Suvestinė redakcija nuo 2018-12-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08164

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARCHITEKTŲ atestavimo ir teisės pripažinimo PASLAUGŲ KAINORAŠČIO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 25 d. Nr. D1-443

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 13 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 10 dalimi

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-1082, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20123

 

t v i r t i n u  Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų kainoraštį (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. D1-1082, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20123

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-443

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-1082 redakcija)

 

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

Paslaugos kaina eurais

laikant visus TŽE ir PŽE

laikant tik 1 TŽE

laikant tik

2 TŽE

laikant tik

1 PŽE

laikant tik

2 PŽE

laikant

1 TŽE ir

2 PŽE

laikant

2 TŽE ir

1 PŽE

nelaikant TŽE ir PŽE

KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo

324,00

184,00

-

308,00

-

-

-

168,00

Teritorijų planavimo vadovo

324,00

184,00

-

308,00

-

-

-

168,00

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo ir teritorijų planavimo vadovo

464,00

184,00

200,00

308,00

448,00

464,00

324,00

168,00

KVALIFIKACIJOS ATESTATO PAPILDYMAS

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo

270,00

176,00

-

262,00

-

-

-

168,00

Teritorijų planavimo vadovo

270,00

176,00

-

262,00

-

-

-

168,00

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo ir teritorijų planavimo vadovo

371,00

176,00

184,00

262,00

355,00

363,00

278,00

168,00

KITOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

 

Teisinių žinių egzamino(-ų) perlaikymas, siekiant naujo atestato

-

60,00

76,00

-

-

-

-

-

Teisinių žinių egzamino(-ų) perlaikymas, pildant atestatą

-

52,00

60,00

-

-

-

-

-

Atestato pakeitimas pasikeitus asmens pavardei

-

-

-

-

-

-

-

10,00

Atestato dublikato išdavimas

-

-

-

-

-

-

-

10,00

 

TŽE – teisinių žinių egzaminas, PŽE – profesinių žinių egzaminas.

Pastaba: Teisės pripažinimo dokumento išdavimo, papildymo, pakeitimo, kainos yra lygios kvalifikacijos atestato išdavimo, papildymo, pakeitimo kainoms

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1082, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20123

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-443 „Dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo