto dalis, pagal finansinės išperkamosios nuomos sutartį, neapmokėta iki projekto įgyvendinimo pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama.

32.     Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

32.1.    būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

32.2.    realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų, jei tokios buvo nustatytos, kaip apibrėžta Taisyklių 29 punkte;

32.3.    patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 33 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

32.4.    bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu  ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, bendrosios išlaidos nefinansuojamos;

32.5.    faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu.

33.     Tinkamų išlaidų kategorijos:

33.1.    nekilnojamojo turto statybos ir (arba) rekonstrukcijos, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstravimo išlaidos. Kalkinimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, kai kalkinimas yra vienkartinis veiksmas viso projekto eigoje ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų;

33.2.    naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms,  pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

33.3.    vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos;

33.4.    bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc.  tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc.  projekto bendrųjų išlaidų;

34.     Netinkamos finansuoti išlaidos:

34.1.    išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 33 punkte;

34.2.    trumpalaikis turtas;

34.3.    išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

34.4.    išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;

34.5.    investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

35.     Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

36.     Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiamos Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

37.     Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

38.     Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikta vienu iš šių būdų:

38.1.    spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu Paramos paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.

38.2.    elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta.

39.     Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

40.     Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41.     Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

42.     Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

43.     Atrankos kriterijai:

43.1.    projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km   griovių suteikiama 20 balų;

43.2.    projektai, kuriuose prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:

43.2.1.   prašomas intensyvumas 75–79 proc.   – suteikiama 5 balai;

43.2.2.   prašomas intensyvumas 70–74 proc.  – suteikiama 10 balų;

43.2.3.   prašomas intensyvumas 65–69 proc.   – suteikiama 15 balų;

43.2.4.   prašomas intensyvumas iki 64 proc.  –  suteikiama 20 balų;

43.3.    numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje,  esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:

43.3.1.   1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;

43.3.2.   3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;

43.3.3.   5 ir daugiau vietovių – suteikiama 5 balai;

43.4.    didesnis  narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:

43.4.1.   3–5 nariai – suteikiama 5 balai;

43.4.2.   6–7 nariai – suteikiama 10 balų;

43.4.3.   8–10 narių – suteikiama 15 balų;

43.4.4.   11–13 – suteikiama 20 balų;

43.4.5.   14 ir daugiau narių – suteikiama 25 balai;

43.5.    projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios  paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje  – suteikiama 20 balų.

44.     Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 20 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 20 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

45.     Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

46.     Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai.

47.     Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo ir Ministerija informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

48.     Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

49.     Gavusi sprendimą iš Ministerijos suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

50.     Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti iki paramos sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino Agentūrai vienu iš šių būdų:

50.1.    spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti laiku (paramos sutartyje numatytais terminais), asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu  paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami;

50.2.    elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. 

51.     Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir jo priedai nepriimami.

52.     Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, mokėjimo prašymas užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi Agentūrai paaiškinti priežastis ir pateikti pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau–Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika).

53.     Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą arba paskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių, jis iki atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių.

54.     Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

55.     Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

56.     Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Avansas negali būti didesnis nei 50 procentų paramos sumos.

57. Taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą teikia Agentūrai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo ir avanso sumos patvirtinimo. Paramos gavėjas turi pateikti sąskaitas už atliktus rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo darbus. Kartu su mokėjimo prašymu paramos gavėjas privalo pateikti apmokėjimo nuosavomis lėšomis įrodymo dokumentus. Parama paramos gavėjui išmokama apmokant patirtas išlaidas, neviršijant patvirtintos avanso sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-454, 2016-08-04, paskelbta TAR 2016-08-04, i. k. 2016-21322

 

58.     Kitų tarpinių ir galutinio mokėjimo prašymų pateikimo periodiškumas ir terminai nustatomi paramos sutartyje. Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

59.     Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu išmokėta suma pasiekia projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų sumą, projekto įgyvendinimo išlaidos nebekompensuojamos. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas  Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.

Jeigu  Agentūra, išanalizavusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, ji pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

60.     Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

61.     Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

62.     Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje.

63.     Jeigu su galutiniu mokėjimu prašymu nepateikiamas įgyvendinto  rekonstravimo projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinys, kaip numatyta Taisyklių 21.6 papunktyje, paramos gavėjui taikoma sankcija – paramos teikimo sustabdymas.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64.     Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

65.     Apskundimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

66.     Patikrų vietoje atlikimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

___________________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai” įgyvendinimo taisyklių

priedas

 

 

Paramos paraiškos forma

 

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO skyrius

 

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)      (parašas)                               (vardas, pavardė)           

 

Paraiška vertinti priimta                     

Paraiška atmesta                                 

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo  pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento                                                            paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS ParaiškA

pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonĖS          „ INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ veiklĄ „Parama žemės ūkio vandentvarkai”

 

___________Nr. ________

(data)

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

 

Adresas:

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr.         |__|__|__|

Buto Nr.          |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr.         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko pavadinimas __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

 

Elektroniniu paštu

 

 

 

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų žemės ūkio skyriui ?

Jei „Taip“, tai nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti) __________________________________________

Taip

 

Ne

 

 

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą  Agentūra  teiktų tam tikrai asociacijai ?

Jei „Taip“, tai nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) ________________________

Taip

 

Ne

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1. Viešasis juridinis asmuo 

2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė  

3. Juridinio asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Įsteigimo data                |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|  

 

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ

1. Viešasis juridinis asmuo 

2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė 

3. Juridinio asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Įsteigimo data                |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|  

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. KPP priemonė

„investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“

 

2. Priemonės veiklos sritis

(nurodomas veiklos srities sektorius pažymimas
ženklu „X“)

Veikla: Parama žemės ūkio vandentvarkai:                                                                  1. Melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija, rūgščių dirvų kalkinimas;                                                                                                      

2. Polderių rekonstrukcija;                                                                               

3. Vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei  įrengimas                                                                                   

3. Projekto pavadinimas

 

 

4. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

7. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

Nurodoma prašoma paramos suma, eurais

8. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

Nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia (nuo planuojamos paramos sutarties pasirašymo datos)

9. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__|  |__|__|                          

(nurodomi metai ir mėnuo)                   

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__|  |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__|  |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

10. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

Nurodoma projekto įgyvendinimo pabaiga (iki paskutinio mokėjimo pateikimo Agentūrai)

11. Asmuo, atsakingas už projektą (vardas, pavardė)

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas):

Tel. Nr.

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos,  tel. Nr.)

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo)

 

 

V. Projekto priežiūros rodikliai (pildoma atsižvelgiant į  projekto pobūdį)

(Lentelėje nurodoma informacija paraiškos pateikimo dieną ir prognozuojamu laikotarpiu)

 

 

Rodikliai

 

 

Po projekto įgyvendinimo

Mato vnt.

Prieš projektą 20...

20..

20..

20..

20..

20..

1.  

Rekonstruota drenažo:

griovių

požeminių rinktuvų

sausintuvų

km

 

 

 

 

 

 

2.  

Rekonstruota užtvankų dirbtiniuose tvenkiniuose

km

 

 

 

 

 

 

3.  

Rekonstruota polderių pylimų

km

 

 

 

 

 

 

4.  

Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos

ha

 

 

 

 

 

 

5.  

Rekonstruotų hidrotechninių statinių skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

6.  

Naujai pastatytų hidrotechninių statinių skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

7.  

Pakalkinta rūgščių dirvožemių

ha

 

 

 

 

 

 

8.  

Vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms:

įrengta

rekonstruota

km

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Asmenų (žemės ūkio subjektų ir kaimo gyventojų), gavusių naudą iš projekto, skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

10.

Investicijos vienam ha

Eur

 

 

 

 

 

 

 

VI. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

Ar projekte numatytoms išlaidoms buvo suteikta valstybės pagalba (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms) ?

Taip                  Ne

 

Jei taip, nurodyti suteiktos pagalbos formą:

 

Kompensuotos palūkanos

 

Kompensuotas garantinis užmokestis

 

Kita

 

 

VII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

(Nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, su PVM.  Pagrindžiamas išlaidų būtinumas ir nurodoma, kaip investicija pagerins bendrus žemės ūkio valdos veiklos rezultatus ir padės padidinti valdos konkurencingumą. Prie konkrečios investicijos nurodomas planuojamų pirkimų vykdymo būdas, t. y. konkurso / apklausos būdu ar pagal nustatytus įkainius. Išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas)

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Pagrindimas

Pirkimų vykdymo būdai

1.1.

Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) rekonstrukcijos, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstrukcijos išlaidos

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

konkursas / apklausa

įkainiai

 

1.2.

Rūgščių dirvų kalkinimo išlaidos

 

 

 

 

1.2....

 

 

 

 

konkursas / apklausa

įkainiai

 

1.3.

 

Naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms,  pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos

 

 

 

 

1.3....

 

 

 

 

konkursas / apklausa

įkainiai

 

1.4

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

1.4....

 

 

 

 

konkursas / apklausa

įkainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM )

 

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

(nurodomos planuojamos gauti paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti )

|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip keturis) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba)         n-ąjam projekto etapui finansuoti

2.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

|__|__|__|__|__|__|

iš veiklos planuojamos gauti lėšos

nuosavos lėšos

kita ___________

3.

Paskola arba išperkamoji nuoma

( nurodoma paskola arba išperkamoji nuoma iš finansinės institucijos, pagrįsta dokumentais, įrodančiais paskolos suteikimo galimybę)

|__|__|__|__|__|__|

Nurodomas finansinės institucijos pavadinimas _________________

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

|__|__|__|__|__|__|

 

 

IX. INFORMACIJA APIE ES PARAMĄ

 

Ar esate gavęs ES investicinę paramą pagal šią veiklos sritį?

Taip                  Ne

 

 

Jei taip, užpildykite šią lentelę:

 

Paramos pavadinimas

Paramos suma, Eur

Paramos skyrimo data

Išmokėta paramos suma, Eur

Projekto įgyvendinimo pabaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. KITA INFORMACIJA (pildoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“)

 

(Pareiškėjo / partnerio pavadinimas)

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip                  Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip                  Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos ir pagal šią priemonę finansuojamos išlaidos tuo pat metu nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų?

Taip                  Ne

4.

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?

Taip                  Ne

5.

Ar numatytos investicijos pagerins bendrus ūkio veiklos rezultatus ir prisidės prie ūkio konkurencingumo didinimo?

Taip                  Ne

6.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui paramos lėšomis įgyto turto iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos ?

Taip                  Ne

7.

Ar įsipareigojate iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos  užtikrinti tinkamą objekto, kuriam bus suteikta parama, priežiūrą ir veikimą?

Taip                  Ne

8.

Ar numatytos investicijos (įrenginiai, mechanizmai) atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus?

Taip                  Ne

9.

Ar įsipareigojate leisti tikrinti valstybinę priežiūrą atliekančioms ir patikėjimo teise juos valdančioms bei eksploatuojančioms institucijoms, o mokymo ir mokslo įstaigų specialistams – nepadarant žalos tirti bei rinkti duomenis apie  projekto įgyvendinimo vietoje esančių melioracijos statinių būklę ?

Taip                  Ne

10.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą ? Kokias viešinimo priemones naudosite ?

Taip                      Ne

 

Nurodyti viešinimo priemones

11.

Ar įsipareigojate su galutiniu mokėjimu prašymu pateikti įgyvendinto  rekonstravimo projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių, pylimų rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės fondui) ?

Taip                  Ne

12.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

Taip                  Ne


 

Klausimai paramos paraiškų prioritetui nustatyti

13.

Ar vykdysite projektą, kuriame numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių?

Taip                  Ne

14.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 22 punkte nustatytą paramos intensyvumą?

Taip                  Ne

15.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

______ proc.

16.

Ar numatote atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje,  esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse

Taip                  Ne

17.

Jei taip, nurodykite kadastro vietovių skaičių:

______ vnt.

18.

Projekte dalyvaujančių narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:

______ vnt.

19.

Ar asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar juridinių asmenų grupės, prašančios  paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje ?

Taip                  Ne

20.

Jei ne, nurodykite fizinius/ juridinius asmenis, dalyvaujančius kitų asociacijų ar juridinių asmenų grupių (nurodyti pavadinimus) veikloje:

________________________

 

 

 

XI. PATEIKIAMi DOKUMENTAI (pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

 

(Pareiškėjo / partnerio pavadinimas)

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti „X“

Puslapių skaičius

1.        

Projektavimo užduotis

 

|__|__|

2.        

Melioracijos statinių techninis projektas  (pareiškėjas privalo pateikti ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną)

 

|__|__|

3.        

Projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga (pateikiama kartu su paraiška)

 

|__|__|

4.        

Aplinkos apsaugos agentūros  pažyma apie  įgyvendinamo projekto atitiktį aplinkosaugos reikalavimams (pateikiama kartu su melioracijos statinių techniniu projektu)

 

|__|__|

5.        

Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl numatomo įgyvendinti projekto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

 

|__|__|

6.        

Juridinio asmens steigimo dokumentai

 

|__|__|

7.        

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

 

|__|__|

8.        

Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašas, kuriuo pritariama planuojamam projektui

 

|__|__|

9.        

Juridinio asmens / fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paraiškos pateikimo

 

|__|__|

10.      

Praėjusių ir ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai arba ūkinės veiklos pradžios balansas (tik melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms)

 

|__|__|

11.      

Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto bendrojo finansavimo šaltinį

 

|__|__|

12.      

Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo reikiamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją (projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV)

 

|__|__|

13.      

Savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su projekto įgyvendinimu, valdymo faktą (nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai)

 

|__|__|

14.      

Savivaldybės administracijos pažyma, kurioje patvirtinama, kad projektas įgyvendinamas polderiuose

 

|__|__|

15.      

VĮ Valstybės žemės fondas pažyma  apie  kadastro vietovei, kuriose įgyvendinamas projektas, pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertes (išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo)

 

|__|__|

16.      

Asociacijos narių, kurių naudojamoje melioruotoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai

 

|__|__|

17.      

Rūgščių dirvų stebėseną vykdančios laboratorijos dokumentas, patvirtinantis dirvų rūgštingumą sausinamos teritorijos ariamoje žemėje (tik jei numatytas rūgščių dirvų kalkinimas)

 

|__|__|

18.      

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

 

|__|__|

19.      

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų  komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys tinkamų  finansuoti išlaidų vertę

 

|__|__|

20.      

Kiti dokumentai

 

|__|__|

 


XII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.  Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.  Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo ) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.  Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.  Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.   Man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

6.  Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti           įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.  Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.  Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

9.  Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10.  Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės  informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11.  Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

12.  Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

13.  Žinau, kad Agentūra ir (ar) Agentūros paskirti ekspertai gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

14.  Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

__________________________                   ______________                                __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                      (parašas)                                             (vardas, pavardė)                                                                                                                           pareigos)                                             

 

 

 

 

 

 

 

XIII. PARTNERIO DEKLARACIJA

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.     Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.  Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo ) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.  Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.  Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.  Man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

6.  Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti           įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.  Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.  Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

9.  Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10.  Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11.  Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

12.  Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

13.  Žinau, kad Agentūra ir (ar) Agentūros paskirti ekspertai gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

14.  Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

 

__________________________                   ______________                                __________________

(partnerio arba jo įgalioto asmens                      (parašas)                                          (vardas, pavardė)                                                                                                                           pareigos)                                             

 

 

 

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas                         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

________________                             _____________________

(parašas)                                  (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-454, 2016-08-04, paskelbta TAR 2016-08-04, i. k. 2016-21322

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-134, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03456

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo