Suvestinė redakcija nuo 2020-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04114

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO IR MOKYMŲ SAVIVALDYBIŲ SPECIALISTAMS ORGANIZAVIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 3D-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 25 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu ir 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu, 3.1 ir 3.2 papunkčiais:

1. N u s t a t a u 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą – 2020 m. balandžio 20 d. Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 3 d. pareiškėjai žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gali deklaruoti tik nuotoliniu būdu jungiantis prie Paraiškos priėmimo informacinės sistemos, pasirinkdami vieną iš būdų, kuriuo gali patvirtinti savo tapatybę, ir užpildydami paraiškos elektroninę formą ir patvirtindami užpildytą paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-278, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07462

 

2. P a v e d u VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) pagal suderintą grafiką iki 2020 m. balandžio 17 d. organizuoti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) mokymus savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – atsakingi savivaldybių darbuotojai), kurie 2020 m. konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS.

3. P r a š a u savivaldybių administracijas informuoti atsakingus savivaldybių darbuotojus apie ŽŪIKVC organizuojamus mokymus.

4. P r a š a u savivaldybių administracijas ir atsakingus savivaldybių darbuotojus vadovautis šiomis rekomendacijomis:

4.1. Skatinti pareiškėjus deklaruoti nuotoliniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą, nurodant, kad tai yra viena iš patogiausių ir lengviausių priemonių pateikti paraišką.

4.2. Iš anksto per nuotolį paruošti paraiškas nekontaktuojant su pareiškėjais. Remiantis praėjusių metų duomenimis, kurti paraiškas, tvarkyti laukų geometriją (ypač tų laukų, kurie patenka į 2019 ortofotografinės nuotraukos teritoriją), paskambinus pareiškėjui, sutikslinti kultūras, paraginti suregistruoti visus plotų valdymo dokumentus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Kadangi deklaravimas vyksta realiu laiku, kai darbuotojas atlieka veiksmą, tuo pačiu metu pareiškėjas namuose prisijungęs prie savo paraiškos, gali matyti atliekamus veiksmus. Svarbu, kad vienu metu veiksmus atliktų tik vienas prisijungęs asmuo.

4.3. Sudaryti pareiškėjų apsilankymo grafiką, reguliuoti apsilankančiųjų srautą. Garbaus amžiaus ir kitiems rizikos grupėje esantiems pareiškėjams skirti prioritetą ir priimti tuomet, kada yra mažiausia rizika. Tarp apsilankymų daryti pertraukas, skirtas patalpoms vėdinti.

4.4. Parengti patalpas taip, kad jos būtų kuo arčiau prie išėjimo ir nesikirstų su kitų ateinančių asmenų srautais.

4.5. Visus klausimus, dėl kurių nebūtinas fizinis apsilankymas, išspręsti telefonu ar elektroniniu paštu.

4.6. Privaloma naudoti apsaugos priemones:

4.6.1. įrengti pertvaras, kurios sudarytų barjerą tarp pareiškėjo ir darbuotojo;

4.6.2. vengti artimo kontakto – 2 metrų atstumu įrengti papildomą monitorių pareiškėjams;

4.6.3. naudoti dezinfekcines ir kitas apsaugos priemones, dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rašymo priemones kompiuterių klaviatūrą ir kitus paviršius.

4.7. laikytis kitų Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų rekomendacijų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-278, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07462

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                        Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2020-02-17 raštu Nr. (18)-SD-118

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-278, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07462

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-128 „Dėl 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo“ pakeitimo