Suvestinė redakcija nuo 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27639

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKŲ SKIRTI VALSTYBĖS STIPENDIJAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS, TRADICINIAMS AMATININKAMS IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIAMS VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 28 d. Nr. 3D-701

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 701 „Dėl Valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punktu ir siekdama užtikrinti sklandų paraiškų vertinimo procesą,

1. S u d a r a u Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisiją (toliau – komisija):

Valdas Aleknavičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininkas;

Ilona Javičienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Emilija Bugailiškienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rūta Žukauskaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė);

Irena Kezienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės  vyriausioji specialistė;

Inga Kriščiūnienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms (jos nesant – Asta Valiukevičienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus tautodailės specialistė);

Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas (jo nesant – Jolanta Zabulytė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, menotyrininkė);

Dr. Irma Šidiškienė – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo darbuotoja (jos nesant – dr. Žilvytis Šaknys, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas);

Dr. Dalia Urbanavičienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-298, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07266

Nr. 3D-755, 2017-11-24, paskelbta TAR 2017-11-24, i. k. 2017-18636

Nr. 3D-126, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03532

Nr. 3D-878, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27630

 

2. Tvirtinu Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Pavedu:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriui vykdyti komisijos sekretoriato funkcijas;

3.2. Žemės ūkio ministerijos kancleriui Valdui Aleknavičiui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-126, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03532

Nr. 3D-878, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27630

 

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                    Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-701

 

 

 

PARAIŠKŲ SKIRTI VALSTYBĖS STIPENDIJAS TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS, TRADICINIAMS AMATININKAMS IR TRADICINIO AMATO PAMEISTRIAMS VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1 Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos (toliau – komisija) funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 701 „Dėl valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams įsteigimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), šiuo darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

3.  Komisijos sudėtis atnaujinama kas 2 metai. Atnaujinamas trečdalis komisijos narių. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Šio punkto nuostatos netaikomos valstybės tarnautojams.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4Komisija atlieka šias funkcijas:

4.1.      svarsto aprašo nustatyta tvarka pateiktas paraiškas individualiai ar edukacinei valstybės stipendijai gauti;

4.2.      vertina pateiktas paraiškas atsižvelgdama į aprašo 16–19 punktus;

4.3.      sudaro pateiktų paraiškų reitingų lenteles ir priima išvadas, kurios teikiamos Tautinio paveldo produktų tarybai dėl stipendijų skyrimo.

5.  Komisija turi teisę:

5.1.      teikti pastabas ir pasiūlymus dėl komisijos darbo reglamento;

5.2.      teikti pastabas ir pasiūlymus dėl komisijos posėdžio darbotvarkės;

5.3.      ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio susipažinti su posėdžio medžiaga,  posėdžio metu – su pateiktomis paraiškomis;

5.4.      išsakyti pastabas ir pasiūlymus dėl svarstomų paraiškų;

5.5.      gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą komisijos funkcijoms vykdyti;

5.6. prireikus pasitelkti nepriklausomus ekspertus;

5.7.      teikti išvadas dėl stipendijų skyrimo ar neskyrimo;

5.8.      teikti pastabas dėl komisijos posėdžio protokolo projekto.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Prireikus Komisijos pirmininko (jo laikinai nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo) sprendimu Komisijos posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu naudojantis bendravimo programiniu įrankiu „Microsoft Teams“ ar kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-126, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03532

 

7.  Posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, o jo laikinai nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau – komisijos pirmininkas).

8. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Komisijos nariai prieš gaudami pirmą kartą posėdžio medžiagą privalo pasirašyti Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją (priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-878, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27630

 

9.  Sekretoriatas:

9.1.      tvarko gautas paraiškas;

9.2.      organizuoja komisijos posėdžius ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios pateikia komisijos nariams posėdžio medžiagą;

9.3.      rengia komisijos posėdžio protokolą;

9.4.      teikia komisijos parengtas pateiktų paraiškų reitingų lenteles ir priimtas išvadas Tautinio paveldo produktų tarybai;

9.5.      komisijos pirmininko pavedimu atlieka kitas su komisijos veikla susijusias funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS IŠVADOS

 

10Išvados dėl valstybės stipendijų skyrimo priimamos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsuojama atvirai, „už“ arba „prieš“. Balsuojant „prieš“ turi būti nurodomi tokio balsavimo motyvai. Jeigu balsuojant „už“ ir „prieš“ balsai pasiskirsto vienodai, lemia komisijos pirmininko balsas.

11.  Komisija, apsvarsčiusi paraiškas ir sudariusi pateiktų paraiškų reitingų lenteles, gali priimti šias išvadas:

11.1. siūlyti skirti stipendiją. Stipendijos skyrimo motyvai nurodomi komisijos posėdžio protokole;

11.2. siūlyti neskirti stipendijos. Stipendijos neskyrimo motyvai nurodomi komisijos posėdžio protokole;

11.3. siūlyti atidėti paraiškos svarstymą iki kito komisijos posėdžio ir išsiųsti paklausimą paraiškos teikėjui dėl informacijos patikslinimo, jei paraiškoje trūksta reikalingos informacijos arba ji yra netiksli.

12.  Jeigu yra pagrindo manyti, kad komisijos nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant išvadą dėl konkrečios paraiškos sukels interesų konfliktą, tas komisijos narys pats arba posėdžio pirmininkui pareikalavus turi nusišalinti nuo šios procedūros. Į komisijos posėdžio protokolą įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą.

13.  Komisijos išvados įforminamos posėdžio protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

14.  Komisijos posėdžio protokolo projektas elektroniniu paštu pateikiamas komisijos nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Komisijos nariai savo pastabas ir pasiūlymus turi pateikti sekretoriatui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos. Per nustatytą laiką negavus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta.

15.  Jei dėl komisijos posėdžio protokolo tam tikro klausimo gauta esminių pastabų, tas klausimas turi būti įtrauktas į kito posėdžio darbotvarkę.

16.  Posėdžio protokolai teisės aktų nustatyta tvarka registruojami už dokumentų valdymą atsakingame Žemės ūkio ministerijos struktūriniame padalinyje.

 

______________

 

Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių

amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir

tradicinio amato pameistriams vertinimo

ekspertų komisijos darbo reglamento

priedas

 

 

Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo EKSPERTŲ KOMISIJOS NARIO nešališkumo ir konfidencialumo DEKLARACIJA

 

______________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

_____________________________

(asmens pareigybės pavadinimas)

 

20__ m. ___________________d. Nr. ___

Vilnius

 

 

Aš, Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos narys:

1.   pasižadu objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, nesavanaudiškumo, nešališkumo, skaidrumo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais principais, atlikti savo pareigas;

2.   pažymiu, kad neturiu turtinių ar neturtinių interesų, susijusių su pateikusiais paraiškas gauti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrais, tradiciniais amatininkais ir tradicinio amato pameistriais. Kiek man žinoma, nėra jokių ankstesnių ar dabartinių faktų ar aplinkybių, kurie leistų abejoti mano nešališkumu;

3.   jei paaiškėtų, jog nurodyto pobūdžio interesų konfliktas egzistuoja arba yra galimybė jam atsirasti, pasižadu raštu apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir (ar) asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, ir nusišalinti nuo dalyvavimo konkrečioje procedūroje;

4.   pasižadu savo arba asmenų, susijusių su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas sprendimų rengimo ar svarstymo procedūroje;

5.   pasižadu išlaikyti paslaptyje visą man pateiktą informaciją bei patikėtus dokumentus (konfidencialią informaciją), naudodamas juos tik sprendimo rengimo ar svarstymo procedūroje. Pasižadu šios konfidencialios informacijos neatskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

Esu informuotas, kad pažeidęs šią deklaraciją, turėsiu atsakyti už savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

 

_______________                                                              _____________________

(parašas )                                                                          (vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-878, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27630

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-298, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07266

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-755, 2017-11-24, paskelbta TAR 2017-11-24, i. k. 2017-18636

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-126, 2021-02-24, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03532

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-878, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27630

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo