Suvestinė redakcija nuo 2020-07-18 iki 2020-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15677

 

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio d. Nr. T-144

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Apie sprendimo priėmimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Virginijus Komskis

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 2 d.

sprendimu Nr. T-144

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Pagėgių savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos), Pagėgių savivaldybės mero (toliau – mero), Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – mero pavaduotojo), Tarybos komitetų (toliau – komitetų), Tarybos komisijų (toliau – komisijų), frakcijų, atskirų Tarybos narių veiklos tvarką ir formas, taip pat kitus klausimus, įstatymų priskiriamus Reglamento reguliavimo sričiai.

2. Taryba, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas ir veikdama pagal Vietos savivaldos įstatymą, vykdo vietos valdžios funkcijas, turi veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Be to, Taryboje sprendžiamos ir kitos gyventojams iškylančios problemos, kurias spręsti nepriskirta valstybės institucijų kompetencijai.

3. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitų teisės aktų nuostatomis.

4. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai Tarybai.

 

II. TARYBOS SUDARYMAS, JOS VEIKLOS TVARKA IR FORMOS

 

5. Taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas bei įgyvendinanti savivaldos teisę Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – Tarybos narių. Tarybą sudaro 17 Tarybos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

6. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.

7. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos Tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios Tarybos nariai prisiekia. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

8. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti Tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta  Tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos Taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

9. Jeigu išrinktos naujos Tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo savivaldybės teritorijoje.

10. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja dauguma išrinktų Tarybos narių. Tarybos veikla tarp Tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

11. Taryba prižiūri Savivaldybės vykdomąją instituciją ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.

12. Taryba vieną kartą per metus teikia savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Ataskaitą Tarybos vardu pateikia meras.

 

 

III. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

13. Posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma ir jis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma (9 Tarybos nariai)

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

Pirmasis tarybos posėdis

 

14. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną, ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos  Tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu Tarybos rinkimai vyko savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo.

15. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

16. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas naujai išrinktos tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki Reglamento 14 punkte nustatyto termino pabaigos, naujai išrinktos tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, − pagal amžių vyriausias Tarybos narys.

17. Patalpas posėdžiui parengia Savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, turi būti parengta balsadėžė bei parengta vieta slaptam balsavimui). Atsakingas už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui yra administracijos direktorius.

18. Posėdžio metu salėje naujai išrinkti tarybos nariai turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

19. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys (toliau- posėdžio pirmininkas). Jis skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito posėdžio datą. Kitas posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

20. Posėdžio pirmininkas paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos Tarybos narių įgaliojimai ir, kad prasidėjo naujai išrinktų Tarybos narių įgaliojimai.

21. Pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje:

21.1. prisiekia Tarybos nariai, jeigu Meras neišrinktas, renkamas laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys;

21.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

21.2.1. Savivaldybės tarybos narių frakcija – ne mažiau kaip trys savivaldybės tarybos nariai, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į frakciją;

21.2.2. Savivaldybės tarybos dauguma – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų;

21.2.3. Savivaldybės tarybos opozicija – Tarybos mažumai priklausanti Tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) Tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

21.2.31. Savivaldybės tarybos mažuma – Tarybos daugumai nepriklausantys Tarybos nariai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

21.3. priimamas sprendimas dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir Mero, o jeigu Meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio Tarybos nario siūlymu dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai.

21.4. gali būti skiriamas Mero pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu Meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje Meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje Meras neprisiekė, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja šio Reglamento 14,15 punktuose nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje Meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti Pagėgių savivaldybės mero pareigas.

21.5. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) tarnybinius nusižengimus ar apie savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus. Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos pavaduotojo skyrimo procedūra tokia pati, kaip ir mero pavaduotojo.

22. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisieks Tarybos nariai, pirmininkauja Reglamento 16 ir 19 punktuose nustatyti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

23. Posėdžius protokoluoja savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį (toliau – posėdžio sekretorius).

24. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Tarybos nario (mero) priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Duoti priesaiką tarybos nariai kviečiami abėcėlės tvarka.

26. Tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį − padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką.

27. Baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą.

28. Tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

28.1.  „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“;

28.2. „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“.

29. Priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad tarybos narys neprisiekė.

30. Vardiniai priesaikos lapai perduodami iš Tarybos nario priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia Tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes.

31. Tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po savivaldybės tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame tarybos posėdyje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

32. Tarybos narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui.

33. Tarybos narys turi teisę gauti savivaldybės tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo.

34. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys. Tarybos nariai patvirtina posėdžio darbotvarkę ir aptaria bei patvirtina posėdžio vedimo tvarką.

 

Kiti Tarybos posėdžiai

 

35. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra (meras atostogauja, serga, komandiruotėje ar dėl kitų rimtų priežasčių)  − mero pavaduotojas, o kai šio nėra, − laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Posėdžiai paprastai šaukiami ir vyksta paskutinį mėnesio ketvirtadienį, 14.00 val., Pagėgių savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vilniaus g. 11, Pagėgiai).

36. Tarybos posėdžio sušaukimą taip pat gali inicijuoti 1/3 visų tarybos narių. Jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių nusprendžia šaukti tarybos posėdį, jie rašo merui, o jo nesant − mero pavaduotojui, o kai šio nėra, − laikinai mero pareigas einančiam tarybos nariui pareiškimą, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus. Pareiškimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą. Tokiu atveju Tarybos posėdis privalo būti sušauktas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo.

37. Jeigu meras ar mero pavaduotojas, reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, per dvi savaites tarybos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių. Tokiu atveju posėdžio sušaukimo iniciatoriai iš savo tarpo paskiria savivaldybės tarybos narį (toliau – paskirtas atstovas), kuris atlieka šio Reglamento 38 ir 39 punktuose numatytus veiksmus. Jeigu meras ar jo pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Tarybos paskirtas Tarybos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

38. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui savivaldybės interneto svetainėje (www.pagegiai.lt), kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų).

39. Posėdžio organizatorius turi užtikrinti, kad Savivaldybės administracija pateiktų informaciją savivaldybės gyventojams apie tarybos posėdžio laiką bei jame svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

40. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje posėdžio sekretorius, registruoja tarybos narius. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių (toliau – yra posėdžio kvorumas).

41. Iš anksto žinodamas, kad tarybos narys negalės atvykti į posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša posėdžio organizatoriui ne vėliau kaip prieš 2 dienas, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, posėdžio organizatorius numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša tarybos nariams bei paskelbia savivaldybės interneto.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

42. Į Tarybos posėdžius kviečiami Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), su svarstomu klausimu susijusių administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai arba jų atstovai, Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai arba jų atstovai, seniūnai ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai – seniūnaičiai – bei kiti asmenys.

Apie tarybos posėdžius turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas apskrityje, pateikiant jam posėdžio medžiagą kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Tarybos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

43. Tarybos posėdžiai yra atviri. Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, taryba gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje. Kai yra techninės galimybės, tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami interneto svetainėje.

44. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas ar kitas posėdyje išrinktas Tarybos narys. Jeigu meras ir mero pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, iš tarybos narių išrenkamas tarybos posėdžio pirmininkas. Tarybos posėdžio pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

45. Posėdžio pirmininkas:

45.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, esant reikalui, gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;

45.2. tikrina, ar tarybos posėdyje yra kvorumas;

45.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

45.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui apskrityje ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

45.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

45.6. jeigu taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

45.7.  jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

45.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiuo Reglamentu nustato balsavimo tvarką ir skelbia balsavimo rezultatus;

45.9. daro tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui;

45.10. pasiūlo tarybos nariams priimti protokolinį sprendimą pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

46. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretorius sekretoriauja ir komitetų bei komisijų posėdžiams ir yra atsakingas už tarybos posėdžių, tarybos komitetų ir komisijų posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų skelbimą ir saugojimą.

47. Jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių, meras arba kitas posėdžio pirmininkas skelbia posėdį pradėtą.

48. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba posėdyje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

49. Į posėdžio darbotvarkę įrašomi tik tie klausimai, kuriems pagal Reglamento 162-165, 167-169 punktų nustatytus reikalavimus yra tinkamai parengti sprendimų projektai. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku, pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

50. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus posėdyje Tarybai pristato meras, Tarybos komitetų pirmininkai, ar komitetų sprendimu, jų nariai, Tarybos nariai, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba sprendimo projekto rengėjai. Sprendimo projektą pristatantysis žodžiu informuoja apie projekto svarstymą komitete ir komiteto sprendimą, jei klausimas buvo svarstytas komiteto posėdyje. Pristatantysis teikia pasiūlymus dėl sprendimo projekto pataisų.

51. Jeigu klausimai apsvarstyti Tarybos komitetuose, Tarybos posėdyje klausimo pranešėjas jų pakartotinai nepristato, o prireikus pateikia papildomą informaciją ir atsako į Tarybos narių klausimus. Tarybos nariai, norintys pranešėjo paklausti, registruojasi elektronine sistema vieną kartą. Registracijai skiriama 1 minutė. Užsiregistravęs Tarybos narys gali atsisakyti klausti. Jeigu Tarybos nario nėra posėdžių salėje, kai posėdžio pirmininkas suteikia jam žodį paklausti, jis praranda teisę klausti svarstomu klausimu. Tarybos narys, prieš pateikdamas klausimą pranešėjui, informuoja, kad klausimą pateiks savo, Tarybos daugumos, Tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu. Neinformavus, kieno vardu pateikiamas klausimas, laikoma, kad klausimas pateiktas Tarybos nario vardu. Klausimui pateikti skiriama ne daugiau kaip 1 minutė, atsakymui – ne ilgiau kaip 3 minutės. Jei pranešėjas neatsakė į klausimą, Tarybos narys gali užduoti dar vieną klausimą. Pranešėjui atsakius į klausimus, Tarybos nariams suteikiama teisė pasisakyti svarstomu klausimu: komitetų ir frakcijų vardu bei pateikusiems raštiškus pasiūlymus – 3 minutės, kitiems – 2 minutės. Pasisakymų registracijai skiriama 1 minutė.

52. Užsiregistravusiam Tarybos nariui, kalbėti diskusijoje skiriama 2 minutės. Registracijai skiriama 1 minutė. Tarybos nariai negali perduoti vienas kitam pasisakymui skirto laiko. Diskusijos laiką kontroliuoja elektroninė sistema. Diskusijoje svarstomu klausimu Tarybos narys gali kalbėti vieną kartą. Diskusijoje galima kalbėti tik šiais klausimais: pareiškiama nuomonė dėl sprendimo projekto, pateiktų jo pataisų ar alternatyvaus sprendimo projekto, siūlomas vienas iš Reglamento 57 punkte išvardytų sprendimo variantų, teikiami siūlymai dėl balsavimo procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

53. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems, iš anksto užsiregistravusiems pas posėdžio sekretorę, Tarybai neprieštaraujant, svarstant klausimą leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti iki 5 minučių. 

54. Tarybos posėdžio pirmininkas, svarstomu klausimu iki 3 minučių turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

55. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas (toliau – įgaliotas asmuo).

56. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo, balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

57. Sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam sprendimo projektui ir priimti Tarybos sprendimą svarstytu klausimu, atmesti Tarybos sprendimo projektą, atidėti Tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos), priimti Tarybos sprendimą su posėdžio metu pateiktomis pataisomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

58. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

59. Atvirai balsuojama elektroninio balsavimo sistema. Jei elektroninio balsavimo sistema neveikia ar ja negalima naudotis, atvirai balsuojama rankos pakėlimu. Tuo atveju taryba iš savo narių tarpo išrenka du balsų skaičiuotojus.

60. Slaptai balsuojama, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia savivaldybės administracija ir tvirtina Taryba, o Tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

61. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, taip pat tie, kuriuose paliktas daugiau kaip vienas pasirinkimui duotas teiginys. Papildomai įrašytos pavardės ir teiginiai neskaičiuojami.

62. Viename biuletenyje abėcėlės tvarka gali būti rašomos kandidatų tik į vienas pareigas pavardės.

63. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta dėl ko balsuojama.

64. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

65. Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimo projektas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

66. Atviram balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį.

67. Prieš teikdamas balsuoti sprendimo projektą, Komitetų ar diskusijoje tarybos narių pateiktas pataisas ar alternatyvius pasiūlymus, posėdžio pirmininkas pasiūlo Tarybai balsavimo tvarką, išklauso tarybos narių pastabas dėl siūlomos balsavimo procedūros ir, jeigu tarybos narių nuomonės skiriasi, siūlo balsuoti dėl sprendimo projekto bei pataisų ar alternatyvių pasiūlymų priėmimo tvarkos.

68. Balsuojama tokia tvarka:

68.1. dėl Komitetų ar diskusijoje pateikto siūlymo atidėti sprendimo projektą balsuojama pirmiau negu dėl klausimo esmės;

68.2. dėl sprendimo priimti pateiktą sprendimo projektą balsuojama pirmiau nei alternatyvaus pasiūlymo;

68.3. dėl kiekvienos sprendimo projekto pataisos balsuojama atskirai. Jeigu dėl vieno sprendimo projekto teiginio pateiktos daugiau kaip dvi pataisos, posėdžio pirmininkas jas pagal prasmę sugrupuoja taip, kad per keletą balsavimų Taryba pasirinktų priimtiniausią. Daugiausia balsų surinkusi pataisa, jeigu surinkta reikiama balsų dauguma, yra priimta, priešingu atveju ji pateikiama papildomai balsuoti. Jeigu už pataisą nebalsuoja posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma, tarybos nariai gali pasiūlyti kompromisinį sprendimą arba klausimą atidėti.

69. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

70. Jeigu tarybos narys privalo nusišalinti nuo klausimo svarstymo pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 10 dalį, jis privalo:

70.1. prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl Tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

70.2. iš elektroninio balsavimo įrenginio ištraukti elektroninio balsavimo kortelę ir išeiti iš posėdžių salės ir grįžti tik po balsavimo;

70.3. nedelsiant papildyti savo privačių interesų deklaraciją (jei aplinkybės, dėl kurios nusišalina, nėra deklaravęs anksčiau).

71. Kai sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai, o tarybos narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas.

72. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma (pavyzdžiui, sprendžiant klausimą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos ar jos kompensavimo gyventojams, visiems gyventojams aktualių mokesčių, lengvatų ir pan.), po pranešimo, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, tarybos nariai balsų dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

73. Nusišalinimo procedūra pažymima posėdžio protokole (kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada grįžo į posėdžio salę).

74. Šio Reglamento 70 ir 71 punktuose nustatyta tvarka taip pat nusišalinama nuo klausimų rengimo bei svarstymo komitetuose, komisijose ir darbo grupėse.

75. Tarybos posėdžio trukmę nustato taryba, tvirtindama posėdžio darbotvarkę, tačiau ji negali viršyti 4 valandų. Pirmoji 15 min. pertrauka skelbiama po dviejų darbo valandų, kitos kas valandą. Neeilinė posėdžio pertrauka skelbiama posėdžio pirmininko nuožiūra pritarus tarybai.

76. Valstybės ir savivaldybės švenčių progomis ir kitais atvejais gali būti organizuojami iškilmingi tarybos posėdžiai. Šių posėdžių organizavimui ir vedimui netaikomos Reglamento 35-75 punktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

IV. TARYBOS KOMPETENCIJA

 

77. Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra Taryba. Tarybos sprendimai, neviršijantys Tarybos kompetencijos, privalomi Savivaldybės administracijai, visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms bei gyventojams.

78. Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji.

79. Išimtinė Tarybos kompetencija:

79.1. reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais;

79.2. mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar Tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.3. mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

79.4. sprendimo dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir savivaldybės tarybos kolegijos sudarymas mero teikimu;

79.5. savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas;

79.6. Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

79.7. sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.8. savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas; sprendimų dėl šiame įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

79.9. savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu, mero teikimu;

79.10. sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero siūlymu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-83, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-23, i. k. 2018-08241

 

79.11. sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

79.12. sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

79.13. savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus − savivaldybės biudžeto tikslinimas;

79.14. sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;

79.15. sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas, reglamento nustatyta tvarka įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

79.16. sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.17. mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į Tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.18. pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas reglamento nustatyta tvarka;

79.19. biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas;

79.20. sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo priėmimas;

79.21. sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas;

79.22. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.23. savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas; šiame apraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo;

79.24. sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;

79.25. sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas;

79.26. sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.27. sprendimų dėl koncesijų suteikimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą iki konkurso paskelbimo, koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimas, konkurso etapų nustatymas ir, gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutiniam koncesijos sutarties projektui iki koncesijos sutarties pasirašymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.28. sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas priėmimas;

79.29. sprendimų dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimas, kitų sprendimų, numatytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, priėmimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.30. savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka;

79.31. savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

79.32. sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribų teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

79.33. savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra;

79.34. taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;

79.35. kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

79.36. sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

79.37. biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;

79.38. savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas;

79.39. strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas;

79.40. sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas;

79.41. savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka;

79.42. vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas;

79.43. siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą;

79.44. įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

80. Paprastoji Tarybos kompetencija:

80.1. biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

80.2. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

80.3. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

80.4. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

80.5. sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

80.6. savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

80.7. juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas.

81. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

82. Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.

83. Išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

84. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos). Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti 16 straipsnio 3 dalyje nustatytų ir savivaldybės tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba.

85. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

86. Kalbėti Tarybos vardu turi teisę Savivaldybės meras ir Mero pavaduotojas. Taryba gali įgalioti kalbėti jos vardu Tarybos paskirtus delegacijų tarptautinėse ir savivaldybių organizacijose vadovus. Savivaldybės meras taip pat gali įgalioti kalbėti Tarybos vardu kitus asmenis.

87. Jeigu išrinktos naujos Tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo Savivaldybės teritorijoje.

 

V. TARYBOS KOMITETAI

 

88. Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, Mero sprendimai.

89. Tarybos komitetai sudaromi per du mėnesius nuo pirmojo Tarybos posėdžio.

90. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 4 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių bei įgaliojimus (atskirais sprendimais), išskyrus Kontrolės komiteto, nustato Taryba.

91. Frakcijos, Tarybos narių grupės, atsižvelgdamos į savo narių pageidavimus ir jų kompetenciją, rekomenduoja savo narius į komitetus. Neįtraukti į frakcijas, Tarybos narių grupes,  Tarybos nariai patys siūlosi į norimą komitetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

92. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Taryba reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria Taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu šiame įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

93. Už pasiūlytą Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą tame pačiame Tarybos posėdyje balsuojama tik vieną kartą. Jeigu pasiūlyta Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūra Taryboje nepatvirtinama, tame pačiame Tarybos posėdyje gali būti siūloma kita kandidatūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

94. Taryboje sudaromi šie komitetai:

94.1. Kontrolės;

94.2. Ekonomikos ir finansų;

94.3. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos;

94.4. Teritorijų ir strateginio planavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

95. Komitetų veiklą koordinuoja Meras.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

96. Komitetų bendroji kompetencija:

96.1. savo iniciatyva arba Tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų projektus;

96.2. svarsto parengtus Tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

96.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

96.4. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami Tarybos ir kolegijos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją;

96.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti Tarybai.

97. Komiteto pirmininkas:

97.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro ir tvirtina posėdžių darbotvarkes, rūpinasi, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga;

97.2. atsako už komiteto darbo planų patvirtinimą laiku;

97.3. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus;

97.4. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

97.5. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

97.6. pasirašo komiteto sprendimus, posėdžių protokolus bei kitus komiteto vardu sudarytus dokumentus;

97.7. atstovauja komitetui bendradarbiaujant su kitomis valstybės ir Savivaldybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

97.8. kontroliuoja komiteto sprendimų įgyvendinimą;

97.9. praneša Etikos komisijai ar frakcijos vadovui apie komiteto posėdžiuose nedalyvaujančius ir pavedimų nevykdančius narius.

98. Pagrindinė komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.

99. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (neskaitant Kontrolės komiteto) nariu. Į vieną komitetą įeina ne mažiau kaip 4 tarybos nariai. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos bei koalicijos. Taryba komitetų sudėtis patvirtina pagal nuostatą, kad laikomasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

100. Komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus (išskyrus Kontrolės komiteto) mero siūlymu skiria komitetų nariai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

1001. Tarybos narys, pretenduojantis tapti Tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininku, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1001.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1001.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1001.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1001.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

1001.5. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

1001.6. atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

1001.7. atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

1001.8. yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.”

Papildyta punktu:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

101. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas.

102. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti 1/3 komiteto narių, apie tai raštu, kuriame išdėstomi posėdžio sušaukimo motyvai ir posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.

103. Komiteto nariams apie būsimo komiteto posėdžio laiką praneša posėdžio sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio dienos. Komiteto posėdžiams reikalinga medžiaga komiteto nariams pateikiama ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki komiteto posėdžio.

104. Komitetų protokoliniai sprendimai priimami balsų dauguma, posėdžio pirmininkaujančiam paklausus „Ar yra prieštaraujančių?“. Esant prieštaraujančių, balsuojama rankos pakėlimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

105. Komitetų posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkaujantis ir posėdžio sekretorius iki tarybos posėdžio. Posėdžių protokolai ir kiti komiteto dokumentai saugomi pas posėdžio sekretorių. Komitetų posėdžių metu taip pat daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose.

106. Komitetų posėdžiai paprastai šaukiami prieš tarybos posėdį. Šiuose komitetų posėdžiuose svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

107. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.

108. Komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.

109. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jam nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkavęs posėdžiui. Posėdžio protokolus pasirašo ir posėdžio sekretorius.

110. Visus komitetų parengtus tarybos sprendimų projektus, kuriems įgyvendinti reikalingos lėšos, prieš pateikiant juos svarstyti tarybai, privalo išnagrinėti Savivaldybės administracija ir pateikti dėl jų savo išvadas.

111. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

112. Keli komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. Posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą posėdį, pirmininkai.

113. Komitetai, svarstydami savo kompetencijos klausimus, turi lygias teises.

114. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais. Komiteto teikiamiems tarybai svarstyti klausimams pristatyti arba komiteto pasiūlymams bei išvadoms pateikti dėl kitų svarstomų klausimų komitetas skiria pranešėjus.

115. Komitetai, bendrame posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

116. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

117. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

118. Komitetas jo kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

119. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o Savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

120. Komitetai savo kompetencijos ribose turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir pareigūnams.

121. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę tikrinti, kaip vykdomi tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas ir pasiūlymus.

122. Komitetų darbe komiteto sprendimu  patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

123. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių veiklos patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

124. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

125. Kontrolės komitetas:

125.1. teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.2. siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

125.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos plano projektas su Kontrolės komiteto pasiūlymais iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžinamas savivaldybės kontrolieriui tvirtinti

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia  Tarybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.5. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

125.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba Tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka; Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

125.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.

126. Kontrolės komitetas sprendimus priima komiteto posėdyje, kuriame turi dalyvauti daugiau kaip pusė komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio komiteto posėdžiui tarybos nario balsas

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

VI. EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

 

127. Ekonomikos ir finansų komitetas:

127.1. svarsto pateiktą tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia apibendrintas išvadas;

127.2. rengia išvadas dėl biudžeto įvykdymo apyskaitų;

127.3. teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų skirstymo;

127.4. svarsto ir rengia pasiūlymus dėl specialių fondų sudarymo ir naudojimo;

127.5. svarsto ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių ir bendrovių gyventojams teikiamų paslaugų tvirtinimo įstatymo nustatyta tvarka;

127.6. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;

127.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;

127.8. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir jos institucijų kreditų bei paskolų ėmimo ir suteikimo;

127.9. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia projektus ir pasiūlymus ekonominės ir socialinės raidos planavimo klausimais;

127.10. nagrinėja verslo sričių, prioritetinių verslo sričių skatinimo programas ir nustato įgyvendinimo prioritetus;

127.11. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės ir akcijų bendrovėse efektyvesnio panaudojimo;

127.12. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės įmonių, įstaigų steigimo;

127.13. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto panaudojimo ir apskaitos;

127.14. teikia išvadas dėl savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo akcinio kapitalo efektyvaus ir racionalaus panaudojimo;

127.15. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia pasiūlymus ir išvadas dėl atstovavimo savivaldybės ir valstybės interesams uždarosiose akcinėse bendrovėse bei bendrose su užsieniu įmonėse;

127.16. svarsto klausimus ir teikia pasiūlymus dėl lėšų pritraukimo iš Europos Sąjungos, tarptautinių, Lietuvos Respublikos ir kitų fondų miesto investiciniams projektams bei verslo skatinimo programoms įgyvendinti;

127.17. svarsto savivaldybės kreditų politiką;

127.18. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą verslo, darbo rinkos plėtros srityse;

127.19. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

VII. SOCIALINIŲ REIKALŲ IR TEISĖTVARKOS KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

 

128. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas:

128.1. rengia pasiūlymus dėl miesto gyventojų socialinės apsaugos problemų ir numato bei siūlo jų įgyvendinimo kryptis;

128.2. svarsto ir teikia pasiūlymus gyventojų sveikatos apsaugos klausimais;

128.3. teikia pasiūlymus dėl sveikatos ir socialinės apsaugos;

128.4. teikia pasiūlymus dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių ir kitų problemų, socialinio būsto fondo formavimo ir būsto suteikimo tvarkos;

128.5. svarsto ir teikia išvadas dėl migracijos procesų, gyventojų užimtumo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei viešųjų darbų;

128.6. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl nepilnamečių globos ir rūpybos bei užimtumo, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

128.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei gamtines dujas;

128.8. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo tvarkos;

128.9. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;

128.10. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl mokesčių už švietimo įstaigų teikiamas paslaugas nustatymo;

128.11. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo;

128.12. svarsto Savivaldybės kultūros politikos ir kultūros plėtros, organizavimo, įgyvendinimo bei koordinavimo, kultūros ir poilsio infrastruktūros klausimus;

128.13. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto vystymo, ryšių plėtojimo, organizavimo bei koordinavimo;

128.14. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemų;

128.15. svarsto Savivaldybės administracijos santykių su gyventojų bendruomene klausimus;

128.16. teikia pasiūlymus, užkertant kelią administraciniams nusižengimams;

128.17. svarsto klausimus, kaip užtikrinti viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

128.18. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl Savivaldybės teritorijoje eismo organizavimo;

128.19. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl aplinkosaugos problemų;

128.20. nagrinėja gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus Savivaldybės teritorijos planavimo, tvarkymo, statybos ir aplinkosaugos srityse bei teikia pasiūlymus;

128.21. svarsto ir teikia pasiūlymus eismo (automobilių, dviračių, pėsčiųjų), visuomeninio transporto, energetikos (šilumos ir karšto vandens tiekimo), miesto ir kaimo apšvietimo, gyvūnų laikymo tvarkos nustatymo ir kitais klausimais;

128.22. nagrinėja ir teikia pasiūlymus geriamojo vandens tiekimo bei valymo, komunalinių atliekų tvarkymo, švaros, visuomenės sveikatos, sanitarijos ir higienos, gyvūnų laikymo, želdinių ir žaliųjų plotų, atvirų vandens telkinių priežiūros ir kt. klausimais;

128.23. svarsto Savivaldybės komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemas;

128.24. svarsto verslo plėtros galimybes nenaudojamose teritorijose;

128.25. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.”;

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

VIII. TERITORIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

 

129. Teritorijų ir strateginio planavimo komitetas:

129.1. dalyvauja prižiūrint miesto Bendrojo plano realizavimą;

129.2. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo;

129.3. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia pasiūlymus dėl gyvenamųjų bei kitų patalpų statybos, eksploatacijos;

129.4.  teikia pasiūlymus dėl teritorijos raidos;

129.5. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl poilsio, turizmo paslaugų būklės ir plėtotės krypčių;

129.6. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės ūkio vystymo ir aplinkos apsaugos programų;

129.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl žemėnaudos priežiūros, ekologinės kultūros diegimo ir ugdymo;

129.8. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl infrastruktūros objektų steigimo, plėtimo ir atnaujinimo sąlygų;

129.9. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl istorijos, gamtos, kraštovaizdžio objektų puoselėjimo, saugojimo, gamtos išteklių priežiūros;

129.10.  svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos fondo ir kaimo rėmimo fondo lėšų panaudojimo;

129.11. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl žemės ūkio klausimų koordinavimo, kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui organizavimo ir įgyvendinimo;

129.12. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimo;

129.13. svarsto ir teikia išvadas dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;

129.14. teikia pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo, turizmo skatinimo;

129.15. svarsto investicinius projektus ir nustato prioritetus pagal miesto ir verslo poreikius;

129.16. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

9 skyrius. Neteko galios nuo 2020-07-18

Skyriaus naikinimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

IX. TARYBOS KOMISIJOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

131.  Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

132. Įstatymų nustatytais atvejais arba savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos. Komisijų nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

133. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

134. Etikos komisija:

134.1. prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

134.2. analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

134.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

134.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

134.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

134.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

134.7. veikdama pagal šio punkto 134.2. ir 134.6. papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-83, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-23, i. k. 2018-08241

 

135. Antikorupcijos komisija:

135.1. savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

135.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

135.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

135.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

135.5 atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

136. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

1361. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu.”

Papildyta punktu:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

137. Laikinosios komisijos sudaromos sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti. Į komisiją skiriami tarybos nariai, gali būti skiriami valstybės tarnautojai bei gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai ir ekspertai, jiems sutikus. Laikinosios komisijos pirmininką, paprastai iš tarybos narių, tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir šiuo reglamentu.

 

X. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

138. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš 7 tarybos narių gali sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją (toliau – kolegija). Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas.

139. Kolegijos nariai pagal pareigas yra meras, mero pavaduotojas ir komitetų pirmininkai. Kolegijos narių kandidatūras tarybai tvirtinti teikia meras.

140. Kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai išrinktos tarybos nariai. Iki naujos kadencijos kolegijos sudarymo jos įgaliojimus laikinai vykdo meras.

141. Kolegijos narys savo statusą praranda, praradęs tarybos nario įgaliojimus.

142. Kolegija sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja dauguma jos narių.

143. Kolegijos posėdžio datą ir darbotvarkę nustato meras.

144. Kolegijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kai narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Kolegijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo.

145. Priimtų Kolegijos sprendimų kopijas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas posėdžio sekretorius įteikia arba išsiunčia nurodytiems rengėjų adresatams.

146. Kolegijos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo to posėdžio pirmininkas – meras ar posėdžiui pirmininkavęs Kolegijos narys ir posėdžio sekretorius.

147. Posėdžio protokole nurodoma data, posėdžio eilės numeris, posėdžio pirmininko ir posėdžio sekretoriaus asmens vardas ir pavardė, dalyvavusių Kolegijos narių vardai ir pavardės, kviestųjų asmenų vardai ir pavardės, svarstomieji klausimai, kalbėjusių asmenų vardai ir pavardės, jų pateiktos pastabos, pasiūlymai, priimtas sprendimas. Nurodomi balsavimo rezultatai (pažymima, kiek balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“).

148. Kolegijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

1481. Kolegijos posėdžio sušaukimą taip pat gali inicijuoti dauguma visų savivaldybės tarybos kolegijos narių. Jeigu dauguma visų savivaldybės tarybos kolegijos narių nusprendžia šaukti kolegijos posėdį, jie rašo merui, o jo nesant − mero pavaduotojui, pateikdami svarstytinus klausimus. Pareiškimą pasirašo visi savivaldybės tarybos kolegijos nariai, inicijuojantys kolegijos posėdžio sušaukimą. Tokiu atveju savivaldybės tarybos kolegijos posėdis privalo būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kolegijos narių reikalavimo gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

1482Jeigu meras ar mero pavaduotojas, reikalaujant daugumai visų savivaldybės tarybos kolegijos narių, per 5 darbo dienas kolegijos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti dauguma savivaldybės tarybos kolegijos narių. Tokiu atveju posėdžio sušaukimo iniciatoriai iš savo tarpo paskiria savivaldybės tarybos narį (toliau – paskirtas atstovas), kuris atlieka šio Reglamento XI skirsnyje numatytus kolegijos posėdžiui pirmininkaujančiojo veiksmus. Jeigu meras ar jo pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo paskirtas atstovas.

Papildyta punktu:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

149. Už numatytų kviestųjų asmenų pakvietimą į Kolegijos posėdį, techninį dokumentų parengimą ir kokybę atsako posėdžio sekretorius.

150. Posėdžio pradžioje meras arba posėdžiui pirmininkaujantis kitas Kolegijos narys pateikia tvirtinti darbotvarkės projektą ir darbo reglamentą.

151. Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus:

151.1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

151.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

151.3. numato savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);

151.4. svarsto klausimus dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.

152. Nepažeisdama kitų savivaldybės institucijų kompetencijos, Kolegija gali svarstyti ir kitus Tarybos sprendimais patvirtintose tvarkose bei nuostatuose nurodytus klausimus.

 

XI. TARYBOS DARBO PLANAVIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

153. Naujai išrinkta Taryba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo savo įgaliojimų pradžios turi patvirtinti kadencijos darbų programą.

154. Taryba savo darbą planuoja pusmečiais.

155. Planas sudaromas tokia tvarka:

155.1. tarybos komitetai, frakcijos ir tarybos nariai ne vėliau kaip per mėnesį iki kito pusmečio pradžios pateikia merui savo pasiūlymus dėl tarybos posėdžiuose svarstytinų klausimų bei kitų renginių;

155.2. meras apibendrina pasiūlymus, parengia pusmečio darbo plano projektą ir per dvi savaites pateikia svarstyti komitetams;

155.3. pusmečio darbo planas tvirtinamas tarybos posėdyje.

156. Pusmečio darbo plane turi būti nurodyta:

156.1. tarybos posėdžių laikas, numatomi svarstyti klausimai bei atsakingi už jų parengimą asmenys;

156.2. komitetų posėdžių laikas ir juose numatomi svarstyti klausimai;

156.3. priimtų tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolė;

156.4. kiti renginiai.

157. Tarybos patvirtinta kadencijos darbų programa bei Tarybos patvirtinti pusmečių darbų planai įteikiami tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai ir šiame Reglamente nustatyta Tarybos sprendimų skelbimo tvarka paskelbiami susipažinti gyventojams.

 

XII. TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

158. Inicijuoti klausimus svarstyti Tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, Tarybos narių grupės, atskiri Tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, nevyriausybinės organizacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai − seniūnaičiai ar gyventojai. Nevyriausybinės organizacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai − seniūnaičiai ar gyventojai dėl siūlomo svarstyti Tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, komitetą, atskirą Tarybos narį ar savivaldybės administracijos direktorių.

159. Seniūnaičių sueigos priimtus rekomendacinius sprendimus atitinkama savivaldybės institucija privalo įvertinti:

159.1. jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami, rengiant savivaldybės tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį svarstyti savivaldybės tarybai Reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl seniūnaičių sueigos sprendimo priimamas artimiausiame tarybos posėdyje;

159.2. jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, jie vertinami, atitinkamam savivaldybės administracijos skyriui rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymą dėl seniūnaičių sueigos sprendimo priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo;

159.3. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus bei jų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

1591. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai ir turi būti įvertinti atitinkamos savivaldybės institucijos:

1591.1. jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, šie sprendimai vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo ir teikiant jį svarstyti tarybai bendra tvarka. Šiuo atveju išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas turi būti įvertintas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi;

1591.2. jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtų sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius juos įvertina raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimo lentose privalo būti paskelbtas vertinimas dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodyti vertinimo motyvai ir numatomi veiksmai, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

Papildyta punktu:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

160. Meras siūlomiems svarstyti Tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba gali įpareigoti administracijos direktorių atitinkamu klausimu parengti Tarybos sprendimo projektą.

161. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su Tarybos sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, atskiri Tarybos nariai, Tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius. Tarybos posėdyje svarstomi tik tie klausimai dėl kurių Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimo projektai. Pateikti sprendimo projektai yra registruojami Reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po galutinio suderinto projekto registracijos skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

162. Parengti Tarybos sprendimų projektai turi neprieštarauti galiojantiems įstatymams bei kitiems norminiams teisės aktams, turi būti parengti pagal dokumentų rengimo taisykles, be lietuvių kalbos klaidų.

163. Sprendimų projektai, išskyrus klausimus pateiktus skubos tvarka, turi būti apsvarstyti Tarybos komiteto ar komitetų, ir priimtos bei pateikiamos atitinkamos išvados. Sprendimo projekte turi būti šie duomenys:

163.1. teikiamo sprendimo projekto pavadinimas;

163.2. teikiamo sprendimo projektas ir priedai;

163.3. nurodoma kuriuos Tarybos sprendimus, jų dalis reikia pakeisti ar panaikinti priėmus projektą;

163.4. teikiamo sprendimo projektas, aiškinamasis raštas (2 priedas) ir teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (jei pildoma, toliau − antikorupcinio vertinimo pažyma). Jeigu teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento lyginamasis variantas. Jei teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl Tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios, prie Tarybos sprendimo projekto pridedama siūlomo pripažinti netekusiu galios Tarybos sprendimo kopija;

163.5. sprendimo projekto rengėjo pareigos, vardas, pavardė ir parašas;

163.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo, jei sprendimo projekte nagrinėjamas klausimas susijęs su administracijos pavaduotojui priskirtų funkcijų vykdymu, derinimas;

163.7. Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus derinimas, jeigu projektas susijęs su savivaldybės biudžetu ar kitais savivaldybės piniginiais ištekliais;

163.8. Savivaldybės administracijos teisines funkcijas atliekančio valstybės tarnautojo derinimas;

163.9. Savivaldybės administracijos kalbos ir archyvo tvarkytojo derinimas;

163.10. jei sprendimo projektą rengė struktūrinio padalinio valstybės tarnautojas, to struktūrinio padalinio vedėjo derinimas;

163.11. kito Savivaldybės administracijos skyriaus ar į struktūrinį padalinį neįeinančio tarnautojo, kurio vykdomos funkcijos susijusios su sprendimo projekte nagrinėjamu klausimu, derinimas.

164. Dėl objektyvių priežasčių nesant šių specialistų, sprendimų projektai gali būti teikiami ir nesuderinti.

165. Sprendimo projekto rengėjas atsakingas už projekto derinimo procedūrą. Projekto derinimas gali būti vykdomas dokumentų valdymo sistemos pagalba, o derinimo proceso išrašas kaip priedas pridedamas prie aiškinamojo rašto.

166. Jeigu gaunami keli alternatyvūs Tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

167. Kartu su sprendimo projektu pateikiamą aiškinamąjį raštą pasirašo sprendimo projekto rengėjas. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

167.1. parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

167.2. kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai;

167.3. kokių teigiamų rezultatų laukiama;

167.4. galimos neigiamos pagal šį projektą priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

167.5. kokius galiojančius aktus (tarybos, mero, savivaldybės administracijos direktoriaus) reikėtų pakeisti ir panaikinti, priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą;

167.6. jeigu pagal teikiamą projektą priimtam sprendimui įgyvendinti reikės kito tarybos sprendimo, mero potvarkio ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo – kas ir kada turėtų juos parengti;

167.7. ar reikalinga atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą;

167.8. sprendimo vykdytojus ir įvykdymo terminus, lėšų, reikalingų sprendimui įgyvendinti, poreikį (jeigu tai numatoma – derinti su Finansų skyriumi);

167.9. projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos)  ir konkretūs finansavimo šaltiniai;

167.10. projekto rengėjas ar rengėjų grupė;

167.11. kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

168. Sprendimo projekte paprastai nurodomi vykdytojai ir įvykdymo terminai.

169. Jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodytais santykiais,  atliekamas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas ir pateikiama antikorupcinio vertinimo pažyma. Jeigu rengiamu Tarybos sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, turi būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Jo išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima tarybos sprendimo projekto rengėjas. Atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, kuris vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos nuostatomis, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis tai teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas. Atsižvelgiant į tarybos sprendimo projekte numatomo naujo teisinio reguliavimo pobūdį, mastą, turi būti įvertintas poveikis ekonomikai, valstybės finansams ir Savivaldybės biudžetui, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, kriminogeninei situacijai, korupcijos mastui, aplinkai, administracinei naštai, regionų plėtrai ir kitoms sritims. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

170. Sprendimų projektai, atitinkantys dokumentų rengimo ir įforminimo bei reglamente nurodytus reikalavimus, teikiami komitetams ir tarybai svarstyti tokia tvarka:

170.1. sprendimo projektą su aiškinamuoju raštu ir elektroninę versiją rengėjas pateikia posėdžio sekretoriui, kuris juos registruoja tam skirtame registre. Jeigu sprendimo projektas neatitinka Reglamento 162 punkte  nurodytų reikalavimų, posėdžio sekretorius jį grąžina rengėjui tinkamai parengti ir suderinti;

170.2. įregistruoti sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje;

170.3. posėdžio sekretorius paruoštus sprendimo projektus pateikia nagrinėti Komitetams pagal jų kompetenciją;

170.4. posėdžio sekretorius sprendimų projektų originalus teikia merui. Meras ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio sudaro ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbia posėdžio darbotvarkę. Norminio pobūdžio Tarybos sprendimų projektai skelbiami ir Teisės aktų informacinėje sistemoje. Jie rengiami ir viešinami Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

170.5. posėdžio sekretorius Tarybos nariams pateikia į posėdžio darbotvarkę įtrauktus sprendimų projektus kartu su aiškinamaisiais raštas bei kitais papildomais informaciniais dokumentais elektronine forma ne vėliau kaip prieš  3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio pradžios.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

171. Galutinai suredaguoti ir užregistruoti sprendimų projektai teikiami Tarybai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (www.pagegiai.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

172. Į darbotvarkę įtraukiami tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka.

173. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: posėdžio data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.

174. Tarybos nariai dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir Tarybos sprendimų projektų gali merui ir Tarybos sprendimų projektų rengėjams prieš 1 darbo dieną iki posėdžio raštu pateikti pastabas. Iš Tarybos narių gautos pastabos apsvarstomos Tarybos posėdyje.

175. Jei iki Tarybos posėdžio gaunami asmenų pasiūlymai ar pastabos dėl sprendimo projekto, apie tai pranešėjas informuoja Tarybos narius Tarybos posėdžio metu, nurodydamas, ar į šias pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta, ir trumpai išdėsto argumentus.

176. Apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (šio Reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios per Savivaldybės administraciją paskelbia savivaldybės interneto svetainėje, kad su jais galėtų susipažinti visi tarybos nariai ir gyventojai.

177. Kai numatoma svarstyti su gyvenamosios vietovės bendruomene susijusius klausimus, šio Reglamento 38 punkte nurodyta informacija nurodytais terminais per seniūnijos seniūną pateikiama ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui.

178. Savivaldybės biudžeto projektas pateikiamas svarstyti gyventojams iš anksto savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojų pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto renka Finansų skyrius ir apibendrinusi pateikia kartu su biudžeto projektu savivaldybės tarybai.

 

XIII. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

179. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po  Tarybos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

180. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: Tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių kalbų ar paklausimų išdėstymas, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai.

181. Prie posėdžio protokolo pridedama: Tarybos priimti sprendimai, posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas, pranešimai ir papildomi pranešimai, posėdžio pirmininkui Tarybos narių raštu perduoti siūlymai ir pastabos.

182. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako posėdžio sekretorius.

183. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Už jų saugumą atsako Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

184. Tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

185. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai su Tarybos priimtais sprendimais, posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti kiekvieną dieną darbo valandomis.

186. Tarybos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja tą dieną, kai juos pasirašo posėdžio pirmininkas, jeigu pačiame teisės akte nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

187. Tarybos norminiai teisės aktai oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

188. Teisės aktų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

189. Visi Tarybos priimti sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

190. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

191. Tarybos nariai gali raštu pareikšti merui pretenzijas dėl protokolo iki artimiausio tarybos posėdžio. Jei yra ginčytinų klausimų po praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo, taryba priima atitinkamą sprendimą.

192. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.

193. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams Savivaldybės administracija perduoda ne vėliau kaip per savaitę po posėdžio.

194. Už tarybos raštvedybos tvarkymą atsakingas posėdžio sekretorius.

 

XIV. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

195. Tarybos sprendimai, neviršijantys jos kompetencijos, privalomi Savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, gyventojams.

196. Tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų, taip pat Tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės, už kurių pažeidimą įstatymai numato administracinę atsakomybę, galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai bei į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

197. Tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati Taryba.

198. Sprendimų ir juose esančių pavedimų vykdymo kontrolę organizuoja Meras, o už praktišką jų įgyvendinimą tiesiogiai ir asmeniškai atsako Savivaldybės administracijos direktorius.

199. Visi tarybos sprendimai registruojami Tarybos sprendimų registre.

200. Vykdytini Tarybos sprendimai perduodami Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą administracijos padalinį ir nustato įvykdymo datą.

201. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinio vadovas yra tiesiogiai atsakingas už pavedimo įgyvendinimą.

202. Savivaldybės administracijos padalinio vadovas už įvykdymą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

203. Apie savivaldybės tarybos sprendimų įvykdymą Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

204. Savivaldybės tarybos sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.

 

XV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. KOMPENSACIJOS TARYBOS NARIAMS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

205. Tarybos narys yra Rinkimų įstatymo nustatyta tvarka Savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas Savivaldybės bendruomenės atstovas. Tarybą sudaro 21 narys.

206. Tarybos nario teises ir pareigas nustato Konstitucija, Vietos savivaldos ir kiti įstatymai bei šis Reglamentas. Eidamas pareigas Tarybos narys vadovaujasi Konstitucija bei kitais įstatymais, Tarybos sprendimais, Savivaldybės gyventojų bendruomenės interesais ir savo sąžine. Tarybos nariu negali būti asmuo, kurio pareigos nesuderinamos su Tarybos nario pareigomis (LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 str.).

207. Tarybos nario pareigoms atlikti Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

208. Tarybos nario pareigos:

208.1. dalyvauti Tarybos, Kolegijos, komitetų, komisijų, darbo grupių, kurių narys yra, posėdžiuose;

208.2.  būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

208.3.  žodžiu informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

208.4.  nuolat bendrauti su rinkėjais Tarybos nario pasirinktomis formomis;

208.5.  laikytis šio Reglamento nuostatų;

208.6.  nesant Reglamento 41 punkte nurodytų sąlygų, posėdžio dieną informuoti posėdžių sekretorių apie nedalyvavimą posėdyje ne vėliau kaip 1 val. iki posėdžio ir nurodyti nedalyvavimo priežastis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

208.7. iki einamųjų metų gegužės 1 d. pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą, o kartą per metus – pateikti informaciją komitetui, kurio narys jis yra, apie savo veiklą Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų renkamuose valdymo organuose ar kitose institucijose bei tarybose, jei ten buvo deleguotas Tarybos sprendimu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

209. Tarybos narys turi teisę:

209.1. rinkti ir būti išrinktas į pareigas Savivaldos institucijose Vietos savivaldos įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka;

209.2.  siūlyti Tarybai ir komitetams svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant ir svarstant, siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis, siūlyti patikrinti Savivaldybės institucijas, kontroliuojamas įmones, įstaigas, išklausyti jų informaciją;

209.3.  rengti Tarybos sprendimų projektus, iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės valdomų įmonių ar administravimo subjektų gauti Tarybos nario veiklai reikalingą su Taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos, Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir bendruomeninių organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus, daryti pareiškimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

209.4.  dalyvauti ir pasisakyti komitetų, komisijų posėdžiuose, taip pat Kolegijos posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti ar su jo elgesiu susiję klausimai;

209.5.  perduoti posėdžio pirmininkui nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio protokolą;

209.6.  gauti užregistruotų Tarybos ir Kolegijos sprendimų projektų, taip pat Tarybos, Kolegijos, Mero, Savivaldybės kontrolieriaus, Administracijos direktoriaus priimtų dokumentų kopijas, išskyrus riboto naudojimo dokumentus;

209.7.  į susitikimus su rinkėjais kviesti Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų vadovus; nagrinėti gautus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus ir, jei reikia, perduoti juos svarstyti valstybės bei Savivaldybės institucijoms. Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus ar skundus Savivaldybės institucijos, Savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto vadovas privalo išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumento gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

209.8.  jungtis į frakcijas Reglamento nustatyta tvarka;

209.9. gauti iš Savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones Tarybos nario įgaliojimams vykdyti, apie reikalingą pagalbą informavus Savivaldybės administracijos direktorių prieš 3 darbo dienas;

209.10. dalyvauti susitikimuose su gyventojais ir bendruomenėmis seniūnijose, kai pristatomos Tarybos, Mero ir Administracijos direktoriaus ataskaitos;

209.11. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų.

210. Jeigu įstatymai ar kiti teisės aktai nustato, kad turi būti sudaromos regioninės tarybos ar komisijos, Tarybos nariai į jas deleguojami Tarybos sprendimu. Tarybos sprendime nurodomi Tarybos nariui suteikiami įgaliojimai.

211. Kiekvienas tarybos narys gali būti pakviestas, jeigu klausimo svarstymas susijęs su tarybos nario veikla, arba savo noru dalyvauti kitų komitetų, komisijų posėdžiuose. Šiais atvejais kvietimus tarybos nariams turi pasirašyti atitinkamų komitetų ar komisijų pirmininkai. Taip pat kiekvienas tarybos narys gali būti įpareigotas atlikti tarybos, mero arba atitinkamo komiteto pirmininko (tik to komiteto nariams) pavedimus, susijusius su tarybos veikla.

212. Jeigu taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

213. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už laiką, praleistą tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama šio reglamento skyriaus nustatyta tvarka. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, pateikdamas savivaldybės direktoriui laisvos formos rašytinį prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

214. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama 0,8 (MMA) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka.

215. Tarybos nariams numatyta suma kiekvieną mėnesį iki 20 dienos avansu pervedama į jų nurodytas sąskaitas banke. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą tarybos nariams. Per praėjusį mėnesį nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos. Per praėjusį mėnesį išmokėta avanso suma, už kurią tarybos narys nurodytu laiku už mėnesį neatsiskaitė, laikoma einančio mėnesio avansu, o pateikta atsiskaitymui apyskaitos išlaidų suma įskaitoma į einamojo mėnesio išlaidas.

216. Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijai, už kiekvieną ketvirtį pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Kartu su išmokų avanso apyskaita Savivaldybės administracijai pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams, taip pat išmokų avanso apyskaita (3 priedas). Patirtų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, suma, pateisinta paslaugų ir prekių įsigijimo dokumentais, įskaitoma į faktines išlaidas ir nepajamuojamos. Ar tarybos nario gautos išmokos naudojamos pagal paskirtį, kontroliuoja Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir savivaldybės kontrolierius. Jeigu nustatoma, kad Tarybos narys išmokas panaudojo ne pagal paskirtį, Tarybos narys, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, šią sumą turi sumokėti iš asmeninių lėšų. Jeigu per du mėnesius, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Tarybos narys ne pagal nurodytą paskirtį panaudotos išmokos dalies nesumoka, savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės administracija ne ginčo tvarka išskaičiuoja jas iš Tarybos nariui mokėtinų artimiausio mėnesio išmokų.

217. Tarybos nariams už faktiškai dirbtą laiką susitinkant su gyventojais atlyginama pagal tarybos nario pateiktą prašymą bei kitus dokumentus. Tarybos narys prašyme nurodo susitikimo su rinkėjais aplinkybes (vietą, laiką, trukmę ir pan.). Prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui pateikiamas  per 5 pirmas kiekvieno mėnesio dienas.

218. Kiekvieno tarybos nario per mėnesį ruošimosi tarybos posėdžiams ir posėdžiuose praleisto laiko trukmė (valandomis) apskaitoma darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Žiniaraštį pildo posėdžio sekretorius, o tvirtina savivaldybės meras. Tarybos nariams užmokestį išmoka Savivaldybės administracija, gavusi darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

219. Tarybos nariams, Tarybos sprendimu pagal mero potvarkį atstovaujantiems Pagėgių savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, apmoka komandiruočių išlaidas. Išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti pateikiami Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui. Tarybos narys, grįžęs iš komandiruotės, per 3 (tris) darbo dienas ataskaitą apie komandiruotę pateikia Tarybai. Ši informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

XVI. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

220. Paklausimu laikomas toks Tarybos kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys (nariai) Tarybos posėdžio metu, baigus svarstyti visų pateiktų sprendimų projektus, raštu kreipėsi į Merą, Mero pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, Administracijos direktorių (Administracijos direktoriaus pavaduotoją) ar Savivaldybės įmonių, įstaigų, taip pat ir valstybės institucijų padalinių, esančių Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.

221.  Paklausimo pateikėjas turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį kreipiasi, ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu – laukia. Į pateiktą Tarybos nario paklausimą raštu yra atsakoma raštu.

222. Į tuos pačius pareigūnus ir vadovus su paklausimu Tarybos narys arba jų grupė gali raštu kreiptis ir ne posėdžio metu. Šie raštai – paklausimai įteikiami Reglamento 224 punkte nustatyta tvarka. Paklausimu gali būti laikomas ir toks klausimas, kurio reikšmingumą balsuodama pripažįsta taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

223. Tarybos, Kolegijos ar komitetų posėdžiuose, baigus svarstyti visų pateiktų sprendimų projektus, pateiktus žodinius paklausimus posėdžio sekretorius ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia Savivaldybės administracijai arba Merui (jeigu paklausimai skirti ne Savivaldybės administracijai). Į žodinius paklausimus gali būti atsakoma žodžiu, raštu arbe el. paštu išsiunčiant paklausėjui informaciją. Jeigu į žodinį paklausimą neatsakoma išsyk (jeigu to prašoma), arba jeigu vėliau gautas atsakymas netenkina paklausimo pateikėjo, jis gali raštu tą paklausimą pakartoti ar pateikti patikslintą.

224.  Paklausimus pateiktus raštu, užregistruoja posėdžio sekretorius, jų kopijas perduoda Merui, kuris pačius paklausimus perduoda atitinkamam Savivaldybės institucijos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės valdomos įmonės, įstaigos, taip pat valstybės institucijos, kuri veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

225.  Paklausimo teikėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paklausimą atšaukti.

226.  Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų. Jeigu valstybės tarnautojas, savivaldybės valdomos įmonės, įstaigos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti savo terminą, bet ne vėlesnį kaip 30 darbo dienų nuo paklausimo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

227. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba.

228. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir pareigūnas arba vadovas, kuriam buvo adresuotas paklausimas. Jeigu posėdyje nedalyvauja paklausėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.

229. Paklausimo pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.

230. Apsvarsčiusi pareigūno ar vadovo, kuriam adresuotas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo autorius (autoriai).

231. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba Savivaldybės administracijos direktorius. Jie reguliariai turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

 

XVII. MERO SKYRIMAS, MERO PAVADUOTOJO RINKIMAS, MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

232. Meras renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Kai Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, rengiami nauji mero rinkimai.  Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui mero siūlymu skiria mero pavaduotoją. Meras yra savivaldybės vadovas. Meru ir mero pavaduotoju gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Savivaldybės taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

233. Meras yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės veiklą.

234. Meras:

234.1. planuoja Tarybos veiklą, nustato ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes bei teikia sprendimų projektus, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

234.2. priimdamas potvarkius ar vadovaudamasis Tarybos sprendimais atstovauja pats arba priimdamas potvarkius ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka išduodamas įgaliojimus, įgalioja kitus asmenis atstovauti Savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ir užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

234.3. atstovauja Savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

234.4. pristato, derina (sutikusiam užimti pareigas kandidatui suteikia žodį prisistatyti  ir atsakymams į Tarybos narių klausimus) ir teikia Savivaldybės tarybai Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo (Administracijos direktoriaus siūlymu), Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų Savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat Mero potvarkiu (teikimu) gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Administracijos direktoriui;

234.5. nustato Mero pavaduotojo veiklos sritis;

234.6. teikia Tarybai siūlymą dėl Tarybos kolegijos sudarymo;

234.7. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;

234.8. gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

234.9. teikdamas Tarybos sprendimo projektą gali siūlyti Tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

234.10. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei Tarybos sprendimus;

234.11. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai;

234.12. Tarybos sprendimu nustatyta tvarka reprezentacijos reikmėms naudoja Mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito;

234.13. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas Administracijos direktoriaus teikimu;

234.14. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis  Tarybos narys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

234.15. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis Tarybos narys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

234.16. atkuria Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

234.17. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

234.18. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

234.19. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

234.20. skelbia vietos gyventojų apklausą;

234.21. suteikia Administracijos direktoriui, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, Savivaldybės kontrolieriui, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia Administracijos direktorių, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes. 

235. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie Mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu.

236.  Kai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas Meras turi teisę siūlyti Savivaldybės tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

237. Meras rūpinasi, kad:

237.1. būtų tinkamai atstovaujama savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami Savivaldybėje;

237.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė;

237.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

237.4. būtų užtikrinamas Tarybos narių tolygus bendravimas su visais Savivaldybės rinkėjais (visoje Savivaldybės teritorijoje);

237.5. būtų tobulinamas Tarybos sprendimų priėmimas ir Tarybos komitetų veikla;

237.6. būtų deramai atstovaujama Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

238. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

239. Meras negali būti Tarybos sudaromų komitetų nariu.

240. Merui, mero pavaduotojui, savivaldybės kontrolieriui, administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui kasmetinės atostogos suteikiamos ir atšaukiamos mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteiktos ir merui, ir mero pavaduotojui, administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui. Mero potvarkiu atostogas ir atšaukimą iš jų merui įformina mero pavaduotojas, o atostogas ir atšaukimą iš jų mero pavaduotojui įformina meras. Tikslinės atostogos merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui suteikiamos taip pat mero potvarkiu. Sprendimas dėl atostogų suteikimo priimamas gavus raštišką jų prašymą, dėl tikslinių atostogų pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

241. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

242. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą.

243. Mero pavaduotojas pirmininkauja savivaldybės tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

244. Mero pareigas laikinai eina savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas savivaldybės tarybos narys, kai:

244.1. meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

244.2.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

244.3.meras netenka savivaldybės tarybos nario mandato Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

245. Kandidatus į Mero pavaduotojo pareigas siūlo Meras.

246. Sutikę balotiruotis kandidatai prisistato Tarybai, atsako į Tarybos narių klausimus.

247. Prisistatymui skiriama iki 15 minučių, klausimams – iki 20 minučių.

248. Po prisistatymo ir klausimų kandidatui suteikiamas 5 minučių baigiamasis žodis.

249. Slaptas balsavimas vyksta šiame reglamente nustatyta tvarka.

250. Kandidatas yra laikomas paskirtu, jei už jį balsavo visų Tarybos narių  dauguma.

251. Jeigu buvo pasiūlyti du kandidatai ir nė vienas nesurinko visų Tarybos narių balsų daugumos, kitame Tarybos posėdyje jie gali būti siūlomi pakartotinai arba siūlomi nauji kandidatai.

252. Jeigu buvo pasiūlyti daugiau kaip du kandidatai ir nė vienas nesurinko visų Tarybos narių balsų daugumos, į biuletenį įrašomi dviejų daugiausia balsų surinkusių kandidatų vardai ir pavardės ir balsavimas kartojamas.

253. Jeigu daugiau kaip du kandidatai surinko po vienodą balsų skaičių, į biuletenį įrašomos visų šių kandidatų pavardės ir balsavimas kartojamas.

254. Jeigu balsavimas nesumažina kandidatų skaičiaus, kitame Tarybos posėdyje kandidatai siūlomi iš naujo.

255. Prieš kiekvieną balsavimą kandidatas gali atsisakyti balotiruotis.

256. Slapto balsavimo rezultatus paskelbia Tarybos sudarytos Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas, perskaitydamas protokolą.

257. Iš naujo pasiūlytų kandidatų svarstymas ir rinkimai vyksta pagal šiame skyriuje nustatytą tvarką.

258. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio straipsnio 2 dalies 4–8, 15, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio straipsnio 2 dalies 15, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka Taryba. Mero veikla ir jo pavadavimo procedūra nustatyta šiame reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

259. Mero ir mero pavaduotojo komandiruotės įforminamos mero potvarkiais. Komandiruote laikomas išvykimas ne trumpiau kaip vienai darbo dienai iš nuolatinės darbo vietos. Ši informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Komandiruotės išlaidos jiems apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526.

260.  Į trumpalaikes 1− 4 kalendorinių dienų trukmės komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje, ar ilgesnės trukmės komandiruotes Lietuvoje kvalifikacijai kelti, meras vyksta pagal mero potvarkius, o į ilgesnės trukmės komandiruotes – pagal Tarybos sprendimus. Mero pavaduotojas į komandiruotes vyksta pagal mero potvarkius. Dienpinigiai ir kitos komandiruotės išlaidos jiems apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka. Ataskaitos apie komandiruotes pateikiamos raštu artimiausiame Tarybos posėdyje ir skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

261. Mero pavaduotojo sprendimai įforminami mero potvarkiais.

262. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio Tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

263. Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

264. Merui, mero pavaduotojui netaikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias darbo ir poilsio laiką, atostogas, nurodytas šio reglamento 239 punkte, materialinę atsakomybę, darbuotojų saugą ir sveikatą.

265. Mero, mero pavaduotojo darbas, viršijantis teisės aktuose nustatytą darbo trukmę, nelaikomas viršvalandiniu. Meras savo darbo laiką tvarko savo nuožiūra, neviršydamas teisės aktuose nustatyto maksimalaus darbo laiko. Mero pavaduotojas savo darbo laiką tvarko suderindamas su savivaldybės meru. Mero, mero pavaduotojo darbo laiko apskaita ir apmokėjimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka pagal faktiškai dirbtą laiką, apie kurį jie informuoja Savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą.

 

Mero fondas

 

266. Mero fondas skirtas atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti. Mero fondo dydis nustatomas nedidinant bendrųjų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų. Kas mėnesį yra skiriamas iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma.

 

XVIII. TARYBOS, MERO ANTSPAUDAI, SAVIVALDYBĖS SIMBOLIAI

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

267. Savivaldybės Taryba tvirtina savivaldybės vėliavą, herbą ir kitus savivaldybės simbolius (mero regalijas, Tarybos nario ženklelį ir t.t.).

268. Tarybos ir mero antspaudus su savivaldybės herbu saugo ir naudoja meras arba jo įgaliotas asmuo. Antspaudų pavyzdį tvirtina  Taryba įstatymų numatyta tvarka.

269. Tarybos antspaudu antspauduojami Tarybos sprendimų originalai.

270. Mero antspaudu antspauduojami:

270.1. mero potvarkių originalai;

270.2. dokumentai, kuriuose mero antspaudas numatytas pagal įstatymą;

270.3. įgaliojimų dokumentai, suteikiantys teisę savivaldybės tarnautojams arba kitiems asmenims atstovauti Tarybai ar merui;

270.4. mero tvirtinami dokumentai;

270.5. mero pasirašyti tarnybiniai pažymėjimai.

 

XIXMERO PAVADUOTOJO, MERO, TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

271. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų Tarybos narių dauguma. Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras Vietos savivaldos  įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

272. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, Taryba priima sprendimą atleisti Mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti Mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

273. Pareiškimas dėl nepasitikėjimo Mero pavaduotoju turi būti teikiamas kartu su Tarybos sprendimo projektu. Jis užregistruojamas, nedelsiant perduodamas Merui, Mero pavaduotojui. Jeigu pareiškimas nebuvo perskaitytas Tarybos posėdyje, tai per 2 darbo dienas nuo užregistravimo su visais pateiktais dokumentais supažindinami visi Tarybos nariai.

274. Tarybos narių parašai nepasitikėjimo pareiškime neatšaukiami.

275. Sprendimo projektas dėl nepasitikėjimo Mero pavaduotoju svarstomas artimiausiame posėdyje.

276. Nepasitikėjimo pareiškimą gavęs asmuo gali ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Tarybos frakcijoms ir grupei atsakymą raštu.

277. Tarybos sprendimo projektas dėl Mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo turi būti parengtas vadovaujantis Reglamente nustatytais reikalavimais.

278.  Sprendimo projektas dėl nepasitikėjimo Mero pavaduotoju Tarybos posėdyje svarstomas be svarstymų komitetuose, jam nebūtinas aiškinamasis raštas ir kiti derinimai.

279. Nepasitikėjimas Mero pavaduotoju Tarybos posėdyje svarstomas šia tvarka:

279.1. Taryba supažindinama (iki 10 min.) su pareiškimu dėl nepasitikėjimo Mero pavaduotoju, kurį pateikia jo iniciatoriai;

279.2.  Mero pavaduotojas išdėsto (iki 10 min.) savo argumentus svarstomu klausimu;

279.3.  posėdžio pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali kalbėti (iki 3 min.) visi Tarybos nariai;

279.4.  baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 5 min.) klausimo iniciatorių atstovui ir Mero pavaduotojui;

279.5.  po šių pasisakymų Reglamento nustatyta tvarka vyksta slaptas balsavimas; jeigu daugiau kaip pusė visų Tarybos narių balsuoja už nepasitikėjimą Mero pavaduotoju, Tarybai patvirtinus balsavimo protokolą, Mero pavaduotojas netenka įgaliojimų;

280. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba Tarybos nario mandato.

281. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma, kai Meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

282. Meras netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

283. Pasibaigus Tarybos įgaliojimams, baigiasi ir Mero bei Mero pavaduotojo įgaliojimai.

284. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų Merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu Mero pareigas laikinai eina Mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas Tarybos paskirtas Tarybos narys.

285. Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimas prieš terminą nustatomas įstatymuose.

286. Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo Tarybos sprendimu procedūrą Taryba taiko Tarybos nariams ar Tarybos nariui – Merui dėl Konstitucijai ir įstatymams prieštaraujančių jų veiksmų, padarytų einant Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero pareigas, siekdama išspręsti tokių asmenų atsakomybės klausimą.

287. Teikti Tarybai pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 Tarybos narių grupė.

288. Teikimas pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

288.1. jis sulaužė priesaiką;

288.2. jis nevykdo jam Vietos savivaldos ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

289. Teikimas pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių grupę sudarančių asmenų.

290. Teikime pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš šio reglamento 287 punkte nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai. Gavusi teikimą pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą Taryba kitame Tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.

291. Taryba, apsvarsčiusi komisijos pateiktą išvadą, priima vieną iš sprendimų:

291.1. kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

291.2. taikyti Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimo procedūrą nėra pagrindo.

292. Taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio reglamento 287 punkte nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria Tarybos narį (narius), kuris (kurie) atstovaus Tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą.

293. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus, Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama.

294. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, Taryba 3/5 visų Tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras neteko savo įgaliojimų. Jeigu balsuojant šiame punkte nustatyta tvarka nepriimamas sprendimas, kad Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras neteko savo įgaliojimų, laikoma, kad Taryba nepritarė Tarybos nario ar Tarybos nario – Mero įgaliojimų netekimui. Tarybos narys ar Tarybos narys – Meras gali toliau vykdyti savo įgaliojimus.

 

XX. MERO, MERO PAVADUOTOJO REIKALŲ PERDAVIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

295. Tarybai priėmus sprendimą dėl mero (mero pavaduotojo) atleidimo iš pareigų ir kitais įstatymų numatytais atvejais, buvęs meras (mero pavaduotojas) per 3 darbo dienas turi perduoti reikalus naujam merui (mero pavaduotojui) ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant Tarybos paskirtam atstovui (atstovams).

296. Perduodant reikalus, turi būti surašomas perdavimo − priėmimo aktas 3 egzemplioriais.

297. Mero reikalų perdavimo − priėmimo akte turi būti pateikiami duomenys apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir lėšų naudojimą.

298. Mero pavaduotojo reikalų priėmimo − perdavimo akte turi būti pateikiama informacija apie perduodamus dokumentus, antspaudus ir kt.

299. Reikalų perdavimo − priėmimo aktą pasirašo perduodantis, perimantis bei Tarybos paskirtas atstovas (atstovai).

300. Buvęs meras (mero pavaduotojas) turi teisę gauti šio akto kopiją.

301. Jeigu reikalus perduodantis arba juos perimantis nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą

302. Su atleidžiamu meru (mero pavaduotoju) atsiskaitoma įstatymų numatyta tvarka.

 

XXI. SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA)

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

303. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą reglamentuoja Tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

304. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba − subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

305. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) atskaitingas Tarybai ir nesusijęs su Tarybos įgaliojimų pabaiga.

306. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, kuriai vadovauja Savivaldybės kontrolierius, steigia Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

307. Kiekvienais metais Savivaldybės kontrolierius teikia dėl jų išvadas savivaldybės tarybai:

307.1.dėl pateikto tvirtinti praėjusių metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo – iki liepos 15 d.;

307.2.dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio – iki liepos 15 d.

 

XXIIGYVENTOJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS, JŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

308. Tarybos nariai priima gyventojus šio Reglamento XXV skyriuje nustatyta tvarka.

309. Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų (toliau – prašymų) nagrinėjimą atsako meras. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą.

310. Raštvedybą, susijusią su gyventojų priėmimu ir iš jų gautais prašymais, tvarko Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

311. Prašymai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

312. Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam gyventojui. Jei prašymas atmetamas, būtinai turi būti nurodomi atmetimo motyvai.

313. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba prašymą tarybos nario paprašyta nagrinėjusi atitinkama institucija.

314. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose.

315. Prašymai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar Savivaldybės administracijos, tačiau nagrinėjimo rezultatai netenkina pareiškėjų, komiteto siūlymu gali būti svarstomi tarybos posėdyje.

316. Jei tarybos posėdyje priimtas sprendimas pareiškėjo netenkina, pakartotiniai prašymai taryboje svarstomi tik tuo atveju, jei juose nurodomos naujos aplinkybės.

 

XXIII SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ), SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ ATSISKAITYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI BEI SAVIVALDYBĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMAS GYVENTOJAMS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

317. Meras ne rečiau kaip kartą per metus iki gegužės mėnesio 1 dienos atsiskaito Tarybai už savo veiklą ir iki birželio mėnesio 1 dienos rinkėjams už Savivaldybės veiklą per kalendorinius metus.

318. Meras apie Tarybos ir jos suformuotų institucijų darbą, Administracijos direktorius apie savo veiklą informuoja Savivaldybės gyventojus, pateikdami rinkėjams ir visai Savivaldybės bendruomenei veiklos ataskaitą, suderinę susitikimų laiką ir vietą su seniūnu ir bendruomenių atstovais bei paskelbus ataskaitas gyventojams informavimo priemonėse.

319. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus iki birželio mėnesio 1 dienos atsiskaito rinkėjams. Apie planuojamus susitikimus su rinkėjais Tarybos narys prieš 5 darbo dienas raštu ar  el. paštu informuoja Sekretoriatą, kuris artimiausią darbo dieną gautą informaciją paskelbia Savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Tarybos veikla“.  Savivaldybės administracija ir seniūnai turi sudaryti sąlygas susitikti su rinkėjais Tarybos nario prašyme nurodytu laiku ir vietoje.

320.  Tarybai pateikia ataskaitas:

320.1. Administracijos direktorius:

320.1.1. ne rečiau kaip kartą per metus iki gegužės 1 dienos atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas už kalendorinius metus Tarybai ir Merui. Informuoja apie savo veiklą Savivaldybės interneto svetainėje;

320.1.2. vieną kartą per metus iki gegužės 1 d. teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą ir iki liepos 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai;

320.1.3. vieną kartą per metus iki liepos 15 d. pateikia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinį;

320.2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:

320.2.1. vieną kartą per metus iki liepos 15 d. pateikia išvadą dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

320.2.2. vieną kartą per metus iki liepos 15 d. pateikia išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

320.2.3. vieną kartą per metus iki gegužės 31 d. pateikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą;

320.3. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų vadovai vieną kartą per metus – iki balandžio 1 d. pateikia veiklos ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui pagal Tarybos patvirtintą grafiką. Savivaldybės administracija rengia sprendimų projektus dėl vadovų veiklos ataskaitų sprendimo priėmimo Taryboje Reglamento nustatyta tvarka

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

 

321.  Tarybos sprendimais sudarytų komitetų, komisijų pirmininkai vieną kartą per metus − iki kovo 1 d. pateikia Merui ataskaitą apie praėjusių metų veiklą.

322. Tarybos komitetų, frakcijų, koalicijų siūlymu Taryba posėdyje išklauso valstybės institucijų padalinių, esančių Savivaldybės teritorijoje, vadovų informaciją dėl jų veiklos.

323. Tarybos, Mero, Tarybos narių, Administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus, įmonių, įstaigų vadovų ataskaitos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

324.   Meras, Administracijos direktorius, pristatydami metinę veiklos ataskaitą, kiekvieno Tarybos posėdžio metu skiria iki pusės valandos atsakymams į užsiregistravusių Tarybos narių klausimus ar paklausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

325.  Atsakius į klausimus ar paklausimus, jei lieka laiko, Merui, Administracijos direktoriui Tarybos nariai gali užduoti kitų klausimų ar paklausimų raštu ir/ar žodžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

326.  Tarybos posėdžio metu į Tarybos narių pateiktus klausimus ar paklausimus turi atsakyti Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), kontroliuojamų įmonių bei administravimo subjektų, kuriuos skiria Taryba, vadovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

 

XXIV. PAGRINDINĖS BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

327. Tarybos narių bendravimas su gyventojais yra viena iš Tarybos veiklos formų.

328. Taryba, Tarybos nariai, administracijos direktorius  su gyventojais bendrauja šiomis formomis ir būdais:

328.1. gyventojų priėmimas asmeniškai suderintu laiku ir vietose;

Meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas priima gyventojus ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir ne mažiau kaip po dvi valandas pagal patvirtintą grafiką, kuris skelbiamas savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose ir savivaldybės interneto svetainėje (www.pagegiai.lt).

Tarybos nariai asmeniškai priima gyventojus pagal savo darbo arba gyvenamąją vietą gyventojams priimtinu laiku.

328.2. Tarybos narių susitikimai su gyventojais (rinkėjais);

Tarybos nariai patys organizuoja  susitikimus su gyventojais.  Tarybos nariams prašant, savivaldybės administracija sudaro visiems Tarybos nariams vienodas sąlygas susitikti su gyventojais, t. y. paskelbia informaciją apie rengiamus susitikimus, parengia patalpas, užtikrina tvarką;

328.3. asmenų aptarnavimas, jų prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų (toliau – prašymų) nagrinėjimas.

Prašymai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau, asmuo, kuriam, adresuotas prašymas, per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčiamas pranešimas nurodant prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam gyventojui. Jei prašymas atmetamas, būtinai turi būti nurodomi atmetimo motyvai.

Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti Tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją informuoja pats Tarybos narys arba prašymą Tarybos nario paprašyta nagrinėjusi atitinkama institucija.

Tarybos ar Tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami komitetuose ar komisijose.

Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, nagrinėjimą atsako administracijos direktorius. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą.

Dokumentus, susijusius su gyventojų priėmimu ir iš jų gautais prašymais, tvarko administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

328.4. mero, Tarybos narių, administracijos direktoriaus atsakymai į gyventojų klausimus savivaldybės interneto svetainėje, vietos laikraštyje, vietinės televizijos laidose.

328.5. vieši Tarybos, administracijos direktoriaus sprendimų projektų  svarstymai.

328.6. Tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

Tarybos nariai atsiskaitymo datą pasirenka savo nuožiūra, suderinę su gyventojų atstovais. Susitikimai gali būti organizuojami savivaldybės ar kitose patalpose, gyventojams patogiose vietose.

328.7. Tarybos, administracijos direktoriaus veiklos ataskaitų teikimas gyventojams šio Reglamento nustatyta tvarka;

328.8. galimybės suteikimas gyventojams teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su Tarybos bei savivaldybės administracijos veikla savivaldybės interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu;

328.9. informacijos, susijusios su Tarybos, savivaldybės administracijos veikla skelbimas savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose ir vietos spaudoje;

328.10. Tarybos, Komitetų ir nuolatinių Komisijų posėdžių darbotvarkės skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje.

328.11. Posėdžiai tiesiogiai gali būti transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje, jeigu tam yra techninės galimybės.

 

XXV. TARYBOS SANTYKIAI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

329. Savivaldybės santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami Konstitucija ir įstatymais.

330. Savivaldybė nėra pavaldi valstybės institucijoms.

331. Savivaldybės taryba raštu gali teikti siūlymus, susijusius su savivaldybės interesais ar su savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklos gerinimu, valstybinio administravimo subjektams, kurie juos išnagrinėja (įvertina) ir pateikia atsakymą.

332. Esant reikalui, savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai gali kreiptis į savivaldybės merą ar savivaldybės tarybą, kad jų pasiūlymai, susiję su savivaldybės atliekamomis funkcijomis, būtų išklausyti ir apsvarstyti savivaldybės tarybos posėdyje.

333. Prireikus meras ar taryba savo iniciatyva gali kreiptis į savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovus ir prašyti juos pasisakyti savivaldybės tarybos posėdyje.

 

XXVI. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

334. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa), kuri organizuojama, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 skirsnyje nustatyta tvarka.

335. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

336. Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu.

337. Apklausos būdą pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima Taryba arba jos pavedimu savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes.

338. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamojoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės gyventojai, apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į teritorinį suskirstymą ir į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Galutinį sprendimą dėl apklausos teritorijos priima savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba po to, kai yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų, turi teisę parinkti kitą negu apklausos iniciatoriaus pasiūlyta apklausos teritorija. Tokiu atveju netaikomas Vietos savivaldos įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

339. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai, merui ir seniūnui.

340. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, reikalavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

341. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių grupės reikalavimu.

342. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų.

343. Savivaldybės gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisės įgyvendinimas:

343.1. apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 gyventojų, turinčių teisę rinkti savivaldybės tarybą. Grupės atstovas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę;

343.2. iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai). Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

343.3. jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas yra preliminarus, grupės atstovo (atstovų) prašymu Savivaldybės administracija suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstą. Galutinį klausimo (klausimų) tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui;

343.4. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja iniciatyvinę grupę ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos įregistravimo išduoda vidaus reikalų ministro patvirtintos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapus;

343.5. gyventojų iniciatyvos paskelbti apklausą teisei įgyvendinti nustatomas dviejų mėnesių laikotarpis. Jis skaičiuojamas nuo gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapų išdavimo dienos;

343.6. per 343.5 punkte nustatytą terminą surinkusi reikiamą gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičių, iniciatyvinė grupė surašo parašų rinkimo baigiamąjį aktą, kuriame nurodo, kiek asmenų pasisakė dėl reikalavimo skelbti apklausą, bei gyventojų reikalavimą, ir jį kartu su užpildytais apklausos lapais pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Baigiamąjį aktą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

344. Tarybos apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama Tarybos narių grupei pateikiant Tarybai reikalavimą dėl apklausos paskelbimo. Reikalavime turi būti nurodytas galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas.

345. Seniūnas apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdamas Administracijos direktoriui rašytinį prašymą, kuriame nurodomas (nurodomi) galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, prie prašymo pateikiami dokumentai, įrodantys, kad seniūnaičių sueiga pritarė apklausos iniciatyvai. Administracijos direktorius su pateiktu prašymu supažindina Tarybą.

346. Apklausos paskelbimas:

346.1. per vieną mėnesį nuo iniciatyvinės grupės parašų rinkimo baigiamojo akto gavimo dienos meras privalo paskelbti apklausą;

346.2. per vieną mėnesį nuo Tarybos grupės reikalavimo gavimo dienos, meras privalo paskelbti apklausą;

346.3. Meras, įvertinęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo gali paskelbti gyventojų apklausą.

347. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nurodyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą. Potvarkis dėl apklausos paskelbimo paskelbiamas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose.

348. Apklausą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Tarybos patvirtintu apklausos organizavimo tvarkos aprašu.

349. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.

350. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

351. Apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje pateikiant sprendimo projektą.

352. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų)) ir savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) skelbiamas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

353. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

 

XXVI1 PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

354. Iniciatyvos teisę Reglamento 355–358 punktuose nustatyta tvarka teikti pasiūlymus Tarybai dėl siūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

355. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti Reglamento 354 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 5 procentai atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamąją vietą ir pasirašyti.

356. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais Savivaldybės administracijai turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais Savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

357. Savivaldybės administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti Reglamento 354 punkte nurodytus pasiūlymus įgyvendina tokia tvarka:

357.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, įsakymu sudaro darbo grupę nagrinėti klausimams, susijusiems su gyvenamųjų vietovių nustatymu ar panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, ar pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir kokios yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus;

357.2. gavęs rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus, Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės interneto  svetainėje www.pagegiai.lt paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Pasibaigus konsultacijos laikui, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo pasiūlymams parengimą ir pateikimą Tarybai svarstyti artimiausiame Tarybos posėdyje.

358. Taryba Reglamento 354 punkte nurodytų pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu, kuriame pagrindžiamas pasiūlymų aktualumas ir reikalingumas, atitikimas teisės aktų reikalavimus ir nurodoma, kokios yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus. Reikalavimą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

359. Reglamento 355, 356 ir 358 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus preliminariai nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė, kurios nariais gali būti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, mero deleguoti Tarybos nariai ir kiti asmenys, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ar panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu. Darbo grupė vadovaujasi Reglamento 357.1 papunktyje nustatytais reikalavimais. Jei nustatoma pasiūlymų trūkumų, raštu paprašoma pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas ištaisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.

360. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms rengiamas Reglamento XIII skyriuje nustatyta tvarka.

361. Įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymams ir vietos gyventojų apklausos paskelbimo, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja vietos gyventojų apklausą pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ ir Pagėgių savivaldybės Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos, nustatytą tvarką.

Papildyta skyriumi:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

XXVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

 

362. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame Reglamente, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, siūlo spręsti tarybos posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas po trumpo posėdžio pirmininko išdėstymo priimamas be diskusijų balsavusiųjų Tarybos narių balsų dauguma ir įrašomas į posėdžio protokolą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

363. Tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti Taryba sprendimu sudaro nuolatinę komisiją į kurios sudėtį įeina po vieną kiekvienos įregistruotos frakcijos atstovą ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas (-i) valstybės tarnautojas (-ai). Komisijos nuostatus tvirtinta savivaldybės taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

 

 

Pagėgių savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

1 priedas

(pavyzdys)

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO) RINKIMŲ (SKYRIMO) SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIS

 

 

 

Pagėgių savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

2 priedas

(pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(Tarybos sprendimo projekto pavadinimas)

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

______________________

(Data)

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

 

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai

 

3. Kokių teigiamų rezultatų laukiama

 

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

 

5. Kokius galiojančius aktus (tarybos, mero, savivaldybės administracijos direktoriaus) reikėtų pakeisti ir panaikinti, priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą.

 

6. Jeigu priimtam sprendimui reikės kito tarybos sprendimo, mero potvarkio ar administracijos direktoriaus įsakymo, kas ir kada juos turėtų parengti.

 

7.  Ar reikalinga atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą

 

8. Sprendimo vykdytojai ir įvykdymo terminai, lėšų, reikalingų sprendimui įgyvendinti, poreikis (jeigu tai numatoma – derinti su Finansų skyriumi)

 

9. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos)  ir konkretūs finansavimo šaltiniai

 

10.  Projekto rengėjas ar rengėjų grupė.

 

11. Kiti, rengėjo nuomone,  reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

 

________________                                                             ___________________

(Rengėjo pareigos)                 (Parašas)                            (Rengėjo vardas, pavardė)

 

Pagėgių savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

3 priedas

 

Tarybos nario.................................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

 

Išmokų avanso apyskaita

Už 20...... m. ..........................mėn.

 

 

 

Eil. Nr.

Dokumento išrašymo data

Dokumento (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kvito) serija ir Nr., kasos aparato kvito (čekio) Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

Suma Eur (patvirtinta apmokėjimo dokumentu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Tarybos narys ............................................                       .................................................................

(parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

Apyskaitą gavau..........................................                 ..................................................................

(gavimo data)                                                                              (parašas, pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-1, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01221

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-83, 2018-05-22, paskelbta TAR 2018-05-23, i. k. 2018-08241

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-53, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04696

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. Spalio 2 d. Sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-21, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02863

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-144, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15984

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo