Suvestinė redakcija nuo 2016-07-29 iki 2018-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11410

 

Nauja redakcija nuo 2015-08-27:

Nr. 1R-259, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13002

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO MOKESČIO DYDŽIO NURAŠYMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 15 d. Nr. 1R-193

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 8 dalimi ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos tvarkytojo pateiktais šios sistemos palaikymo mokesčio dydį pagrindžiančiais sąnaudų skaičiavimais:

1. T v i r t i n u:

1.1. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydį – 1,02 euro;

1.2. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunktyje nustatytas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydis taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d.; 

2.2. iki 2015 m. spalio 31 d. taikomas 0,01 euro Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydis;

2.3. Neteko galios nuo 2016-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-218, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21089

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                            Juozas Bernatonis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-259

 

 

PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMO MOKESČIO DYDŽIO NURAŠYMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) palaikymo mokestis mokamas už kiekvieną kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigos) įvykdytą informacinės sistemos piniginių lėšų nurašymo nurodymą. Jei skolininko sąskaitoje piniginių lėšų nėra, informacinės sistemos palaikymo mokestis neimamas.

2. Informacinė sistema, teikdama nurodymus kredito įstaigoms dėl disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimo, kartu teikia informacinės sistemos palaikymo mokesčio ir maksimalaus kredito įstaigų taikomo mokesčio už lėšų pervedimą apribojimo nurodymus.

3. Informacinė sistema, gavusi duomenis iš kredito įstaigų apie piniginių lėšų likučius, atskaito šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus mokesčius ir likusias pinigines lėšas proporcingai paskirsto nurašymo nurodymų teikėjams.

4. Informacinė sistema, teikdama piniginių lėšų nurašymo nurodymus kredito įstaigoms, kartu teikia informacinės sistemos palaikymo mokesčio nurašymo nurodymus.

5. Nurašytas informacinės sistemos palaikymo mokestis gali būti grąžinamas per 5 darbo dienas nuo skolininko kreipimosi į informacinės sistemos tvarkytoją dienos, jei nurašymas pagal kredito įstaigai pateiktą informacinės sistemos nurašymo nurodymą neįvyko. Jei piniginės lėšos iš skolininko sąskaitos buvo nurašytos dėl piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjo neteisėtų veiksmų, informacinės sistemos palaikymo mokestį skolininkui grąžina piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjas.

––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-226, 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-17, i. k. 2015-12354

Dėl teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1R-193 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-259, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13002

Dėl teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1R-193 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-218, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21089

Dėl teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1R-193 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo