Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13713

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSINĖS PASKATOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO 

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. A1-448

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                 Linas Kukuraitis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2018 m. rugpjūčio 30  d. įsakymu Nr. A1-448

 

FINANSINĖS PASKATOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunų šeimų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (toliau – Įstatymas) (toliau – finansinė paskata), prašymų dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo (Aprašo 1 priedas) (toliau – Prašymas) pateikimo, jų nagrinėjimo, pažymų, patvirtinančių jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (Aprašo 2 priedas) (toliau – pažyma), suformavimo, subsidijų būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti (toliau – subsidija) apskaitos ir subsidijų grąžinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją (toliau – savivaldybės administracija), pateikdama Prašymą ir Prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą (toliau – papildomi dokumentai), jeigu jų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis jų negauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų:

3.1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

3.2. jaunos šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus;

3.3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

3.4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;

3.5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

3.6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

3.7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

3.8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

3.81. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

3.9. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

4. Prašyme nurodomi šie asmens duomenys: Prašymą pateikusio asmens (toliau – pareiškėjas) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninis paštas bei jo šeimos nario (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba gimimo data      (-os) ir ryšys su pareiškėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

5. Prašymą ir, jeigu reikia, papildomus dokumentus savivaldybės administracijai pateikia vienas iš sutuoktinių, arba motina, arba tėvas, vieni auginantys vaiką (-us) ar vaiką (‑us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba jaunos šeimos įgaliotas atstovas.

6. Prašymas ir, jeigu reikia, papildomi dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, Prašymo formą pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

7. Pareiškėjas kartu su Prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu Prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Jeigu Prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

8. Neteko galios nuo 2018-11-27

Punkto naikinimas:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

9. Savivaldybės administracija ne elektroniniu būdu gautą Prašymą ir, jeigu reikia pateikti, papildomus dokumentus tą pačią dieną registruoja savivaldybės administracijoje ir išduoda (arba išsiunčia) pranešimą apie jų gavimą.

10. Jeigu Prašymas teikiamas elektroniniu būdu, jo pateikimo data laikoma diena ir laikas, kai jis ir, jeigu reikia pateikti, papildomi dokumentai užregistruojami SPIS. Jeigu Prašymas teikiamas ne elektroniniu būdu, jo pateikimo data laikoma diena ir laikas, kai savivaldybės administracija jį ir, jeigu reikia pateikti, papildomus dokumentus užregistruoja SPIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

11. Aprašo 10 punkte nustatytu metu SPIS automatiškai, jeigu yra pakankamai atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų finansinei paskatai teikti, jaunai šeimai rezervuojama subsidijos suma, apskaičiuota nuo 87 tūkstančių eurų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

12. Jauna šeima, gavusi Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio subsidiją ir įgijusi teisę į didesnę Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą subsidiją (toliau – papildoma subsidija), dėl papildomos subsidijos suteikimo kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje įsigijo pirmąjį būstą, administraciją šiame skyriuje nustatyta tvarka.

121. Pareiškėjas iki subsidijos išmokėjimo dienos gali atsisakyti pateikto Prašymo. Elektroniniu būdu pateikto Prašymo pareiškėjas atsisako per SPIS. Prašymą, pateiktą tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųstą registruotu laišku arba pateiktą raštu, SPIS panaikina savivaldybės administracijos darbuotojas, esant raštu pateiktam pareiškėjo prašymui atsisakyti pateikto Prašymo. Prašyme atsisakyti pateikto Prašymo nurodomi šie pareiškėjo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

13. Apie tai, kad elektroniniu būdu teikiamas Prašymas užregistruotas SPIS, elektroniniu paštu SPIS automatiškai informuoja atsakingą savivaldybės administracijos darbuotoją ir jo tiesioginį vadovą. Savivaldybės administracijos darbuotojas, elektroniniu paštu gavęs informaciją, kad SPIS užregistruotas elektroniniu būdu pateiktas Prašymas, SPIS pažymi, jog Prašymas nagrinėjamas. Savivaldybės administracijos darbuotojas, ne elektroniniu būdu gautą Prašymą užregistravęs SPIS, pažymi, kad Prašymas nagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

14. Savivaldybės administracija ne elektroniniu būdu gautą Prašymą ir, jeigu reikia pateikti, prie jo pridėtus papildomus dokumentus, registruoja SPIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų užregistravimo savivaldybės administracijoje dienos. Apie tai Prašyme nurodytu būdu informuojamas pareiškėjas, nurodant Prašymo ir, jeigu reikia pateikti, papildomų dokumentų užregistravimo SPIS dieną ir laiką. Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

15. Prašymai savivaldybės administracijoje nagrinėjami laikantis eiliškumo pagal jų pateikimo datą.

16. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo datos išnagrinėja gautą pareiškėjo Prašymą ir:

16.1. nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą ir yra pakankamai tų metų valstybės biudžeto asignavimų finansinei paskatai teikti, SPIS suformuoja pareiškėjui pažymą;

16.2. nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą, bet yra panaudoti visi tų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, atsisako suformuoti pažymą ir pareiškėjo šeimą įrašo į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą;

16.3. nustačiusi, kad jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą, Prašymą atmeta.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

17. Pareiškėjas, kuriam savivaldybės administracija suformavo pažymą, iki jos aktyvavimo kredito įstaigoje dienos turi teisę tikslinti Prašymo, kurį išnagrinėjusi savivaldybės administracija suformavo Pažymą, duomenis, susijusius su šeimos sudėtimi ar (ir) įsigyjamo būsto adresu. Patikslintą Prašymą savivaldybės administracija nagrinėja šio skyriaus nustatyta tvarka, o jaunai šeimai rezervuota subsidijos suma lieka rezervuota tol, kol jaunai šeimai suformuojama nauja pažyma arba atsisakoma ją suformuoti. Jeigu Prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu, pareiškėjas Prašymą tikslina SPIS. Apie tai elektroniniu paštu SPIS automatiškai informuoja atsakingą savivaldybės administracijos darbuotoją ir jo tiesioginį vadovą. Jeigu Prašymas buvo pateiktas ne elektroniniu būdu, pareiškėjas patikslintą Prašymą pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijai arba atsiunčia registruotu laišku.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

18. Pareiškėjas apie Prašymo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Prašymo išnagrinėjimo dienos informuojamas Prašyme nurodytu būdu. Jeigu pareiškėjas informuojamas apie suformuotą pažymą, kartu pateikiamas kredito davėjų, kurie su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudarę sutartis dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos (toliau – kredito davėjai), sąrašas ir pranešama, kad, per tris mėnesius nuo pažymos aktyvavimo SPIS jaunai šeimai su kredito davėju nesudarius kreditavimo sutarties, subsidijos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti.

Jeigu pareiškėjas informuojamas apie tai, kad jam atsisakoma suformuoti pažymą arba  kad jo Prašymas yra atmestas, nurodomos to priežastys. Jei atsisakoma suformuoti pažymą, nes panaudoti visi atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, pareiškėjas informuojamas apie tai, kad jo šeima įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą, ir apie pareigą iki kitų metų sausio 15 d. atnaujinti Prašymą, patikslinant jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtinti, kad Prašymo duomenys nepasikeitę. Kartu pareiškėjas informuojamas, kad Prašymą turi atnaujinti ir tais atvejais, jei pasikeičia duomenys apie pareiškėjo šeimos sudėtį ar (ir) įsigyjamą būstą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

19. Jei savivaldybės administracija atsisako pareiškėjui suformuoti pažymą, nes panaudoti visi atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, pareiškėjo šeima pagal Prašymo pateikimo datą įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Pareiškėjas, kurio šeima įrašyta į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą iki einamųjų metų gruodžio 31 d., per SPIS informuojamas apie tai, kad iki kitų metų sausio 15 d. privalo atnaujinti Prašymą, patikslindamas jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtinti, kad Prašymo duomenys nepasikeitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

20. Aprašo 19 punkte nustatytu atveju Prašymai, laikantis eiliškumo, šiame skyriuje nustatyta tvarka pakartotinai nagrinėjami kitais kalendoriniais metais, jeigu pareiškėjas iki tų kalendorinių metų sausio 15 d. atnaujina Prašymą, patikslindamas jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtina, kad Prašymo duomenys nepasikeitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

21. Jeigu pareiškėjas, pasibaigus Aprašo 20 punkte nustatytam terminui, neatnaujina Prašymo – nepatikslina jame nurodytų duomenų arba SPIS nepatvirtina, kad Prašymo duomenys nepasikeitę, pareiškėjo šeima automatiškai išbraukiama iš jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo. Apie tai, kad pareiškėjo šeima išbraukta, nurodant išbraukimo priežastis,, iš jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo, pareiškėjas informuojamas Prašyme nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

22. Savivaldybės administracija gautą pareiškėjo Prašymą, kuriame prašoma suteikti papildomą subsidiją, išnagrinėja ir Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka SPIS suformuoja pažymą arba atsisako ją suformuoti. Savivaldybės administracijos suformuotos pažymos galiojimo laikotarpiu jauna šeima turi kreiptis į kredito davėją, suteikusį būsto kreditą, kuris SPIS aktyvuoja savivaldybės administracijos suformuotą pažymą. Jei savivaldybės administracija atsisako pareiškėjui suformuoti pažymą, nes panaudoti visi atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, pareiškėjo šeima pagal Prašymo pateikimo datą įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

23. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl teisės į papildomą subsidiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priimto sprendimo dienos informuojamas Prašyme nurodytu būdu.

 

IV SKYRIUS
SUBSIDIJŲ APSKAITA

 

24. Atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti apskaitomi SPIS.

25. Kredito davėjas, gavęs rašytinį jaunos šeimos, kuriai savivaldybės administracija SPIS suformavo pažymą, prašymą aktyvuoti pažymą, ją aktyvuoja SPIS. Kredito davėjui SPIS aktyvavus pažymą, joje nurodyto dydžio subsidijos rezervavimas automatiškai pratęsiamas derybų su kreditų davėjais laikotarpiui iki tol, kol jauna šeima su kredito davėju sudaro sutartį dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti (toliau – kreditavimo sutartis), bet ne ilgiau kaip trim mėnesiams nuo pažymos aktyvavimo SPIS dienos. Jeigu jauna šeima kreipiasi dėl būsto kredito pirmajam būstui statyti arba būstui pirkti ir statyti, kredito davėjas SPIS suveda subsidijos sumą pagal statybos projekto sąmatoje nurodytą išlaidų sumą, kartu nurodydamas statybos užbaigimo datą. Jaunai šeimai priklausančios subsidijos rezervavimas automatiškai atšaukiamas iki statybos užbaigimo metų, o subsidijos sumą SPIS automatiškai rezervuoja statybos užbaigimo metais. Jei projekto sąmatoje nurodyta išlaidų suma yra didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, subsidijos suma skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, kreditavimo sutartis nesudaroma.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

26. Kredito davėjas, aktyvavęs pažymą SPIS, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos aktyvavimo dienos apie tai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudarytoje sutartyje dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nurodytu elektroniniu paštu informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, jeigu to negalėjo padaryti per SPIS. 

27. Jeigu per du mėnesius nuo pažymos aktyvavimo SPIS jauna šeima su kredito davėju nesudaro kreditavimo sutarties, subsidijos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti.

28. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą dėl būsto kredito suteikimo ar atsisakymo jį suteikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudarytoje sutartyje dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nurodytu elektroniniu paštu informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, jeigu to negalėjo padaryti per SPIS, nurodydamas atsisakymo suteikti būsto kreditą priežastis, jeigu jis atsisakė suteikti būsto kreditą. 

29. Jaunai šeimai pasirašius kreditavimo sutartį, kai būsto kreditas suteikiamas pirmajam būstui pirkti, kredito davėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos SPIS suveda duomenis apie jauną šeimą ir patikslina subsidijos sumą pagal suteiktą būsto kreditą.

Kredito davėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio, kai išmokamas suteiktas būsto kreditas, paskutinės darbo dienos SPIS pažymi būsto kredito išmokėjimo datą.

30. Jaunai šeimai pasirašius kreditavimo sutartį, kai būsto kreditas suteikiamas pirmajam būstui statyti, kredito davėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos SPIS suveda duomenis apie jauną šeimą.

31. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip iki kito mėnesio, skaičiuojant nuo Aprašo 29 punkto antroje pastraipoje nustatyto termino, 10 dienos SPIS suformuoja nustatytos formos paraišką kredito davėjui pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti už praėjusį mėnesį (Aprašo 3 priedas) (toliau – paraiška), ir ją per 10 darbo dienų nuo jos suformavimo dienos pateikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

32. Kredito davėjui SPIS patikslinus subsidijos sumą pagal jaunai šeimai suteiktą būsto kreditą ir atsižvelgus į atitinkamų metų valstybės biudžeto asignavimus finansinei paskatai teikti, atsiradus lėšų tais pačiais kalendoriniais metais suteikti finansinę paskatą, kitai jaunai šeimai finansinė paskata teikiama laikantis eiliškumo pagal Prašymo pateikimo datą. Apie Prašymo nagrinėjimo galimybę, atsiradus lėšų, elektroniniu paštu per SPIS informuojamas savivaldybės, kuriai adresuotas Prašymas, esantis jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąraše pirmu eilės numeriu, administracijos darbuotojas ir jo tiesioginis vadovas.

 

V SKYRIUS

SUBSIDIJŲ GRĄŽINIMAS

 

33. Jauna šeima, gavusi finansinę paskatą, pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą turinti pareigą grąžinti suteiktą subsidiją, tais atvejais, kai būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti jau yra grąžinusi kredito davėjui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia nustatytos formos prašymą dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas), kuriame ji prašo nurodyti grąžintinos subsidijos sumą ir banko sąskaitą, į kurią privalo pervesti grąžintinos subsidijos sumą. Prašyme dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas) pareiškėjas nurodo šiuos savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį ir elektroninį paštą. Prašymą dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas) pareiškėjas gali pateikti tiesiogiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu SPIS. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne elektroniniu būdu gautą prašymą registruoja SPIS, įvesdama dieną, kai prašymas buvo gautas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Jeigu prašymas dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas) teikiamas elektroniniu būdu, apie jo užregistravimą SPIS informuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija elektroniniu paštu per SPIS.

34. Prašymas dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas) išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos, o jeigu prašymas gautas elektroniniu būdu – nuo jo užregistravimo SPIS dienos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje išnagrinėjus prašymą dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas), SPIS suformuojamas nustatytos formos atsakymas dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 5 priedas). Apie tai jauna šeima automatiškai per SPIS informuojama prašyme dėl grąžintinos subsidijos sumos (Aprašo 4 priedas) nurodytu būdu.

35. Jauna šeima, grąžinusi subsidiją į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodytą banko sąskaitą, raštu apie tai informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tiesiogiai jai pateikusi užpildytą nustatytos formos patvirtinimą dėl subsidijos grąžinimo (Aprašo 6 priedas), atsiuntusi jį registruotu laišku arba elektroniniu būdu SPIS, užpildydama nustatytos formos patvirtinimą dėl subsidijos grąžinimo (Aprašo 6 priedas). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne elektroniniu būdu gautą nustatytos formos patvirtinimą dėl subsidijos grąžinimo (Aprašo 6 priedas) registruoja SPIS, įvesdama dieną, kai nustatytos formos patvirtinimas dėl subsidijos grąžinimo (Aprašo 6 priedas) buvo užregistruotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

36. Jeigu jauna šeima Aprašo 35 punkte nurodytą dokumentą teikia elektroniniu būdu SPIS, apie jo užregistravimą SPIS informuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija elektroniniu paštu per SPIS.

37. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nė vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 35 punkte nurodyto dokumento gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos arba, jeigu jis teikiamas elektroniniu būdu SPIS, nuo jo užregistravimo SPIS, nustačiusi, kad jauna šeima grąžino suteiktą subsidiją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, jaunai šeimai SPIS suformuoja nustatytos formos patvirtinimą dėl subsidijos grąžinimo ir žymos, apribojančios nuosavybės teisę į įsigyto būsto perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre (Aprašo 7 priedas) (toliau – patvirtinimas). Apie patvirtinimo suformavimą SPIS jauna šeima ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo suformavimo informuojama jaunos šeimos pateiktame patvirtinime dėl subsidijos grąžinimo nurodytu būdu (Aprašo 6 priedas).

38. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per Aprašo 37 punkte nurodytą terminą nustačiusi, kad jauna šeima negrąžino suteiktos subsidijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai arba grąžino ne visą subsidijos sumą, nustatytos formos patvirtinime dėl subsidijos grąžinimo (Aprašo 6 priedas) pareiškėjo nurodytu būdu informuoja pareiškėją apie atsisakymą suformuoti patvirtinimą dėl subsidijos grąžinimo ir žymos, apribojančios nuosavybės teisę į įsigyto būsto perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre (Aprašo 7 priedas).

39. Jei jauna šeima, gavusi finansinę paskatą, pagal Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą nori įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, kad jį pakeistų į didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje, ji turi raštu kreiptis į savivaldybės administraciją tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu būdu SPIS, pateikdama nustatytos formos prašymą patvirtinti, kad ji atitinka Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus ir Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisę į įsigyto būsto perleidimą (Aprašo 8 priedas). Savivaldybės administracija ne elektroniniu būdu gautą prašymą registruoja SPIS, įvesdama dieną, kai prašymas buvo užregistruotas savivaldybės administracijoje. Minėtame prašyme pareiškėjas nurodo šiuos savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį ir elektroninį paštą.

40. Savivaldybės administracija, gavusi Aprašo 39 punkte nurodytą jaunos šeimos prašymą, kurį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo savivaldybės administracijoje (o jeigu prašymas teikiamas elektroniniu būdu SPIS – nuo jo užregistravimo SPIS) dienos išnagrinėja ir SPIS suformuoja nustatytos formos patvirtinimą, kad jauna šeima neturi pareigos grąžinti suteiktos subsidijos ir Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisę į įsigyto būsto perleidimą (Aprašo 9 priedas) (toliau – patvirtinimas), o jeigu jauna šeima neatitinka minėtų sąlygų, atsisako suformuoti patvirtinimą. Apie patvirtinimo suformavimą SPIS arba atsisakymą jį suformuoti jauna šeima informuojama nustatytos formos prašyme patvirtinti, kad ji atitinka Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus ir Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą (Aprašo 8 priedas) pareiškėjo nurodytu būdu.

 

___________________

 

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo forma)

 

┌                                                   ┐

Dokumento gavimo registracijos žyma (metai, mėnuo, diena ir laikas)

└                                                   ┘

ASMENS, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas                                                                                                                           

 

Pavardė                                                                                                                         

 

Asmens kodas                                                                                 

 

Gyvenamosios vietos adresas

Telefono ryšio Nr.

El. paštas

¹ Jei kreipiasi jaunos šeimos įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

__________________ savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS DĖL TEISĖS Į FINANSINĘ PASKATĄ PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS PATVIRTINIMO

 

20___ m. _______________ d.

 

1. Prašau mano _________ asmenų jaunai šeimai patvirtinti teisę į finansinę paskatą

(įrašyti skaičių)

pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, suteikiant (reikiamą papunktį pažymėti Q):        

1.1. c subsidiją, kurios dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti (toliau – būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti) sumos, nes esame jauna šeima, neauginanti vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2. c subsidiją, kurios dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes esame jauna šeima, auginanti vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.3. c subsidiją, kurios dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes esame jauna šeima, auginanti du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.4. c subsidiją, kurios dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes esame jauna šeima, auginanti tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.5. c papildomą _________ procentų subsidiją, nes mano jauna šeima įgijo teisę

(įrašyti skaičių)

į didesnę Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyto dydžio subsidiją*.

* Pareiškėjas, prašantis patvirtinti savo šeimos teisę į papildomą subsidiją, pildo prašymo 1, 6 ir 8 punktus.

 

2. Būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti naudosiu (reikiamą punktą pažymėtiQ):

Būstui pirkti:

butui pirkti;

namui pirkti*;

c būstui statyti;

c būstui pirkti ir statyti.

* Jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas namui pirkti, privalomai nurodomas tik namo numeris.

 

3. Konkretus įsigyjamo būsto adresas:

Gatvės / vietovės pavadinimas2:______________________________________________

Namo ar namo ir buto numeris3 / žemės sklypo unikalus numeris4: ________________________________________________________________________________

Miesto, miestelio, kaimo pavadinimas:_________________________________________

________________________________________________________________________________

Savivaldybės pavadinimas:__________________________________________________

2 Jeigu gyvenamoji vietovė neturi gatvės pavadinimo, įrašoma vietovė.

3 Jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas namui pirkti, privalomai nurodomas tik namo numeris.

4Jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti arba pirkti ir statyti, nurodomas žemės sklypo unikalus numeris.

 

4. c PATVIRTINU, kad įsigyjamas pirmasis būstas, t. y. nei aš, nei mano šeimos nariai neturėjo ir neturi nuosavybės teise būsto Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybėje.

c PATVIRTINU, kad esu / esame deklaravęs (-ę) turtą Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka.

c PATVIRTINU, kad pirmasis būstas įsigyjamas ne iš mano šeimos narių artimųjų giminaičių (tėvų, vaikų, senelių, vaikaičių, brolių ar seserų).

c ŽINAU, kad, paaiškėjus aplinkybei, jog pirmąjį būstą įsigijau iš savo šeimos narių artimųjų giminaičių, suteiktą subsidiją turėsiu grąžinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Negrąžinus suteiktos subsidijos, ji bus išieškota teismo tvarka.

 

5. DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą):

Vardas                     Pavardė                      Asmens kodas arba gimimo data       Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, sutuoktinis (-ė), vaikas ar vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)

 

 

 

 

 

 

 

6. PAPILDOMI DOKUMENTAI5 (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

6.1. c valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą, _____ lapas (-ai);

6.2. c jaunos šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus, _______ lapas (-ai);

6.3. c dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys ar kiti dokumentai), _____lapas (-ai);

6.4. c vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, _____, lapas (-ai);

6.5. c įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti, _____lapas (-ai) (privalo pateikti pareiškėjas);

6.6. c įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, _____lapas (-ai) (privalo pateikti pareiškėjas);

6.7. c atstovavimą patvirtinantis dokumentas, _______lapas (-ai) (privalo pateikti pareiškėjas);

6.8. c institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi), _______lapas (-ai) (privalo pateikti pareiškėjas);

6.81. c statybą leidžiantis dokumentas, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

6.9. c kiti dokumentai:________________________________________________

__________________________________________________________________________.

5 Jeigu savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų gauna papildomus dokumentus, jaunos šeimos jų pateikti neprivalo.

Pastaba. Pareiškėjo pridedamos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos) laikytinos patvirtintomis.

 

7. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL TEISĖS Į FINANSINĘ PASKATĄ PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

c paštu;

c elektroniniu paštu;

c SMS žinute*.

* Jei teikiama tokia paslauga.

 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA6:

8.1. Ar bent vienas iš šeimos narių prašymo pateikimo savivaldybės administracijai metu dirba savivaldybės, kurioje ketinate įsigyti pirmąjį būstą, teritorijoje?       c Taip c Ne

8.2. Ar planuojate ieškotis darbo savivaldybės, kurioje ketinate įsigyti pirmąjį būstą, teritorijoje?                                                                                                            c Taip c Ne

6 Neprivaloma pateikti, pildoma pareiškėjo valia.

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija ir duomenys yra teisingi.

ESU INFORMUOTAS, kad savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys mano šeimos narių duomenis ir informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma mano šeimos teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar šeima turi teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, taip pat administruoti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Dokumentai saugomi prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo administravimo laikotarpiu ir 50 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos arba trumpiau, jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių netikslinga toliau juos saugoti.

_____________________                                            ___________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                              (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                 įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS*

 

Prašymas pateiktas: ____________________________ Nr. __________________

(pateikimo diena ir laikas)

 

* Pildoma, jeigu pateikiamas popierinis prašymas.

 

Prašymą priėmė:

_________________________

(pareigų pavadinimas)        ______________                ________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas įregistravus

prašymą dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 „Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą jaunos šeimos apibrėžimą: jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų;

2) iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – pažyma), išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;

3) įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose;

4) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Informuojame, kad:

1) jauna šeima prašyme privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;

2) jeigu per du mėnesius nuo pažymos aktyvavimo SPIS jauna šeima su kredito davėju nesudaro kreditavimo sutarties, subsidijos rezervavimas SPIS automatiškai nustoja galioti ir jauna šeima dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gali kreiptis iš naujo;

3) jei savivaldybės administracija atsisako pareiškėjui suformuoti pažymą, nes panaudoti visi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, pareiškėjo šeima pagal prašymo pateikimo datą įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą ir jos prašymai pakartotinai nagrinėjami kitais kalendoriniais metais, jeigu iki tų kalendorinių metų sausio 15 d. ji atnaujina prašymą, patikslindama jame nurodytus duomenis arba SPIS patvirtina, kad Prašymo duomenys nepasikeitę;

4) finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavusios jaunos šeimos, norėdamos per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos perleisti kito asmens nuosavybėn už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigytą būstą, privalo kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kredito davėjui subsidiją. Jei jauna šeima būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti grąžino kredito davėjui nepraėjus 10 metų nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos, ši jauna šeima, norėdama per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos už šį būsto kreditą įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, subsidiją privalo grąžinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai;

5) jauna šeima, 4 punkte nustatytais atvejais grąžinusi subsidiją, raštu kreipiasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl subsidijos grąžinimo patvirtinimo ir dėl žymos, apribojančios nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre.

Jauna šeima neprivalo grąžinti gautos subsidijos šiais atvejais:

1) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;

2) jeigu pasikeičia už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi sutuoktinis, vaikai ir (ar) vaikai, kuriems nustatyta ar buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) jaunai šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių;

4) šeimoms, kurios, nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos praėjus 5 metams, yra susilaukusios trijų ar daugiau vaikų ir nori po ne mažiau kaip 5 metų perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, kad įsigytų didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje.

Informuojame, kad asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą

įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo

organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, forma)

 

______________________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris)

 

PAŽYMA,

 

PATVIRTINANTI JAUNOS ŠEIMOS TEISĘ Į FINANSINĘ PASKATĄ PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS

 

 

______________Nr. _______

(data)

 

1. Patvirtinu, kad _________________________________________________________

(pareiškėjo ir jo sutuoktinio (jeigu yra) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas (-ai)

_____________________________________________________________________________ ,

šeima, kurią sudaro ________________ nariai, tarp kurių – ______________________________

(skaičius žodžiais)                                                         (skaičius žodžiais)

vaikas (-ai) ar (ir) vaikas (-ai), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), įsigyjanti pirmąjį būstą ____________________________________________________________________

(įrašomas konkretus įsigyjamo būsto adresas)

___________________________________________________________________________, turi teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, suteikiant (pažymėti Q):

1.1. c subsidiją, kurios dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes jauna šeima neaugina vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2. c subsidiją, kurios dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes jauna šeima augina vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.3. c subsidiją, kurios dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes jauna šeima augina du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.4. c subsidiją, kurios dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, nes jauna šeima augina tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.5. c papildomą _________ procentų subsidiją, nes jauna šeima įgijo teisę į didesnę

(įrašyti skaičių)

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyto dydžio subsidiją.

 

 

2. Būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti bus naudojamas (pažymėti Q):

c būstui pirkti:

butui pirkti;

namui pirkti;

c būstui statyti;

c būstui pirkti ir statyti.

 

3. INFORMUOJAME, KAD KREDITO DAVĖJAS PAŽYMĄ, PATVIRTINANČIĄ JŪSŲ TEISĘ Į FINANSINĘ PASKATĄ PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS, AKTYVUOS ESANT RAŠYTINIAM JŪSŲ PRAŠYMUI

 

 

 

 

_____________________________                                     ___________________      

(darbuotojo  pareigų  pavadinimas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

 

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos kredito davėjui pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti už praėjusį mėnesį forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

 

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

 

 

PARAIŠKA

KREDITO DAVĖJUI PERVESTI LĖŠAS, REIKALINGAS SUBSIDIJOMS APMOKĖTI UŽ PRAĖJUSĮ MĖNESĮ

 

 

20___ m. ____________ d. Nr. __________

 

 

Vadovaudamiesi ___________________________________________________________________________,

(sutarties, pagal kurią pervedamos lėšos kredito davėjui, nuorodos)

 

prašome pervesti lėšas, reikalingas subsidijoms apmokėti.

Laikotarpis, už kurį pervedamos lėšos subsidijoms apmokėti: __________________________

Lėšų, reikalingų subsidijoms apmokėti, suma: ______________________________________

Kredito davėjo sąskaita: ______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

_________________________               _______________    _______________________

(Socialinės apsaugos ir darbo                                      (parašas)                                 (vardas, pavardė)

ministerijos darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Prašymo dėl grąžintinos subsidijos sumos forma)

 

 

ASMENS, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

El. paštas

¹ Jei kreipiasi jaunos šeimos įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

 

PRAŠYMAS DĖL GRĄŽINTINOS SUBSIDIJOS SUMOS

 

20___ m. _____________________ d.

 

Aš, _________________________________ , prašau nurodyti mano šeimai suteiktos

(vardas ir pavardė)

subsidijos sumą, kurią, norėdamas per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos už būsto kreditą įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, privalau grąžinti, bei nurodyti banko sąskaitą, į kurią privalau pervesti grąžintinos subsidijos sumą.

 

APIE TAI, KAD SUFORMUOTAS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATSAKYMAS, PRAŠAU INFORMUOTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

paštu;

elektroniniu paštu;

SMS žinute*.

* Jei teikiama tokia paslauga.

________________________                            _________________________

(pareiškėjo parašas)                                                    (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Atsakymo dėl grąžintinos subsidijos sumos forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

 

________________________

(adresatas)

 

ATSAKYMAS DĖL GRĄŽINTINOS SUBSIDIJOS SUMOS

 

20___ m. _______________ d. Nr. _________

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad subsidijos suma, kurią, norėdamas per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos už būsto kreditą įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, privalote grąžinti, yra _______________________________________________________________________eurų.

(suma skaičiais ir žodžiais)

 

Banko sąskaita, į kurią privalote pervesti nurodytą subsidijos sumą: LT______________________________________________________________________ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________        ____________            _______________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                        (darbuotojo vardas ir pavardė)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Patvirtinimo dėl subsidijos grąžinimo forma)

 

ASMENS, KURIS PATEIKIA PATVIRTINIMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

El. paštas

¹ Jei kreipiasi jaunos šeimos įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

PATVIRTINIMAS DĖL SUBSIDIJOS GRĄŽINIMO

 

20___ m. _____________________ d.

 

Aš, _________________________________, patvirtinu, kad grąžinau Socialinės

(vardas ir pavardė)

apsaugos ir darbo ministerijos nurodytą subsidiją – ____________________________________ eurų sumą, todėl prašau patvirtinti, kad subsidija

(suma skaičiais ir žodžiais)

grąžinta ir Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą.

APIE TAI, KAD SUFORMUOTAS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PATVIRTINIMAS, PRAŠAU INFORMUOTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

paštu;

elektroniniu paštu;

SMS žinute*.

* Jei teikiama tokia paslauga.

PRIDEDAMA. Mokėjimo pavedimo ar kito dokumento, patvirtinančio lėšų pervedimą, kopija, _____ lapas (-ai).

 

_________________________                            _________________________

(pareiškėjo parašas)                                                            (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Patvirtinimo dėl subsidijos grąžinimo ir žymos, apribojančios nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

____________________

(adresatas)

 

 

PATVIRTINIMAS DĖL SUBSIDIJOS GRĄŽINIMO IR ŽYMOS, APRIBOJANČIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ĮSIGYTĄ BŪSTĄ PERLEIDIMĄ, PANAIKINIMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

 

 

20___ m. _____________________ d. Nr. _______

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina, kad:

1. __________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

grąžino jo šeimai suteiktą subsidijos sumą.

2. Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________        ____________            _______________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                        (darbuotojo vardas ir pavardė)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Prašymo patvirtinti, kad jauna šeima neturi pareigos grąžinti suteiktos subsidijos,

forma)

 

ASMENS, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

El. paštas

¹ Jei kreipiasi jaunos šeimos įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

__________________ savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS DĖL PATVIRTINIMO, KAD JAUNA ŠEIMA NETURI PAREIGOS GRĄŽINTI SUTEIKTOS SUBSIDIJOS

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Prašau mano _________ asmenų šeimai patvirtinti tai, kad pagal

(įrašyti skaičių)

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą neturiu pareigos grąžinti suteiktos subsidijos.

2. PATVIRTINU, kad mano šeimos įsigyjamas būstas yra toje pačioje savivaldybėje, kaip ir būstas, įsigytas už būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti (informacija apie konkretų įsigyjamą būstą):

Gatvės pavadinimas:___________________________________________________

Namo ar namo ir buto numeris:__________________________________________

Miesto, miestelio, kaimo pavadinimas: ____________________________________

___________________________________________________________________________

Savivaldybės pavadinimas:______________________________________________

Naudingasis būsto plotas:_______________________________________________

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

ŽINAU, kad savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka tvarkys ir gaus mano šeimos narių duomenis ir informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma mano šeimos teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, iš valstybės registrų, kitų informacinių sistemų.

APIE TAI, KAD SUFORMUOTAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINIMAS, PRAŠAU INFORMUOTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

paštu;

elektroniniu paštu;

SMS žinute*.

* Jei teikiama tokia paslauga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                              _________________________

(pareiškėjo parašas)                                                         (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

 

(Patvirtinimo, kad jauna šeima neturi pareigos grąžinti suteiktos subsidijos ir Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą, forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

____________________

(adresatas)

 

PATVIRTINIMAS, KAD JAUNA ŠEIMA NETURI PAREIGOS GRĄŽINTI SUTEIKTOS SUBSIDIJOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE GALIMA PANAIKINTI ŽYMĄ, APRIBOJANČIĄ NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ĮSIGYTĄ BŪSTĄ PERLEIDIMĄ

 

 

20___ m. _____________________ d. Nr. _______

 

 

Patvirtiname, kad:

1. __________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą neturi pareigos grąžinti suteiktos subsidijos.

2. Nekilnojamojo turto registre galima panaikinti žymą, apribojančią nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________        ____________            _______________________

(darbuotojo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                        (darbuotojo vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-662, 2018-11-26, paskelbta TAR 2018-11-26, i. k. 2018-19056

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo