Suvestinė redakcija nuo 2020-07-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28732

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.6.1-ESFA-T-910 PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. 1V-917

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 įgyvendinimo priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-483 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 59 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. lapkričio 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 2016-VRM-A0014:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ (priemonės kodas 01-02-02) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                 Tomas Žilinskas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-917

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1V-658 redakcija)

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0007

Prienų miesto vietos veiklos grupė

303328343

Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

65 352,71

60 053,84

5 298,87

2.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0009

Kupiškio miesto vietos veiklos grupė

304083459

Kupiškio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

58 170,00

53 453,51

4 716,49

3.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0010

Mažeikių miesto vietos veiklos grupė

304065436

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

65 144,37

59 862,39

5 281,98

4.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0011

Visagino miesto vietos veiklos grupė

304077456

Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

59 654,92

54 818,03

4 836,89

5.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0013

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė

304084109

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

99 938,00

91 834,91

8 103,09

6.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0016

Garliavos miesto vietos veiklos grupė

304064715

Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas

55 258,91

50 778,45

4 480,46

7.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0017

Utenos miesto vietos veiklos grupė

304067469

Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

100 000,00

91 891,89

8 108,11

8.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0020

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

304066164

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

100 000,00

91 891,89

8 108,11

9.

08.6.1-ESFA-T-910-01-0021

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“

303526930

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas

69 059,76

63 460,31

5 599,45

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-442, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07597

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-917 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-658, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15231

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“, ir vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-917 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ pakeitimo