Suvestinė redakcija nuo 2020-09-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19222

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 metų kvietimo TEIKTI PARAIŠKAS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI ir 2020 METŲ KVIETIMo TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1415

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, 29 punktu ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ 20 punktu: 

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

 

1.1. 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui; 

1.2. 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. V-1415

 

 

2020 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI

 

 

Rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 3 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

 

I SKYRIUS

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad sporto projektai (toliau – projektai) finansuojami Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis. Fondo lėšos konkurso būdu paskirstomos sporto projektų veiklų sritims, nurodytoms Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 punkto 1–5 dalyse, 2020 metais skelbiant kvietimą (-us) teikti paraiškas.

2. Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti:

2.1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio aktyvumo veiklomis*. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžta Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. Pažymėtina, kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų pasikartojimas.

2.2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis*. Sporto inventorius ir (arba) įranga įsigyta projekte turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo skatinimui.

2.3. Sporto renginių organizavimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis*. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai).

2.4. Kvalifikacijos tobulinimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su kvalifikacijos tobulinimo veiklų išlaidomis*. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, žinių ir įgūdžių gilinimas, naujos sporto specialistų kvalifikacijos įgijimas ar perkvalifikavimas, dvikryptės sportininkų karjeros galimybių plėtra.

 

II SKYRIUS

KVIETIMO DYDIS

 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintomis Fondo lėšų paskirstymo proporcijomis šiam kvietimui viso numatyta 13 535 476,00 Eur, iš kurių:

3.1.  12 181 928,40 Eur:

3.1.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (40 procentų) – 6 090 964,20 Eur;

3.1.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (20 procentų) – 3 045 482,10 Eur;

3.1.3. sporto renginių organizavimui (15 procentų) – 2 284 111,58 Eur;

3.1.4. kvalifikacijos tobulinimui (5 procentai) – 761 370,52 Eur.

3.2.  1 353 547,60 Eur (10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti):

3.2.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 676 773,80 Eur;

3.2.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 338 386,90 Eur;

3.2.3. sporto renginių organizavimui – 253 790,17 Eur;

3.2.4. kvalifikacijos tobulinimui – 84 596,73 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

Nr. V-1360, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19029

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

4. Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.

5. Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.

6. Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

7. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos). 

8. Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 procentų dalį gali pretenduoti:

8.1. projektai, kurių pareiškėjai (ar partneriai) savo organizacijos įstatuose ar kituose steigimo dokumentuose nurodo, kad dirba su šia tiksline grupe arba jų tiesioginė veikla aiškiai susijusi su neįgaliaisiais, t. y. tokia organizacija turi būti arba pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių;

8.2. ir (arba) sporto projekto paraiškoje planuojamos kvalifikacijos tobulinimo veiklos susijusios su specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikacijos tobulinimu.

9. Pildydami projektų paraiškas pareiškėjai turi vadovautis:

9.1.  nacionaliniais strateginiais dokumentais:

9.1.1. 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“ ir jos tikslų įgyvendinimo kriterijais;

9.1.2. 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, o ypač 4 punkto nuostatomis;

9.1.3. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. XIII-2304 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“;

9.2.  kitais aktualiais nacionaliniais ir tarptautiniais sporto srities dokumentais.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

 

10. Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO BŪDAS

 

11. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt.

 

VI SKYRIUS

VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

12. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

13. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2020 m. gruodžio 31d.

14. Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.

15. Jei projekto paraiškos sąmata neatitinka šio kvietimo 14 punkto ir 17.2 papunkčio reikalavimų, vadovaujantis Aprašo 13 punktu sporto projektas nevertinamas ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar jo įgaliotos institucijos vadovo sprendimas dėl finansavimo sporto projektui neskyrimo nepriimamas.

16. Pareiškėjas sudarydamas sporto projekto sąmatą vadovaujasi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 27 ir 28 punktais bei šio kvietimo nuostatomis.

17. Sporto projekto paraiškos sąmatos rengimui aktualios procentinės išraiškos:

17.1. tinkamos finansuoti sporto projekto išlaidos apmokamos tokia apimtimi, kuri įvardinta sporto projekto sąmatoje, tačiau ne daugiau nei 90 procentų nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

17.2. sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos;

17.3. sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų;

17.4. sporto projekto viešinimo paslaugoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 3 procentai nuo sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų.

18. Pareiškėjas, teikdamas sporto projektą, vadovaujasi Taisyklių 38 punktu.

19. Nuosavo indėlio sandara nustatyta Taisyklių 27 punkte.

20. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidos įvardijamos Taisyklių 6 punkte.

21. Netinkamos Fondo lėšomis finansuoti projekto išlaidos įvardijamos Aprašo 68 punkte.

22. Sporto projektui įgyvendinti būtinos administravimo išlaidos apmokamos supaprastintai kaip nurodyta Taisyklių VIII skyriuje.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO REIKALAVIMAI

 

23. Spausdintos ar ranka užpildytos, faksu, elektroniniu paštu ar paštu siunčiamos ar tiesiogiai pristatytos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

24. Prie paraiškos pridedami dokumentai įvardyti Taisyklių 37 punkte.

25. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo reikalavimai detalizuojami Taisyklių 49–50 punktuose.

26. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, išskyrus Aprašo 34 punkte numatytus atvejus, yra atmetamos.

27. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

 

VIII SKYRIUS

SPORTO PROJEKTŲ PRIORITETAI IR SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

 

28. Paraiška turi atitikti bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus ir specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus, surenkant minimalų pereinamąjį balą, nustatytą Aprašo 40 punkto lentelėje.

29. Šiam kvietimui taikomi prioritetai:

29.1.  Gyvenamosios vietovės bendruomenės[1] asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas;

29.2.  Skatinamas vaikų ir jaunimo (iki 29 m. amžiaus) fizinis aktyvumas;

29.3.  Asmenys (netaikoma sportininkams[2]) skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.

30. Paraiškų turinio vertinimas vykdomas vadovaujantis bendraisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (Aprašo 40 punktas) ir specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (taikomais visoms sporto projektų veiklų sritims), aktualiais šiam kvietimui:

30.1.  sporto projektas prisidės prie vaikų fizinio aktyvumo kokybės bei mažins galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo – 4 balai;

30.2.  didės sportuojančių ir besimankštinančių asmenų dalis gyvenamojoje vietovėje, kur bus vykdomos sporto projekto veiklos (pagrindžiami esamos ir planuojamos situacijos skirtumai) – 4 balai;

30.3.  sporto projektas skirtas vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens – 4 balai;

30.4.  sporto projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių tarp mokyklų, sporto klubų ir bendruomenės kūrimo ir palaikymo ir/arba sporto projekto veiklos bus skirtos bendradarbiavimui tarp kartų – 4 balai;

30.5.  planuojamos sporto projekto veiklos prisidės prie strateginių sporto šakų ir/arba prie tų sporto šakų ar disciplinų, kurios pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą, plėtojimo – 4 balai;

30.6. sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje, prie sporto projekto veiklų organizavimo ir vykdymo prisidės sporto savanoriai – 4 balai;

30.7.  sporto projektu prisidedama prie dvikryptės sportininkų karjeros plėtros – 4 balai;

30.8.  sporto projektu prisidedama prie sporto kaip socialinės įtraukties skatinimo priemonės plėtojimo – 4 balai;

30.9. sporto projektu prisidedama prie sporto, kaip prevencinės priemonės kovoje su rasizmu, smurtu ir nepilnamečių išnaudojimu – 4 balai;

30.10. į sporto projekto veiklas įtraukiama švietėjiška veikla apie įvairių dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai – 4 balai;

30.11. projekto veiklos apima Lietuvos savivaldybes, kuriose yra itin mažas suaugusiųjų fizinio aktyvumo rodiklis[3] (Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Telšių r., Vilniaus m., Mažeikių r., Birštono, Elektrėnų, Kretingos r., Visagino m., Anykščių r., Kupiškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.) – 4 balai.

31. Minimalus praeinamasis specialiųjų sporto projektų vertinimo kriterijų balas – 8.

32. Maksimali galima balų suma už atitikimą specialiesiems sporto projektų vertinimo kriterijams  – 15 balų.

 

IX SKYRIUS

KITA INFORMACIJA PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS

 

33. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad ši su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) ar jos įgaliotos institucijos interneto svetainėje:

33.1.  pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašas, kuriame nurodomi pareiškėjų ir sporto projektų pavadinimai;

33.2.  paraiškoje nustatytus reikalavimus atitinkančios sporto projektų turinio santrauka;

33.3.  prašomų skirti Fondo lėšų suma.

34. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui priėmus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo sporto projektams, Ministerija ar ministro įgaliota institucija savo interneto svetainėje viešina:

34.1.  sprendimus dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvus;

34.2.  sporto projektų turinio vertinimų balus;

34.3.  paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, skirta Fondo lėšų suma ir sporto projekto turinio santrauka.

35. Sporto projektų įgyvendinimo laikotarpiu Ministerija arba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie sporto projektų įgyvendinimo rezultatus, Fondo lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

36. Sporto projektų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti Apraše ir Taisyklėse.

 

X SKYRIUS

KVIETIMO DOKUMENTAI

 

37. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 1 priedas).

38. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo forma (Kvietimo 2 priedas).

 

_____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. V-1415

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS, SKIRTIEMS ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, ATRINKTI

 

I SKYRIUS

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sporto rėmimo fondas (toliau – Fondas) skelbia sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą (toliau - Kvietimas).

2.    Kvietimą organizuoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

3.    Kvietimo tikslas - atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

4. Šiuo Kvietimu paskirstoma Fondo lėšų suma – 3 383 869,00 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

Nr. V-1360, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19029

 

5.    Teikiami projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

 

II SKYRIUS

KVIETIMO PRIORITETAI

 

6.    Organizuojant Kvietimą Sporto rėmimo fondo 2020 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais:

 

6.1. skatinama neįgaliųjų sporto plėtra:

6.1.1.   finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.1.2.   prioritetas taikomas tik toms paraiškoms, kurių pareiškėjas arba partneris įrodo, kad turi ne mažiau nei vienerių metų patirtį organizuojant neįgaliųjų fizinio aktyvumo užsiėmimus, sporto pratybas, treniruotes, varžybas ir (arba) kitus sporto renginius. Jei šią patirtį turi partneris, privalo būti pateiktas jo įsipareigojimas ar sutikimas sporto bazėje vykdyti šiame punkte paminėtas veiklas ne trumpiau nei tris metus po projekto įgyvendinimo;

6.1.3.   ne mažiau kaip 10 % kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama paraiškoms, atitinkančioms neįgaliųjų sporto plėtra skatinamo prioritetą.

6.1.4.   Ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.1.4.1. pritaikytų neįgaliesiems sporto bazių skaičiaus padidėjimą. Sporto bazė bus laikoma pritaikyta, jei pritaikyta ne mažiau kaip viena patalpa fizinio aktyvumo užsiėmimams, tualetas, dušas ir galimybė savarankiškai patekti ir judėti šiose patalpose neįgaliojo vėžimėliu;

6.1.4.2. sportuojančių ir besimankštinančių sporto bazėje neįgaliųjų skaičiaus padidėjimą (paraiškoje nurodomas šiuo metu sportuojančių neįgaliųjų sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);

 

6.2. gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas:

6.2.1.   paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė,  pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.2.2.   įgyvendinant projektą ketinami pasiekti sporto bazės prieinamumo gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenims padidėjimą (prioriteto rodikliai):

6.2.2.1.  didinant sporto bazės prieinamumo bendruomenės nariams trukmę (nurodoma esama sporto bazės prieinamumo bendruomenės nariams trukmė per savaitę ir planuojama prieinamumo trukmė per savaitę per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);

6.2.2.2.  taikant lengvatas fizinio aktyvumo užsiėmimuose dalyvauti gyvenamosios vietovės bendruomenės nariams (nurodomos planuojamos taikyti gyvenamosios vietovės bendruomenės nariams lengvatos per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos);

 

6.3. skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas:

6.3.1.   paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.3.2.   ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.3.2.1.  sporto bazėje sportuojančių ir besimankštinančių vaikų ir (arba) jaunimo iki 29 metų skaičiaus padidėjimą (nurodomas šiuo metu sportuojančių vaikų ir jaunimo sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);

6.3.2.2.  sporto bazėje nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo užsiėmimų organizuojamų vaikams ir (arba) jaunimui iki 29 metų skaičiaus per savaitę padidėjimą (nurodomas šiuo metu organizuojamų fizinio aktyvumo užsiėmimų vaikams ir (arba) jaunimui iki 29 metų skaičius per savaitę ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);

 

6.4. asmenys skatinami reguliariai sportuoti:

6.4.1.   sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatintų tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose;

6.4.2.   ketinami pasiekti prioriteto rodikliai:

6.4.2.1.  reguliariai (2-4 kartus per savaitę) sporto bazėje sportuojančių ir besimankštinančių asmenų skaičiaus padidėjimą (nurodomas šiuo metu reguliariai sportuojančių asmenų sporto bazėje skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos);

6.4.2.2.  reguliariai (2-4 kartus per savaitę) sporto bazėje sportuojančių ir besimankštinančių moterų ir merginų skaičiaus padidėjimą (nurodomas šiuo metu sporto bazėje reguliariai sportuojančių moterų ir merginų skaičius ir planuojamas pasiekti skaičius per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos).

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

7.    Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

8.    Juridinių asmenų grupės (partnerių) vardu paraišką teikia jų paskirtas bendras atstovas (pareiškėjas).

9.    Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

10.  Pareiškėjas turi atitikti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), bei Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V- 123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), nurodytas sąlygas.

11.  Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą.

12.  Pareiškėjas įsipareigoja naudoti įsigytą, suremontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą sporto projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

13.  Pareiškėjas turi užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir projekto netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų ar kitų šaltinių lėšų.

14.  Pareiškėjas turi turėti reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą bei gebėjimą efektyviai naudotis projekto rezultatais po projekto įgyvendinimo.

15.  Teikdamas paraišką pareiškėjas sutinka, kad CPVA ir (arba) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - Ministerija) interneto svetainėje bus skelbiama ši su paraiška susijusi informacija:

15.1. pareiškėjo ir sporto projekto pavadinimas, prašomų skirti Fondo lėšų suma, projekto turinio santrauka, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šio sprendimo motyvai, turinio vertinimo balai;

15.2. paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, sąrašas, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, skirta Fondo lėšų suma ir sporto projekto turinio santrauka, sporto projektų įgyvendinimo rezultatai, Fondo lėšų mokėjimo sustabdymas ar nutraukimas.

16.  Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

16.1.      pareiškėjas arba partneris (juridinis asmuo) arba juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo vadovas, asmuo, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), tvarkantis (tvarkantys) juridinio asmens apskaitą, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba tyčinius nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas;

16.2.      pareiškėjo arba partnerio atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas;

16.3.      pareiškėjo arba partnerio veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

16.4.      pareiškėjas arba partneris nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

16.5.      pareiškėjas neatitinka arba partneris neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, numatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

16.6.      pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

16.7.      pareiškėjas arba partneris, naudodamas valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšas buvo neįvykdęs valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties su ta pačia valstybės ir (ar) savivaldybės institucija, priimančia sprendimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšų skyrimo sporto projektams ar aukšto meistriškumo sporto programoms, ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties pažeidimas arba valstybės ir (ar) savivaldybės institucija yra gavusi informaciją apie kitų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarčių su kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą ir tai buvo esminis valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarčių pažeidimas, ir nuo šių pažeidimų paaiškėjimo dienos yra praėję mažiau kaip 3 metai; šis punktas netaikomas, jeigu nuo esminių valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties sąlygų pažeidimo padarymo dienos iki jo paaiškėjimo dienos yra praėję daugiau kaip 5 metai;

16.8.      pareiškėjas arba partneris (juridinis asmuo) buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

17.  Paraiškų vertinimo metu konkurso sąlygų 16 punkto reikalavimai yra patikrinami tokia tvarka:

17.1.      CPVA tikrina, ar pareiškėjas ir visi partneriai (kai paraišką teikia juridinių asmenų grupė) pasirašė deklaracijas, kuriose nurodoma, kad nėra aplinkybių, dėl kurių negali būti skiriamos Fondo lėšos. Jei pateikiama paraišką be pasirašytos deklaracijos (-jų), ji atmetama;

17.2.      pagrįsdamas teistumo nebuvimo aplinkybes (Kvietimo sąlygų 16.1. punktas) pareiškėjas ir partneris (kai jis pasitelkiamas) kaip paraiškos priedą teikia Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą, kuri turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki projekto paraiškos pateikimo termino pabaigos. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms;

17.3.      Kvietimo sąlygų 16.2.-16.5. punktuose nurodytus reikalavimus CPVA patikrina viešai prieinamo informacinėse sistemose, jei tos informacijos teikėjai sudaro tam sąlygas. CPVA šią informacija gali patikrinti bet kuriuo paraiškų tikrinimo metu (40 darbo dienų po paraiškų pateikimo termino), ir jei nustatoma, kad pareiškėjas arba partneris neatitinka vieno iš 16.2.-16.5. punktų reikalavimų, tokia paraiška atmetama;

17.4.      jei CPVA vertindama paraišką nustato, pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus, tokia paraiška yra atmetama.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPORTO BAZEI

 

18. Finansavimas gali būti skiriamas tik esamoms sporto bazėms Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame kvietime esama sporto bazė suprantama kaip statinys, kuriame leidžiama sportinė veikla, arba sporto paskirties ir sporto inžineriniams statiniams skirtas žemės sklypas, kuriame vyksta arba vyko sporto pratybos, varžybos ir (arba) kiti sporto renginiai per pastaruosius (2019 ir 2020) metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

 

19.     Ketinama remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ir (arba) rekonstruoti sporto bazė pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba turi būti perduota valdyti patikėjimo, panaudos arba nuomos pagrindais ne trumpesniam kaip 3 metų terminui po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Teisė (nuosavybės, panaudos, patikėjimo ar disponavimo) į nekilnojamąjį turtą turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

20.     Esamai sporto bazės būklei pagrįsti prie paraiškos turi būti pridedamos esamos sporto bazės nuotraukos (dabartinės būklės). Paraiškoje nurodytų darbų apimčiai pagrįsti privalo būti pateiktos planuojamų darbų vizualizacijos arba brėžiniai, kuriuose būtų detalizuotos sporto bazės komplekso dalys ar patalpos, kurioms sutvarkyti prašoma Fondo lėšų. Planuojamų darbų vizualizacijose, brėžiniuose ar kituose pridedamuose dokumentuose turi būti detalizuota, kokie darbai kurioje komplekso dalyje (patalpoje) planuojami atlikti.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VEIKLOMS

 

21.     Projektas (jo rezultatai) turi būti orientuotas į visuomenės fizinio aktyvumo didinimą.

22.     Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo projekto įgyvendinimo sutartyje (toliau - sutartis) nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje. Planuojant veiklas, rekomenduojama projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią paraiškoje numatyti ne ankstesnę kaip 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

23.     Projektas finansiniu ir instituciniu požiūriu turi būti tęstinis, pagrįstas projekto pasiekimų naudojimu ne trumpiau kaip tris metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui. Pareiškėjas turi pateikti informaciją apie tai, kas užtikrins, kaip ir iš kokių lėšų bus užtikrintas projekto rezultatų tęstinis naudojimas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO FINANSAVIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

24.  Fondo lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Likusią sumą (toliau – nuosavos lėšos) turi apmokėti pareiškėjas (ne mažiau kaip 10 procentais nuo sporto projekto sąmatos). Patvirtinus paraišką, visos išlaidos apmokamos vienodu intensyvumu (paraiškos vertinimo metu nustatytu nuosavų ir Fondo lėšų santykiu).

25Nuosavam įnašui pagrįsti, pareiškėjas arba partneris turi pateikti laisvos formos įsipareigojimą dėl konkretaus projekto finansavimo nuosavomis lėšomis ir (arba), jei yra planuojama gauti kitų šaltinių lėšas nuosavų lėšų įsipareigojimams padengti, - tokių įsipareigojimų įrodymus. Jei lėšas planuoja skirti savivaldybė, turi būti pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl konkretaus projekto finansavimo.

26.  Minimali sporto projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 8 000 Eur. Maksimali projekto Fondo lėšomis finansavimo suma 450 000 Eur.

27.     Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos:

27.1.  Projekto veiklų vykdymo išlaidoms:

27.1.1. statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

27.1.2. inžinerinėms paslaugoms ar su inžinerinėmis veiklomis susijusiam darbo užmokesčiui (techninio projekto parengimui, techninio projekto ekspertizei, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos). Paraiškos teikimo metu pareiškėjas turi įrodyti, kad šios išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus;

27.1.3. būtinai įrangai, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.);

27.1.4. su projekto viešinimu susijusioms išlaidoms;

27.1.5. kitoms pagrįstoms išlaidoms, be kurių nebūtų pasiekti projekto tikslai (išskyrus Aprašo 68 punkte nurodytas išlaidas);

27.2.    Projekto administravimo išlaidoms:

27.2.1. projektą administruojančių darbuotojų (projekto vadovo, projekto koordinatoriaus, projekto finansininko ir kitų būtinų darbuotojų) darbo užmokesčiui ir su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms arba projektą administruojančių asmenų paslaugų išlaidoms (toliau – tiesioginės projekto administravimo išlaidos);

27.2.2. kitoms su projekto administravimu susijusioms išlaidoms (biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), komandiruočių ir kitoms būtinoms išlaidoms), jeigu jos tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti (toliau – netiesioginės išlaidos).

28.     Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 10 procentų sporto projekto bendros lėšų sumos.

29.     Paraiškos teikimo metu pareiškėjas turi pagrįsti tiesiogines administravimo išlaidas (darbo užmokestį ir su juo susijusias išlaidas ir (arba) projekto administravimo paslaugų pirkimo išlaidas). Jei projektui administruoti numatomos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos, ir jei projekto vykdytojas numato, kad patirs ir netiesiogines išlaidas, pastarosios yra apskaičiuojamos taikant 15 procentų fiksuotojo dydžio normą nuo tiesioginių administravimo išlaidų. Jei projektui administruoti bus perkamos administravimo paslaugos, netiesioginės išlaidos negali būti taikomos.

30.     Projekto administravimo išlaidos bus apmokamos supaprastintai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka: pagrįstos tiesioginės projekto administravimo išlaidos ir apskaičiuotos netiesioginės išlaidos bus sudedamos (kai taikoma), ir pagal formulę projekto administravimo išlaidoms numatyta suma / projekto veiklų vykdymo išlaidoms numatyta suma, apskaičiuojama fiksuotojo dydžio norma, kuri numatoma sutartyje ir, deklaruojant veiklų vykdymo išlaidas, bus taikoma apskaičiuoti ir apmokėti projekto administravimo išlaidas.

31.     Teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, projekto vykdytojas turės deklaruoti pelną, gautą sporto projekto įgyvendinimo metu iš sporto projekto veiklų (įskaitant ir sporto projekto apimtyje įsigytos įrangos ar inventoriaus naudojimo). Pelno suma bus mažinama sporto projektui skirta Fondo lėšų suma.

32.     Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos:

32.1.      sporto inventoriui įsigyti;

32.2.      baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms apmokėti;

32.3.      Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) apmokėti;

32.4.      iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtoms išlaidoms kompensuoti;

32.5.      finansuoti sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis;

32.6.      materialaus ir nematerialaus turto, nesusijusiam su projektu, įsigijimui. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos nekilnojamo turto įsigijimui ir (ar) nuomai;

32.7.      pareiškėjų ir (arba partnerių) veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms apmokėti), išskyrus išlaidas, kurios susijusios su projekto veiklų išlaidomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti;

32.8.      naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai;

32.9.      narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti;

32.10.    premijoms, piniginiams ir (arba) daiktiniams prizams apmokėti;

32.11.    išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;

32.12.    papildomoms savanoriško sveikatos draudimo įmokoms arba įmokoms į pensijų ir kitus fondus, išskyrus privalomąsias pensijų socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokas;

32.13.    sporto projekte dirbančio personalo papildomoms išmokoms, kurios nesusijusios su įprastomis darbo sutarties sąlygomis (skatinamosios išmokos, išmokos švenčių, jubiliejų ar kitomis progomis, tikslinėms atostogoms ir pan.);

32.14.    išeitinėms išmokoms, kompensacijoms, išskyrus kompensaciją už sporto projekto įgyvendinimo laikotarpiu priskaičiuotas ir nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji apskaičiuota ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, įgyvendinant sporto projektą;

32.15.    turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidoms;

32.16.    nekilnojamam turtui įsigyti, išskyrus pagal savo prigimtį kilnojamus daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta Lietuvos Respublikos įstatymai;

32.17.    naudotam turtui įsigyti;

32.18.    įmokoms už teisę surengti tarptautines sporto varžybas ar renginius;

32.19.    licencijoms ir leidimams įsigyti. 

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ BALAI

 

33.     Sporto projektų paraiškų atranką sudaro:

33.1.    paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas pagal šio Kvietimo sąlygų 3 priedą;

33.2.  turinio bei išlaidų pagrįstumo vertinimas pagal šio Kvietimo sąlygų 4 priedą.

34.     Projektai vertinami vadovaujantis Aprašu, Taisyklėmis, šiose Kvietimo sąlygose patvirtintais prioritetais, bendraisiais ir specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais.

35.     Paraiškai suteikiami papildomi balai, jei ji atitinka specialiuosius kriterijus (detalizuota Kvietimo sąlygų 4 priede). Paraiška, atitikdama specialiuosius kriterijus, turi surinkti 8 balus iš 15 galimų balų:

35.1.    Projektas padidins reguliariai (2–3 kartus per savaitę) atnaujintoje sporto bazėje sportuojančių asmenų skaičių (iki 3 balų):

35.2.  Sporto bazė yra savivaldybėje, kurioje yra mažas fizinio aktyvumo rodiklis (iki 3 balų);

35.3.  Sporto bazė yra savivaldybėje, kurioje yra padidintas vaikų antsvorio rodiklis (iki 1 balo). Šis kriterijus taikomas tik paraiškoms, kurios pagrindė prioriteto „Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas“ atitikimą ir (arba) kurios vaikus ir (arba) jaunimą nurodė kaip tikslinę grupę;

35.4.  Projektas prisideda prie sporto infrastruktūros tolygaus plėtojimo Lietuvos regionuose (iki 3 balų);

35.5.  Atnaujintoje sporto bazėje tikslinei grupei bus organizuojami nemokami fizinio aktyvumo užsiėmimai, pratybos, treniruotės ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį pasibaigus projektui (iki 1 balo);

35.6.  Atnaujinama sporto bazė tikslinei grupei yra lengvai pasiekiama viešuoju transportu (ir) arba organizuojamos transporto paslaugos (iki 2 balų);

35.7.  Projektu sudaromos sąlygos kompleksinei sporto plėtrai tam tikrame regione ar sporto srityje (iki 2 balų).

36.     Paraiška atmetama jeigu:

36.1.  paraiška, pareiškėjas ir (arba) partneris (kai jis pasitelkiamas) neatitiko administracinės atitikties reikalavimų;

36.2.  paraiška nesurenka 56 ir daugiau balų iš 100 galimų arba bent vieno minimalaus pereinamojo balo nustatyto kiekvienai vertinimo kriterijų grupei.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

37.  Paraiškos pildomos ir teikiamos lietuvių kalba elektronine forma, naudojantis paraiškų surinkimo įrankiu (angl. Submittable), kurio konkreti nuoroda bus paskelbta Kvietimo skelbime adresu www.cpva.lt. Kitokia forma pateiktos paraiškos bus atmetamos.

38.  Prie paraiškos pridedamų priedų sąrašas pateikiamas Kvietimo sąlygų 5 priede.

39. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2020 m. kovo 2 d. 17.00 val. Lietuvos laiku. Vėliau gautos paraiškos nevertinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

 

IX SKYRIUS

KVIETIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

40. Pareiškėjo deklaracijos forma (Kvietimo 1 priedas).

41.  Partnerio deklaracijos forma (Kvietimo 2 priedas).

42.  Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma (Kvietimo 3 priedas).

43.  Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo patikros lapas (Kvietimo 4 priedas).

44.  Pridedamų prie paraiškos priedų sąrašas (Kvietimo 5 priedas).

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas_1-4 sritys_2 priedas (nauja redakcija pagal V-199)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-199, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03204

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1360, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19029

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Kiekvienas teikiamas finansavimui projektas gali turėti visų šiame kvietime išvardintų sporto projektų veiklų sričių elementų.

[1] Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.) (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr)

[2] Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms (Lietuvos Respublikos Sporto įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f585e4e2d85611e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7vg5t)

[3] Šaltinis Higienos instituto leidinys „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. 2018 m. standartizuoti rodikliai“  http://hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/Gyvensenos_tyrimai_2018_m.=.pdf