Suvestinė redakcija nuo 2018-12-22 iki 2019-10-18

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08621

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 23 d.   Nr. 1-1555

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimą Nr. 1-1393 „Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3.  Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 23 d.

sprendimu Nr. 1-1555

 

VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sąlygas, dydžius, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal Vilniaus miesto savivaldybę (toliau – Savivaldybė), arba asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Vilniaus mieste ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal Savivaldybę, bet faktiškai gyvenantiems Savivaldybėje.

3. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio išmoka, skiriama nevertinant asmens pajamų;

4.2. tikslinė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, siekiant suteikti jam tikslinę paramą individualiu atveju;

4.3. sąlyginė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, dalyvaujančiam socialinės integracijos programose, psichologinėje socialinėje reabilitacijoje;

4.4. periodinė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius;

4.5. bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

4.6. vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu;

4.7. socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas;

4.8. valstybės remiamos pajamos (toliau – VRP) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis;

4.9. bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas išmokos dydis.

5. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

6. Tvarkos aprašu privalo vadovautis biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras), Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas (toliau – Departamentas).

 

II SKYRIUS

VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO SĄLYGOS IR DYDŽIAI

 

7. Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais:

7.1. 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio vienkartinė pašalpa asmeniui sukakus 100 metų;

7.2. 40 BSI dydžio pašalpa šeimoje gimus trynukams ir daugiau vaikų;

7.3.   3 BSI dydžių pašalpa asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;

7.4. iki 7 BSI dydžių pašalpa šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, apmokant kūdikio kraitelio įsigijimo išlaidas.

8. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui:

8.1. iki 3 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP dydžių, patekus į sunkią materialinę padėtį, šiais atvejais:

8.1.1. įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus);

8.1.2. įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka. Priežasčių objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo komisija (toliau – Komisija);

8.1.3. asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams pagaminti;

8.1.4. būtinos kelionės išlaidoms padengti:

8.1.4.1. į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją – deklaruoja gyvenamąją vietą arba įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal kitą savivaldybę;

8.1.4.2. į socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą;

8.1.5. apmokėti laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;

8.1.6. apmokėti už vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams;

8.1.7. apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas suteiktas paslaugas;

8.1.8. apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą šeimai, patiriančiai socialinę riziką;

8.1.9. kitais atvejais, esant socialinio darbuotojo siūlymui;

8.2. iki 15 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžių, kai asmenys gyvena skurdžiomis buities sąlygomis, šiais atvejais:

8.2.1. įsigyti būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų;

8.2.2. apmokėti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus;

8.2.3. kitais atvejais, esant socialinio darbuotojo siūlymui;

8.3. iki 25 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžių, šiais atvejais:

8.3.1. įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens, trečiojo asmens neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, sveikatai (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, būtiniausių odontologinių paslaugų apmokėjimo ir kita);

8.3.2. įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas. Paslaugų pobūdį kiekvienu konkrečiu atveju vertina Komisija;

8.4. iki 132 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3,5 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 4 VRP dydžių, nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

 

8.5. iki 14 BSI dydžių, nevertinant pajamų, apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.

9. Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, šiais atvejais:

9.1. nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse šiems asmenims:

9.1.1. atlikusiems ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;

9.1.2. besigydantiems nuo priklausomybių (priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų);

9.1.3 socialinę riziką patiriančioms šeimoms;

9.1.4. romams, išsikeliantiems (išsikėlusiems) iš Vilniaus (Kirtimų) taboro teritorijos;

9.1.5. Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinų namų gyventojams;

9.2. iki 14 BSI dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP dydžių, apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją.

10. Periodinė pašalpa iki 3 BSI dydžių gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 VRP dydis vienam asmeniui:

10.1. darbingo amžiaus asmenims;

10.2. asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją.

11. Tikslinė pašalpa atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes gali būti skiriama:

11.1. 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose numatytais atvejais 2 kartus per metus, o esant objektyvioms priežastims ir socialinio darbuotojo siūlymui išimties tvarka gali būti skiriama 3 kartus per metus. Priežasčių objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Komisija.

11.2. 8.4 ir 8.5 papunkčiuose numatytais atvejais atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą pagal poreikį esant šiuose punktuose nurodytoms aplinkybėms.

12. Sąlyginė pašalpa atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes gali būti skiriama:

12.1. 9.1.1 papunktyje numatytu atveju atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą išduodant viešojo transporto bilietą – vilniečio kortelę, papildytą 30-iai dienų, vieną kartą;

12.2. 9.1.2–9.1.5 papunkčiuose numatytais atvejais atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą išduodant viešojo transporto bilietus asmens dalyvavimo socialinės integracijos programose ir priemonėse laikotarpiu pagal poreikį.

12.3. 9.2 papunktyje numatytu atveju atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą ir įvertinus asmens situaciją pagal poreikį.

13. Periodinė pašalpa atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes gali būti skiriama:

13.1. 10.1 papunktyje numatytu atveju atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą ir įvertinus asmens situaciją pagal poreikį;

13.2. 10.2 papunktyje numatytais atvejais atsižvelgiant į socialinio darbuotojo siūlymą ir įvertinus asmens situaciją iki 6 kartų per metus.

14. Asmeniui, atsidūrusiam itin sudėtingoje materialinėje situacijoje, išnaudojusiam visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas ir neatitinkančiam tikslinių, sąlyginių ar periodinių pašalpų skyrimo sąlygų, pašalpa gali būti skiriama išimties tvarka Komisijos siūlymu Tvarkos aprašo 35 ir 36 punktuose nustatyta tvarka.

15. Bendra periodinių pašalpų, skirtų asmeniui per vienus kalendorinius metus, suma negali viršyti 36 BSI dydžių.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

16. Asmuo prašymą skirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą pateikia pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą Socialinės paramos centro darbuotojui, aptarnaujančiam gyventojus seniūnijoje, o jeigu asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje ir neturi nuolatinės gyvenamosios vietos – Socialinės paramos centrui (Kauno g. 3).

17. Jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus mieste nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Vilniaus mieste arba asmuo yra nedeklaravęs gyvenamosios vietos ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Savivaldybėje, asmuo kreipiasi pagal faktinę gyvenamąją vietą, kuri patvirtinama Socialinės paramos centro socialiniam darbuotojui tikrinant gyvenimo sąlygas bei surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

18. Kreipdamasis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo asmuo užpildo Socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą, nurodydamas pašalpos reikalingumo motyvus, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atitinkamai šiuos dokumentus:

18.1. kreipdamasis dėl vienkartinės pašalpos:

18.1.1. asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

18.1.2. trynukų ar daugiau gimusių vaikų gimimo liudijimų kopijas (jei šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);

18.1.3. vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopiją (jei šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);

18.1.4. pažymą iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą;

18.2. kreipdamasis dėl tikslinės pašalpos:

18.2.1. pažymą apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;

18.2.2. pažymą apie priteistas ar mokamas (nemokamas) lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);

18.2.3. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas, patirtus nuostolius ar aplinkybes dėl pašalpos skyrimo (iš policijos pažymas apie vagystės, turto sugadinimo ir kitus atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);

18.2.4. gydymo įstaigos pažymą apie ligą, atliktą operaciją;

18.2.5. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, vasaros poilsio stovyklas, įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, suteiktas paslaugas, kontraceptinių priemonių įsigijimą;

18.2.6. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimą, būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą ar kitas būtiniausias paslaugas;

18.2.7. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą apie gaisrą ar kitas pažymas apie ištikusias nelaimes (pusės metų laikotarpiu nuo įvykusios nelaimės);

18.2.8. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas;

18.2.9. kitus dokumentus pagal poreikį;

18.3. kreipdamasis dėl sąlyginės pašalpos 9.2 papunktyje numatytais atvejais:

18.3.1. pateikia 18.2.1 ir 18.2.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

18.3.2. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją;

18.4. kreipdamasis dėl periodinės pašalpos:

18.4.1. pateikia 18.2.1 ir 18.2.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

18.4.2. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius sveikatos būklę;

18.4.3. kitus dokumentus pagal poreikį.

19. Dokumentai, nurodyti 18 punkte, išskyrus 18.2.1 ir 18.2.2 papunkčius, turi būti išduoti ne anksčiau, kaip 6 mėnesiai iki jų pateikimo Savivaldybei dienos.

20. Asmuo, besikreipiantis dėl tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos, privalo Socialinės paramos centro socialiniam darbuotojui sudaryti galimybę tikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą, leisti namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, išskyrus tuos atvejus, kai kreipiasi asmuo, neturintis gyvenamosios vietos. Asmeniui neleidus namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa neskiriama.

21. Asmeniui, pateikusiam prašymą ir reikalingus dokumentus, įteikiamas Socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintos formos informacinis lapelis apie pateiktus dokumentus. Jeigu pateikti ne visi reikalingi dokumentai, informaciniame lapelyje nurodoma informacija apie trūkstamus dokumentus bei data, iki kurios dokumentai turi būti pateikti, ir šis informacinis lapelis pasirašytinai įteikiamas asmeniui. Jeigu asmuo per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos nepateikia visų reikalingų dokumentų, jo prašymas laikomas nepaduotu ir pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

22. Tvarkos aprašo 8.5 papunktyje nurodytu atveju prašymą gali pateikti bendruomenės nariai, Socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai, kitos įstaigos ir organizacijos.

23. Socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai, gavę duomenų, kad asmuo kreipdamasis nuslėpė arba pateikė neteisingus ir neišsamius duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis, užimtumą ar kitus duomenis, turi teisę pareikalauti reikalavime nustatytu terminu pateikti papildomų duomenų, įrodančių pareiškėjo teisę į vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą. Jeigu asmuo per mėnesį nuo Socialinės paramos centro socialinių darbuotojų pareikalavimo dienos nepateikia papildomų duomenų, įrodančių pareiškėjo teisę į vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, jo prašymas laikomas nepaduotu ir pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

24. Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ne trumpiau kaip 3 mėnesius (šis reikalavimas netaikomas darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 40 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, nuo priklausomybių besigydantiems asmenims, kurie kreipėsi dėl sąlyginės pašalpos skyrimo Tvarkos aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas), vykdyti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus (neatsisakyti profesinio mokymo ar kvalifikacijos kėlimo, siūlomo darbo ir kita), socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualius darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais (šis reikalavimas netaikomas Tvarkos aprašo 7 punkte išvardytais atvejais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

 

IV SKYRIUS

PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

25. Į bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) pajamas įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) faktiškai gautos pajamos.

26. Į bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) pajamas neįskaitoma:

26.1. piniginės lėšos, mokamos vaikui išlaikyti (alimentai);

26.2. vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas);

26.3.    slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, kompensacijos donorams;

26.4. pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą;

26.5. senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą, taip pat senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamąją sumą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą;

26.6. išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

26.7. stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse);

26.8. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

27. Į pajamas įskaitomos kartu su pareiškėju viename būste gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos – bendrai gyvenančių suaugusių tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, kitų giminaičių ir giminystės ryšiais nesusijusių, tačiau bendrą ūkį tvarkančio (-ių) asmens (-ų) pajamos.

 

V SKYRIUS

TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

28. Prašymus skirti tikslines, sąlygines (išskyrus 9.1 papunktyje nurodytais atvejais) ir periodines pašalpas svarsto Komisija. Komisija, išnagrinėjusi asmens prašymą ir pateiktus dokumentus bei atsižvelgusi į Socialinės paramos centro socialinio darbuotojo, surašiusio buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, siūlymą, teikia Departamento direktoriui siūlymą pinigais ar nepinigine forma skirti pašalpą iki 3 BSI dydžių, Savivaldybės administracijos direktoriui – siūlymą pinigais ar nepinigine forma skirti pašalpą nuo 4 iki 132 BSI dydžių Tvarkos aprašo 35–36 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

 

29. Prašymų skirti vienkartines pašalpas komisija nesvarsto. Šiuos prašymus svarsto Socialinės paramos centras. Socialinės paramos centras, išnagrinėjęs asmens prašymą ir pateiktus dokumentus bei atsižvelgęs į Socialinės paramos centro socialinio darbuotojo siūlymą, teikia Departamento direktoriui siūlymą pinigais ar nepinigine forma skirti pašalpą iki 3 BSI dydžių, Savivaldybės administracijos direktoriui – siūlymą pinigais ar nepinigine forma skirti pašalpą nuo  4 iki 132 BSI dydžių Tvarkos aprašo 35–36 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

 

30. Komisija turi teisę gauti iš Socialinės paramos centro socialinių darbuotojų, kitų įstaigų ir organizacijų reikalingą informaciją ir dokumentus, gavusi informacijos ar kilus įtarimų, teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti duomenų bazėse informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) turimą turtą, savarankiškai tirti situaciją, lankytis pas bendrai gyvenančius asmenis (pas vieną gyvenantį asmenį), kviesti į posėdžius socialinius darbuotojus ir kitus specialistus bei asmenį.

31. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Komisijos narius į posėdį kviečia Komisijos sekretorius. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų sričių specialistai.

32. Komisijos nutarimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Nutarimas priimamas bendru sutarimu. Esant nesutarimų, žymima kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Nutarimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

33. Visi dokumentai, susiję su Komisijos veikla, saugomi Komisijos sekretoriaus darbo vietoje.

34. Sąlyginės pašalpos 9.1 papunktyje nurodytais atvejais skiriamos – 9.1.1–9.1.4 papunkčiuose nurodytais atvejais Socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu paskirto socialinio darbuotojo, 9.1.5 papunktyje nurodytu atveju – Vilniaus miesto nakvynės namų direktoriaus įsakymu paskirto socialinio darbuotojo.

35. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės (išskyrus 9.1 papunktyje nurodytais atvejais) ir periodinės pašalpos iki 3 BSI dydžių skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu

36. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės (išskyrus 9.1 papunktyje nurodytais atvejais) ir periodinės nuo 4 iki 132 BSI dydžių pašalpos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

 

37. Sprendimas skirti arba neskirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą, priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Socialinės paramos centre dienos.

38. Socialinės paramos centras apie priimtą sprendimą skirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą raštu informuoja asmenį per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jei pašalpa neskiriama, raštu nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

39. Socialinės paramos centro atsakingas darbuotojas rengia Departamento direktoriaus įsakymų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytos vienkartinės pašalpos skyrimo ir teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos sekretorius rengia Departamento direktoriaus įsakymų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų tikslinių, sąlyginių (išskyrus Tvarkos aprašo 9.1 papunktyje nurodytus atvejus) ir periodinių pašalpų skyrimo ir teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas Komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

VI SKYRIUS

VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ IŠMOKĖJIMAS

 

41. Vienkartines, tikslines, sąlygines ar periodines pašalpas išmoka Socialinės paramos centras, pervesdamas į asmens nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba išmokėdamas grynaisiais pinigais viename iš banko, su kuriuo Socialinės paramos centras yra sudaręs sutartį, skyriuje (poskyryje) Vilniaus mieste.

42. Socialinę riziką patiriantiems asmenims vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa Komisijos teikimu gali būti teikiama nepinigine forma – nuperkant ir perduodant būtinas prekes, apmokant būtinas paslaugas.

43. Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa neskiriama, jeigu paaiškėja, kad asmuo buvo sulaikytas ar suimtas, atlieka bausmę, jam paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu.

44. Sąlyginė pašalpa neskiriama Tvarkos aprašo 9.1.1–9.1.5 papunkčiuose nurodytiems asmenims ar šeimoms nutraukus dalyvavimą socialinės integracijos programose ir priemonėse.

45. Neatsiėmus vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos per 3 mėnesius nuo jos skyrimo dienos, ji neišmokama.

46. Mirus asmeniui, kuriam paskirta vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa, ji neišmokama.

47. Tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa taip pat neišmokama, jeigu paaiškėja aplinkybės dėl nuslėptos, neteisingai, neišsamiai pateiktos informacijos apie finansinę bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) padėtį ir užimtumą, nustačius geras pareiškėjo buities ir gyvenimo sąlygas ar išlaidas, neatitinkančias jo deklaruojamų pajamų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai duomenis apie vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ar periodinių pašalpų skyrimą tvarko socialinės paramos apskaitos informacinėje sistemoje „Parama“.

49. Tvarkos aprašo 9.1.1–9.1.4 papunkčiuose numatytais atvejais viešojo transporto bilietų išdavimą ir apskaitą tvarko Socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas, 9.1.5 papunktyje numatytu atveju – Vilniaus miesto nakvynės namų direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas.

50. Už vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ar periodinių pašalpų skyrimo reikalingumo įvertinimą, tvarkingą ir teisingą dokumentų pateikimą atsako Socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai.

51. Komisijos nariai ir Socialinės paramos centro darbuotojai už Tvarkos aprašo reikalavimų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Sprendimai dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo arba neskyrimo skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1856, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21239

Dėl Tarybos 2018-05-23 sprendimo Nr. 1-1555 "Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo