Suvestinė redakcija nuo 2020-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19067

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS

REIKALAVIMŲ, taikomų nuo 2015 metų, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 5  d. Nr. 3D-932

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013,  kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1001/2014 (OL 2014 L 281, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865):

1. T v i r t i n u Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad  įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija  Baltraitienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 5  d. įsakymu Nr. 3D-932

 

 

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ, taikomų nuo 2015 metų, APRAŠAS

 

1. Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės  reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo tikslas – nustatyti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimus, kuriais užtikrinamas atitinkamų GAAB standartų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), II priede, įgyvendinimas nuo 2015 m.  

2.  GAAB standartams įgyvendinti nustatomi šie GAAB reikalavimai:

2.1. 1 GAAB standartui „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ įgyvendinti – 1 GAAB reikalavimas – draudžiama paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, pažymėtose Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų sluoksnyje, kaip tai nustatyta Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-333, 2016-05-31, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14420

 

2.2. 2 GAAB standartui „Tais atvejais, kai norint naudoti vandenį laistymui, reikia gauti leidimą, – leidimų išdavimo tvarkos laikymasis“  įgyvendinti – 2 GAAB reikalavimas  – žemės ūkio veiklos subjektai privalo laikytis paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. 3 GAAB standartui „Gruntinio vandens apsauga nuo taršos: tiesioginio nuotekų išleidimo į gruntinį vandenį draudimas ir priemonės, kuriomis užkertamas kelias netiesioginei gruntinio vandens taršai, kai ant žemės patenka ir per dirvožemį persisunkia pavojingos medžiagos, išvardytos Direktyvos 80/68/EEB priede“ įgyvendinti – 3 GAAB reikalavimas – draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės;

2.4. 4 GAAB standartui „Minimali dirvožemio danga“ įgyvendinti – 4 GAAB reikalavimas – ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą (išskyrus juodąjį pūdymą ekologinių laukų apsaugos juostose) iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-837, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-11, i. k. 2015-17915

Nr. 3D-689, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21130

 

2.5. 5 GAAB standartui „Minimalus žemės valdymas atsižvelgiant į konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, siekiant apriboti eroziją“ įgyvendinti – 5 GAAB reikalavimas – erozijai jautriose teritorijose  (Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, pašarinių ir cukrinių runkelių, kitų šakniavaisių ir šakniagumbių);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-837, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-11, i. k. 2015-17915

Nr. 3D-333, 2016-05-31, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14420

 

2.6. 6 GAAB standartui „Dirvožemio organinių medžiagų lygio išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų deginimo draudimą“ įgyvendinti – 6 GAAB reikalavimas  – žemės ūkio augalai bei jų ražienos, žolė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose negali būti deginami, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“;

2.7. 7 GAAB standartui „Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių perėjimo ir augimo sezonu, ir, kaip galimybė, apsaugos nuo invazinių augalų rūšių priemonės“ įgyvendinti – 7 GAAB reikalavimas –Valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, negali būti iškertami, išskyrus atvejus, jei medžiai, krūmai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę medžiai, krūmai, keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui. Žemės ūkio naudmenų plotuose, patenkančiuose į NATURA 2000 PAST teritorijas, draudžiama kirsti medžius paukščių jauniklių perėjimo ir augimo metu, t. y.  nuo balandžio  1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-837, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-11, i. k. 2015-17915

Nr. 3D-68, 2017-01-31, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01815

 

3. Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų,  taikomų nuo 2015 metų,  išimtis gali numatyti kiti teisės aktai.

__________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-837, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-11, i. k. 2015-17915

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-333, 2016-05-31, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14420

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-68, 2017-01-31, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01815

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-689, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21130

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo