Suvestinė redakcija nuo 2024-04-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 135-6907, i. k. 2013-00190

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 3D-446, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11202

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-867

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 3 straipsniu:

1. T virtinu Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašą  (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                  Vigilijus Jukna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-166

redakcija)

 

 

 

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 ir 4 straipsnių nuostatas bei vadovaujantis 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/126, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu, su visais pakeitimais, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl Bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo, su visais pakeitimais, ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Sėklų schemų tarptautinei prekybai skirtų veislių sėklų sertifikavimo ar kontrolės sistemomis, su visais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

2. Aprašas nustato pluoštinių kanapių, kurių augaluose tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekis ne didesnis kaip 0,3 proc., auginimo priežiūros, pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės, auginimo sodininkystei ir jo priežiūros reikalavimus. Aprašas netaikomas pluoštinių kanapių gaminiams ir pluoštinių kanapių tarpiniams produktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Deklaruotas pluoštinių kanapių produktų sandėlis (toliau – deklaruotas sandėlis) – Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pastatas ar jo patalpa, kuriuose numatoma saugoti pluoštinių kanapių produktus ir apie kuriuos oficialiai pranešama Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

3.2. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, laikantys siekdami parduoti, siūlantys parduoti arba kitaip perduoti nemokamai arba už atlygį, parduodantys, paskirstantys ir kitaip perduodantys pluoštinių kanapių produktus.

3.3. Pluoštinių kanapių laukas – vieno ar kelių sklypų laukas, kuriame vienas pluoštinių kanapių augintojas augina vienos veislės pluoštines kanapes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI AUGINTOJAMS, AUGINANTIEMS PLUOŠTINES KANAPES ATVIRUOSE GRUNTUOSE

 

4. Pluoštinių kanapių augintojai (toliau – augintojai), laikydamiesi Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatų, privalo:

4.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dienos Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) pateikti:

4.1.1. Pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą;

4.1.2. esant galimybei pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus ar etiketę (-es) ir sėklos įsigijimo dokumentus (skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas);

4.2. nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki VAT patikrinimo atlikimo;

4.3. ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą Aprašo 2 priede, pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo THC kiekiui nustatyti;

4.31. deklaravus tarpinius pluoštinių kanapių pasėlius pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą Aprašo 2 priede, pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo THC kiekiui nustatyti. Jei kanapės, auginamos kaip tarpinis pasėlis, nežydi, tokiu atveju pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą Aprašo 2 priede, pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo THC kiekiui nustatyti ne vėliau kaip iki numatyto šalnų laikotarpio pradžios;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

4.4. sėti tik pagal Tarybos direktyvos 2002/53/EB 17 straipsnį paskelbtame Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių pluoštines kanapes, kurių augaluose THC kiekis ne didesnis kaip 0,3 proc., atitinkančias tiesioginių išmokų skyrimo Lietuvoje sąlygas. Ši nuostata, išskyrus reikalavimą dėl THC kiekio, neviršijančio 0,3 proc. ribos, netaikoma auginant pluoštines kanapes moksliniais eksperimentiniais tikslais, taip pat selekcijos tikslais, kai siekiama jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, bei naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais, bei EBPO sėklos sertifikato išdavimo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

4.5. sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri turi atitikti Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Privalomųjų kokybės reikalavimų aprašas), nustatytus reikalavimus. Nuostata netaikoma auginant pluoštines kanapes mokslo, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą;

4.6. deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

4.7. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti VAT apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus, taip pat pateikti teisinės registracijos dokumentų ir (ar) sutarčių, pagal kurias augintojas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra augintojo nuosavybė), kopijas;

4.8. pluoštinių kanapių derlių nuimti ne anksčiau kaip 10 dienų po žydėjimo pabaigos. Anksčiau pluoštinių kanapių derlių nuimti leidžiama tik gavus VAT raštišką sutikimą, kuriame VAT nurodo, kuriose reprezentatyviose kiekvieno lauko dalyse pluoštinės kanapės turi būti toliau auginamos ne mažiau kaip 10 dienų nuo žydėjimo pabaigos, kad būtų galima atlikti patikrinimą dėl THC kiekio nustatymo;

4.9. laikyti pluoštinių kanapių produktus tik deklaruotuose sandėliuose;

4.10. jei pluoštinių kanapių šiaudeliai bus paliekami klojėti arba bus laikomi per žiemą nenuimti laukuose, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti apie tai VAT, nurodant jų klojėjimo ir lauko vietovės adresą;

4.11. pildyti Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą. Kiekvienos operacijos pabaigoje pasirašo žurnalą pildęs asmuo. Dėl kiekvienos siuntos pildoma atskira eilutė. Pradedant pildyti žurnalą, nurodoma žurnalo pildymo pradžios data; pabaigus pildyti žurnalą ‒ pildymo pabaigos data. Pabaigus pildyti žurnalą, pasirašo atsakingas asmuo. Žurnalas saugomas 2 metus nuo jo užpildymo pabaigos.

5. Dauginti, fasuoti ir (ar) perfasuoti, ir (ar) įvežti ir tiekti rinkai pluoštinių kanapių sėklą gali tik dauginamosios medžiagos tiekėjai, atestuoti pagal Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatomis, augintojai turi pateikti kasmet iki liepos 30 d. VAT Aprašo 3 priede nurodyto žurnalo kopiją.

7. VAT pluoštinių kanapių vegetacinius tyrimus atlieka laikydamasi Aprašo 4.5–4.6 papunkčių reikalavimų.

8. VAT, atlikdama naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimus, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, privalo deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlius ir imti mėginius THC kiekiui nustatyti.

 

III SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PASĖLIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪRA

 

9. Pluoštinių kanapių pasėlių auginimo priežiūrą, vadovaudamasi Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vykdo VAT.

10. VAT, gavusi pranešimą iš augintojo apie numatomas auginti pluoštines kanapes, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas:

10.1. nevykdama į vietą patikrina pateiktus pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus ar etiketę (-es) ir sėklos įsigijimo dokumentus (skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas) ir įsitikina, kad nepažeista pakuotės ženklinimo sistema ‒ pakuotė neatidaryta, nesuplyšusi. Sėklos daigumo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo etiketėje nurodytos mėginio ėmimo datos – vieni metai. Jei pluoštines kanapes numatoma auginti uždarame grunte, patikrina, ar augintojas turi leidimą šiai veiklai;

10.2. atlieka patikrinimą vietoje, jei augintojas nepateikė pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentų ar etiketės (-čių) ir sėklos įsigijimo dokumentų (skenuotų ar fotografuotų dokumentų kopijų) arba kilo įtarimas dėl pakuočių ženklinimo ar kt.;

10.3. patikrinusi augintojo pateiktą informaciją ir pakuotės ženklinimą, surašo Pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo patikros aktą pagal Aprašo 4 priede pateiktą formą.

11. Augintojai gali kreiptis į VAT dėl pluoštinių kanapių sėklos mėginių daigumo galiojimo laikui pratęsti paėmimo. Mėginius iš pluoštinių kanapių sėklos siuntų gali imti tik VAT oficialieji mėginių ėmėjai.

12. VAT, nustačiusi, kad pakuotės ženklinimo sistema yra pažeista ar pateikta informacija apie įsigytą sėklą yra neteisinga, pasibaigęs sėklos daigumo galiojimo laikas (nėra dokumentų, įrodančių sėklos daigumo galiojimo laiko pratęsimą), taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, patikros akte nurodo, kad sėkla neskirta sėjai, ir taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įpareigojimų nesilaikymą.

13. VAT, gavusi Aprašo 4.3 papunktyje nurodytą pranešimą, praėjus 20 dienų nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios, bet ne vėliau kaip iki 10 dienos po žydėjimo pabaigos, privalo paimti po atskirą kiekvienos auginamos veislės mėginį iš kiekvieno pluoštinių kanapių lauko ir pristatyti mėginius Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) laboratorijai THC kiekiui nustatyti Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

14. Priklausomai nuo veislės savitumo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) sprendimu, iš pluoštinių kanapių laukų, kuriuose auginamos tam tikros veislės pluoštinės kanapės, mėginiai THC kiekiui nustatyti gali būti paimami nuo 1 iki 20 pluoštinių kanapių žydėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

15. VĮ Žemės ūkio duomenų centras, pasibaigus paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimui, per 2 darbo dienas turi pateikti VAT ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) duomenis apie deklaruotus pluoštinių kanapių pasėlių plotus, detalizuotus pagal kiekvieną augintoją: nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, fizinio asmens / juridinio asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pasėlių plotą, vietą (savivaldybė, seniūnija, kaimas), kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį, kodą (KAN) (pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą), jei pluoštinės kanapės auginamos kaip pagrindiniai pasėliai, o tuo atveju, kai pluoštinės kanapės auginamos kaip ne pagrindiniai pasėliai – pagrindinio pasėlio klasifikatoriaus kodą ir tarpinio pasėlio požymį (TP) su įrašu „kanapės“, veislę, žemės ūkio valdos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-793, 2022-12-09, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25187

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

16. VAT, vykdydama pluoštinių kanapių auginimo atvirame grunte priežiūrą:

16.1. palygina informaciją, gautą iš Pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes pateikusio augintojo (fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, veislę, žemės ūkio valdos numerį) su informacija, kuri yra gauta iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro. Gavusi informaciją / pranešimą apie auginamų kanapių pasėlių plotus, fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, veislę, žemės ūkio valdos numerį, kurie nesutampa su  VĮ Žemės ūkio duomenų centre deklaruotais duomenimis, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatymo momento patikrina augintoją ir taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įpareigojimų nesilaikymą, įpareigoja jį teikti informaciją apie pluoštinių kanapių žydėjimą ir vykdyti tolesnius Aprašo 4 punkto reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

16.2. nustačiusi, kad augintojas nesilaiko Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir Aprašo 4.4–4.5 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įsipareigojimų nesilaikymą ir nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti). Paaiškėjus, kad augintojas iki nurodytos datos pluoštinių kanapių augalų nesunaikino, už reikalavimų nevykdymą taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas.

17. VAT iki einamųjų metų liepos 20 d., nustačiusi, kad auginamų pluoštinių kanapių pasėlių plotų duomenys nesutampa su Aprašo 15 punkte nurodytais duomenimis, informuoja Policijos departamentą, nurodydama fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, fizinio asmens / juridinio asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pasėlių plotą, vietą (savivaldybė, seniūnija, kaimas), veislę ir žemės ūkio valdos numerį.

 

IV SKYRIUS

THC KIEKIO PLUOŠTINĖSE KANAPĖSE NUSTATYMAS, KONTROLĖ IR INFORMAVIMAS

 

18. THC patikra pluoštinėse kanapėse vykdoma vadovaujantis reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

19. NMVRVI, vadovaudamasis reglamento (ES) 2022/125 I priede nurodytu THC kiekio pluoštinių kanapių veislėse kiekybinio nustatymo metodu ir metodika, per 20 darbo dienų nuo kiekvieno mėginio sudarymo nustato THC kiekį jame ir tyrimų protokolą su išvada išsiunčia VAT.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

20. Jeigu laboratorinių tyrimų rezultatai viršija leistiną 0,3 proc. THC kiekio pluoštinėse kanapėse ribą, VAT ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodytų tyrimų rezultatų gavimo raštu informuoja ministeriją, Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), VšĮ „Ekoagros“ ir Policijos departamentą. Jeigu pluoštinės kanapės augintos laikantis Aprašo 4.1–4.6 papunkčių ir Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimų, taikomos reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnio 3 ir 4 dalių bei 5 straipsnio nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

21. Laboratorinių tyrimų rezultatams viršijus leistiną 0,3 proc. THC kiekio pluoštinėse kanapėse ribą, VAT augintojui nurodo datą, iki kurios jis turi pluoštinių kanapių augalus sunaikinti (nupjauti, susmulkinti ir užarti). VAT, nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po patikrinimo informuoja Policijos departamentą apie VAT reikalavimo dėl pluoštinių kanapių sunaikinimo nevykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

22. Laboratorinių tyrimų rezultatams viršijus leistiną 0,3 proc. THC kiekio ribą pluoštinėse kanapėse, augintose laikantis Aprašo 4.1–4.6 papunkčių ir įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimų, ministerija reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Komisiją (toliau – EK).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

23. Aprašo 21 punkte nurodytu atveju visų tam tikros veislės pluoštinių kanapių mėginių THC kiekio vidurkiui viršijus nustatytą 0,3 proc. ribą, šiai veislei taikomos reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros:

23.1. vadovaujantis reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnio 3 dalyje nurodytomis sąlygomis, kitais metais, po to, kai tam tikros veislės pluoštinėse kanapėse buvo nustatytas didesnis nei 0,3 proc. THC kiekis, VAT taiko reglamento (ES) 2022/126 I priedo 1 dalyje nustatytą B procedūrą ir reglamento (ES) 2022/126 5 straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatytas sąlygas;

23.2. antrus metus iš eilės nustačius didesnį THC kiekį, ministerija, vadovaudamasi reglamento (ES) 2022/126 3 straipsnio 4 dalies nuostatomis, praneša EK atitinkamos veislės pavadinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

24. Lėšos THC kiekio patikrai pluoštinėse kanapėse skiriamos iš valstybės biudžeto. Už augintojo prašymu vykdomas THC kiekio patikras atskiruose sklypuose, kuriuose auginamos pluoštinės kanapės, apmoka augintojas VAT pagal žemės ūkio ministro įsakymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius metodikoje nustatyta tvarka. Tokiu atveju augintojas pateikia VAT Prašymą THC kiekiui nustatyti, nurodytą Aprašo 7 priede, pažymėdamas, kad apmokėjimas už mėginio paėmimą ir tyrimą garantuojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

25. Ne vėliau kaip iki einamųjų prekybos metų rugsėjo 15 d. VAT pateikia ministerijai ataskaitą apie nustatytus THC kiekius (toliau – ataskaita).

26. Ataskaitoje pluoštinių kanapių veislės nurodomos atskirai:

26.1. laukų, iš kurių buvo paimti mėginiai, skaičius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

26.2. atliktų tyrimų skaičius;

26.3. THC kiekio tyrimų rezultatai: atskirai nurodomi kiekvieno mėginio, viršijusio leistiną THC ribą, rezultatai.

27. Jei kyla įtarimas dėl pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normos, VAT specialistas prieš mėginio ėmimą turi atlikti pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normos patikrinimą:

27.1. sėklos išsėjimo normai nustatyti apskaičiuojamas augalų populiacijos dydis pagal formulę:

;

čia:

P – augalų populiacijos skaičius hektare;

M – vidutinis augalų skaičius 1 m eilutėje;

W – atstumas tarp augalų eilučių.

Vidutiniam augalų skaičiui 1 m eilutėje nustatyti atliekami 4 pakartojimai (pasirinktinai skirtingose lauko vietose atrenkamos keturios eilutės po 1 m, kuriose suskaičiuojami pluoštinių kanapių augalai, kai pluoštinių kanapių pasėlio tankumas yra vienodas, o jeigu pasėlis yra nevienodas, atliekami 10 pakartojimų);

27.2. sėklos išsėjimo norma apskaičiuojama pagal formulę:

čia:

K – sėklos kiekis, kg/ha;

M – sėklos norma, mln./ha (apskaičiuotas augalų populiacijos dydis);

A – 1 000 sėklų masė, g;

Uv – sėklos ūkinė vertė, proc.;

27.3. ūkinė vertė (Uv) apskaičiuojama pagal formulę:

čia:

Š – švarumas, proc.;

D – daigumas, proc.

28. VAT specialistui nustačius, kad sėklos išsėjimo norma yra 5 proc. didesnė, nei pranešime apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią nurodė augintojas, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, VAT taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už Aprašo 4.5 papunkčio reikalavimų nevykdymą ir nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, susmulkinti ir užarti)“; mėginys THC kiekiui nustatyti neimamas. VAT, nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, už reikalavimų nevykdymą taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas.

 

V SKYRIUS

TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

29. Tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai turi atitikti Įstatymo 4 straipsnio nuostatų reikalavimus.

30. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai (augintojai) įtraukiami į VAT administruojamą Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (toliau – sąrašas) pagal pateiktą prašymą, kurio forma tvirtinama VAT direktoriaus įsakymu, suteikiant jiems unikalų numerį. VAT teikiamame prašyme įrašyti į sąrašą pluoštinių kanapių produktų tiekėjai privalo pateikti:

1) informaciją apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus;

2) teisinės registracijos dokumentų ir (ar) sutarčių, pagal kurias tiekėjas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra tiekėjo nuosavybė), kopijas;

3) informaciją, kokius pluoštinių kanapių produktus ketinama sandėliuoti: sėklos, žiedai, žiedynai, lapai, stiebai, šaknys;

4) informaciją apie pluoštinių kanapių produktų paskirtį.

Sąrašas skelbiamas VAT interneto svetainėje. Sąraše kaupiami ir, kol tiekėjas neišbraukiamas iš sąrašo, viešai skelbiami šie duomenys:

1) tiekėjo vardas, pavardė / pavadinimas;

2) juridinio asmens kodas;

3) tiekėjui suteiktas unikalus numeris;

4) kontaktinė tiekėjo informacija (elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris);

5) tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai (sėklos, žiedai, žiedynai, lapai, stiebai, šaknys);

6) pluoštinių kanapių produktų paskirtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

31. Tiekiamos rinkai pluoštinių kanapių sėklos, skirtos dauginti ir auginti, etiketėje turi būti pateikta Privalomųjų kokybės reikalavimų apraše nurodyta informacija, o siuntos lydimuosiuose dokumentuose turi būti nurodyti veislė ir siuntos numeris.

32. Tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų etiketėje arba lydimuosiuose dokumentuose turi būti nurodytas pluoštinių kanapių produkto pavadinimas, kiekis, pluoštinių kanapių produktų tiekėjo rekvizitai.

33. Pluoštinių kanapių sėklos platintojai gali tiekti rinkai atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo paruoštą ir paženklintą sėklą.

34. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai privalo:

34.1. pildyti Aprašo 3 priede nurodytą registracijos žurnalą;

34.2. kontrolės metu pareigūnams pateikti Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą dokumentą;

34.3. pluoštinių kanapių produktus laikyti tik deklaruotuose sandėliuose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

VI SKYRIUS

TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

 

35. Tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų patikros vykdomos jų sandėliavimo vietose.

36. VAT pareigūnai, vadovaudamiesi VAT direktoriaus patvirtinta tvarka, pagal kompetenciją pluoštinių kanapių produktų kontrolę vykdo tikrindami:

36.1. jų lydimuosius dokumentus;

36.2. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą dokumentą;

36.3. Aprašo 3 priede nurodyto žurnalo įrašus.

37. VAT nustačiusi, kad pluoštinių kanapių produktų tiekėjai nesilaiko Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 6 punkto ar 4 straipsnio 3 dalies reikalavimų, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įsipareigojimų nesilaikymą ir nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių produktai turi būti sunaikinti (sudeginti, užkasti į žemę). VAT nustačiusi, kad pluoštinių kanapių produktų tiekėjai nesunaikino pluoštinių kanapių produktų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą.

38. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai patikros metu privalo VAT ir VMVT pareigūnams pateikti:

38.1. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą dokumentą, kuriuo įrodoma, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,3 proc.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

38.2. ir (arba) lydimuosius dokumentus;

38.3. Aprašo 3 priede nurodyto žurnalo įrašus.

 

VII SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMAS MOKSLINIAIS EKSPERIMENTINIAIS TIKSLAIS UŽDARUOSE GRUNTUOSE AR LABORATORIJOSE IR PRIEŽIŪRA

 

39. Mokslo ir studijų institucijos, siekdamos auginti pluoštines kanapes moksliniais eksperimentiniais tikslais, privalo:

39.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo VAT pateikti:

39.1.1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą auginti pluoštines kanapes moksliniais eksperimentiniais tikslais uždaruose gruntuose ar laboratorijose;

39.1.2. Pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą;

39.1.3. esant galimybei pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus ar etiketę (-es) ir sėklos įsigijimo dokumentus (skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas).

39.2. nepažeisti pakuotės ženklinimo sistemos iki VAT patikrinimo atlikimo;

39.3. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. informuoti VAT apie patalpas, kuriose numatoma laikyti pluoštinių kanapių produktus;

39.4. ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą Aprašo 2 priede, pažymint prašymą dėl mėginių paėmimo THC kiekiui nustatyti;

39.5. pluoštinių kanapių derlių nuimti, jei nepaimtas mėginys THC kiekiui nustatyti, leidžiama tik suderinus su VAT, kad būtų galima atlikti patikrinimą dėl THC kiekio nustatymo;

39.6. laikyti pluoštinių kanapių produktus leidžiama tik deklaruotuose sandėliuose;

39.7. pildyti Aprašo 3 priede nurodytą žurnalą, be teisės tiekti šiuos produktus rinkai;

39.8. ne trumpiau nei 3 metus saugoti pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

40. Gavusi NMVRVI protokolą, kuriame nurodyta, kad konkrečiame mėginyje THC tyrimų rezultatai viršija 0,3 proc. ribą, VAT Mokslo ir studijų institucijai, vykdančiai mokslinius tyrimus su pluoštinėmis kanapėmis nurodo datą, iki kurios ji turi pluoštinių kanapių augalus sunaikinti. VAT, nustačiusi, kad Mokslo ir studijų institucija nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po patikrinimo informuoja Policijos departamentą apie VAT reikalavimo dėl pluoštinių kanapių sunaikinimo nevykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

VIII SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMAS SODININKYSTEI IR PRIEŽIŪRA

 

41. Augintojai, auginantys pluoštines kanapes sodininkystės tikslais, laikydamiesi Įstatymo 3 straipsnio 7 dalies nuostatų, privalo:

41.1. pluoštines kanapes auginti tik atvirame grunte, sėti tik sertifikuotą sėklą, kuri turi atitikti Privalomųjų kokybės reikalavimų aprašo nuostatas;

41.2. auginti tik įteisintų veislių pluoštinių kanapių augalus ne didesniame kaip 0,1 ha žemės valdos plote;

41.3. sėti iki 20 pluoštinių kanapių augalų vienetų į 0,01 ha;

41.4. iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikti VAT Pranešimą apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais pagal Aprašo 5 priede pateiktą formą ir pakuotės etiketes;

41.5. ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pluoštinių kanapių žydėjimo pradžios pateikti VAT Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią, nurodytą Aprašo 2 priede, pažymint, kad pluoštinių kanapių plotas, skirtas sodininkystės tikslams (reikalavimas nurodyti žemės ūkio valdos numerį pildant pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią netaikomas);

41.6. teikti VAT informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą iki balandžio 1 d.;

41.7. pildyti Aprašo 3 priede nurodytą žurnalą, be teisės tiekti šiuos produktus rinkai;

41.8. ne trumpiau nei 3 metus saugoti pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dokumentus.

42. VAT, gavusi iš augintojų pranešimus ar skundus apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais ir pakuotės etiketes, iki liepos 15 d. patikrina augintojus, kurių pateikta informacija neatitiko Aprašo 41.1–41.3 papunkčių reikalavimų. Vietoje tikrina:

42.1. įsigytos pluoštinių kanapių veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus;

42.2. auginamą pluoštinių kanapių plotą;

42.3. pluoštinių kanapių augalų skaičių 0,01 ha;

42.4. pasėtų pluoštinių kanapių vietovę (savivaldybė, seniūnija, kaimas).

43. VAT, patikrinusi pateiktą informaciją, surašo Pluoštinių kanapių auginimo sodininkystės tikslais patikros aktą pagal Aprašo 6 priedo formą.

44. VAT, atlikusi patikrą ir nustačiusi, kad augintojas nesilaiko Aprašo 41.1–41.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 341 straipsnyje nurodytą nuobaudą už įsipareigojimų nesilaikymą ir nurodo datą, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti). VAT, nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą.

 

VIII1 SKYRIUS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ KAIP TARPINIŲ PASĖLIŲ AUGINIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

441. Augintojai, auginantys pluoštines kanapes kaip tarpinį pasėlį, privalo:

441.1. laikytis Aprašo 4.1–4.5 papunkčių reikalavimų;

441.2. deklaruoti pluoštinių kanapių tarpinius pasėlius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

441.3. auginti pluoštines kanapes ne trumpiau kaip iki vegetacijos laikotarpio pabaigos be teisės nuimti derlių ir tiekti pluoštinių kanapių produktus rinkai, kol VAT paims mėginius THC kiekiui nustatyti.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

IX SKYRIUS

SERTIFIKUOTOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ SĖKLOS SIUNTŲ PERFASAVIMO REIKALAVIMAI

 

45. Tiekėjas teikia VAT regioniniam skyriui informaciją apie planuojamą sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasavimą į kitos talpos fasuotes.

46. Perfasuotos sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos fasuotė, skirta pluoštinėms kanapėms auginti sodininkystės tikslais, turi būti paženklinta oficialiąja etikete, kurią išdavė VAT. Fasuotės ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes, ne mažesnes kaip 110 × 67 mm dydžio.

47. Etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

47.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

47.2. „VAT, LT“;

47.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

47.4. mėginio ėmimo data (metai, mėnuo);

47.5. sėklos siuntos numeris;

47.6. augalo rūšis;

47.7. augalo veislė;

47.8. sėklos kategorija;

47.9. sėklos išauginimo šalis;

47.10. deklaruojamas svoris (neto) arba sėklų skaičius;

47.11. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

48. Kai perfasuojama to paties atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo pluoštinių kanapių sėklos siunta, naujoje etiketėje keičiama tik ženklinimo data ir svoris, o eilutėje „Kita informacija“ įrašomas žodis „Perfasavimas“ ir, jei perfasuojant sėklos siunta buvo chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga.

49. Kai perfasuojama kito tiekėjo ar iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, ar iš Europos ekonominės erdvės valstybės įvežta pluoštinių kanapių sėklos siunta, jai suteikiamas siuntos numeris, kuris turi būti sudarytas iš:

49.1. naujo sėklos siuntos numerio:

49.1.1. perfasavimo metų (du paskutiniai skaičiai);

49.1.2. tiekėjo registracijos numerio (trys paskutiniai skaičiai);

49.1.3. atitinkamo VAT regioninio skyriaus, kuris vykdo oficialią priežiūrą, sutrumpinto pavadinimo;

49.1.4. eilės numerio.

49.2. pirminio sėklos siuntos numerio.

50. Kai perfasuotai pluoštinių kanapių sėklos siuntai yra suteiktas naujas siuntos numeris, tiekėjas turi pateikti VAT regioniniam skyriui prašymą paimti sėklos mėginį iš pluoštinių kanapių sėklos siuntos. Įvertinus pluoštinių kanapių sėklos siuntos kokybę, turi būti išduotas Sėklos sertifikatas.

51. Sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasuojamos į kitos talpos fasuotes, skirtas pluoštinių kanapių auginimui sodininkystės tikslais, kontroliuojant VAT.

 

X SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

52. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

4 priedas. Neteko galios nuo 2018-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-71, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01932

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2018-02-08

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-71, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01932

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

2 priedas (pagal įsakymą Nr. 3D-270)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

4 priedas

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

 

6 priedas

 

7 priedas (pagal įsakymą Nr. 3D-270)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-313, 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-23, i. k. 2016-13793

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-446, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11202

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-71, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01932

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-543, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15926

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-96, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-10, i. k. 2021-02584

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-306, 2021-05-06, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10005

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-166, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04566

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-793, 2022-12-09, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25187

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-884, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27588

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-270, 2024-04-03, paskelbta TAR 2024-04-03, i. k. 2024-06288

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo