Suvestinė redakcija nuo 2015-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00270

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo

 

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. 1R-300

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 4 straipsniu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

t v i r t i n u  Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Juozas Bernatonis

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-300

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-173

redakcija)

 

 

(Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti forma)

 

_______________________________

(asmens vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

 

METINĖ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARACIJA ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI

 

20 __ m. _____________ mėn. ____ d.

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20 __ m. _____________ mėn. ____ d. iki 20 __ m. _____________ mėn. ____ d.[1]

 

I. PAJAMOS

 

Nurodoma pajamų suma atskaičius pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, taip pat kitus mokesčių įstatymuose nustatytus mokesčius. Pajamos (išskyrus valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją) turi būti pagrįstos teisinę galią turinčiais dokumentais arba įstatymų nustatyta tvarka įformintais sandoriais.

 

Eil.

Nr.

Gavimo laikotarpis

Pajamų rūšis[2]

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

II. NEKILNOJAMASIS TURTAS

 

Nurodomas nekilnojamasis turtas, turėtas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Nekilnojamojo turto vertę Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nustato pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę rinkos vertę. Pareiškėjas, manantis, kad vidutinė rinkos vertė neatitinka nekilnojamojo turto tikrosios  rinkos vertės, gali kaip turto vertę nurodyti jo faktinę įsigijimo kainą arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusią tikrąją rinkos vertę. Šie duomenys turi būti pagrįsti teisinę galią turinčiais dokumentais arba įstatymų nustatyta tvarka įformintais sandoriais.

 

Eil. Nr.

Turto rūšis[3]

Buvimo vieta (adresas)

Turto vertė (Eur)

(pildoma, jeigu pareiškėjas nenori, kad nekilnojamojo turto vertė būtų nustatyta pagal vidutinę rinkos vertę, nurodytą Nekilnojamojo turto registre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

III. KITAS TURTAS

(pildoma tik tada, kai pareiškėjas turi tokios rūšies turto)

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto vertė (Eur)

1.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas[4] (nurodyti):

 

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

2.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai[5]

 

3.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos piniginės lėšos[6]

 

4.  

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos[7]

 

5.  

Ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos[8]

 

6.  

Kita (nurodyti):

 

 

Iš viso:

 

 

Pridedami papildomi dokumentai:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti jų turimą informaciją, reikalingą nustatyti, ar pareiškėjų metinėse turto ir pajamų deklaracijose antrinei teisinei pagalbai gauti ir prie jų pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi.

 

Metinės turto ir pajamų deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formoje bei pridėtuose dokumentuose pateikti ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų gauti duomenys gali būti tvarkomi antrinės teisinės pagalbos teikimo tikslais.

 

Už neteisingų duomenų pateikimą asmenys atsako administracine tvarka.

 

Tvirtinu, kad šioje deklaracijoje nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.

 

 

 

__________________________                         ________________________________________

(parašas)                                                                                                           (vardas, pavardė)

 

________________

Formos pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

 

Metinės pajamų ir turto

deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos

priedas

 

METINĖS PAJAMŲ IR TURTO DEKLARACIJOS ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI PILDYMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

1. Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti (toliau – Deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti) pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato deklaruotinas metines pajamas ir turtą bei Deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti pildymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

3. Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti nurodomos ataskaitiniu laikotarpiu pareiškėjo gautos pajamos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimas turtas. Šios deklaracijos ataskaitinis laikotarpis yra 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Kaip ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (pavyzdžiui, pareiškėjas 2013-10-15 teikia prašymą gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Vadinasi, Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti kaip ataskaitinis laikotarpis nurodoma 12 paskutinių mėnesių, ėjusių iki spalio mėnesio. Ataskaitinio laikotarpio pradžia šiuo atveju yra 2012-10-01, o pabaiga – 2013-09-30 (paskutinio mėnesio, ėjusio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinė diena). Tais atvejais, kai pareiškėjas yra deklaravęs turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) ir nuo deklaruoto ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki mėnesio, einančio prieš kito prašymo gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą pateikimo mėnesį, yra praėję trys ar mažiau kaip trys mėnesiai, tai naujai deklaruoti turto (įskaitant ir gautas pajamas) nereikia.

 

II SKYRIUS

 PAJAMŲ DEKLARAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

4. Į pajamas įskaitoma:

4.1. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos (įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius, kitas pajamas bei išeitines išmokas);

4.2. autorinis atlyginimas;

4.3. pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą;

4.4. dividendai ir palūkanos;

4.5. individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos;

4.6. individualios veiklos pajamos, gautos verčiantis veikla pagal verslo liudijimus ir individualios veiklos vykdymo pažymas;

4.7. individualios veiklos pajamos, gautos verčiantis kita veikla;

4.8. individualios sporto veiklos pajamos;

4.9. individualios atlikėjo veiklos pajamos;

4.10. pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas), viršijanti 1 750 eurų per einamuosius kalendorinius metus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

 

4.11. išmokos žemės ūkio veiklai;

4.12. socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, išmoką vaikui, mokamą pagal Išmokų vaikams įstatymą);

4.13. piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);

4.14. išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo;

4.15. labdara pinigais, kurių bendra suma didesnė už 4 valstybės remiamų pajamų dydžius;

4.16. gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos (išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis);

4.17. užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos;

4.18. ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos;

4.19. turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją);

4.20. nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos;

4.21. privalomai registruotino kilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos;

4.22. kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos;

4.23. pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto  nuomą;

4.24. loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai;

4.25. visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti);

4.26. kitos faktiškai gautos pajamos.

5. Į šių Taisyklių 4 punkte nurodytas pajamas įskaitomos pajamos atskaičius pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, taip pat kitus mokesčių įstatymuose, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, nustatytus mokesčius (jeigu jie buvo sumokėti). Pajamos (išskyrus valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją) turi būti pagrįstos teisinę galią turinčiais dokumentais arba įstatymų nustatyta tvarka įformintais sandoriais (pavyzdžiui, darbdavio pažyma apie gaunamas pajamas, išmokas mokančios institucijos pažyma ar kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

6. Į šių Taisyklių 4 punkte nurodytas pajamas neįskaitomos pareiškėjų vaikų gaunamos pajamos ar išmokos, pareiškėjo tvarkomos uzufrukto teise, išskyrus šių Taisyklių 4.13 punkte nurodytas pinigines lėšas.

7. Piniginės lėšos, mokamos vaikui išlaikyti (alimentai), į jas mokančio asmens pajamas neįskaitomos. Šių piniginių lėšų mokėjimą pareiškėjas turi pagrįsti pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus.

 

III SKYRIUS

 NEKILNOJAMOJO TURTO DEKLARAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

8. Į nekilnojamąjį turtą įskaitoma:

8.1. statiniai, tarp jų ir nebaigti statyti statiniai:

8.1.1. butas daugiabučiame name (jo dalis);

8.1.2. gyvenamasis namas (jo dalis, kotedžas);

8.1.3. sodo namelis;

8.1.4. kita.

8.2. žemė:

8.2.1. sodo sklypo;

8.2.2. žemės ūkio paskirties;

8.2.3. užimta miško;

8.2.4. užimta vandens telkinio;

8.2.5. namų valda;

8.2.6. kita.

8.3. kitas pagal savo prigimtį kilnojamas turtas, kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

9. Kai deklaruojamas nekilnojamasis turtas priklauso dalinės ar jungtinės nuosavybės teise, nurodoma pareiškėjui priklausančio turto dalies vertė.

10.  Nekilnojamo turto vertę Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nustato pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę rinkos vertę. Pareiškėjas, manantis, kad vidutinė rinkos vertė neatitinka nekilnojamojo turto tikrosios  rinkos vertės, gali kaip turto vertę nurodyti jo faktinę įsigijimo kainą arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusią tikrąją rinkos vertę. Šie duomenys turi būti pagrįsti teisinę galią turinčiais dokumentais (pavyzdžiui, turto vertinimo ataskaita ar kt.) arba įstatymų nustatyta tvarka įformintais sandoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

11.  Į šių Taisyklių 7 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą neįskaitomas pareiškėjų vaikų turimas turtas, pareiškėjo tvarkomas uzufrukto teise.

 

IV SKYRIUS

 KITO TURTO DEKLARAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

12.  Į kitą turtą įskaitoma:

12.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas:

12.1.1. kelių transporto priemonė;

12.1.2. šaunamasis ginklas;

12.1.3. potencialiai pavojingas įrenginys;

12.1.4. žemės ūkio technika;

12.2. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi vertybiniai popieriai, kai jų bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, ir meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

 

12.3. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos piniginės lėšos, viršijančios 580 eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

 

12.4. ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

 

12.5. ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų (išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti) ar turtui (kitam turtui) pirkti, kai šis nekilnojamasis turtas ar turtas (kitas turtas) deklaruojamas Taisyklių III–IV skyriuose nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

 

12.6. kita.

13.  Kai deklaruojamas kitas turtas priklauso dalinės ar jungtinės nuosavybės teise, nurodoma pareiškėjui priklausančio turto dalies vertė.

14.  Kaip kito turto vertė nurodoma jo faktinė įsigijimo kaina arba ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos vertė (nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos arba kai pareiškėjas mano, jog turto įsigijimo kaina žymiai skiriasi nuo turto rinkos vertės).

15.  Į šių Taisyklių 11 punkte nurodytą kitą turtą neįskaitomas pareiškėjų vaikų turimas turtas, pareiškėjo tvarkomas uzufrukto teise.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

16.  Pareiškėjo pajamos ir turtas, nurodyti šių Taisyklių II–IV skyriuose, surašomi į Deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Už Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako ją pateikęs asmuo.

17. Užpildyta Deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti pateikiama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos atitinkamam teritoriniam skyriui kartu su prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

18.  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti jų turimą informaciją, reikalingą nustatyti, ar pareiškėjo Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi.

19. Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti pateiktų duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

 

___________________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-328, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14367

Dėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-300 „Dėl Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-173, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11032

Dėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-300 „Dėl Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] 12 mėnesių iki metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti pateikimo mėnesio.

[2] Deklaruojamos Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos pildymo taisyklių (priedas) 4 punkte nurodytos pajamos.

[3] Jeigu kaip turto rūšis nurodoma žemė, kartu turi būti nurodomas jos dydis.

[4] Pavyzdžiui, kelių transporto priemonė, taip pat Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos pildymo taisyklių 12.1 papunktyje nurodytas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas.

[5] Kai vertybinių popierių bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų.

[6] 580 eurų viršijančios lėšos.

[7] Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų.

[8] Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų.