Suvestinė redakcija nuo 2023-04-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-03-02, i. k. 2022-04073

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-11:

Nr. 1V-187, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04616

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO LAIKINOSIOS APSAUGOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. 1V-149

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1V-312, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07995

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1V-499, 2022-07-28, paskelbta TAR 2022-07-28, i. k. 2022-16262

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-312, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07995

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Neteko galios nuo 2022-08-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-499, 2022-07-28, paskelbta TAR 2022-07-28, i. k. 2022-16262

 

1.2. Mobilių slaugos paslaugų teikimo užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centre tvarkos aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-210, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04889

 

2. Įpareigoju:

2.1. savivaldybių administracijų direktorius jų savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pasitraukusiems:

2.1.1. užsieniečiams, užsiregistravusiems Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išskyrus privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus užsieniečius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, (toliau – užsieniečiai) užtikrinti:

2.1.1.1. imunoprofilaktiką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

2.1.1.2. nėštumo priežiūrą;

2.1.1.3. pavėžėjimo paslaugų teikimą laiku užsieniečiams, kai pavėžėjimo metu nėra poreikio teikti būtinąją pagalbą (pavėžėjimui nenaudojant greitosios medicinos pagalbos išteklių):

2.1.1.3.1. į II ir (ar) III lygio paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą planinėms būtinoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos), gauti;

2.1.1.3.2. į fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą būtinosioms paslaugoms gauti;

2.1.1.4. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas;

2.1.1.5. rizikos sirgti tuberkulioze grupės asmenų tikrinimą dėl tuberkuliozės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.1.1.6. asmenų siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jei teikiant būtinąsias paslaugas nustatoma, kad asmens sveikatos būklė atitinka neįgalumo, darbingumo lygio ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus kriterijus;

2.1.2. nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams užtikrinti šio įsakymo 2.1.1.3 papunktyje nurodytų pavėžėjimo paslaugų teikimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-456, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14054

 

2.2. III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kaupti ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai paprašius elektroniniu paštu pateikti jai šiuos prašyme nurodyto laikotarpio duomenis:

2.2.1. užsieniečiams suteiktų specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro paslaugų, skubiosios medicinos pagalbos ir stebėjimo paslaugų bei atliktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų skaičių (atskirai kiekvienos šiame papunktyje nurodytos rūšies paslaugų ir brangiųjų tyrimų ir procedūrų ir atskirai pagal konkrečias Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ligų ir sveikatos sutrikimų kodų grupes);

2.2.2. aktyviajam gydymui hospitalizuotų užsieniečių skaičių;

2.2.3. po aktyviojo gydymo išrašytų užsieniečių skaičių;

2.2.4. toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje mirusių užsieniečių skaičių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-456, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14054

 

2.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos ir (ar) psichosocialinės reabilitacijos paslaugas užsieniečiams, patyrusiems sužeidimus karinių veiksmų Ukrainoje metu, sąraše (priedas) (toliau – Sąrašas) nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas užtikrinti medicininės reabilitacijos ir (ar) psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimą užsieniečiams, patyrusiems sužeidimus karinių veiksmų Ukrainoje metu, įskaitant ir tuos užsieniečius, kurie nėra užsiregistravę Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, jei jie to padaryti negalėjo dėl objektyvių priežasčių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-249, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08197

 

2.4. savivaldybių administracijų direktorius, III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas, neviršijant privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimties, kai to reikalauja užsieniečio sveiktos būklė, užtikrinti ir kitų šio įsakymo 2.1–2.3 papunkčiuose nenurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

2.4.1. užsieniečiams iki 18 metų;

2.4.2. užsieniečiams, gaunantiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą pensiją dėl senatvės ar neįgalumo ar šalpos kompensaciją sukakus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių ar pripažintiems netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo;

2.4.3. užsieniečiams, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais, jiems pateikus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą;

2.4.4. užsieniečiams, gaunantiems pensiją pagal Ukrainos teisės aktus dėl senatvės, jiems pateikus Ukrainos valstybės institucijos išduotą senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą. Šiame papunktyje nurodytas reikalavimas pateikti senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą netaikomas užsieniečiams, sukakusiems 60 ir daugiau metų;

2.4.5. užsieniečiams, gaunantiems pensiją pagal Ukrainos teisės aktus dėl neįgalumo, jiems pateikus Ukrainos valstybės institucijos išduotą pensijos dėl neįgalumo gavėjo pažymėjimą;

2.4.6. užsieniečiams, Ukrainos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais, jiems pateikus Ukrainos valstybės institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius neįgalumo nustatymo faktą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-353, 2022-05-06, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09572

 

3. Nurodau:

3.1. savivaldybių administracijų direktoriams prireikus pasitelkti visus savivaldybėje esančius sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus ir kitus reikalingus žmogiškuosius išteklius šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų asmens sveikatos priežiūros ir pavėžėjimo paslaugų teikimui užtikrinti;

3.2. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti užsieniečiams suteiktų šiame įsakyme nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, jas teikiant, panaudotų vakcinų, centralizuotai apmokamų vaistų ir centralizuotai apmokamų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant juos valstybės biudžeto lėšomis).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-288, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07653

Nr. 1V-353, 2022-05-06, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09572

 

4. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nustatytu laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-312, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07995

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Agnė Bilotaitė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-149

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo

Nr. 1V-210 redakcija)

 

 

MOBILIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, REGISTRACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 Mobilių slaugos paslaugų teikimo užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mobilių slaugos paslaugų teikimo tvarką užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centre (toliau – registracijos centras) užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

2.  Paciento asmens duomenys, surinkti Aprašo nustatyta tvarka, tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. pacientas – užsienietis, pasitraukęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje;

3.2. mobili slaugos paslauga – pacientui registracijos centre teikiama slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės arba išplėstinės praktikos slaugos) paslauga;

3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOBILIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REGISTRACIJOS CENTRE ORGANIZAVIMO TVARKA

 

4. Savivaldybės administracija iš savivaldybės teritorijoje esančių Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) deleguoja bent vieną bendrosios praktikos ar bendruomenės slaugytoją ar išplėstinės praktikos slaugytoją (toliau slaugytojas) į savivaldybės teritorijoje esantį registracijos centrą, kuriame jis teikia mobilias slaugos paslaugas:

4.1. įvertina besikreipiančių pacientų būklę (pamatuoja kūno temperatūrą, kraujospūdį, kraujo įsotinimą deguonimi, pagal poreikį – glikemiją, pagal kompetenciją įvertina bendrą sveikatos būklę);

4.2. pagal poreikį teikdamas medikamentinę pagalbą skiria ir duoda vaistinių preparatų, reikalingų būtinajai medicinos pagalbai suteikti;

4.3. pataria sveikatos ir savirūpos klausimais (pakankamas skysčių vartojimas, maitinimosi ir poilsio režimas, normalios kūno temperatūros palaikymas ir pan.);

4.4. rekomenduoja kreiptis į ASPĮ, jeigu nustato kito sveikatos priežiūros specialisto kompetencijai priskiriamų paslaugų poreikį, pirmumą teikdamas šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai;

4.5. mobilių slaugos paslaugų teikimas organizuojamas registracijos centro darbo valandomis (išskyrus nakties metu).

5. Patalpose, kuriose vertinama paciento sveikatos būklė, turi būti:

5.1. paciento privatumą užtikrinančios priemonės (pertvaros, širmos, atskiros nuo bendrųjų gyvenamųjų patalpų erdvės ar pan.);

5.2. galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti rankas;

5.3. kušetė ir (ar) kėdė paciento apžiūrai;

5.4. kompiuterizuota darbo vieta medicinos dokumentams pildyti.

6. Mobilias slaugos paslaugas teikiantis slaugytojas, įvertinęs bendrą paciento sveikatos būklę, sprendžia dėl paciento pervežimo į ASPĮ: kviečia savivaldybės administracijos organizuojamų pervežimo paslaugų teikėją arba kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau – GMP), jeigu reikalingos specialios transportavimo sąlygos atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

7. Ūmiai pablogėjus paciento sveikatos būklei mobilias slaugos paslaugas teikiančio personalo ne darbo metu, kviečiama GMP. GMP gali iškviesti tik registracijos centro koordinatorius ar jį pavaduojantis asmuo, paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 112 ir dispečeriui apibūdinęs paciento sveikatos būklės sutrikimą, dėl kurio kviečiama GMP. Sprendimą dėl GMP komandos vykimo į registracijos centrą priima GMP dispečeris.

8. Kartu su slaugytoju mobilias slaugos paslaugas pagal kompetenciją gali teikti slaugytojo padėjėjas.

9.  Mobilias slaugos paslaugas teikiantis personalas privalo naudoti ne žemesnio kaip II saugumo lygio asmenines apsaugos priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ (toliau – AAP).

10.  Panaudotos AAP turi būti saugiai sudedamos į neperšlampamus maišus, kurie tvarkomi vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

11.  Mobilias slaugos paslaugas teikiantis personalas turi būti aprūpintas šiomis medicinos priemonėmis:

11.1. pulsoksimetru;

11.2. kraujospūdžio matavimo aparatu / matuokliu su įvairaus dydžio manžetėmis;

11.3. fonendoskopu;

11.4. termometru (bekontakčiu);

11.5. gliukometru;

11.6. tvarsliava ir dezinfekcinėmis medžiagomis pirminiam žaizdų sutvarkymui.

12. Mobilias slaugos paslaugas suteikęs slaugytojas duomenis apie suteiktą paslaugą suveda į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI), identifikuodamas pacientą pagal Elektroninės sveikatos istorijos numerį ir užpildydamas asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (toliau – forma Nr. 025/a-LK) Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ (toliau – IS SVEIDRA).

13. Mobilias slaugos paslaugas suteikusios ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo darbo dienos pabaigoje savivaldybės administracijai pateikia šiuos duomenis apie suteiktas paslaugas:

13.1. bendrą patikrintų pacientų skaičių;

13.2. pacientų, nusiųstų pas šeimos gydytoją ambulatoriniam gydymui, skaičių;

13.3. pacientų, nusiųstų tolesniam ištyrimui ir gydymui į ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių, skaičių.

 

III SKYRIUS

APMOKĖJIMO TVARKA

 

14. Už kiekvieną mobilią slaugos paslaugą, registruotą ESPBI ir IS SVEIDRA (forma Nr. 025/a-LK), šias paslaugas suteikusiai ASPĮ sumokama kompensuojamoji 7,7 balo suma (kuri indeksuojama pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą bazinės kainos balo vertę) už suteiktas mobilias slaugos paslaugas, skaičiuojant nuo 2022 m. kovo mėn. Į kompensuojamąją sumą neįskaitomos išlaidos įrangai, AAP, vaistiniams preparatams ir medicinos priemonėms (prietaisams), nupirktiems valstybės biudžeto lėšomis ir perduotiems ASPĮ. Šių paslaugų apmokėjimą pagal faktiškai suteiktas paslaugas organizuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis).

_________________________

part_329b5a3daf2040d18d082351e2a78969_end


 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149

priedas

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS IR (AR) PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS UŽSIENIEČIAMS, PATYRUSIEMS SUŽEIDIMUS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE METU, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

 

Lovų, skirtų užsieniečiams, patyrusiems sužeidimus karinių veiksmų Ukrainoje metu, skaičius

1.

Akcinė bendrovė „Eglės“ sanatorija

150

2.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

100

3.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

100

4.

UAB „Palangos linas“

80

5.

UAB „Draugystės sanatorija“

75

6.

VšĮ „Tulpės“ sanatorija

70

7.

UAB „Palangos Žvorūnė“

68

8.

UAB „Upa MCT“

60

9.

VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“

60

10.

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“

50

11.

UAB sveikatos centras „Energetikas“

50

12.

VšĮ Utenos ligoninė

50

13.

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Palangos reabilitacijos ligoninė

30

14.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

30

15.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

20

16.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

18

17.

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Klaipėdos ligoninė

10

18.

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Jūrininkų ligoninė

10

19.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

10

20.

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

10

21.

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

10

22.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

10

23.

VšĮ Druskininkų ligoninė

10

24.

UAB „RK Medicus“

6

25.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

5

26.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

5

27.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

5

28.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

5

29.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

5

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-187, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04616

Nr. 1V-288, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07653

Nr. 1V-249, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08197

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1V-249, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08197

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-187, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04616

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-210, 2022-03-17, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04889

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-288, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07653

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-312, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-07995

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-353, 2022-05-06, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09572

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-456, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14054

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-499, 2022-07-28, paskelbta TAR 2022-07-28, i. k. 2022-16262

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-249, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08197

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo

 

 

part_96ec1255144746b1944483871b8454ee_end