Suvestinė redakcija nuo 2022-06-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02766

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „Smulkiojo ir Vidutinio verslo Konkurencingumo skatinimas“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NR. 5 patvirtinimo

 

2022 m. vasario 15 d. Nr. 4-251

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5 (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 4-251

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-801NAUJOS GALIMYBĖS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 5

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2021) 2603, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972;

2.2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Atvykstamoji verslo misija – Lietuvos Respublikos ūkio subjektų priimama grupė potencialių užsienio partnerių verslo misijoje Lietuvos Respublikoje.

3.2. De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašas – pagal De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašo formą, skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, pareiškėjo parengtas ir patvirtintas de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašas, kuriame nustatyta tvarka, kaip nauda, kurią pareiškėjas gaus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 10 punkte nurodytai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui ir pareiškėjas kaip tarpininkas negaus naudos.

3.3. Išvykstamoji verslo misija – Lietuvos Respublikos ūkio subjektų grupės susitikimai su potencialiais užsienio partneriais verslo misijoje užsienyje.

3.4. Įmonės eksportas – įmonės pagamintos produkcijos, įskaitant atvykstamąjį turizmą, kurią įmonė savo vardu išvežė iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų, vertė (apima lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą į trečiąsias valstybes ir išvežimą į ES valstybes nares, tačiau neapima laikinai į Lietuvos Respubliką įvežtų perdirbti prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų eksporto, laisvai cirkuliuojančių anksčiau importuotų prekių reeksporto ir prekių eksporto iš muitinės sandėlių).

3.5. Įmonių klasteris (toliau – klasteris) – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių santalka, funkcionuojanti partnerystės sutarties pagrindu, kurios nariai, veikdami tarpusavyje susijusiose įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos efektyvumą.

3.6. Klasterio koordinatorius – labai maža, maža ir vidutinė įmonė, verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurie administruoja klasterį, formuoja ir plėtoja klasterio vidaus bei išorės ryšius, inicijuoja ir koordinuoja klasterio iniciatyvas, siekdami klasterio ir jo narių tikslų.

3.7. Lietuviškos kilmės produkcijos eksportas Lietuvos Respublikoje pagamintos produkcijos eksportas, kai produkto gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė; kilmės valstybė bus pirmoji valstybė, kurioje produktas buvo pagamintas (tokiai produkcijai gali būti suteiktas atitinkamas oficialus kilmės sertifikatas).

3.8. Mugė – dažniausiai per tarptautines parodas organizuojamas renginys arba virtualioje erdvėje vykstantis renginys (e. mugė), kuriame dalyvaujančių įmonių iš užsienio skaičius sudaro ne mažiau kaip 10 procentų ir kurio metu pristatomos įmonės ir (ar) jų produkcija, įmonių verslo bendradarbiavimo galimybės ir siekiama užmegzti naujų ryšių.

3.9. Paties galutinio naudos gavėjo pagaminta lietuviškos kilmės produkcija – tai Lietuvoje pačios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pagaminta produkcija (gaminiai ir (ar) paslaugos).

3.10. Paties galutinio naudos gavėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gautos dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodytos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties galutinio naudos gavėjo suteiktų paslaugų ir prekių pardavimo mastą, pavyzdžiui, 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1 priedo „Pelno (nuostolių) ataskaitos forma“ pirmoje eilutėje „Pardavimo pajamos“ nurodytos pardavimo pajamos, o trečiame stulpelyje „Pastabos Nr.“ pateiktas pastabos numeris, nurodantis išsamią informaciją, pateiktą 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 85.1 papunktyje“, t. y. informaciją apie paslaugų ir prekių pardavimo pajamų sumas, sugrupuotas pagal veiklos rūšis.

3.11. Produkcija (produktas) – pareiškėjo atstovaujamų, tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvaujančių įmonių (galutinių naudos gavėjų) gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, jei pareiškėjo atstovaujamos, tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvaujančios įmonės (galutiniai naudos gavėjai) yra pasiekusios paskutinį pasirengimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-823, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12689

 

3.12. Projekto vykdytojo atstovas fizinis arba juridinis asmuo, pagal atstovavimo paslaugų sutartį atstovaujantis projekto vykdytojui užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje, pristatant projekto vykdytojo produkciją.

3.13. Tarptautinė paroda – tam tikrą laiką trunkantis ir periodiškai pasikartojantis viešasis renginys, kuriame dalyvaujančios užsienio įmonės sudaro ne mažiau kaip 10 procentų visų šio renginio dalyvių ir kurio metu paslaugų teikėjai arba prekių gamintojai specialiose patalpose ir (arba) virtualioje erdvėje pristato savo teikiamas paslaugas ir (ar) gaminamus produktus, rengia pristatymus ir (ar) muges.

3.14. Tarptautinis verslo atstovų (angl. B2B) susitikimastai verslo (įmonių atstovų) susitikimai, kai konkrečiame susitikime vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip penkių Lietuvos įmonių atstovai ir bent vienos įmonės iš kitos valstybės atstovas, siekiant aptarti bendradarbiavimo galimybes.

3.15. Veikianti labai maža, maža ir vidutinė įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), turinti pajamų ir darbuotojų ir teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniams skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

3.16. Verslo asociacija asociacija, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kurios nariai vykdo ūkinę komercinę veiklą.

3.17. Verslo misija – penkių ar daugiau įmonių dalykinė verslo kelionė, kuri gali būti susieta su valstybinėmis delegacijomis, organizuojama valstybės agentūrų ar verslo asociacijų, kurios metu susitinkama su tos valstybės, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti įmonių verslo bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti įmones ir (ar) jų produkciją ir paprastai daromos trumpos prezentacijos, vyksta produkcijos pristatymai, degustacijos ir panašiai. Verslo misija gali būti išvykstamoji verslo misija arba atvykstamoji verslo misija.

3.18. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-823, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12689

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų vieno etapo konkurso būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, galimų išmokėti viršijant  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), numatytas lėšas, vadovaujantis Nutarimo 9 punkto lentele. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti paraiškas numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

8. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

9. Pagal Aprašą remiama veikla – grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

10. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2022 metų I ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

12. Kiekvienai MVĮ tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje turi atstovauti skirtingi atstovai, kurie negali būti projekto vykdytojo atstovai (jei tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvauja penkios MVĮ, tai turi vykti ne mažiau negu penki šių MVĮ atstovai, kurie turi būti MVĮ darbuotojai, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 1 lentelės 5.2.3 papunktyje). Vienas darbuotojas tos pačios tarptautinės parodos, mugės ar verslo misijos metu negali atstovauti daugiau nei vienai MVĮ. Projekto vykdytojo atstovas gali vykti kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo. Jeigu projekto vykdytojas yra klasterio koordinatorius MVĮ, į tarptautinę parodą, mugę ar verslo misiją gali vykti du projekto vykdytojo darbuotojai, atliekantys skirtingas funkcijas: kaip projekto vykdytojo MVĮ atstovas ir kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo.

13. Vykdant Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas, pareiškėjui neteikiama, jeigu:

13.1. pareiškėjas pagrindžia, kad visa nauda, kurią jis gaus Aprašo 10 punkte nurodytai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniams naudos gavėjams – MVĮ, ir pareiškėjas kaip tarpininkas negaus jokios naudos;

13.2. de minimis skaičiuojama ir priskiriama galutiniams naudos gavėjams vadovaujantis projekto vykdytojo (pareiškėjo) patvirtintu De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu.

14. Jeigu pareiškėjas, vykdydamas Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą, gauna naudą, išlaidos finansuojamos kaip de minimis pagalba vadovaujantis Aprašo 47 punkto nuostatomis.

15. Galutiniams naudos gavėjams – MVĮ – ir pareiškėjui – klasterio koordinatoriui, kai tai yra MVĮ, atitinkantiems Aprašo 46 punkto nuostatas, gali būti teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas bei 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 su visais pakeitimais),  3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

16. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas galutiniam naudos gavėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate Nr. 2014/C 249/01 – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti  (toliau – Gairės), kategorijai. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

17. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

18. Pagal  kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Tuo atveju, jei tarptautinės parodos metu organizuojama mugė arba verslo misija, pareiškėjas turi teisę teikti paraišką dalyvauti tik viename renginyje – arba tarptautinėje parodoje, arba mugėje arba verslo misijoje.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.     Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (25),  2017 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 44P-6.1 (28) ir 2022 m. sausio 17 d.  protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1 (71):

20.1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021–2023 metų strateginis veiklos planas), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie  2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti prekių ir paslaugų eksportą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslo įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama padidinti įmonės konkurencingumą, o siekiant ketvirtojo uždavinio įgyvendinimo projektu turi būti pristatoma MVĮ  produkcija užsienyje ir (ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose. Vertinama pagal paraiškos duomenis.).

20.2. Pareiškėjas dalyvauja projekte su ne mažiau kaip penkiomis MVĮ (vertinant būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo metu vienoje tarptautinėje parodoje, mugėje ir (ar) verslo misijoje dalyvauja ne mažesnė negu penkių MVĮ grupė. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įmonės atitinka MVĮ apibrėžimą ir Priemonės aprašyme nustatytus reikalavimus paraiškos pateikimo ir naujos MVĮ įtraukimo į projektą metu).

20.3. Galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas (vertinama, ar galutinis naudos gavėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas, vertinant pagal valstybės įmonei Registrų centrui pateiktus patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Atitiktis šiam kriterijui bus tikrinama paraiškos pateikimo metu ir naujos MVĮ įtraukimo į projektą metu. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad MVĮ atitinka šiame kriterijuje nustatytus reikalavimus paraiškos pateikimo ir naujos MVĮ įtraukimo į projektą metu).

21. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 50. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet jie išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

22. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 50 balų, paraiška atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-503, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05911

 

23. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai, apibrėžti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 100 straipsnyje.

24. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m.  rugpjūčio 31 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

25. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo 2022 m. sausio 1 d., tačiau projekto išlaidos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki 2022 m. sausio 1 d., visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

26. Reprezentacijai skirtos projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (kitose ES valstybėse narėse ir ne ES valstybėse narėse), jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

27. Projektu turi būti siekiama bent trijų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (Aprašo 27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra privalomi visiems pareiškėjams, Aprašo 27.4 papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis yra privalomas visiems pareiškėjams, išskyrus pareiškėjus – klasterio koordinatorius, Aprašo 27.5 papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis yra privalomas tuo atveju, kai pareiškėjas – klasterio koordinatorius):

27.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202;

27.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206;

27.3. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose“, kodas P.N.802;

27.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.801;

27.5. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.802.

28. Aprašo 27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 27.3, 27.4 ir 27.5 papunkčiuose nurodytiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su paraiška nepateikus pagrindžiančio dokumento, paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų –pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priede patvirtintą Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti formą (toliau – Aprašo 4 priedas).

30. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

31. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

33. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų).

36. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

36.1. iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių pareiškėjui, nurodytų Aprašo lentelės 5.1 papunktyje, 6 ir 7 punktuose. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 10 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų Aprašo lentelės 5.1 papunktyje, 6 ir 7 punktuose;

36.2. iki 70 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių galutiniam naudos gavėjui – MVĮ, nurodytų Aprašo lentelės 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose. Galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų Aprašo 1 lentelės 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose.

37. Pareiškėjas ir galutinis naudos gavėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama Aprašo 36 punkte, lėšų suma.

38. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) galutinio naudos gavėjo (MVĮ) lėšų.

39. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos (apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita-fi-005-01) ir projekto vykdytojo, kaip tarptautinės parodos dalyvio (kai projekto vykdytojas dalyvauja tarptautinėje parodoje kaip galutinis naudos gavėjas), registracijos mokesčiai. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas apmokamos ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas išmokamos, taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų tinkamų finansuoti išlaidų;

5.2. dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos:

5.2.1. MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo   specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje išlaidos:

5.2.1.1. parodos ploto nuomos išlaidos, įrangos išlaidos, stendo, ekspozicijos nuomos išlaidos, transportavimo išlaidos, draudimo ir kitos susijusios išlaidos;

5.2.1.2. tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos, vietinių kelionių užsienio valstybėje išlaidos: visuomeniniam bei nuosavam transportui, įskaitant išlaidas iš arba į oro uostą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje, apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos) išlaidos, dienpinigių valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, išlaidos ir kitos išlaidos (draudimo, miesto (ekologinis) mokestis, automobilių saugojimo aikštelės, kelių, telefono ryšio, interneto);

5.2.2. MVĮ produkcijos parodymo ir (arba) pristatymo virtualioje erdvėje vykstančioje tarptautinėje parodoje (e. parodoje), virtualioje erdvėje vykstančioje mugėje (e. mugėje), virtualioje erdvėje vykstančioje tarptautinėje misijoje (e. misijoje: tarptautiniame verslo atstovų (angl. B2B) susitikime) išlaidos (apima su papildomo produkcijos matomumo užsakymu, susitikimo organizavimu ir kontaktų paieška susijusias išlaidas).

5.2.3. MVĮ (galutinio naudos gavėjo) produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje, kai įmonę pristato atstovas, išlaidos:

5.2.3.1. parodos ploto nuomos, įrangos, stendo, ekspozicijos nuomos, transportavimo, draudimo ir kitos susijusios išlaidos;

5.2.3.2. MVĮ (galutinio naudos gavėjo) atstovo išlaidos;

5.3. išvykstamųjų verslo misijų išlaidos:

5.3.1. konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos išlaidos, patalpų ir įrangos nuomos išlaidos;

5.3.2. išvykstamosios verslo misijos dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos, vietinių kelionių užsienio valstybėje išlaidos: visuomeniniam bei nuosavam transportui, įskaitant išlaidas iš arba į oro uostą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje, apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos), dienpinigių valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos ir kitos išlaidos (draudimo, miesto (ekologinis) mokestis, automobilių saugojimo aikštelės, kelių, telefono ryšio, interneto);

5.4. atvykstamųjų verslo misijų išlaidos: konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos, patalpų ir įrangos nuomos, atvykstamosios verslo misijos dalyvių (potencialių užsienio partnerių) kelionės ir apgyvendinimo valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pagal fiksuotąją normą, vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija.

 

 

 

40. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

41. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

42. Išvykstamųjų verslo misijų konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos bei patalpų ir įrangos nuomos išlaidos, nurodytos Aprašo  lentelės 5.3.1 papunktyje, ir atvykstamųjų verslo misijų išlaidos, nurodytos Aprašo  lentelės 5.4 papunktyje, apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).

43. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.1 papunktyje, ir dalyvavimo virtualioje erdvėje vykstančiose tarptautinėse parodose (e. parodose), virtualioje erdvėje vykstančiose mugėse (e. mugėse) išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.2.2 papunktyje, ir MVĮ (galutinio naudos gavėjo) atstovo išlaidos, nurodytos Aprašo 5.2.3.2 papunktyje, apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Aprašo lentelės 5.2.2 papunktyje nurodytos išlaidos neturi viršyti grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotojo įkainio, nustatyto vadovaujantis Grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//dalyvavimo-tarptautinese-parodose-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-vp2-2-1-um-04-k-priemoneje-naujos-galimybes-tyrimo-ataskaita.

44. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius:

44.1. dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos, nurodytos Aprašo 1 lentelės 5.2.1.1 ir 5.2.3.1 papunkčiuose, apmokamos taikant grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//dalyvavimo-tarptautinese-parodose-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-vp2-2-1-um-04-k-priemoneje-naujos-galimybes-tyrimo-ataskaita;

44.2. tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių užsienio valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.2.1.2 papunktyje, apmokamos taikant mokslinių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita;

44.3. išvykstamosios verslo misijos dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių užsienio valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.3.2 papunktyje, apmokamos taikant mokslinių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita.

45. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 44 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

45.1. Pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

45.2. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei nurodyti Aprašo  44 punkte.

45.3. Projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

45.4. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo sąlygos buvo nustatyti netinkamai (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo sąlygos taikomos projekto veiksmų, vykdomų nuo fiksuotojo įkainio dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

46. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktąjį skirsnį. Kai pareiškėjas – verslo asociacija, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte, kaip de minimis pagalba proporcingai paskirstomos galutiniams naudos gavėjams – MVĮ. Kai pareiškėjas – klasterio koordinatorius – yra MVĮ, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte, yra de minimis pagalba, kuri paskirstoma pareiškėjui ir galutiniams naudos gavėjams.

47. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

47.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

47.2. neišvardytos Aprašo lentelėje kaip tinkamos;

47.3. patirtos iki 2022 m. sausio 1 d.;

47.4. paraiškos rengimo išlaidos.

48. Jeigu, tikrinant projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustatoma, kad tarptautinėje parodoje, mugėje ir (ar) verslo misijoje dalyvavo mažesnė negu penkių Apraše nustatytus reikalavimus atitinkančių MVĮ grupė, visos dalyvavimo tame renginyje išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

49. Prieš pateikdamas paraišką įgyvendinančiajai institucijai ir įtraukdamas MVĮ į projekto galutinių naudos gavėjų sąrašą ar naujos MVĮ įtraukimo į projektą projekto įgyvendinimo metu bei vykdydamas Aprašo 9 punkte nurodytą veiklą, projekto vykdytojas, prieš suteikdamas de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui, turi patikrinti, ar (Aprašo 49.2–49.4 papunkčiuose nurodytai informacijai patikrinti pildomas Aprašo 3 priedas):

49.1. galutinis naudos gavėjas priskiriamas MVĮ kategorijai (duomenys tikrinami pagal pateiktą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija);

49.2. galutiniam naudos gavėjui teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/20131 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius;

49.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neviršys 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neviršys 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar ES valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais;

49.4. galutinis naudos gavėjas turi teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Projekto vykdytojas turi patikrinti visas su galutiniu naudos gavėju susijusias įmones, nurodytas galutinio naudos gavėjo projekto vykdytojui pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje;

49.5. galutiniai naudos gavėjai nepriskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip apibrėžta Gairėse (taikoma tik MVĮ, veikiančioms ilgiau nei trejus metus, ir MVĮ, veikiančioms mažiau kaip trejus metus, jei MVĮ, veikiančios mažiau kaip trejus metus, įvykdo Gairių 20 punkto c papunktyje nustatytą sąlygą);

49.6. galutinis naudos gavėjas yra finansiškai pajėgus prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo lentelės 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose;

49.7. projekto vykdytojas turi įsitikinti, kad galutinis naudos gavėjas atitinka Aprašo 21.3 papunkčio reikalavimus, t. y. kad galutinio naudos gavėjo – MVĮ – bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties galutinio naudos gavėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.

50. Vykdydamas Aprašo 9 punkte nurodytą veiklą, projekto vykdytojas turi informuoti galutinį naudos gavėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie galutiniam naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Registrui. Galutiniam naudos gavėjui taip pat taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3, 79 ir 80 straipsnių nuostatos.

51. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

52. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi.

53. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, nurodytų projekto sutartyje, reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

54. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

55. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 58 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-503, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05911

 

56. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

57. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

58. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

58.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“ (dokumento kategorija „paraiškų priedų formos“);

58.2. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

58.3. užpildytą Aprašo 4 priedą;

58.4. De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašą;

58.5. dokumentus, pagrindžiančius planuojamas faktines išlaidas (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, darbo valandų įkainį ir kiekį pagrindžiančius dokumentus ir kita);

58.6. kiekvieno galutinio naudos gavėjo eksporto vertę 2021 m. pagrindžiančius dokumentus (buhalterines pažymas) (jeigu galutinio naudos gavėjo produkcija nebuvo eksportuojama, buhalterinėje pažymoje nurodomas 0 (nulis) EUR)) ir planuojamas lietuviškos kilmės produkcijos eksporto pajamas 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (privalomų stebėsenos rodiklių  „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.801 ir „Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.802 pagrindimui).

59. Kartu su mokėjimo prašymu, kai deklaruojamos išlaidos, pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

59.1. galutinių naudos gavėjų Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijas;

59.2. „Vienos įmonės“ deklaraciją;

59.3. pareiškėjo ir galutinių naudos gavėjų patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei įgyvendinančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių negali gauti iš Juridinių asmenų registro);

59.4. kiekvienam galutiniam naudos gavėjui – projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 3 priedas);

59.5. sutartis su galutiniais naudos gavėjais dėl dalyvavimo projekte ir įsipareigojimo teikti informaciją, reikalingą Aprašo 27 punkte nurodytiems ir pareiškėjo pasirinktiems Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams apskaičiuoti, kurioje numatomi galutinio naudos gavėjo įsipareigojimai prisidėti prie projekto finansavimo ir Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo (toliau – sutartis su galutiniais naudos gavėjais).

60. Visi Aprašo 58 ir 59 punktuose nurodyti priedai įgyvendinančiajai institucijai turi būti teikiami per DMS. Jei priedų neįmanoma pateikti per DMS, jie teikiami raštu Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

61. Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti, jei projekto vykdytojas netinkamai įvertino galutinių naudos gavėjų atitiktį Apraše keliamiems reikalavimams ar nepateikia informacijos apie juos.

62. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

63. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

64. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

65. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.  

66. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

67. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (pvz., kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės, – raštu, taip pat Ministeriją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

68. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

69. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

70. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja Ministerija. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principai nustatomi ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, ir (arba) šios grupės darbo reglamente.

71. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

72. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjams, o jeigu DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, – elektroniniu paštu.

73. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Projektų sutartys gali būti keičiamos ar nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

74. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

75. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

76. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

77. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komitetą gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai nustatomi  projekto (-ų) priežiūros komiteto darbo reglamente.

78. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

79. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tai, kad galutinis naudos gavėjas būtų finansiškai pajėgus prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 procentų jam tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Aprašo 1 lentelės 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose (projekto vykdytojas sudaro sutartį su galutiniais naudos gavėjais).

80. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tai, kad projekte dalyvautų ne mažiau galutinių naudos gavėjų, atitinkančių Apraše galutiniams naudos gavėjams keliamus reikalavimus, kurie yra labai mažos įmonės, nei numatyta paraiškoje. Projekto įgyvendinimo metu pasikeitus galutiniams naudos gavėjams, įgyvendinančioji institucija, priimdama sprendimą dėl galutinių naudos gavėjų keitimo, įvertina šio pasikeitimo įtaką projektui taikytiems projekto atrankos kriterijams.

81. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

82. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

83. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

84. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

85. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

86. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys, taip pat paraiškoje pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – atlikti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriaus nuostatomis bei duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

part_e1ca3d543e184189be542c7dc7d6fec9_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

1 priedas

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

□ su partneriu (-iais)              □ be partnerio (-ių)

□ PIRMINĖ               □PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą  numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ 3.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ ir siekiamą rezultatą.

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

 

 

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklą, nurodytą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 (toliau – Aprašas) 9 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose bei 23 ir 25punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 4 priedas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 20.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 27 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis  – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis  – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 15, 50, 51 ir 52 punktuose.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

Projekto finansavimas neturi reikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 13 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba pareiškėjui nėra teikiama.

Pagal Aprašo 14 punktą pareiškėjui de minimis pagalba yra teikiama.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, dokumentas, nurodytas Aprašo 58.4 papunktyje.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 11 punkte.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat kita viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

 

Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

 

 

 

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 36, 37 ir 38 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamo pardavimo dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, Aprašo 58.2 ir 59.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis – Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikoma vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų veiksmingumo analizės rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų mastui nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar atliktas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytą reikalavimą.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte bei Aprašo 44, 45 ir 46 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 4 priedas.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 26 punkte nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1.  Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

□ Taip                                                   □ Ne                                                              □ Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2.  Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

□ Taip, nebandė

□ Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

3.  Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų,

proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4 = (3/2) * 100

5

6 = (5/2) * 100

7

8

9 = (8/2) * 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

___________________________________                     ______________________                                  ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                     (data)                                                       (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma spausdinta versija)

asmens pareigų pavadinimas)

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-823, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12689

 

part_be0e3ee0db714c29891341252590d453_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. 5

2 priedas

 

(Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

□ su partneriu (-iais)              □ be partnerio (-ių)

 

□ PIRMINĖ               □PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1. Pareiškėjo patirtis, organizuojant eksporto skatinimo veiklas.

Vertinama pareiškėjo patirtis, įgyvendinant grupines eksporto skatinimo veiklas (tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos) per pastaruosius ketverius metus (iki paraiškos pateikimo dienos). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi didesnę veiklos patirtį organizuojant verslo misijas bei grupinį (dalyvavo ne mažiau kaip penkios įmonės be pareiškėjo) įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose, mugėse.

Pareiškėjo patirtis matuojama kiekybiniais rodikliais – pagal projektų skaičių ir projektų vertę. Skaičiuojamas suteiktų balų aritmetinis vidurkis.

 

Vertinama, kiek projektų sėkmingai įgyvendino pareiškėjas per pastaruosius ketverius metus iki paraiškos pateikimo dienos.

Vertinimo skalė: įgyvendinta 0 projektų – 0 balų; 1 projektas – 1 balas; 2–3 projektai – 2 balai; 4–5 projektai – 3 balai; 6–7 projektai – 4 balai; 8 ir daugiau projektų – 5 balai.

 

Vertinama bendra pareiškėjo sėkmingai įgyvendintų projektų vertė per pastaruosius ketverius metus iki paraiškos pateikimo.

Vertinimo skalė: bendra projektų vertė mažesnė nei 21 720 (imtinai) Eur – 0 balų; 21 721–65 160 Eur – 1 balas;
65 161–108 607 Eur – 2 balai;
108 608–152 047 Eur – 3 balai;
152 048–195 487 Eur – 4 balai;
195 488 Eur ir daugiau – 5 balai.

Vertinant pagal šį kriterijų vienu projektu laikoma organizuota viena verslo misija ir (ar) vienas grupinis įmonių dalyvavimas tarptautinėse parodose, mugėse, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip penkios įmonės be pareiškėjo. 

30

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

6

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio. 

 

2. Galutiniai naudos gavėjai, dalyvaujantys projekte, yra labai mažos įmonės.

Kuo daugiau galutinių naudos gavėjų yra labai mažos įmonės, tuo aukštesnis balas suteikiamas.

Vertinama, kiek labai mažų įmonių dalyvauja projekte.

Vertinimo skalė: projekte dalyvauja 0 labai mažų įmonių – 0 balų; 1 labai maža įmonė – 1 balas; 2 labai mažos įmonės – 2 balai; 3 labai mažos įmonės – 3 balai; 4 labai mažos įmonės – 4 balai; 5 ir daugiau labai mažų įmonių – 5 balai.

30

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)  

6

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

 

3. Ne mažiau negu 5 projekte dalyvaujančių galutinių naudos gavėjų vykdoma pagrindinė ekonominė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ (toliau –  Sąrašas).


Vertinama, ar ne mažiau negu 5 projekte dalyvaujančių galutinių naudos gavėjų vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Sąrašą.

Vertinimo skalė: jei ne mažiau kaip 5 galutinių naudos gavėjų vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Sąrašą – 5 balai, jei mažiau negu 5 galutinių naudos gavėjų vykdoma pagrindinė ekonominė veikla yra įtraukta į Sąrašą – 0 balų.

 

40

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)  

8

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Pildoma tik tuo atveju, jei kriterijams nustatomi svoriai. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.

 

Suma:

100

 

 

(Sumuojama skiltyje įrašytų skaičių suma, kuri negali viršyti 100. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

50

 

 

 

 

 

 

____________________________________                             ______________________                     ____________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                                                 (data)                                                                   (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma spausdinta versija)

asmens pareigų pavadinimas) 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-503, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05911

 

part_b82774bd592742cc9f58d04d0ec49f87_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

3 priedas

 

(Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/1237

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Galutinio naudos gavėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos / projekto / finansuojamų galutinio naudos gavėjo veiklų patikra dėl atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar galutinis naudos gavėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000?

 

3.2.

Ar galutinis naudos gavėjas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar galutinis naudos gavėjas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar galutinis naudos gavėjas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar galutinis naudos gavėjas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei galutinis naudos gavėjas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinamatinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, kai įmonė (galutinis naudos gavėjas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (galutinis naudos gavėjas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną? (Jei taikoma.)

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnis)?

(Nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimus (Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnis)?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

4. Finansavimo atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013 vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013?

 

 

 

________________________________

( pareiškėjas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti                                                                                                       

□ Vertintojo išvadai nepritarti

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

______________________________________

(vertintojas)

____________

(parašas)

____________

(data)

____________________

part_e39f97e947fc43f194a5a4faa582b4fe_end


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 3 prioriteto

„Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

 projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5

4 priedas

 

(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti forma)

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 NUOSTATOMS IR projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

 

1.    Projekto išlaidų, numatytų Aprašo 1 lentelės 5.2–5.4 papunkčiuose, detalizavimas (naudojama tikrinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 (toliau – Aprašas) 42-44  punktų nuostatoms).

 

Eil.

Nr.

Tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos pavadinimas, data ir  valstybė, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija

 

Tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje dalyvaujantys galutiniai naudos gavėjai

Grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotasis įkainis (vienam tarptautinės parodos, mugės, dalyviui) (eurais)

Mokslinių išvykų išlaidų fiksuota-sis įkainis (taikomas tik tarptauti-nės parodos, mugės ar išvyksta-mosios verslo misijos dalyviui)

Išlaidos, apmokamos pagal faktines išlaidas (detalizuoti)

Tinkamų išlaidų suma (eurais)

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

2. Informacija, reikalinga projektų atitikčiai Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodytam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui įvertinti.

 

Eil.

Nr.

Sėkmingai įgyvendinto projekto pavadinimas, numeris ir trumpas aprašymas (projekto pradžia, pabaiga, kokios veiklos buvo vykdomos)

Tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos pavadinimas, data ir valstybė, kurioje vyko tarptautinė paroda, mugė, verslo misija

Tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje dalyvavusių įmonių pavadinimai

Pareiškėjo sėkmingai įgyvendinto projekto per pastaruosius ketverius metus iki paraiškos pateikimo vertė (Eur)

 

Pastabos (nuorodos internete, kita pagrindžianti informacija)

 

2.1.

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

3.     Galutinių projekto naudos gavėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (naudojama nustatant projektų atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 (toliau – Aprašas) 20.3 papunkčiui ir projektų atitikčiai Aprašo 2 priedo 2 ir 3 punktuose nurodytiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams).

 

Eil.

Nr.

Galutinio naudos gavėjo pavadinimas

 

Galutinio naudos gavėjo statusas (labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Galutinio naudos gavėjo vykdoma

(-os) veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

Galutinio naudos gavėjo pajamų dalis (proc.) bendroje pardavimo struktūroje (iš galutinio naudos gavėjo vykdomos veiklos pagal EVRK 2 red.)

Pastabos

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

______________________________________           _________________           ______________

(Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)          (parašas)                   (vardas ir pavardė)

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-503, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05911

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-823, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12689

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_673709eff15241b989cec78354e7f3f9_end