Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24465

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

 

2021 m. lapkričio 26 d. Nr. DV-716

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2021 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIV-471 redakcija) 17 straipsnio 5 dalimi:

1.    Tvirtinu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašą:

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.  

Skyriaus vedėjas

2.  

Seniūnijos seniūnas

3.  

Seniūnijos seniūno pavaduotojas

4.  

Tarnybos vadovas

5.

Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

 

1-1. Nustatyti, kad prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, turi būti teikiamas ir prieš skiriant asmenį laikinai eiti šio įsakymo 1 punkte nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

Papildyta punktu:

Nr. DV-764, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-14, i. k. 2021-25780

 

2.    Nustatau, kad:

2.1.    šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt;

2.2.    šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.;

2.3.    iki šio įsakymo 1 punkto įsigaliojimo prašymai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiami pagal iki šio įsakymo 1 punkto įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Įsakymas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) arba Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                       Paulius Petkevičius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. DV-764, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-14, i. k. 2021-25780

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DV-716 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo