Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17971

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 42:2015 „GYDYTOJAS ODONTOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 5 d. Nr. V-1252

Vilnius

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą:

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. V-1252

 

 

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA

MN 42:2015

 

GYDYTOJAS ODONTOLOGAS

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši Lietuvos medicinos norma nustato gydytojo odontologo veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.

2. Ši Lietuvos medicinos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos gydytojams odontologams, jų darbdaviams ir institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų profesinę kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

III SKYRIUS

TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

 

4. Šioje Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5. Sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija įgyjami baigus odontologijos studijų krypties studijas. Užsienyje įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

6. Teisė verstis gydytojo odontologo praktika suteikiama asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusiam gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir turinčiam teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.

7. Gydytojas odontologas dirba savarankiškai pagal savo kompetenciją, bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais ir gydytojais odontologais specialistais, kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais.

8. Gydytojas odontologas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šia Lietuvos medicinos norma ir kitais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu.

9. Gydytojas odontologas verčiasi gydytojo odontologo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas (toliau – įstaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

V SKYRIUS

TEISĖS

 

10. Gydytojas odontologas turi teisę:

10.1. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

10.2. skirti vaistinius preparatus ir medicinos priemones (prietaisus) ir išrašyti receptus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

10.3. spręsti laikino nedarbingumo klausimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. konsultuoti pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, siųsti pacientus konsultuoti ir gydyti pas gydytojus odontologus specialistus bei kitus asmens sveikatos priežiūros specialistus;

10.5. atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja Odontologų profesinės etikos kodeksui  arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo odontologo  gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

10.6. nustatyti žmogaus mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;

10.7. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.8. gauti darbui būtiną informaciją apie gydomus ir konsultuojamus pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.9. gauti darbui būtinas priemones, įrangą, instrumentus, vaistus;

10.10. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl paslaugų teikimo pacientui, gydymo ir darbo sąlygų gerinimo;

10.11. dalyvauti kuriant ir diegiant odontologinių ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus bei naujas medicinos ir informacines technologijas, rengiant odontologinių ligų profilaktikos programas, organizuoti burnos sveikatos gerinimo programų įgyvendinimą ir vykdyti tų programų priemones;

10.12. dalyvauti ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo bei kitose sveikatinimo programose, mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje;

10.13. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Gydytojas odontologas gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

 

VI SKYRIUS

PAREIGOS

 

12. Gydytojas odontologas privalo:

12.1. verstis gydytojo odontologo praktika tik Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo, šios Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

12.3. tobulinti savo profesinę kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir odontologijos praktiką Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

12.5. turėti gydytojo odontologo spaudą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.6. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

12.7. laikytis Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

12.8. taikyti Lietuvos Respublikoje įteisintus ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus bei medicinos technologijas (išskyrus kitų teisės aktų nustatytus atvejus);

12.9. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;

12.10. informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

12.11. teikti informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.12. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais laiku siųsti pacientus konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistus;

12.13. tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoti savo darbo rezultatus;

12.14. teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

12.15. paaiškinti odontologijos praktikos aplinkybes licencijas išduodančios institucijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

12.16. vykdyti gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją, laikydamasis nustatytų profesinių pareigų, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais;

12.17. skatinti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdymo priemones;

12.18. atlikti kitas gydytojams odontologams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

VII SKYRIUS

KOMPETENCIJA

 

13. Gydytojo odontologo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs odontologijos studijų krypties studijas ir nuolat tobulindamas įgytą profesinę kompetenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

14. Gydytojas odontologas turi žinoti:

14.1. veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką;

14.2. infekcijų kontrolės pagrindus;

14.3. farmakologijos pagrindus, vaistų, susijusių su odontologijos praktika ir odontologinių ligų gydymu, farmakologiją;

14.4. odontologijos patologijos ir paciento sveikatos būklės ryšį;

14.5. veido kaulų, žandikaulių ir dantų diagnostinę radiologiją, radiologinių tyrimų rezultatų ir rentgenogramų analizę;

14.6. odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo veiksmus bei metodus;

14.7. darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikalavimus, radiacinės saugos užtikrinimo sąlygas;

14.8. šiuolaikines technologijas, darbo įrankius, prietaisus, odontologinę įrangą ir priemones, dantų protezų gamybai naudojamas medžiagas.

15. Gydytojas odontologas turi išmanyti:

15.1. sveikatinimo veiklos organizavimo pagrindus, sveikatinimo veiklos būtinąsias sąlygas, įstaigos veiklos organizavimo ir vykdymo teisinius pagrindus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

15.2. sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos bei vadybos pagrindus, sveikatos draudimo sistemą;

15.3. odontologinių ligų profilaktikos organizavimą, sveikatinimo ir profilaktinių priemonių taikymo kriterijus;

15.4. saugos darbe ir sveikatos saugos organizavimą bei valdymo teisinius pagrindus;

15.5. biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus, audinių paėmimo diagnostikos ir gydymo tikslams pagrindus, sąlygas ir tvarką;

15.6. asmens burnos protezavimo indikacijas, dantų protezų parinkimo kriterijus, racionalaus protezavimo planavimą, dantų protezavimo ir implantologijos pagrindus;

15.7. ortodontinių anomalijų etiologiją, diagnostiką, ortodontinio gydymo indikacijas, pagrindinius ortodontinių anomalijų profilaktikos ir gydymo būdus;

15.8. profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe profilaktikos tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

16. Gydytojas odontologas turi mokėti:

16.1. diagnozuoti ir gydyti šias ligas (ligų kodai nurodyti pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):

16.1.1. dantų ėduonį:

16.1.1.1. ėduonį emalio ribose, K02.0;

16.1.1.2. dentino ėduonį, K02.1;

16.1.1.3. cemento ėduonį, K02.2;

16.1.1.4. sustabdytą dantų ėduonį, K02.3;

16.1.2. kitas kietųjų danties audinių ligas:

16.1.2.1. dantų abraziją (nutrynimą), K03.1;

16.1.2.2. dantų eroziją, K03.2;

16.1.2.3. patologinę dantų rezorbciją, K03.3;

16.1.2.4. hipercementozę, K03.4;

16.1.2.5. dantų ankilozę, K03.5;

16.1.2.6. spalvos pakitimus dantų kietuosiuose audiniuose po išdygimo, K03.7;

16.1.2.7. kitas patikslintas danties kietųjų audinių ligas, K03.8;

16.1.3. dantų raidos ir dygimo sutrikimus, išskyrus ortodontinį gydymą:

16.1.3.1. dantų dydžio ir formos anomalijas, K00.2;

16.1.3.2. taškuotus (margus) dantis, K00.3;

16.1.3.3. dantų dygimo sindromą, K00.7;

16.1.4. pulpos ir periapikalinių audinių ligas:

16.1.4.1. pulpitą, K04.0;

16.1.4.2. pulpos nekrozę K04.1;

16.1.4.3. ūminį pulpinės kilmės apikalinį periodontitą, K04.4;

16.1.4.4. lėtinį apikalinį periodontitą, K04.5;

16.1.4.5. periapikalinį abscesą be sinuso (neišplitusį į sinusą), K04.7;

16.1.4.6. šaknies cistą (neišplitusią į sinusą), K04.8;

16.1.4.7. kitas ir nepatikslintas pulpos ir periapikalinių audinių ligas, K04.9;

16.1.5. gingivitą ir periodonto ligas:

16.1.5.1. ūminį gingivitą, K05.0;

16.1.5.2. lėtinį gingivitą, K05.1;

16.1.5.3. ūminį periodontitą, K05.2;

16.1.5.4. lėtinį periodontitą, K05.3;

16.1.6. kitus dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimus:

16.1.6.1. dantenų padidėjimą, K06.1;

16.1.6.2. dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminius pažeidimus, K06.2;

16.1.7. smilkininio žandikaulio sąnario pakitimus tik esant raumeninei disfunkcijai ir okliuziniam neatitikimui, išskyrus ortodontinį gydymą, K07.6;

16.1.8. kitus dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimus – dantų netekimą dėl nelaimingų atsitikimų, dantų pašalinimo ar sritinės periodonto ligos (K08.1);

16.1.9. kitas žandikaulių ligas:

16.1.9.1. žandikaulių uždegimines būkles: periostitą (žandikaulio antkaulio uždegimą), K10.2;

16.1.9.2. žandikaulių alveolitą, K10.3;

16.1.10. seilių liaukų ligas – seilių sekrecijos sutrikimus, K11.7;

16.1.11. stomatitą ir susijusius pakitimus:

16.1.11.1. grįžtamąją burnos aftą, K12.0;

16.1.11.2. kitas stomatito formas, K12.1;

16.1.11.3. nekrozinį opinį stomatitą, A69.0;

16.1.11.4. pūslelinės (herpes) virusų sukeltą gingivostomatitą ir faringotonzilitą, B00.2;

16.1.12. kitas lūpos ir burnos gleivinės ligas:

16.1.12.1. lūpų ligas, K13.0;

16.1.12.2. skruosto ir lūpos kandimus, K13.1;

16.1.13. liežuvio ligas:

16.1.13.1. glositą, K14.0;

16.1.13.2. geografinį liežuvį, K14.1;

16.1.13.3. rombinį liežuvį, K14.2;

16.1.13.4. raukšlėtą liežuvį, K14.5;

16.1.13.5. glosodiniją, K14.6;

16.1.14. danties lūžį, S02.5;

16.1.15. žandikaulio išnirimą, S03.0;

16.1.16. danties išnirimą, S03.2;

16.1.17. žandikaulio raiščių patempimą, S03.4;

16.2. nuskausminti veido ir žandikaulių sritį;

16.3. atlikti injekcijas po oda, į raumenis;

16.4. nustatyti dantų apnašas, K03.6;

16.5. atlikti profesionalią burnos higieną;

16.6. hermetizuoti dantų vageles silantais ir atlikti kitas profilaktines procedūras;

16.7. atlikti dantų balinimo procedūras;

16.8. išrauti dantis ir dantų šaknis;

16.9. atlikti intraoralinę inciziją dėl periostito, danties šaknies viršūnės ar periodonto pūlinio;

16.10. šalinti danties kietųjų audinių defektus plombomis, įklotais, užklotais ir laminatais;

16.11. paruošti danties šaknies kanalą kultinio įkloto įdėjimui, atkurti danties kultį standartiniais ir individualiais kultiniais įklotais;

16.12. nuimti atspaudus įvairiomis atspaudinėmis medžiagomis;

16.13. nuimti laikinus ir nuolatinius fiksuotus dantų protezus (pavienius vainikėlius, tiltinius protezus);

16.14. protezuoti dantis laikinais ir nuolatiniais išimamais bei fiksuotais protezais;

16.15. atlikti dantų protezų pataisas ir korekcijas, perbazuoti išimamus protezus;

16.16. atlikti dantų okliuzinių paviršių korekciją šlifuojant dantis;

16.17. uždėti laikinus įtvarus gydant dantų traumas;

16.18. atlikti dantų diagnostinį radiografinį tyrimą, dantų rentgenogramą, vertinti dantų ir (ar) panoraminę rentgenogramą;

16.19. atlikti panoraminę rentgenogramą, kitą radiografinį tyrimą (baigęs atitinkamą papildomą mokymo programą);

16.20. atlikti periodonto audinių operacijas: frenulotomiją, kiuretažą, gingivektomiją;

16.21. įstaigoje, teikiančioje anesteziologijos reanimatologijos paslaugas, atlikti premedikaciją ir sąmoningą sedaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-647, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13794

 

16.22. vienašaknių dantų šaknies viršūnės rezekciją, dantų šaknų amputaciją, hemisekciją;

16.23. atlikti dantų implantacijas, kurioms nereikia paruošiamųjų procedūrų (alveolinės ataugos osteoplastikos, kryptinės kaulo regeneracijos, kaulo augmentacijos bet kokios rūšies kaulu ar jo pakaitalu, kaulo bloko persodinimo operacijos, sinuso dugno pakėlimo (atviru ar uždaru būdais), minkštųjų audinių plastikos, minkštųjų audinių regeneracijos bet kokios rūšies transplantatu ir kt.), išskyrus šios Lietuvos medicinos normos 16.231 ir 16.24  papunkčiuose nurodytus atvejus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

16.23.1 baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą Lietuvos sveikatos mokslų universitete ar Vilniaus universitete ir gavęs pažymėjimą atlikti šias dantų implantavimui reikalingas paruošiamąsias procedūras: kryptinę kaulo regeneraciją ne daugiau nei vieno danties srityje, minkštųjų audinių plastiką ne daugiau nei vieno danties srityje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

16.24. iki 2020 m. balandžio 30 d. baigęs atitinkamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą ir gavęs pažymėjimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nustatyta tvarka, atlikti šias dantų implantavimui reikalingas paruošiamąsias procedūras: burnos minkštųjų audinių plastiką, žandikaulio alveolinės ataugos osteoplastiką, viršutinio žandikaulio ančio dugno uždarą pakėlimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

 

17. Gydytojas odontologas turi gebėti:

17.1. įvertinti asmens sveikatos būklę, išsiaiškinti paciento sveikatos problemas, susijusias su odontologinėmis ligomis;

17.2. organizuoti odontologinių ligų prevencijos veiklą, įgyvendinti profilaktikos metodus bei profilaktikos priemones, mažinančias odontologinių ligų pasekmes;

17.3. nustatyti galimas odontologinių ligų ankstyvąsias komplikacijas ir būkles, keliančias pavojų ar grėsmę asmens sveikatai arba gyvybei;

17.4. teikti ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas vaikams ir suaugusiesiems.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

18. Gydytojas odontologas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už profesinės praktikos klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą, bioetikos ir Odontologų profesinės etikos kodekso nustatytų reikalavimų pažeidimą, profesinės kompetencijos viršijimą, pacientų teisių pažeidimą bei padarytą žalą paciento sveikatai.

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-647, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13794

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-947, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo