Suvestinė redakcija nuo 2023-07-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11261

 

Nauja redakcija nuo 2022-08-02:

Nr. D1-247, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-01, i. k. 2022-16443

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 8 d. Nr. D1-401

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis:

1T v i r t i n u  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių kompetentingu subjektu, atsakingu už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimą, konfidencialumo užtikrinimą.

3. P a v e d u Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui užtikrinti šio aprašo nuostatų įgyvendinimą Aplinkos ministerijoje, Valstybinėje miškų tarnyboje, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, Lietuvos zoologijos sode, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centre, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje ir UAB „GVT LT.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-401

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo

Nr. D1-247 redakcija)

 

 

Informacijos pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (toliau – ministerija), Valstybinėje miškų tarnyboje, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, Lietuvos zoologijos sode, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centre, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje ir UAB „GVT LT“ galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

3. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

4. Ministerijoje informacija apie pažeidimus ir pranešimai (toliau kartu – pranešimai apie pažeidimus) priimami, registruojami, nagrinėjami ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Nutarimu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

5. Informacija apie įdiegtą vidinį kanalą skelbiama ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros ir UAB „GVT LT“ interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS, PRIĖMIMAS, persiuntimAS ir registravimas

 

6. Informaciją apie pažeidimą ministerijoje, Valstybinėje miškų tarnyboje, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, Lietuvos zoologijos sode, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centre, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje ir UAB „GVT LT“ teikiantis asmuo turi teisę ją teikti (raštu arba žodžiu) tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (toliau – kompetentingam subjektui) atėjęs į šį skyrių arba atsiųsti elektroniniu paštu praneseju.apsauga@am.lt:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

6.1.  užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;

6.2. pateikdamas laisvos formos pranešimą, nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Laisva forma informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pranešime turi pateikti Nutarimo 20 punkte nurodytus duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

7. Jei informacija apie pažeidimą ministerijoje, Valstybinėje miškų tarnyboje, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, Lietuvos zoologijos sode, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centre, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje, UAB „GVT LT“, atitinkanti Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, gauta kitu elektroniniu paštu, nei nurodyta Aprašo 6 punkte, tiesiogiai ar paštu, nedelsiant persiunčiama Aprašo 6 punkte nurodytu elektroniniu paštu ar perduodama kompetentingam subjektui. Kitu elektroniniu paštu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

8. Informaciją apie pažeidimą priima ir registruoja kompetentingas subjektas ministerijos dokumentų valdymo informacinės sistemos atskirame registre, pasirinkęs neviešą registravimo būdą. Pranešimai, kuriuos pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymu, registruojami šiame punkte nustatyta tvarka. Tokius pranešimus gavus bendra ministerijos tvarka, taikomi Aprašo 7 punkto reikalavimai.

9. Atsakymai į pranešimus apie pažeidimus, susirašinėjimo raštai rengiami ant ministerijos blanko (šiuos raštus pasirašo kompetentingo subjekto vadovas). Minėtus raštus registruoja kompetentingas subjektas ministerijos dokumentų valdymo informacinės sistemos atskirame registre pasirinkęs neviešą registravimo būdą. Siunčiant minėtus raštus paštu, užklijuotas vokas perduodamas ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui išsiųsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

10. Aprašo 6 punkte nurodytu elektroniniu paštu gauta ir išsiųsta informacija saugoma 2 mėnesius nuo jos išsiuntimo ar gavimo. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama.

 

III skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMAS

 

11. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo ministerijoje dienos:

11.1 praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, kad gavo jo informaciją. Jei asmuo pateikė informaciją apie pažeidimą elektroniniu paštu arba yra nurodęs savo elektroninį paštą, jis apie informacijos gavimą informuojamas elektroniniu paštu (iš elektroninio pašto praneseju.apsauga@am.lt) nerengiant rašto. Kitais atvejais pranešimai, kad informacija gauta teikiami raštu;

11.2. įvertina vidiniu kanalu asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Nutarime nustatytiems reikalavimams:  

11.2.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anonimas ir atitinka reikalavimus asmeniui, galinčiam teikti tokią informaciją;

11.2.2. ar apie pažeidimą pateikta informacija atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

12. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima šiuos sprendimus:

12.1. Jei asmuo nepareiškė valios, kad jo pateikta informacija būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ar (ir) nepareiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o informacija susijusi su ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros, UAB „GVT LT“ valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, tarnybinio nusižengimo padarymu ar (ir) etikos, ar (ir) drausmės pažeidimu, ar (ir) kitais galimais teisės aktų pažeidimais, ją perduoda registruoti ir nagrinėti bendra ministerijos tvarka (apie tai informavęs asmenį).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

 

12.2. Jei gauta informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus arba pateikta informacija atitinka šiame įstatyme nustatytus požymius, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo; pradeda nagrinėti informaciją apie pažeidimą jei pagal kompetenciją ministerija gali tokią informaciją nagrinėti.

12.3. Nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, jei asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai anksčiau pateikta informacija apie pažeidimą  išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija.

13. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą nagrinėti informaciją. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

14. Kompetentingas subjektas,  išnagrinėjęs pranešimą apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja pranešimą apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi ar planuojama imtis, nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas, nepažeisdamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, informuoja asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS nuostatos

 

15. Pranešimą apie pažeidimą pateikiančio asmens konfidencialumas ministerijoje užtikrinamas viešojo administravimo, tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų ar administracinio proceso metu, kiek tai objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikusiu asmeniu ar pranešėju.

16. Kompetentingas subjektas informuoja apie konfidencialumo reikalavimus:

16.1. ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus ir Informacinių technologijų skyriaus darbuotojams ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus; priėmus į darbą šių skyrių darbuotojus –  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;

16.2. kitiems ministerijos darbuotojams – nedelsiant jiems vykdant funkcijas, kurių metu būtina žinoti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo asmens duomenis.

17. Kompetentingas subjektas einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praėjusių metų pranešimų apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis; ministerijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pranešimus apie pažeidimus, vertinimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją.

18. Dokumentai susiję su Aprašo nuostatų vykdymu, saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir ministerijos dokumentacijos plane nustatytais terminais.

 

______________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-247, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-01, i. k. 2022-16443

 

part_3d28c107d5714ba9954e637b49e77c28_end

Priedas. Neteko galios nuo 2022-08-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-247, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-01, i. k. 2022-16443

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-52, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03178

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-01, i. k. 2022-16443

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-231, 2023-07-11, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14373

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo